Biuletyn Informacji Publicznej

Plany i sprawozdania

Plany i sprawozdania dotyczące działalności WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze.

Informacja z działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w 2018 roku


1/ Gromadzenie i opracowanie zbiorów
Do zbiorów zakupiono:

 • książki 5 233 wol. książek – 150 681,00 zł;
 • zbiory multimedialne 737 wol.– 20 050,82 zł;
 • notacje muzyczne 76 wol.– 2 230,88 zł;
 • czasopisma i wydawnictwa zbiorowe 248 egz.– 38 140,39 zł;
 • Bazy Legimi 22 000 o wartości 10 025,35 zł.

Ogółem na zakup materiałów bibliotecznych w 2018 roku wydatkowano 221 128,44 zł na co składały się następujące kwoty:

 • 79 575 zł dotacja MKiDN,
 • 141 553,44 zł środki własne, w tym:
  • 2 000 zł radny Miasta Zielona Góra,
  • 2 996,79 zł sponsorzy (spółdzielnie mieszkaniowe),
  • 11 078,06 zł za cegiełki SBP

Wskaźnik zakupu książek za 2018 rok wynosi 4,08 (2017 – 3,53; 2016 rok – 3,07 wol., 2015 – 2,43 wol., 2014 – 3,7 wol., 2013 – 3,4 wol., 2012 – 2,4 wol., 2011 – 2,6 wol., 2010 – 4,4 wol., 2009 – 7,0 wol., 2008 – 7,64 wol., 2007 – 8,65 wol.). Jego wysokość dalece odbiega od wcześniej ustalonej normy zakupu 18 wol./100 mieszk., jednakże bardzo pozytywnym sygnałem dotyczącym czytelnictwa jest nowy projekt pn. Legimi. Oferujemy tu dostęp do książek elektronicznych e-book, w ramach utworzonego konsorcjum 20 bibliotek południowej części województwa lubuskiego. W 2018 roku z bazy 22 tys. tytułów książek w ramach projektu Legimi bezpłatnie korzystało 125 użytkowników WiMBP, odbierając co miesiąc darmowe kody w mediatece Góra Mediów oraz większych filiach miejskich – łącznie wydano 1 500 kodów.
Udostępniono 100 kodów pin z platformy IBUK Libra w celu całodobowego, zdalnego dostępu do książek.
W drodze darów, egzemplarza obowiązkowego pozyskano:

 • Książki 7 730 wol. o wartości 200 501,90 zł;
 • zbiory multimedialne 497 wol. o wartości 11 018,47 zł;
 • czasopisma i wydawnictwa zbiorowe 1 235 egz. o wartości 15 958,22 zł;
 • notacje muzyczne 5 wol. o wartości 237,00 zł;
 • zbiory specjalne 64 j. inw. o wartości 2 814,00 zł;
 • dokumenty życia społecznego DŻS 840 jedn. inw.

Stan baz katalogowych Biblioteki:

 • baza katalogowa książek 435 119 wol.,
 • baza katalogowa zbiorów specjalnych 20 516 jed. inw.,
 • baza katalogowa czasopism 63 915 jedn. inw. (4 518 tyt.),
 • stan bazy wydawnictw multimedialnych 24 475 jedn. inw.,
 • dokumenty życia społecznego 34 290 jedn. inw.,
 • baza „Bibliografia Ziemi Lubuskiej" 138 177 opisów bibliograficznych.

Książki sklasyfikowano stosując dwa systemy: UKD i klasyfikację przedmiotową wg deskryptorów Biblioteki Narodowej (DBN). Uzupełniano komputerową bazę danych szczegółowym opisem wg nowych wytycznych.
Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa wzbogaciła się w 2018 roku o 3 280 publikacji z zasobów WiMBP: zbiory regionalne (wydawnictwa ciągłe). Obecnie w ZBC udostępnionych jest 21 630 dokumentów ze zbiorów Biblioteki, w 2018 zarejestrowano 240 363 wyświetleń tych publikacji. Od początku istnienia ZBC zarejestrowano łącznie 16 343 032 odwiedzin.
W ramach e-usługi Digitalizacja na żądanie, wykonano 47 670 skanów i zrealizowano 2 107 zamówień od czytelników Biblioteki.
Pracownia digitalizacji, realizując plan pracy, w 2018 wykonała łącznie 57 397 skanów.
W 2018 roku przeprowadzono 8 skontrów zbiorów w filiach: nr 4 i 9, 5 oraz w gmachu głównym: w Wypożyczalniach Ogólnej, Bibliotece Obcojęzycznej oraz w Zbiorach Specjalnych (*zbiory starodruków fotografii, mikrofilmów, rękopisów, CD ROM-ów zbiorów zdigitalizowanych). Na bieżąco aktualizowano zbiory poprzez selekcję książek nieczytanych i zniszczonych we wszystkich agendach udostępniania. Ubytkowano w księgach inwentarzowych 9 416 wol. na kwotę 87 372,97.

Ilość zbiorów pozyskanych w 2018 r.:

Zbiory Część wojewódzka Filie miejskie Razem
wol./jedn. inw. wartość w zł wol. wartość w zł wol./jedn. inw. wartość w zł
Książki 7 141 203 513,96 5 822 147 668,94 12 963 351 182,90
Zbiory multimedialne 737 18 868,29 497 12 201,00 1 234 wol. 31 069,29
Zbiory specjalne 64 jedn. inw. 2 814,00 zł - - 64 jedn. inw. 2 814,00 zł
 Czasopisma
i wydawnictwa zbiorowe
1 414 egz. 36 835,37 69 egz. 17 263,24 1483 egz. 54 098,61
 Notacje muzyczne 81 wol. 2 467,88 - - 81 wol. 2 467,88
 DŻS 840 jedn.inw. 0 - - 840 0
 Razem: 10 277 264 499,50 6 388 177 133,18 16 665 441 632,68
 Bazy e-book Legimi 22 000 tyt.  10 025,35 - - 22 000 10 025,35
 Razem: 32 277 274 524,85 - - 38 665 451 658,03

 
2/ Udostępnianie zbiorów
W gmachu głównym ze zbiorów można skorzystać w Wypożyczalni Głównej, Dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej, Bibliotece Obcojęzycznej, Czytelni Ogólnej z Czytelnią Prasy, mediatece Góra Mediów, Multimedialnym Centrum dla Dzieci i Młodzieży, Dziale Zbiorów Specjalnych. Dostęp do bazy oferują także wszystkie filie miejskie.

  Część wojewódzka Filie miejskie Razem
Liczba czytelników ogółem 13 185 11202 24 387
Liczba odwiedzin  127 290  118 531 245 821
Wypożyczenia na zewnątrz  162 574* 198 751 361 325*
Wypożyczenia na miejscu 59 602 29 116 88 718
Ilość wypożyczeń czasopism na miejscu 19 906 15 642 35 548
Ilość udzielonych informacji 82 729 38 908 121 637
Ilość korzystających z czytelni internetowych 11 221 2 947 14 168

 *w tym 11 264 książek w ramach usługi Legimi oraz 100 kodów pin z platformy IBUK Libra
W ramach Legimi oferujemy nowości wydawnicze i klasykę literatury polskiej i obcej, dostępne zdalnie na urządzeniach mobilnych: czytnikach, smartfonach, tabletach i komputerach stacjonarnych.
Platforma IBUK Libra umożliwia całodobowy, zdalny dostęp do podręczników, książek naukowych i popularnonaukowych
Zarejestrowano wypożyczenia na zewnątrz 421 obiektów (9 wystaw – 391 obiektów; 24 kwerendy – 10 obiektów), głównie na wystawy stanowiące plon kolejnych edycji Międzynarodowego Otwartego Konkursu na Rysunek Satyryczny, m.in. w bibliotekach terenowych południowej części Lubuskiego i Gliwicach oraz na inne wystawy.
Strona www Biblioteki umożliwia zdalny dostęp do naukowych elektronicznych baz danych (Elsevier, Ebsco, Springer, Web of Knowledge, Web of Science, Nature, Science), polskich i zagranicznych bibliotek cyfrowych, darmowych e-book'ów, prasy i czasopism. Są to w większości źródła bezpłatne i dostępne nie tylko na miejscu, w bibliotece, ale także zdalnie. Korzystanie z nich nie wymaga rejestracji w Bibliotece.
Ważną rolę w utrzymaniu powszechnego i coraz łatwiejszego dostępu do książki odgrywa Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa. Obecnie w ZBC udostępnionych jest 21 630 dokumentów ze zbiorów WiMBP. W 2018 roku Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa wzbogaciła się o 3 280 kolejnych publikacji zbiorów regionalnych (wydawnictwa ciągłe). Od początku istnienia ZBC zarejestrowano łącznie 16 343 032 odwiedzin i 613 681 wyświetleń naszych publikacji. W 2018 zarejestrowano 240 363 wyświetleń tych publikacji. W ramach e-usługi: digitalizacja na żądanie wykonano 47 670 skanów i zrealizowano 2 107 zamówień od czytelników Biblioteki.
3/ Opracowanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym
W Dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej realizowane są kwerendy i zestawienia bibliograficzne oraz formy informacji zbiorowej: wycieczki po Bibliotece i tematyczne wystawy książkowe. Tworzony jest warsztat informacyjny o regionie w postaci bazy „Bibliografia Ziemi Lubuskiej", powstającej w oparciu o księgozbiór regionalny, ok. 250 tytułów czasopism ogólnopolskich i lokalnych, a także lubuską kartografię i multimedia.
Do bazy „Bibliografia Ziemi Lubuskiej" obejmującej lata 1986-2018 (w wyborze także publikacje z l. 1945-1985) wprowadzono 1 735 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Baza jest dostępna online na stronie internetowej Biblioteki. Stan bazy na koniec 2018 r.: 138 177 rekordów (opisów bibliograficznych).
Biblioteka współpracuje z Biblioteką Narodową w zakresie tworzenia bazy bibliograficznej artykułów z dzienników i tygodników. Bibliografowany jest tygodnik „Przegląd" oraz wydania „Gazety Wyborczej" dodatek Gorzów Wlkp.-Zielona Góra. Baza dostępna jest na stronie internetowej Biblioteki Narodowej.
4/ Udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej
Działalność instrukcyjno-metodyczna:
Opracowano i przekazano do Biblioteki Narodowej propozycję podziału pieniędzy z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości dla 50 bibliotek na rok 2018. W ramach działalności instrukcyjno-metodycznej zorganizowano 20 wyjazdów, z czego 14 połączono z instruktażem ogólnym: 4 seminaria powiatowe (8 osób), 3 wizyty w zmodernizowanych lubuskich bibliotekach w ramach projektu publikacji Nowe przestrzenie i nowe technologie. Dlaczego warto modernizować biblioteki oraz konferencji tematycznej, wyjazdy w ramach funkcjonowania CPDB oraz inne.
Koordynowano projekty Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego" „O finansach. w bibliotece. 5. edycja" oraz „Kodowanie w bibliotece".
W ramach nadzoru merytorycznego wysłano 64 pisma, w tym m.in.: do władz po wizytach w: CKiB w Szczańcu oraz w MBP w Żaganiu; rekomendacje na stanowisko dyrektora – MBP w Żarach, MBP w Żaganiu, GBP w Trzebiechowie; opinie ws. likwidacji filii w Lipinkach i Lubieszowie BP w Sławie, wchodzącej w skład sieci bibliotek GBP w Przyborowie; Gminy Wymiarki ws. nieprawidłowości w funkcjonowaniu OKiB; rekomendacja dotycząca zakupu systemu Prolib; podziękowania dla dyrektorów bibliotek za udział w trzeciej edycji wojewódzkiego konkursu czytelniczego; listy gratulacyjne z okazji jubileuszy bibliotek.
Zebrano z bibliotek terenowych tabelaryczne zestawienia z danymi liczbowymi, dotyczącymi działalności tych placówek. Na ich podstawie dokonano przeliczeń i sporządzono zestawienia zbiorcze oraz opracowano tabele z podstawowymi danymi, dotyczącymi działalności bibliotek publicznych południowej części województwa lubuskiego w 2017 r. oraz szczegółową analizę dotyczącą sieci bibliotek publicznych województwa za 2017 r. według wytycznych MKiDN.
Redagowano stronę internetową www.dbaim.prv.pl (m.in. stworzenie wirtualnej przestrzeni z materiałami do pobrania dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi i młodzieżą).
Działalność szkoleniowa:
1. Seminarium podsumowujące dla dyrektorów i kierowników bibliotek publicznych południowej części województwa lubuskiego (4.04. Zielona Góra – 61uczestników); zagadnienia: Książka elektroniczna w świecie interaktywnych i mobilnych technologii; Biblioteki lubuskie w liczbach; Spotkania autorskie – satysfakcja organizatorów, szczęśliwi czytelnicy.
2. Seminaria powiatowe w Krośnie Odrz. (10 maja), Otyniu (29 października), Wschowie (6 listopada), Żarach (29 listopada); tematy: Narzędzia offline i online w nauce kodowania. Organizacja i prowadzenie zajęć w bibliotece; Analiza czytelnictwa w ostatnim półroczu 2018 r. Typologia klientów i przeciwdziałanie psychomanipulacji; Digitalizacja zasobów regionalnych – oferta dla lubuskich bibliotek.
3. Szkolenia i warsztaty dla bibliotekarzy:
- Kodujące biblioteki (5 czerwca, 12 osób)
- szkolenie MAK+ dla bibliotekarzy południowej części województwa (18-19.06., 22 osoby)
- szkolenie dla bibliotekarzy dotyczące regulacji RODO (9 kwietnia 2018 , 28 osób)
- warsztaty dla bibliotekarzy WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w ramach Projektu „Biblioteki otwarte dla wszystkich – szkolenia dla bibliotekarzy z obsługi niepełnosprawnego czytelnika i promocji" realizowanego przez Fundację „Szansa dla Niewidomych" (24.10., 14 osób).
4. Szkolenia pracowników WiMBP:
Czeskie przestrzenie biblioteczne. Sprawozdanie z wyjazdu studyjnego; Serwis POLONA oraz systemu cyfrowych wypożyczeń bibliotecznych Academica; Przegląd literatury kobiet (dr A. Marchewka); Książka elektroniczna w świecie interaktywnych i mobilnych technologii (dr G. Gmiterek); Zmiany w systemie PROLIB; Projekt „e-usługa OMNIS"; O twórczości Zbigniewa Herberta (prof. M. Mikołajczak); Co jest czytane? Co warto polecać czytelnikom?); Ochrona danych osobowych w aspekcie nowego rozporządzenia RODO).
5. W czerwcu 2018 podpisalno porozumienie o współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Sopocie. Jest ona realizowana poprzez: wymianę doświadczeń, wyjazdy studyjne pracowników Bibliotek, wspólne uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych projektach, współorganizowanie festiwali, seminariów i konferencji naukowych, wymianę informacji naukowych, publikacji, materiałów bibliotecznych. 5-9 listopada gościliśmy bibliotekarkę z Sopoteki – multimedialnej biblioteki sopockiej, która w zielonogórskiej bibliotece dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniem, jednocześnie korzystając z dobrych praktyk i rozwiązań, poznając przedsięwzięcia, działania promocyjne i bezpośrednią obserwując bibliotekarzy WiMBP przy pracy z użytkownikiem. Na zasadzie wymiany, w terminie 18-23 listopada, w Sopotece staż odbyła bibliotekarka z zielonogórskiej Filii nr 7 – mediateki Szklana Pułapka.
5/ Działania zmierzające do informatyzacji bibliotek
W roku 2018 w WiMBP przeprowadzono szereg działań, których celem było wdrożenie kolejnych etapów informatyzacji procesów bibliotecznych, kontynuacja udostępniania informacyjnych baz danych, zwiększenie zasięgu działania Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych, poprawa infrastruktury sieciowej WiMBP, uzupełnienie i wymiana sprzętu komputerowego, a także dostosowanie zasobów informatycznych do pełnej promocji WiMBP w Internecie.
W roku 2018 opracowano politykę bezpieczeństwa dla zasobów teleinformatycznych WiMBP. Kolejnym zadaniami zrealizowanymi w roku 2018 były prace związane z dalszym rozwijaniem e-usług wdrożonych w ramach projektu „Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze" zrealizowanego w 2013 r. Rozwój tych usług był związany głównie z koordynacją wprowadzania treści w poszczególnych serwisach, a także nadzorem i rozwojem usług sieciowych związanych ze zrealizowanym przedsięwzięciem. Ważnym elementem był nadzór nad bezpieczeństwem usług oraz prace związane z podnoszeniem bezpieczeństwa dostępu do poszczególnych serwisów, a także do sieci bezprzewodowej w budynku głównym Biblioteki.
Ważne prace zrealizowane w roku 2018 obejmowały również aktualizację oprogramowania systemowego oraz bazodanowego związanego z serwisami informacyjnymi pracującymi w ramach stron www biblioteki. Prace obejmowały wykonanie kopii bezpieczeństwa tego oprogramowania, a także instalację nowej, aktualnej wersji oprogramowania bazodanowego oraz systemu CMS joomla.
Ważnym zadaniem zrealizowanym w 2018 r. było opracowanie merytorycznych podstaw realizacji trzech projektów pod roboczymi tytułami:

 • „Chmura obliczeniowa WiMBP dla środowiska naukowego i publicznego województwa lubuskiego",
 • „System zabezpieczenia zbiorów oraz automatyzacji dostępu do zasobów przy wykorzystaniu technologii RFID",
 • „Integracja elektronicznej karty czytelnika WiMBP z Zielonogórską Kartą Miejską".

W 2018 roku był również prowadzony merytoryczny i techniczny nadzór nad wykonywaniem kopii bezpieczeństwa zdigitalizowanych zasobów „Gazety Lubuskiej.
W Bibliotece funkcjonuje, budowana przez lata, infrastruktura sprzętowa i programowa. Aktualnie w lokalnej sieci komputerowej biblioteki pracuje ponad 350 różnorodnych urządzeń sieciowych (aktywny sprzęt sieciowy, komputery PC, drukarki, printserwery itd.). Infrastruktura informatyczna jest typową strukturą heterogeniczną opartą na serwerach pracujących pod kontrolą systemów UNIX, Windows Serwer, natomiast komputery klasy PC oparte są wyłącznie o platformę systemową Windows.
Prawidłowe zarządzanie pracą tego sprzętu w sieci komputerowej, jego konfiguracja, zabezpieczenie, współdzielenie zasobów itd. było również jednym z głównych zadań informatycznych w roku 2018.
W 2018 r zakupiono sprzęt komputerowy oraz wykonano wiążące się z tym prace instalacyjne, wdrożeniowych (m.in. instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych oraz oprogramowania, a także konfiguracja sprzętu i oprogramowania do korzystania z zasobów sieciowych WiMBP).

W celu uzupełnienia lub wymiany w 2018 roku zrealizowano zakupy następującego sprzętu komputerowego i oprogramowania:

 • komputer do obsługi czytelników wraz z czytnikiem kodów kreskowych do Filii nr 1 przy ul. Ptasiej (zakup zrealizowano z budżetu radnych Miasta Zielona Góra) oraz komputery do Filii nr 5 i Filii nr 10;
 • bramka systemu zabezpieczenia zbiorów w Filii nr 7 mediatece Szklana Pułapka, uzupełnienie wyposażenia Filii o wideoprojektor (częściowo zakup zrealizowano z budżetu radnych Miasta Zielona Góra);
 • zakup 9 komputerów na wyposażenie działów w budynku głównym WiMBP (Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów – 2 szt., Dział Wydawnictw, Dział Informacji, Dział Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych, Pracownia Digitalizacji, Pracownia Plastyczna, mediateka Góra Mediów, Dział Badań, Analiz i Metodyki) oraz laptopa;
 • zakup laptopa i zewnętrznego odtwarzacz blu-ray do prezentacji multimedialych i projekcji filmowych w Sali im. Janusza Koniusza,
 • zakup drukarki ze skanerem na wyposażenie Działu Administracyjno-Gospodarczego,
 • wykupienie rocznej licencji programu antywirusowego ESET dla 170 stanowisk komputerowych.

W roku 2018 wykonywano szereg prac związanych z bieżącym funkcjonowaniem zasobów informatycznych WiMBP. Prace te obejmują m.in.:

 • nadzór nad prawidłowym działaniem serwerów i sieci WiMBP,
 • kopie zapasowe danych na serwerach,
 • obsługa istniejących stron www: głównej strony Biblioteki, stron poszczególnych agend i filii miejskich,
 • transmisja imprez do Internetu – e-Usługa Wideokonferencja,
 • edycja materiałów wideo (przycinanie, łączenie, zmiana formatu zapisu),
 • przygotowywanie materiałów graficznych (wizytówki, naklejki na płyty, plakaty itp.),
 • instalacja i konfiguracja oprogramowania,
 • pomoc i szkolenia dla pracowników przy sprzęcie i oprogramowaniu,
 • obsługa zdalna bibliotek terenowych w ramach CPDB,
 • pomoc informatyczna czytelnikom (podłączenie do sieci WiMBP, obsługa programów),
 • archiwizacja na płytach CD i DVD materiałów bibliotecznych,
 • obsługa informatyczna filii,
 • pomoc przy inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania komputerowego,
 • zdalne zarządzanie urządzeniem do monitoringu (kopiowanie nagrań, przeglądanie zawartości, zmiana ustawień itp.).

Przeprowadzono także coroczną reinstalację systemu Prolib w celu uruchomienia najnowszych aktualizacji i funkcjonalności oprogramowania (26-30.03.2018).
W roku 2018 kontynuowano rozbudowę własnych zasobów informacyjnych, m.in. DziecioOPAK, a także baz danych bibliograficznych. W miarę potrzeb prowadzono prace związane z obsługą informatyczną zadań biblioteki np. przeprowadzanych w działach skontrów. Prace polegały na dostarczeniu i konfiguracji sprzętu i oprogramowania umożliwiającego sprawne i wygodne zinwentaryzowanie całych zasobów przez pracowników WiMBP. W 2018 roku prowadzono również szereg prac związanych z konfiguracją i administracją usługami sieciowymi m.in. zarządzanie kontami pocztowymi użytkowników, pomoc przy tworzeniu i zabezpieczaniu kopii zapasowych z komputerów pracowników itp.
Zakończono realizację projektu dotyczącego digitalizacji „Gazety Zielonogórskiej" i „Gazety Lubuskiej" z lat 1950-1990 ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura Cyfrowa" (termin: cały 2018 r.).
Realizowano projekt digitalizacji „Gazety Lubuskiej" z lat 1991-2000 ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Cyfrowa" (termin: cały 2018 r.).
6/ Działania zmierzające do wyrównywania szans w dostępie do dóbr kultury
Wszystkie agendy udostępniania udzielają pomocy osobom starszym w korzystaniu z komputera, katalogów bibliotecznych i Internetu, prowadzą porady indywidualne, jak również kursy grupowe. Zachęcano czytelników starszych, którzy do tej pory nie korzystali z różnorodnych funkcji konta bibliotecznego, do samodzielnej jego obsługi (poszukiwanie książek, zamawianie, rezerwowanie, prolongowanie).
Prowadzona jest współpraca z Domem Matki i Dziecka w Zakładzie Karnym w Krzywańcu. Bibliotekarze Filii nr 5 przeprowadzają na terenie Zakładu cykliczne zajęcia dla dzieci osadzonych w Zakładzie mam (2 spotkania).
Jak co roku w mediatece Szklana Pułapka prezentowano przedstawienie przygotowane przez podopiecznych fundacji Kolory Życia.
W Filii nr 11 i w Oddziale dla Dzieci odbywają się cykliczne spotkania z dziećmi z Zespołu Szkół Specjalnych. W roku szkolnym 2017/2018 we współpracy z nauczycielkami ze Szkoły Podstawowej nr 16 z Zespołu Szkół Specjalnych w Zielonej Górze prowadzone były warsztaty literacko-plastyczne dotyczące współpracy i pomagania innym. Spotkania miały na celu również przybliżenie dzieciom literatury pięknej, poznanie Biblioteki oraz umożliwienie regularnego dostępu do dóbr kultury. Dla wielu osób były to pierwsze w życiu wizyty w placówce.
W Bibliotece Obcojęzycznej starsze osoby korzystały z bezpłatnych grupowych konwersacji z języka angielskiego prowadzonych przez cały rok 2018, z wakacyjną przerwą. Wielu seniorów wzięło udział w bezpłatnych indywidualnych konsultacjach i konwersacjach z j. angielskiego prowadzonych przez studentów UZ przez cały lipiec i wrzesień 2018.
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięli udział w Wieczorze ukraińskim i Dniu amerykańskim.
Jesteśmy również otwarci na potrzeby cudzoziemców, zwłaszcza osób ze Wschodniej Europy, które zaczęły korzystać z usług Biblioteki. Przeprowadziliśmy ankietę na temat oferty bibliotecznej dla osób z Ukrainy, we współpracy z Konsulatem Honorowym Ukrainy w Zielonej Górze. W mediatece Szklana Pułapka prowadzone są spotkania dla obcokrajowców pomocne w poruszaniu się po Bibliotece, jej katalogach i zbiorach.
Od wielu lat w Bibliotece realizowana jest usługa „Książka na telefon", w ramach której bibliotekarze lub wolontariusze nieodpłatnie dostarczają książki czytelnikom nieporuszającym się samodzielnie, chorym, starszym i samotnym. W 2018 r. zielonogórskie filie nr 1,4 i 5 oraz agendy w gmachu głównym zrealizowały 73 wizyty domowe wypożyczając 473 poz.(książki i audiobooki).
Dodatkowo bibliotekarze dostarczali książki i czasopisma instytucjom współpracującym ze specjalnymi grupami użytkowników. Bibliotekarz Filii nr 10 usytuowanej na terenie Szpitala Uniwersyteckiego, w porozumieniu z psychologiem i logopedą Oddziału Neurologii i Rehabilitacji, brał udział w rewalidacji pacjentów w zakresie ćwiczeń mowy. Kontynuowano również akcję „Książka do łóżka pacjenta", w ramach której bibliotekarz osobiście dostarcza chorym lekturę na podstawie zamówienia mailowego, telefonicznego lub zamówienia poprzez komputerowy system OPAC. Do korzystania z zasobów bibliotecznych zachęcają plakaty rozwieszone we wszystkich oddziałach. Usługę promuje również pracownik Filii osobiście odwiedzając obłożnie chorych.
Projekt „Nowoczesne e-usługi w WiMBP" uwzględnia w swoich założeniach potrzeby wszystkich czytelników, także niedowidzących i niewidomych (możliwość przełączenia się na tryb tekstowy o wysokim kontraście z opcją powiększania czcionki, zoptymalizowany także pod usługę iWebReader – pozwalającą odczytać treść strony internetowej przez syntezator mowy).
Zainteresowanym czytelnikom udostępniane są czytniki Czytak Plus będące w posiadaniu Biblioteki.
W 2017 podpisane zostało porozumienie o współpracy z Aresztem Śledczym w Zielonej Górze, w sprawie wyrównywania szans w dostępie do kultury, które w 2018 roku było z powodzeniem kontynuowane. Udostępniamy materiały biblioteczne pomocne w resocjalizacji osadzonych i rozbudzające ich potrzeby kulturalne.
Niektóre z wystaw w Galerii na Ptasiej to oferta skierowana do seniorów, głównie słuchaczy Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
7/ Wypełnianie funkcji biblioteki jako ośrodka informacji
Funkcję ośrodka informacji realizuje głównie Dział Informacji Regionalnej i Bibliograficznej WiMBP, ale działalność informacyjną prowadzą też Czytelnia Ogólna oraz w mniejszym zakresie wszystkie agendy udostępniania zbiorów. Czytelnicy uzyskują w Bibliotece informacje biblioteczne oraz faktograficzne. Ponadto informujemy użytkowników o nowych usługach i funkcjonalnościach dostępnych w Bibliotece (digitalizacja na żądanie, wypożyczalnia międzybiblioteczna, kursy, szkolenia warsztaty, imprezy i wydarzenia kulturalne). Oferta Biblioteki w zakresie jej funkcji informacyjnej to także pomoc przy korzystaniu z katalogu bibliotecznego, udzielanie instrukcji w sposobach wyszukiwania informacji i posługiwania się dostępnymi bazami elektronicznymi i wyszukiwarkami, wyszukiwanie informacji faktograficznych.
Czytelnikom udzielana jest pomoc w korzystaniu z elektronicznych baz danych, przede wszystkim z baz dostępnych w ramach Wirtualnej Czytelni Norwida. Prowadzimy także indywidualną pracę z czytelnikiem obejmującą pomoc przy korzystaniu z katalogu komputerowego, Internetu i obsługi oraz korzystania z urządzeń komputerowych typu PC, tablet, notebook, smartfon, czytnik e-book'ów.
Prowadzone jest indywidualne poradnictwo i pomoc czytelnikom przy wyborze interesującej ich literatury. Sporządzane są listy popularnych tytułów dla bibliotek szkolnych. Wydawane są kody dostępu do baz: IBUK i Legimi, w celu nieograniczonego, całodobowego, zdalnego dostępu do książek, z instruktażem czytelników przy rejestracji i korzystaniu z tychże baz.
W 2018 roku pracownicy udostępniania oprowadzili po Bibliotece i przeprowadzili lekcje instruktarzowe (biblioteczne) dla 288 grup.
W sumie w Bibliotece udzielono 123 385 informacji bibliotecznych, katalogowych, faktograficznych i bibliograficznych: w Dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej 916 informacji wymagających więcej poszukiwań; w Dziale Udostępniania: 119 303; w informacji katalogowej 3 063: 1 419 informacji katalogowych i 1 644 informacji bibliotecznych; w Dziale Zbiorów Specjalnych 103. Przekazano także konieczną ilość wyjaśnień związanych z automatyczną rejestracją zbiorów i komputerowym wypożyczaniem książek.
W Bibliotece Obcojęzycznej prezentowane są bazy danych oraz materiały otrzymane w ramach projektu „Ameryka w twojej bibliotece" realizowanego we współpracy z Ambasadą USA w Warszawie. Jego odbiorcami są głównie uczniowie, pracownicy naukowi i studenci, którzy w zależności od zapotrzebowania uczestniczą w lekcjach bibliotecznych prowadzonych w języku angielskim. Realizowany jest instruktaż w zakresie wyszukiwania informacji i materiałów do nauki języków obcych. Dostępne są materiały informacyjne Ambasady Stanów Zjednoczonych (m.in. loteria wizowa, programy dla młodzieży) oraz materiały szkół językowych i Uniwersytetu Zielonogórskiego dotyczące nauki języków.
W Bibliotece realizowane są kwerendy i zestawienia bibliograficzne (w 2018 roku 24 kwerendy i zestawienia bibliograficzne kwerend i zestawień bibliograficznych) oraz formy informacji zbiorowej: tematyczne wystawy książkowe i wycieczki po Bibliotece. W 2018 roku oprowadzono po Bibliotece 328 wycieczek, głównie dzieci i młodzież: 158 w gmachu głównym oraz 170 w filiach miejskich, głównie w mediatece Szklana Pułapka (F. 7), Filiach nr 11 i 12.
Realizowano wypożyczenia międzybiblioteczne: zrealizowano 442 zamówień, w tym 138 dla bibliotek i 304 dla czytelników indywidualnych. Realizacja zamówień objęła: 289 książek, 148 artykułów (skany
i kserokopie) i 4 dokumenty elektroniczne.
W ramach 9. Przeglądu Filmowego „Echa Katynia" 25.04.2018 (działanie wspólne z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu) pokazano obrazy: Rozstrzelać Polaków (2017) scenariusz: Tomasz Sommer, reżyseria: Mirosław Majeran; Nie pamiętam (2018), scenariusz: Danuta Nagórna i Jarosław Witaszczyk, reżyseria: Mirosław Mamczur; Miałam Ojca w wyobraźni (2010), scenariusz i realizacja: Tomasz Piotrowski; W jednej chwili... (2018), etiuda produkcji IPN.
Poprzez prowadzenie profili Facebook (9 profili) i stron internetowych (obie mediateki) użytkownicy mają bieżący dostęp do informacji dotyczących okolicznościowych imprez, spotkań organizowanych nie tylko przez Bibliotekę, ale także inne instytucje kultury.
8/ Działalność wydawnicza
Nakładem wydawnictwa Pro Libris przygotowano merytorycznie i wydano drukiem następujące publikacje zwarte:
1. Adam Bolesław Wierzbicki, Ograć samego siebie, Zielona Góra 2018, 48 s. [500 egz.]
2. Franciszek Bunsch, Malarstwo – Rysunek – Grafika, Zielona Góra 2018, 20 s. [200 egz.]
3. Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze nr 9, Zielona Góra 2017, 274 s. [200 egz.]
4. Halina Jerulank, Przed Tobą Zielona Góra 2017, 120 s. [200 egz.]
5. Izabela Witucka-Sakowska, Wybór wierszy, 100 s. [50 egz.]
6. „Bibliotekarz Lubuski" nr 45/2018, 56 s. [200 egz.]
7. Katalog 4. Festiwalu Filmu i Teatru Kozzi Holoubek Głowacki [500 egz.]
8. Katalog XX Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny ŚWIATŁO [300 egz.]
9. Historia Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny (1986-2018) [500 egz.]
10. Helena Zadrejko, Druga Ojczyzna. Rozwój [300 egz.]
11. „Pro Libris" nr 3-4(64-65) 2018, 144 s. [250 egz.]
12. „Bibliotekarz Lubuski" nr 46/2018, 80 s. [300 egz.]
13. Bronisława Grupa, Akrobatyka sportowa na Ziemi Lubuskiej w latach 1954-2018. Księga pamiątkowa [320 egz.]
14. Andrzej Buck, Lubuski Teatr w Zielonej Górze 1951-2017. Teatr małej ojczyzny [700 egz.].
Ponadto opublikowano drukiem wydawnictwa ciągłe:
1. „Pro Libris" nr 1-2(62-63)2016, 144 s. [250 egz.]
2. „Pro Libris" nr 3-4(64-65)2018, 152 s. [250 egz.]
1. „Bibliotekarz Lubuski" nr 1 (45) 2018 [200 egz.]
2. „Bibliotekarz Lubuski" nr 2 (46) 2018 [300 egz.];
Wydawnictwa elektroniczne:
1. „Bibliotekarz Lubuski" nr specj. 2017; 1-2(45-46)2018;
2. „Pro Libris" nr 1-2(62-63)2018;
3. „Pro Libris" nr 3-4(64-65)2018.
9/ Działalność promocyjna i oświatowo-edukacyjna (ważniejsze przedsięwzięcia)
Czwartki Lubuskie – 22 spotkania z popularnymi twórcami, publicystami, regionalnymi autorami i promocje książek:
- 18 stycznia Promocja książki Andrzej. Andrzej K. Waśkiewicz we wspomnieniach z udziałem redaktorki publikacji, dziennikarki i publicystki, żony Andrzeja K. Waśkiewicza Anny Sobeckiej.
- 8 lutego Promocja tomiku Kruche Agnieszki Ginko, poetki, pisarki, autorki książek dla dzieci i publikacji edukacyjnych, anglistki, laureatki ogólnopolskich konkursów poetyckich.
- 21 lutego Spotkanie autorskie z Tomaszem Sekielskim – dziennikarzem telewizyjnym i radiowym, reporterem, autorem książek, członkiem kapituły Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego 2017.
- 23 lutego Spotkanie autorskie z Konradem Wojtyłą, poetą, dziennikarzem Polskiego Radia Szczecin, krytykiem literackim, wiceprezesem Fundacji Literatury im. Henryka Berezy, członkiem kapituły Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2017.
- 23 lutego Spotkanie autorskie nt. Współczesnej literatury ukraińskiej – co warto przeczytać? z Bohdanem Zadurą, poetą, prozaikiem, tłumaczem i krytykiem literackim, członkiem kapituły Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 2017.
- 27 lutego Spotkanie autorskie z Cezarym Łazarewiczem, dziennikarzem prasowym, publicystą, pisarzem, laureatem Nagrody Literackiej "Nike" 2017, członkiem kapituły Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego 2017.
- 19 marca Spotkanie autorskie z Rafałem Gawinem, poetą, krytykiem literackim, felietonistą, redaktorem kwartalnika artystyczno-literackiego „Arterie" i serwisu Poezja Polska. Współorganizator: Uniwersytet Zielonogórski.
- 22 marca Promocja książki Danie główne Marcina Radwańskiego, zielonogórskiego powieściopisarza, autora kryminałów i literatury obyczajowej.
12 kwietnia Promocja książki Mistrzowie, legendy, idole z kart historii lubuskiego sportu z udziałem autorów Andrzeja Flügela i Szymona Kozicy, dziennikarzy „Gazety Lubuskiej".
- 26 kwietnia Promocja tomiku Książyc Miró Władysława Klępki, poety, tłumacza, plastyka, członka Związku Literatów Polskich oraz Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów.
- 10 maja Promocja książki Słowo, które przenika. Komentarze do Ewangelii ks. dra hab. Andrzeja Draguły, prof. Uniwersyetu Szczecińskiego, księdza diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, publicysty, członka redakcji kwartalnika „Więź", profesora Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, autora wielu publikacji.
- 17 maja Promocja tomiku poetyckiego Jedno miejsce Czesława Sobkowiaka, poety, prozaika, krytyka literackiego.
- 24 maja Promocja publikacji Bezdomnych gromady niemałe. Dyskurs imigracyjny na łamach prasy amerykańskiej (1875-1924) dra Krzysztofa Wasilewskiego, prowadzącego badania nad kwestią imigracji i prasy w USA na przełomie XIX i XX w., zawodowo związanego
z Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim.
- 15 czerwca Promocja książki Nad Żejmianą i Odrą Bronisławy Raszkiewicz, członkini Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów. Prowadzenie: Maria Miłek. Fragmenty prozy czytała Halinka Bohuta-Stąpel.
- 20 września Pośmiertna promocja tomiku poetyckiego Słodycz imbiru Barbary Konarskiej, zmarłej 10 września 2018 r. Promocja połączona z wieczorem wspomnień o poetce, animatorce życia literackiego, redaktor naczelnej pisma „Inspiracje" ZUTW.
- 27 września Promocja tomiku Stale na coś czekamy Elżbiety Brygidy Kościuchy-Wieczorek, poetki, prozatorki, biblioterapeutki, członkini Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów.
- 25 października Promocja książki Natalia Carpetieri oraz spotkanie z autorem Marcinem Radwańskim, zielonogórskim prozaikiem.
- 7 listopada Promocja książki Historia prywatna Tomasza Lisa, dziennikarza, publicysty, redaktora naczelnego tygodnika „Newsweek Polska".
- 8 listopada Promocja książki Tu gdzie się niebo nisko schyla Mieczysława Ostrowskiego, byłego nauczyciela akademickiego, menadżera, wydawcy i redaktora.
- 15 listopada Promocja publikacji Epoka przemysłowa w miastach południowej części województwa lubuskiego pod red. naukową prof. dra hab. Leszka C. Belzyta oraz dr Jolanty Skierskiej. Spotkanie z udziałem autorów i współautorów: dr hab. Tomasza Nodzyńskiego, prof. UZ, Anny Polak, Tomasza Jędraszaka, Macieja Mameta.
- 10 grudnia Promocja książki Bitwa o Odrę w 1945 roku dra Andrzeja Toczewskiego, historyka wojskowości, regionalisty, badacza dziejów II wojny światowej, w szczególności zbrodni hitlerowskich oraz problematyki jenieckiej, byłego dyrektora Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze.
- 12 grudnia Promocja biografii Zbigniewa Herberta Zbigniew Herbert. Biografia I – Niepokój, Zbigniew Herbert. Biografia II – Pan Cogito dra hab. Zbigniewa Franaszka, krytyka literackiego, literaturoznawcy, wykładowcy w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, sekretarza Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. Zbigniewa Herberta, współpracownika TVP Kultura, Programu Drugiego Polskiego Radia i „Tygodnika Powszechnego".
25 wystaw czasowych w holu, galerii i łączniku:
- luty Janusz Koniusz twórca i działacz – wystawa książek, wycinków prasowych, pamiątek rodzinnych, listów, nagród literackich, medali, dyplomów, archiwalnych fotografii ze spotkań autorskich Janusza Koniusza – poety, prozaika, dziennikarza, redaktora i animatora kultury, zmarłego w 2017 roku.
- luty Franciszek Bunsch. Malarstwo rysunek grafika – wystawa prac prof. Franciszka Bunscha, malarza, grafika, przedstawiciela krakowskiej szkoły grafiki warsztatowej, wieloletniego wykładowcy i profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
- luty Zabawa w chowanego – pokonkursowa wystawa prac Miejskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci organizowanego przez Zielonogórski Ośrodek Kultury.
- luty Alaska – piękno dzikiej natury/Alaska – the Beauty of the Wild – wystawa fotograficzna stanu Alaska z Ambasady USA w Warszawie w ramach programu „Ameryka w Twojej bibliotece".
- marzec Ukraina – tradycja i współczesność – wystawa ukraińskich, ręcznie zdobionych strojów ludowych – soroczki, wyszywane spódnice, ręczniki oraz ukraińskiej biżuterii, m.in. korale, naszyjniki, wianki. Wystawa przygotowana w ramach Dnia Ukraińskiego zorganizowanego przez Bibliotekę Obcojęzyczną WiMBP.
- kwiecień Drogi do Niepodległości – wystawa z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę ze zbiorów dra Wojciecha Lizaka – historyka, kolekcjonera, założyciela prywatnego Muzeum Historii i Pamięci w Szczecinie pod honorowym patronatem Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Anny Polak.
- kwiecień Dyplomy 2018 – wystawa prac dyplomowych absolwentów Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze. W galerii Biblioteki zaprezentowano: malarstwo, rysunki, fotografie, ceramikę, plakaty, projekty graficzne i multimedialne, m.in. gry komputerowe.
- maj Portret kobiety – efekt eksperymentalnego projektu terapii poprzez sztukę studentów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu z osobami chorymi na schizofrenię. Projekt zrealizowany w Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim, woj. lubuskie. Wernisaż z udziałem dyrekcji, terapeutów oraz pensjonariuszek Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Wielkim. Otwarciu wystawy towarzyszyła projekcja filmu dokumentalnego będącego zapisem realizacji projektu.
- maj Baletnica w Mieście. Księga 2 Paweł Janczaruk i Anna Szafran – wystawa fotogramów Pawła Janczaruka, zielonogórskiego fotografika, członka Związku Polskich Artystów Fotografików, artysty Fotoklubu RP.
- czerwiec Początek – wystawa fotograficzna dorobku członków Lubuskiego Stowarzyszenia Fotografów Portretowych Portretownia. Na ekspozycję złożyły się zdjęcia z indywidualnych sesji z modelami, prace z comiesięcznych konkursów oraz plenerów fotograficznych.
- czerwiec Hiszpania moja pasja – wystawa ze zbiorów Jerzego Szewczyka, podróżnika i fotografa, członka Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów wzbogacona zbiorem pamiątek, albumów, atlasów, kolekcji map, plakatów, wybranych magazynów prasowych, płyt z muzyką hiszpańską oraz reprezentatywnych dla literatury tego kraju książek.
- czerwiec Zofia Kossak 1968-2018. 50-ta rocznica śmierci pisarki – wystawa książek Zofii Kossak-Szczuckiej, znakomitej polskiej pisarki, publicystki, działaczki, więźniarki KL Auschwitz-Birkenau i Pawiaka, zaangażowanej czynnie w Powstaniu Warszawskim ze zbiorów Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Cristiana".
- czerwiec Prezydenci wypoczywają – wystawa 42. zdjęć poszczególnych prezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej uwiecznionych w osobistych ujęciach, sytuacjach nieformalnych, rodzinnych, uprawiających sport, oddanych swoim hobby. Fotografie obejmują kadencje 20 z 44 przywódców USA. Wystawa fotograficzna we współpracy z Ambasadą USA w Warszawie w ramach programu "Ameryka w Twojej bibliotece".
- wrzesień Pokonkursowa wystawa XX Międzynarodowego Otwartego Konkursu na Rysunek Satyryczny ph. Światło. Wystawa prezentowała 106 najlepszych rysunków konkursowych wybranych spośród 487 prac, 180 autorów, nadesłanych na konkurs z 41 krajów. Finisaż wystawy z udziałem jurorów, laureatów konkursu oraz zaproszonych gości odbył się 30 września.
- wrzesień Krystyna Prządka i przyjaciele – wystawa twórczości abstrakcyjnej zielonogórskiej malarki. Domeną jej twórczości jest malarstwo olejne oraz malarstwo na jedwabiu, w którym chętnie podejmuje tematy pejzażu, martwej natury, abstrakcji i portretu.
- wrzesień Fascynujący Świat Chasydów – wystawa fotogramów Joanny Sidorowicz, fotografki z Częstochowy, członkini Towarzystwa Fotograficznego im. Edmunda Osterloffa w Radomsku, Zarządu Fundacji Festiwalu Sztuki Fotoreportażu w Częstochowie. Artystka utrwala kulturę żydowską towarzysząc chasydom podczas ich wizyt w Lelowie oraz Leżajsku. Otwarciu wystawy towarzyszył koncert pieśni żydowskich Cymes w wykonaniu Aleksandry Idkowskiej, laureatki wielu festiwali ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Główny organizator: Lubuska Fundacja Judaica w ramach Dni Kultury Żydowskiej 2018 w Zielonej Górze.
- wrzesień Wuxi – w ramach partnerstwa miast Zielona Góra – Wuxi (Chiny) i wymiany kulturalnej zorganizowano wystawę prezentującą dziedzictwo kulturowe Wuxi. Ekspozycja to dwie gliniane figury "Da A Fu", maskotki Wuxi, symbolizujące pomyślność, fortunę i szczęście. Figury przekazano Zielonej Górze jako prezent na znak związku miast partnerskich. Zaprezentowano także ramę ekspozycyjną „Okno Wuxi" z drobnymi gadżetami, bambusowymi rzeźbami i figurkami z gliny, a także na 10 banerach fotografie przybliżające oraz promujące chińskie miasto. Otwarciu wystawy towarzyszyły warsztaty z udziałem trzech chińskich artystów, którzy przyjechali zaprezentować miejscowy haft z Wuxi, bambusową rzeźbę i sztukę tworzenia figurek z gliny.
- październik W przestrzeni – wystawa malarstwa Adama Wojciecha Bagińskiego, zielonogórskiego artysty, malarza, akwarelisty. Podczas wernisażu artysta otrzymał Złoty Medal od Prezydenta Miasta Zielona Góra, jako wyraz uznania za osiągnięcia mające znaczenie dla Miasta Zielona Góra. Nagrodę wręczyła Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra Wioleta Haręźlak.
- październik Światło w Galerii Handlowej Auchan – pokonkursowa wystawa XX Międzynarodowego Otwartego Konkursu na Rysunek Satyryczny.
- listopada Pokaz Filatelistyczny – wystawa zbiorów filatelistycznych kolekcjonerów Polskiego Związku Filatelistów Okręgu w Zielonej Górze.
- listopad Zbigniew Herbert 1924-1998. Portrety i autoportrety z archiwum pisarza – wystawa opracowana i przygotowana przez Bibliotekę Narodową w Warszawie w 10 rocznicę śmierci poety; obecnie znajduje się w siedzibie Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, skąd została wypożyczona do Zielonej Góry na czas trwania Festiwalu Literackiego im. Anny Tokarskiej Proza Poetów. Na wystawie można zobaczyć kopie rękopisów, wybór zdjęć z prywatnych archiwów, kalendarium i cytaty Zbigniewa Herberta.
- grudzień Fascynacje twórcze Andrzeja Stefanowskiego – wystawa malarstwa zielonogórskiego malarza, grafika. Otwarciu wystawy towarzyszył koncert ZaNuRzEnIa; I SoNo – Ja JeSteM w wykonaniu Jolanty Sipowicz – sopranistki.
- grudzień Wystawa prac plastycznych Ośrodka Wsparcia „Kolory Życia" oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej „Tęcza" z okazji 20-lecie Katolickiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Tęcza" Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej.

W Bibliotece i w filiach miejskich działa pięć mini galerii: Galeria Przechodnia, Galeria Młodych w Oddziale dla Dzieci Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży, Galeria Na Górze przy mediatece Góra Mediów, Galeria Na Ptasiej przy Filii nr 1, Szklana Galeria przy mediatece Szklana Pułapka i Galeria Podgórna przy Filii nr 4. Prezentują one prace zielonogórskich twórców, artystów, pasjonatów, grup plastycznych i poprzez spotkania i wernisaże integrują lokalną społeczność Zielonej Góry.
W roku 2018 w w/w Galeriach otwarto 60 wystaw, m.in.:
- Goście Festiwalu Filmu i Teatru Kozzi Holoubek Głowacki – wystawa fotogramów – Galeria Przechodnia,
- Laureaci XX Międzynarodowego Otwartego Konkursu na Rysunek Satyryczny ph. Światło – wystawa fotogramów – Galeria Przechodnia,
- "Tęsknoty", wystawa malarstwa W. Cepowskiej – Galeria Na Ptasiej;
- "Pora na Vintage" wystawa szkła artystycznego – Galeria Na Ptasiej;
- "Motyle" wystawa motyli ze zbiorów Elżbiety Gaińskiej – Galeria Na Ptasiej;
- "Street" wystawa fotograficzna J. Tylewicza – Galeria Na Ptasiej;
- „Pocztówki z literatury. Inspiracje do lektury i podróży" – dr. J. Kapicy-Curzytek – Galeria Podgórna;
- „Inne spojrzenie" – wystawa malarstwa, rysunku, biżuterii, kartek okolicznościowych Katarzyny Warmuz – Galeria Podgórna;
- Wystawa rysunków Michała Srokowskiego ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Zielonej Górze "Świat wg. Sroki" – Galeria Młodych;
- „5 żywioł" – doroczna wystawa, na której przedstawione było ponad 90 prac 24 młodych twórców z ZOK – Galeria Młodych;
- „Nie/Widoczne" – wystawa Eweliny Pytiak – Galeria Na Górze;
- „Biblioteka to też człowiek" – wystawa Anny Celmer i Sandry Stempniewskiej – Galeria Na Górze;
- „Po drugiej stronie lustra" – wystawa Patryka Cielińskiego – Galeria Na Górze;
- „KomikSowa Góra" – wystawa Weroniki Dobrowolskiej – Galeria Na Górze;
- „Cztery Żywioły" wystawa Łukasza Chwałka oraz Jakuba Bitki – Szklana Galeria;
- „Fotografia – sztuka bez granic" – wystawa Lubuskiego Towarzystwa Fotograficznego – Szklana Galeria;
- „Kolory niecodzienności" – wystawa Katarzyny Warmuz – Szklana Galeria;
- „Człowiek trwa, póki papier się nie prześwietli" – wystawa Zuzanny Lubryczyńskiej i Nataszy Kalemby z Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza" – Szklana Galeria.
Ważniejsze wydarzenia kulturalne
3. Zielonogórski Slam Poetycki Noworoczne wierszowanie, we współpracy z zielonogórskim oddziałem Związku Literatów Polskich. W rywalizacji konkursowej wzięło udział 16 poetów, przedstawicieli oddziału zielonogórskiego Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz twórcy niezrzeszeni, licealiści zielonogórskich szkół. Slam wygrała Elżbieta Kościucha-Wieczorek ze Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów. Wicemistrzami Slamu zostali Witold Stankiewicz i Alicja Leśniewska. 3. Zielonogórski Slam Poetycki odbył się 25 stycznia.
Lubuskie Wawrzyny 2017 – Gala wręczenia Lubuskich Wawrzynów odbyła się 22 lutego w WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Rozstrzygnięto 24. edycję Lubuskiego Wawrzynu Literackiego, 13. edycję Lubuskiego Wawrzynu Naukowego i 5. edycję Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego. Laureatem 24. edycji Lubuskiego Wawrzynu Literackiego 201" została Zofia Mąkosa za książkę „Wendyjska winnica. Cierpkie grona", wydawca: Książnica – Oddział Publicat, Wrocław ; Poznań cop. 2017.
Srebrne Sokole Pióro – Nagrodę Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim za debiut literacki otrzymała Kalina Moskaluk za książkę „Człowiek otwarty", wydawca: Związek Literatów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. [2017]. Dyplom honorowy za całokształt twórczości przyznano Januszowi Koniuszowi, Alfredowi Siateckiemu oraz Tadeuszowi Szyferowi.
Lubuski Laur w kategorii sensacja przyznano Marcinowi Radwańskiemu za książkę „Danie główne", wydawca: Wydawnictwo CM, Warszawa 2017. Dyplom za najładniejszą edytorsko książkę wydaną w 2017 r. otrzymali wydawcy: Zielonogórski Ośrodek Kultury za edycję książki Jarosława Skorulskiego „Kroniki księżnej Dino: zapiski z Zatonia z lat 1840-1861" Zatonie 2017 oraz Muzeum Regionalne w Świebodzinie za edycję książki Anny Jelak-Bogusz „Zegarowa kukułka wiersze dzieciom kuka" Świebodzin 2017.
Laureatem 13. edycji Lubuskiego Wawrzynu Naukowego 2017 została Katarzyna Taborska za książkę „Literatura miejsca. Piśmiennictwo postlandsberskie" – Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, 2017. Nagrodę Rektora UAM w Poznaniu za najlepszą książkę popularnonaukową przyznano książce Ludwika Lipnickiego „Drzewa i krzewy Drezdenka" – Drezdenko : Gmina Drezdenko, 2017;
dyplom za walory edytorskie przyznano Zielonogórskiemu Ośrodkowi Kultury za edycję książki Jarosława Skorulskiego „Kroniki księżnej Dino. Zapiski z Zatonia z lat 1840-1861", Zatonie 2017.
Laureatem 5. edycji Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego 2017 został Zbigniew Borek „Gazeta Lubuska" za artykuły prasowe: Katedra się pali, czyli z takich rzeczy się nie żartuje; Kto jest ofiarą, a kto katem, czyli oprawcy się nie zapomina; W oknie płonął człowiek. 34 lata temu podpalił się Henryk Wasiluk; Tryb faksowy, czyli trzeba zrobić z sędziami porządek, dyplom dla wyróżniającego się młodego dziennikarza przyznano Maciejowi Piotrowskiemu TVP, dyplom za całokształt twórczości przyznano Cezaremu Galkowi Radio Zachód.
Narodowe Czytanie w Zielonej Górze po raz 7. zorganizowano w ramach ogólnopolskiej akcji, inicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Kolejna edycja odbyła się 8 września. Lekturą ogólnopolskiej akcji była powieść Przedwiośnie Stefana Żeromskiego. Wybór książki wiązał się z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
8. Festiwal Literacki im. Anny Tokarskiej Proza Poetów (17-25 listopada i w ramach Post Scriptum 29 listopada)
W ramach Festiwalu odbyło się 8 spotkań autorskich, głośne czytanie w autobusie MZK, Krakowski Salon Poezji w Zielonej Górze, wernisaż oraz premiera filmu dokumentalnego.
17 listopada Czytanie poezji Anny Tokarskiej przez aktorki Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze: Joannę Wąż I Annę Stasiak w autobusie MZK linii nr 6 w godz. 13.00-17.00.
18 listopada Inauguracja Festiwalu – czytanie wybranych tekstów poetyckich Anny Tokarskiej przez gościa Festiwalu, aktorkę Katarzynę Gniewkowską oraz promocja książki Koniec świata wartości Krystiana Lupy i Łukasza Maciejewskiego. Spotkanie z udziałem autora Łukasza Maciejewskiego oraz Katarzyny Gniewkowskiej, aktorki z wieloma kreacjami zrealizowanymi w Starym Teatrze w Krakowie pod kierownictwem Krystiana Lupy, wybitnego reżysera teatralnego, scenografa, dramaturga. Aktorka filmowa i teatralna jest także jedną z osiemnastu bohaterek trzeciego tomu Aktorki. Odkrycia Łukasza Maciejewskiego.
19 listopada Spotkanie autorskie z Dorotą Masłowską, pisarką, felietonistką, kompozytorką, piosenkarką, producentką muzyczną, laureatką Nagrody Literackiej Nike za powieść Paw królowej. Autorka m.in. powieści Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną, Kochanie zabiłam nasze koty, poematu Inni ludzie, dramatów Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku, który wystawiany był m.in w Australii, USA i na Sachalinie, Między nami dobrze jest, za który otrzymała nagrodę Ministra Kultury. W 2014 roku pod pseudonimem Mister D ukazała się jej debiutancka płyta „Społeczeństwo jest niemiłe".
20 listopada Spotkanie autorskie z Mariuszem Szczygłem, dziennikarzem, reportażystą, tłumaczem, laureatem wielu prestiżowych nagród – Europejskiej Nagrody Książkowej, nagrody literackiej Parlamentu Europejskiego. Autorem bestsellerowych książek Gottland i Zrób sobie raj. Jest także twórcą antologii polskiego reportażu po 1989 roku 20 lat nowej Polski w reportażach według Mariusza Szczygła, dwutomowej antologii polskiego reportażu 100/XX. Najnowsza jego książka to Projekt: prawda. Razem z Wojciechem Tochmanem i Pawłem Goźlińskim założył Instytut Reportażu oraz księgarnię reporterów Wrzenie Świata.
21 listopada Spotkanie autorskie z Małgorzatą Gutowską-Adamczyk, pisarką, historykiem teatru, scenarzystką filmową, dziennikarką, autorką mi.in. 13. Poprzeczna – Książka roku 2008 przyznana przez Polską Sekcję IBBY, Paryż, miasto sztuki i miłości w czasach belle epoque, Kalendarze, serii Cukiernia pod Aniołem oraz scenariuszy seriali filmowych: „Tata, a Marcin powiedział" i dialogów „Na Wspólnej".
22 listopada Promocja tomiku poetyckiego Spojrzenie spod kapelusza Katarzyny Jarosz-Rabiej, poetki, członkini Związku Literatów Polskich Oddział w Zielonej Górze i Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów. Wydała tomiki poetyckie: Dedykacje, Noc nad miastem, Smak lebiody. Laureatka wielu konkursów literackich m.in. w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu, Szczecinie i Zielonej Górze.
22 listopada Premiera filmu dokumentalnego „Nieparzysta. Opowieść o Annie Tokarskiej". Scenariusz: Anna i Maciej Klaudelowie. Montaż: Justyna Poniatowska. Realizator: Paradoks Film Studio i LSMDK Debiut.
23 listopada Promocja tomiku poezji Niemateria Sebastiana Piórkowskiego.
23 listopada Spotkanie autorskie z Małgorzatą Kalicińską, powieściopisarką, autorką m.in. Fiołki na trzepaku, Zwyczajny facet, Lilka, serii Rozlewisko: Powroty nad rozlewiskiem, Dom nad rozlewiskiem, Miłość nad rozlewiskiem, zbioru esejów: Widok z mojego okna oraz poradnika Kuchnia znad rozlewiska.
25 listopada Krakowski Salon Poezji W Zielonej Górze – Czytamy Tokarską, wiersze dla Tokarskiej! – z udziałem aktorki Elżbiety Donimirskiej, Jolanty Pytel, Agnieszki Ginko, Bronisławy Raszkiewicz, Kazimierza Wysockiego. Gospodarz Salonu: Andrzej Buck. Wydarzenie połączone z promocją najnowszego numeru Lubuskiego Pisma Literacko-Kulturalnego "Pro Libris".
29 listopada Post Scriptum Festiwalu – promocja książki Relacje: Warszawa - Zielona Góra, Gdańsk. Jerzy Leszin-Koperski – Andrzej K. Waśkiewicz z udziałem Anny Sobeckiej, wdowy po Andrzeju K. Waśkiewiczu i Magdaleny Koperskiej, córki Jerzego Leszina-Koperskiego.
Festiwalowi towarzyszyła wystawa Zbigniew Herbert 1924-1998. Portrety i autoportrety z archiwum pisarza oraz spotkania autorskie w bibliotekach publicznych południowej części województwa:
21 listopada Małgorzata Kalicińska Biblioteka Publiczna w Żarach,
22 listopada Małgorzata Gutowska-Admaczyk Biblioteka Publiczna w Świebodzinie,
22 listopada Małgorzata Kalicińska Biblioteka Publiczna w Babimoście,
23 listopada Małgorzata Gutowska-Adamczyk Biblioteka Publiczna w Żaganiu.
Cykl Z książką na leżaku w ramach Lata Muz Wszelakich (lipiec-sierpień):
2 lipca spotkanie autorskie Arturem Andrusem, dziennikarzem radiowym, autorem książek, tekstów piosenek, artystą kabaretowym, piosenkarzem, konferansjerem, komentatorem „Szkła kontaktowego". Na swoim koncie ma płyty z pełnymi humoru piosenkami: „Myśliwiecka", „Cyniczne Córy Zurychu" oraz wydaną w kwietniu 2018 r. „Sokratesa 18". Laureat konkursu „Mistrz Mowy Polskiej". Przez wiele lat związany z radiową Trójką. Autor książek m.in.: Każdy szczyt ma swój Czubaszek czy Vietato fumare, czyli reszta z bloga i coś jeszcze.
12 lipca spotkanie autorskie z Michałem Rusinkiem, pisarzem, literaturoznawcą, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, tłumaczem, sekretarzem noblistki Wisławy Szymborskiej, autorem książek dla dzieci m.in.: Kopciuszek, Mały Chopin, Wierszyki domowe. Sześć i pół tuzinka wierszyków Rusinka (tytuł Książka Roku 2012 Polskiej Sekcji IBBY, wpisana na prestiżową listę Białych Kruków – White Ravens 2013) oraz poradników dla najmłodszych Jak przeklinać, Jak przekręcać i przeklinać czy Pypcie na języku. Również autor książek dla dorosłych m.in. Między retoryką a retorycznością, Nic zwyczajnego. O Wisławie Szymborskiej, współautor Retoryka podręczna. Czyli jak wnikliwie słuchać i przekonująco mówić i Prowincjonalne zagadki kryminalne.
Krakowski Salon Poezji w Zielonej Górze – gospodarz salonu Andrzej Buck (styczeń-grudzień):
28 stycznia Leonard Cohen Project – wieczór z balladami w wykonaniu Cezarego Żołyńskiego, aktora Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, reżysera, także pisarza.
1 lutego Specjalna edycja podczas uroczystego otwarcie zmodernizowanej Sali Dębowej oraz nadaniem jej imienia Janusza Koniusza – Wiersze ostatnie Janusza Koniusza pod red. Eugeniusza Kurzawy w interpretacji aktorów Teatru Lubuskiego w Zielonej Górze: Ernesta Nity i Jamesa Malcolma.
22 lutego Specjalna edycja podczas Lubuskich Wawrzynów 2017 – Wszystko jak chcesz. O miłości Jarosława Iwaszkiewicza i Jerzego Błeszyńskiego Anny Król. Fragmenty listów czytali aktorzy Teatru Lubuskiego w Zielonej Górze: Ernest Nita i Wojciech Romańczyk.
4 marca Fragmenty dramatów Stanisława Wyspiańskiego czytał Olgierd Łukaszewicz, wybitny aktor filmowy i teatralny, wieloletnim prezesem Związku Artystów Scen Polskich. ¬W programie ponadto rozmowa o książce pt. Seksmisja i inne moje misje. Olgierd Łukaszewicz w rozmowie z Tomaszem Miłkowskim.
27 marca O chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim wg Mikołaja z Wilkowiecka – fragmenty wielkanocnego misterium czytali słuchacze ZUTW. Przygotowanie: Andrzej Nowak. Oprawa multimedialna: Jacek Katos Katarzyński.
15 kwietnia Spektakl muzyczno-poetycki Życie raz na podstawie twórczości płockiego poety Witolda Mierzyńskiego w wykonaniu Jana Mierzyńskiego – aktora Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim.
13 maja Poezja Bolesława Leśmiana w wykonaniu zespołu Trupięgi z Sulęcina. Zespół zaprezentował muzyczne kompozycje do wybranych utworów poety.
10 czerwca Dancing – program poetycki. Konstanty Ildefons Gałczyński w wykonaniu Mai Barełkowskiej i Piotra Cyrwusa, aktorów. Krakowski Salon Poezji w Zielonej Górze w ramach Festiwalu Filmu i Teatru Kozzi Film Festiwal.
25 listopada Czytamy Tokarską, wiersze dla Tokarskiej! – z udziałem aktorki Elżbiety Donimirskiej, Jolanty Pytel, Agnieszki Ginko, Bronisławy Raszkiewicz, Kazimierza Wysockiego. Salon w ramach 8. Festiwalu Literackiego im. Anny Tokarskiej Proza Poetów.
Ważniejsze imprezy cykliczne:
Tydzień Bibliotek 2017 – blok imprez promujących książki, literaturę i czytelnictwo w ramach ogólnopolskiej akcji, która przebiegała w dniach 8-15 maja ph. „(Do)Wolność Czytania". Podczas Tygodnia Bibliotek zorganizowano szereg działań (warsztaty, konkursy, spotkania autorskie, wystawy, warsztaty) uświetniających święto bibliotek, m.in.: Literacki Turniej Żywego Chińczyka; Dzień węgierski i łotewski zorganizowany we współpracy z uczestnikami programu Wolontariat Europejski; spotkania autorskie z Agatą Kołakowską (F7) i Agnieszką Ginko (F6).
Zimowa Czytelnia Norwida – w okresie ferii zimowych (12 – 23 lutego) w Oddziale dla Dzieci i w filiach miejskich nr 5, 7, 9 i 11 odbywały się zabawy, warsztaty i spotkania dla dzieci młodszych i ich rodziców. Warsztaty były prowadzone nieodpłatnie przez pracowników biblioteki i zaproszonych gości. Uczestniczyli w nich mieszkańcy Zielonej Góry i okolicznych miejscowości. Miały charakter otwartych, 90 minutowych spotkań. Łącznie odbyło się 12 spotkań.
Letnia Czytelnia Norwida – zabawy, warsztaty i spotkania dla dzieci młodszych i ich rodziców. Warsztaty były prowadzone nieodpłatnie przez pracowników biblioteki i zaproszonych gości. Zajęcia, w których uczestniczyli mieszkańcy Zielonej Góry i okolicznych miejscowości, miały charakter otwarty. 90 minutowe spotkania odbywały się we wtorki i czwartki w lipcu i sierpniu w gmachu głównym Biblioteki (Patio Biblioteki, Salon Wystawowy, Oddział dla Dzieci, mediateka Góra Mediów) – łącznie 25 spotkań oraz Filiach miejskich nr 5, 7, 9, 11 – łącznie 13 spotkań.
XIX Przegląd. Mistrz Pięknego Czytania ph. „Baśniowo? Fantastycznie!" – w dziewiętnastej już edycji konkursu Mistrza Pięknego Czytania wzięło udział ponad 250 osób. Konkurs przeprowadzony został w trzech kategoriach wiekowych: klasy I-III i IV-VI szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści i klasy VII szkół podstawowych.
„Brzechwomania 2018" – dziesiąta edycja konkursu związana ze znajomości tekstów literackich Jana Brzechwy. Konkurs drużynowy (po 3 osoby), dwuetapowy dla klas II-III szkoły podstawowej. W eliminacjach wzięło udział 18 drużyn ze szkół podstawowych Zielonej Góry i okolic. Do walki finałowej zakwalifikowały się 4 zespoły, którym pomagały 10 osobowe grupy kibiców.
4. Zielonogórski Festiwal Filmu i Teatru Kozzi Holoubek Głowacki (9-13 czerwca).
Na program Festiwalu składały się nietuzinkowe wydarzenia, które połączone były ze sobą wspólną linią programową: film-aktor-książka-teatr i ich związki. Festiwal był przeglądem polskich filmów sensacyjnych i obyczajowych (konkurujących o nagrody KLAPS 2018), niemieckich, kanadyjskich ułożonych w cykle filmowe, spotkania z gośćmi festiwalowymi (aktorami/reżyserami/krytykami), z książką filmową/teatralną i ich bohaterami książek – aktorami. Festiwal prezentował także współczesne spektakle teatralne, monodramy, recitale i koncerty. Miejscem Festiwalu były: Zielona Góra, Żary, Szprotawa, Wiechlice. W tym roku szczególny nacisk został położony na przypomnienie dorobku twórczego patronów Festiwalu – Gustawa Holoubka i Janusza Głowackiego. Retrospektywa dokonań artystycznych odbywała się poprzez przegląd filmów, spektakli teatralnych, aktorskich odczytań fragmentów utworów, rozmów o książkach, których są bohaterami czy wspomnieniowych spotkań z rodziną i przyjaciółmi.
Na Festiwal składały się następujące cykle/nurty/wydarzenia:
Kino konkursowe / polskie: 16 najnowszych polskich produkcji filmowych z ostatnich dwóch lat: kryminalne, gangsterskie, sensacyjne, kino prowincji. Jury przyznało następujące nagrody:
• nagrodę Klaps 2018 za całokształt osiągnięć artystycznych w dziedzinie filmu – aktorce Magdalenie Zawadzkiej, ikonie polskiego kina;
• nagrodę Klaps 2018 za najlepszą kreację aktorską w polskim filmie fabularnym – Jowicie Budnik, w obrazach „Ptaki śpiewają w Kigali" oraz „Cicha noc";
• nagrodę Klaps 2018 za najlepszy film kina akcji – Pawłowi Maślonie, reżyserowi filmu „Atak paniki";
• Grand Prix czyli Klaps 2018 – Andrzejowi Jakimowskiemu, reżyserowi najlepszego polskiego filmu fabularnego „Pewnego razu w listopadzie".
Gość specjalny: aktorka młodego pokolenia Sonia Bohosiewicz z monodramem „Chodź ze mną do łóżka" oraz koncertem „10 sekretów Marilyn Monroe".
Nurt poświęcony Gustawowi Holoubkowi składał się z rozmowy o Gustawie Holoubku z Magdaleną Zawadzką (żoną) i Janem Holoubkiem (synem), prezentacji książek „Wspomnienie z niepamięci" G. Holoubka oraz „Moje szczęśliwe wyspy" M. Zawadzkiej, projekcji filmu „Pętla" w reż. W. Hasa z 1957 r. z główną rolą G. Holoubka z omówieniem filmu krytyka filmowego Łukasza Maciejewskieg, projekcji filmu Jana Holoubka „Słońce i cień".
Nurt poświęcony Januszowi Głowackiemu złożony był z: rozmowy o Januszu Głowackim z Oleną Leonenko (żoną), promocji książki „Dżanus" z udziałem autorki prof. Elżbiety Baniewicz, przedstawienia muzycznego "Podwórko – świat" w wykonaniu aktorki, w reżyserii i aranżacji Janusza Głowackiego. Olena Leonenko wystąpiła także podczas Gali zamknięcia Festiwalu w koncercie pt. „Noc z Wertyńskim".
Lubuskie konotacje: artystyczne spotkania/panele wspomnieniowe i prezentacja filmów twórców/artystów, którzy urodzili się/mieszkali/pracowali w Zielonej Górze/Lubuskim lub związani byli pracą artystyczną w pewnym okresie swojego życia z regionem.
Rekolekcje filmowe: moderatorem cyklu był ks. prof. dr hab. Andrzej Draguła, wykładowca uniwersytecki, teolog i kulturoznawca, który w tym roku pokazał retrospektywę filmów Bernarda Émonda – quebeckiego reżysera, dokumentalisty i antropologa. Tematy, które reżyser porusza to utrata tożsamości etnicznej oraz problem alienacji kulturowej.
Kino z nad granicy: w partnerstwie z Festiwalem FilmFestival w Cottbus program wzbogacony został o ważne produkcje współczesnego kina niemieckiego i środkowoeuropejskiego. W tym roku pokazany został m.in. laureat 27. Cottbus FilmFestival „Dzikie róże" w reż. A. Jadowskiej oraz niemiecki obraz „Witamy u Hartmanów".
Kino europejskie: film: „Niemiłość" reż. Andriej Zviagincev.
Książka filmowa i teatralna:
Znaczącą rolę podczas Festiwalu odgrywała książka filmowa i teatralna, w postaci tradycyjnej oraz jako książka mówiona. Do udziału w Cyklu zaproszeni zostali: Łukasz Maciejewski i bohaterki jego książek z cyklu „Aktorki".
Młody Festiwal: szereg wydarzeń skierowanych do najmłodszych odbiorców w wieku 8-12 lat w namiocie festiwalowym na deptaku.
Nurty teatralne Festiwalu:
• „Zapiski oficera Armii Czerwonej" – monodram Piotra Cyrwusa na podstawie prozy Sergiusza Piaseckiego pod tym samym tytułem,
• „Dancing" Konstanty Ildefons Gałczyński – Piotr Cyrwus, Maja Barełkowska,
• „Supermenka" Doroty Maciei w wykonaniu Jowity Budnik,
• „Teatr Telewizji. Komedia sensacyjna", tekst i reżyseria Krzysztof Niedźwiedzki, Teatr KTO z Krakowa.
Miasteczko Festiwalowe w FOCUS MALL: w galerii handlowej powstało miasteczko festiwalowe, w ramach którego przygotowana została inscenizacja grupy „Star Wars", warsztaty z Krainą Eksperymentów, programowanie z robotem Photon i gogle VR oraz spotkania z gwiazdami Festiwalu.
W ramach Post Scriptum Festiwalu Filmu i Teatru Kozzi Film Festiwal:
29 sierpnia Spotkanie z Magdaleną Różczką, cenioną aktorką filmową, telewizyjną i dubbingową, która wywodzi się z Nowej Soli, współautorką książki dla dzieci Gabi. A właśnie, że jest pięknie!
18 października Spotkanie z Andrzejem Jakimowskim, cenionym reżyserem, scenarzystą i producentem. Przed spotkaniem odbyła się projekcja filmu „Pewnego razu w listopadzie". Scenariusz i reżyseria: Andrzej Jakimowski. Film otrzymał nagrody m.in.: Zielona Góra (Zielonogórski Festiwal Filmu i Teatru) – Grand Prix, Łagów (Lubuskie Lato Filmowe) – Srebrne Grono, Taormina (Międzynarodowy Festiwal Filmów) – Nagroda Główna.
13 grudnia Spotkanie z reżyserem młodego pokolenia Pawłem Maśloną, scenarzystą i montażystą filmowym. Po spotkaniu odbędzie się projekcja filmu „Atak paniki". Film nagrodzony KLAPSem 2018 za najlepszy film kina akcji podczas 4. Festiwalu Filmu i Teatru w Zielonej Górze.
Noc Muzeów 2018 (19 maja) pod hasłem „Szukamy przyjaciela": spotkanie autorskie z ilustratorką Jolantą Marcolla, warsztaty plastyczno-literackie inspirowane książką „Kim i Ktoś z Nikim", projektowano ilustrację swojego największego marzenia. W programie znalazło się także zwiedzanie ekspozycji Muzeum Ilustracji Książkowej, graficzne zajęcia z wykorzystaniem dziewiętnastowiecznej prasy drukarskiej, zagadki na spostrzegawczość ułatwiające przyswojenie bogactwa treści ekspozycji.
Pogotowie językowe – bezpłatne indywidualne konsultacje i konwersacje w j. angielskim w czasie ferii zimowych oraz wakacji letnich.
W Bibliotece Obcojęzycznej, w ramach promocji języka i kultur innych krajów zorganizowano Wieczór ukraiński we współpracy z honorowym Konsulatem Ukrainy w Zielonej Górze oraz Dzień amerykański we współpracy z Ambasadą USA w Warszawie. Odbyło się także spotkanie dla młodzieży z Michaelem Sholarsem – amerykańskim sportowcem prowadzone w języku angielskim oraz Zielonogórski Konkurs na Recenzję Książki Amerykańskiej.
W Filii nr 5 zorganizowano cykl spotkań szkoleniowych poświęconych tzw. miękkim kompetencjom i umiejętnościom społecznym, dedykowany starszym klasom szkół podstawowych i licealistom. W tej samej Filii odbyły się spotkania dla dorosłych czytelników: „Tajniki zielarstwa i ziołolecznictwa" z Robertem Trybulakiem.
W mediatece Szklana Pułapka organizowane są cykliczne spotkania z podróżnikami przy współpracy z Lubuskim Stowarzyszeniem Przewodników Turystycznych „Podróże wszelkie za środki niewielkie" oraz „Mam pomysł" – kreatywne, cykliczne spotkania dzieci z dziećmi. Tu również można dyskutować O prawie przy kawie.
„Czytelnia Pokoleń" to cykl spotkań skierowanych do dzieci w Filii nr 11. W trakcie zajęć seniorzy prezentowali dzieciom bajkowe opowieści, a także proponowali zabawy plastyczne oraz ruchowe. Początkowo współorganizowany był ze stowarzyszeniem Powszechna Inicjatywa Obywatelska, następnie z Klubem Emerytów i Rencistów przy Szkole Podstawowej nr 13 w Zielonej Górze. Celem jest popularyzowanie literatury dla dzieci oraz budowanie międzypokoleniowej więzi, tolerancji i wzajemnego szacunku.
Oddział dla Dzieci:
„Czytanie na drugie śniadanie" – systematyczne spotkania w każdą drugą sobotę miesiąca (10 spotkań w roku). Na spotkaniach, prócz czytanych opowiadań, dzieci z rodzicami bawią się wspólnie z zapraszanymi gośćmi.
Dotyk Miłości – cykliczne spotkania literacko – relaksacyjne dla niemowląt od drugiego miesiąca życia do roku. Czytane przez dorosłą osobę wierszyki, zachęcają do zabaw kontaktowo-dotykowych, stymulują wpływ melodii na rozwój dziecka, stymulują rozwój mowy oraz pogłębiają więź mamy z dzieckiem, a także wyciszają, uspakajają i bawią.
Wyzwania Czytelnicze – zadanie dla uczestników polega na przeczytaniu książki wpisującej się w hasło miesiąca i pisemnym wypowiedzeniu się na jej temat.
Mediateka Góra Mediów:
Konwersacje w języku angielskim (39 spotkań, udział wzięło 458 osób), konwersacji w języku niemieckim i w języku esperanto.
Warsztaty literackie – podczas warsztatów młodzież poznaje podstawy z zakresu literatury oraz zdobywa doświadczenie pisarskie.
Warsztaty z Photonem, podczas których 615 osób nauczyło się korzystać z robotów i poznało podstawy kodowania.
Turnieje gier komputerowych.
Subkultury – spotkania dla młodzieży z zakresu subkultur, podczas których uczestnicy uczą się czym są i jakie typy subkultur występują lub występowały w naszej kulturze.
Żywa Biblioteka – to ogólnoświatowy ruch, mający na celu walkę ze stereotypami dotyczącymi człowieka. Podczas spotkania, każdy odwiedzający miał możliwość porozmawiania z człowiekiem, którego styl życia odbiega od standardów. Całość akcji w zielonogórskiej Bibliotece była promowana i nagłaśniana w lokalnych mediach. Było to kilkanaście „książek" wypożyczanych przez uczestników wydarzenia 27.10.2018.
„Staropolskie" lekcje muzealne inspirowane historią polskich obyczajów i starymi kronikami znajdującymi się w Muzeum, w nawiązaniu do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W roku jubileuszowym realizowano całoroczną ofertę edukacyjną przygotowaną w oparciu o zasoby tego Muzeum.
Większe imprezy dla dzieci:
• „Bajki terapeutyczne" – warsztaty pomagające najmłodszym zrozumieć własne emocje (F. 2).
• „Przedszkolak w bibliotece" – zajęcia dla grup przedszkolnych oswajające malucha z biblioteką i książką (F. 2).
• Pierwszak w bibliotece – zajęcia warsztatowe przybliżające uczniom klas pierwszych bibliotekę (F. 2 i F. 12).
• „Czytanki na każdą porę roku" – cykl spotkań z literaturą dla dzieci młodszych podczas których dzieci uwrażliwiane są na otaczającą ich przyrodę (F. 5).
• Warsztaty rękodzielnicze (F. 5, 7, 11 i Oddział dla Dzieci)
• Warsztaty plastyczne z muzyką – cykliczne spotkania z dziećmi (F. 7).
• II Ogólnopolskie Czytanie Jeżycjady, we współpracy z Radiem Zielona Góra (F. 7).
• Dzień Dziecka z Nintendo, przy współpracy z Radiem Zielona Góra i Joystick (F. 7).
• Szachowe Wtorki – spotkania dla miłośników szachów (F. 8).
• Bajkowe Spotkania z Książką – cotygodniowe zajęcia biblioteczne dla maluchów i ich opiekunów (F. 8).
• Koty w literaturze – zajęcia literacko-plastyczne dla najmłodszych (F. 9).
• Babcia w literaturze – zajęcia dla przedszkolaków (F. 9).
• Obchody Roku Ireny Sendlerowej (F. 9).
• Udział w XV Ogólnopolskim Tygodniu Czytania „Cała Polska Czyta Dzieciom" (F. 9).
• Imieninowe spotkanie z Piotrusiem – zabawy i konkursy przeprowadzane z okazji imienin patrona Biblioteki – Piotrusia Pana (F. 11).
Oddział dla Dzieci (Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży)
• Imieniny Pana Kleksa – Dzień patrona Biblioteki.
• „Andersen Party" – impreza z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, promująca święto książki i czytelnictwo.
• Kleksowa Akademia Rodziny – popołudniowe spotkania dla rodzin. Podczas spotkań rodzice mają szansę spotkać się bezpłatnie ze specjalistami (psychologami, logopedami, pedagogami, dietetykami, itp.), którzy mogą ich wspomóc w procesie edukacji i wychowania dziecka.
• Świat komiksu – warsztaty literacko-plastyczne dla klas V SP.
• Warsztaty okolicznościowe we współpracy z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim promujące tradycję i kulturę polską i europejską (Biblioteka Obcojęzyczna, F. 7 i Oddział dla Dzieci).
• Spotkania autorskie: Agnieszka Ginko, Tomasz Samojlik, Marcin Pałasz, Joanna Krzyżanek, Andrzej Marek Grabowski, Michał Rusinek, Janusz Zadura, Joanna Pach-Żbikowska, Łukasz Wierzbicki (filie i agendy w gmachu głównym).
• We współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim, Zespołem Szkół Ekologicznych w ramach VI Dni Polsko-Niemieckich – warsztaty dla przedszkoli i szkół ph. „Poznaj swojego sąsiada" oraz przedstawienie „Pan Gutenberg w Zielonej Górze" przygotowany przez uczniów Liceum nr 4, quiz o Niemczech z nagrodami oraz pokaz cennych starodruków.
Koordynowano działalność 96 Dyskusyjnych Klubów Książki południowej części województwa lubuskiego (52 dla dorosłych, 44 dla dzieci i młodzieży), dla których zakupiono 1 064 wol. książek za kwotę 27 259,43 zł
Kluby liczą 603 (259 dorośli, 344 dzieci) stałych członków, którzy uczestniczyli w 837 (390 dla dorosłych, 447 dla dzieci) spotkaniach autorskich. Dla klubowiczów zorganizowano 104 (53 dla dorosłych, 51 dla dzieci) inne spotkania i wydarzenia kulturalne.
Dzięki realizacji projektów inwestycyjnych biblioteka z roku na rok zmienia i unowocześnia swoje przestrzenie. Efektem tych starań jest obecność w naszych wnętrzach coraz większej grupy klubów i stowarzyszeń zielonogórskich, które właśnie w naszych przestrzeniach bibliotecznych prowadzą swoją działalność. Są to m.in.:
• spotkania klubów i stowarzyszeń: ZLP, Debiut, szachowych i filatelistycznych;
• spotkania TechKlubu z prelegentami o najnowszych technologiach obecnych w życiu człowieka;
• spotkania Klubu Obywatelskiego – idea, którą propaguje się w różnych instytucjach w kraju i ma na celu przybliżyć publiczności aspekty życia publicznego oraz zapoznać wszystkich z sylwetką gościa, który zapraszany jest na spotkanie i jest postacią znaną i społecznie ważną;
• spotkanie Ruchu Miejskiego – inicjatywa ogólnokrajowa; podczas spotkań poruszane są ważne kwestie dla życia codziennego obywatela miasta. To spotkania ze społecznikami i osobami, które zajmują się najważniejszymi inicjatywami w mieście;
• spotkania Instytutu Równości LGBT+.
10/ Działalność naukowa Biblioteki
1. Wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, w ramach Centrum Edukacyjnego IPN Przystanek Historia w Zielonej Górze, wykład dr hab. Elżbiety Wojcieszyk (Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Poznaniu) Sytuacja społeczno-polityczna na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1960 (18.05.2018).
2. Konferencja naukowa pt. Świat Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w Literaturze, Sztuce i Przekazach Historycznych (III Edycja). Organizatorzy: Uniwersytet Zielonogórski, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, Zespół Edukacyjny nr 6 w Zielonej Górze-Przylepie, Stowarzyszenie „Pamięć Polskich Kresów" w Zielonej Górze-Łężycy (termin: 8 października 2018).
3. Konferencja naukowa pt. Młodzież w dążeniu do Niepodległości w latach 1914-1945. Organizatorzy: Komisja Historyczna Chorągwi Ziemi Lubuskiej ZHP, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze (termin: 19 października 2018).
4. Ogólnopolska konferencja naukowa pt. Biblioteki multimożliwości. Nowe technologie i nowe przestrzenie, z udziałem przedstawicieli środowisk naukowych oraz bibliotekoznawczych i bibliotekarskich z całego kraju oraz Słowacji, Czech, Norwegii (termin: 4-5 grudnia 2018 r.).
5. 7 spotkań w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych:
- 17.01.2018 dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski), Prasa kobieca w Polsce (1818-2018). Zarys ewolucji na 200-lecie istnienia.
- 14.02.2018 prof. dr hab. Anna Żbikowska-Migoń, dr hab. Marta Skalska-Zlat, prof. UW (Uniwersytet Wrocławski), „Encyklopedia Książki" - dzieje i realizacja projektu.
- 21.03.2018 dr hab. Maciej Matwijów prof. UW (Uniwersytet Wrocławski), Zbiory rękopiśmienne w Polsce.
- 18.04.2018 dr hab. Michał Rogoż, prof UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Przemiany rynku książki i prasy dla dzieci i młodzieży w latach 1945-2016.
- 16.05.2018 prof. nadzw. dr hab. Agnieszka Niekrewicz (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim), Memy internetowe we współczesnym dyskursie publicznym.
- 28.11.2018 Krzysztof Koziołek (Wydawnictwo Manufaktura Tekstów), Kryminał rozczłonkowany na części: dywagacje o produkowaniu bestsellerów na kopy i mierzeniu zawartości kryminału w kryminale.
- 13.12.2018 dr hab. Andrzej Franaszek (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), „Herbert - historia niepokoju".
6. Współorganizacja z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu 10 wykładów w ramach cyklu Akademia Niepodległości, m.in.:
- 29.01.2018 dr hab. Piotr Okulewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Socjalistyczna irredenta; Bojowcy.
- 28.03.2018 dr hab. Piotr Okulewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu), Drużyniacy i strzelcy; Zbiorowy portret uczestników ruchu paramilitarnego.
- 29.05.2018 dr Zdzisław Kościański, Legionowy wysiłek; Kazimierz Sosnkowski przykład legionowego dowódcy.
- 25.09.2018 dr Rafał Sierchuła, Korpusy i Błękitna Armia; Józef Haller.
- 3.12.2018 dr Zdzisław Kościański, Państwowotwórczy wysiłek przed listopadem 1918 r.; Urzędnicy II Rzeczpospolitej – charakterystyczne sylwetki.
6. Szukamy nowych obiektów astronomicznych – wieczorna obserwacja nieba – wraz z Zielonogórskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Zielonej Górze, Kołem Naukowym Studentów Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego (termin: 10 maja 2018).
7. Zwiedzanie wystawy przygotowanej wspólnie z Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze oraz Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy z siedzibą w Zielonej Górze pt. Historia Zielonej Góry winiarstwem pisana podczas III Weekendowego Szlaku Naukowego 22-27 października 2018 organizowanego przez Marszałka Województwa Lubuskiego. Na wystawie pokazano m.in. eksponaty dotyczące historii lubuskiego winiarstwa oraz książki regionalne dotyczące historii winiarstwa w województwie lubuskim ze zbiorów Biblioteki (termin: 27.10.2018).
8. Nadzór merytoryczny nad bibliografią publikacji Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz publikacji pracowników Biblioteki (cały 2018 r.).
11/ Zadania inwestycyjne i remonty
1. Modernizacja Działu Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych na IV piętrze w budynku głównym WiMBP – dostawa i montaż systemu regałów przesuwnych, niezbędne roboty budowlane, przygotowanie podłoża i położenie wykładziny obiektowej pcv, wymiana drzwi, malowanie ścian i sufitów, montaż nowych opraw oświetleniowych, zakup mebli biurowych (szafy, stoły, krzesła, burka, fotele).
2. Prace wykończeniowe związane z modernizacją Sali im. Janusza Koniusza na parterze w budynku głównym Biblioteki; remont wewnętrznej klatki schodowej oraz adaptacja przyległego pomieszczenia na garderobę.
3. Współpraca z Parkiem Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego w zakresie opracowania audytu energetycznego budynku i programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn. „Podniesienie efektywności energetycznej budynku biblioteki poprzez montaż inteligentnego oświetlenia i realizację innowacyjnego węzła cieplno-chłodniczego wspieranego odnawialnymi źródłami energii" – złożono wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
4. Przygotowanie dokumentacji projektów budowlanych i aranżacyjnych modernizacji Filii nr 4, 9 przy ul. Podgórnej w celu utworzenia w jej przestrzeni kolejnej w mieście biblioteki multimedialnej, nowoczesnej placówki – ośrodka kultury, wiedzy i edukacji promującego zarówno książkę tradycyjną, jak i multimedia oraz elektroniczny dostęp do informacji.
5. Wymiana skorodowanych odcinków rur hydrantowych w instalacji wodociągowej w korytarzu i pomieszczeniach technicznych na niskim parterze.
6. Opracowanie ekspertyz stanu technicznego dźwigu osobowego, automatycznych drzwi wejściowych, podjazdu dla niepełnosprawnych oraz kosztorysów dla projektu likwidacji barier architektonicznych poprzez remont zespołu wejściowego z podjazdem dla wózków oraz wymianę windy osobowej; dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku do Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze o pozyskanie dofinansowania projektu, którego realizacja przewidziana jest w 2019 ze środków PFRON.
7. Kontynuacja zadań związanych z ochroną danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w budynku głównym WiMBP i filiach oraz funkcjonujących w Bibliotece systemów informatycznych:

 • zabezpieczenie pomieszczeń oraz dokumentów zawierających dane osobowe (m.in. wyposażenie wybranych pomieszczeń w metalowe zamykane szafy oraz dodatkowe zamki w drzwiach i meblach),
 • opracowanie „Polityki bezpieczeństwa systemów informatycznych" oraz „Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych bibliotecznych".

8. Naprawa i konserwacja ramienia szlabanu zabezpieczającego wjazd na parking od ul. Świętojańskiej, zamontowanie na budynku Biblioteki oświetlenia halogenowego z czujnikami zmierzchowo-ruchowymi.
9. Konserwacja głównego wyłącznika prądu oraz próba szczelności instalacji gazowej w budynku, przegląd przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz konserwacja przeciwpożarowego systemu alarmowego i gaśnic.
10. Prace remontowo-modernizacyjne w zakresie uzupełnienia wyposażenia oraz poprawy estetyki i funkcjonalności pomieszczeń i terenu wokół budynku:
- zestaw regałów na audiobooki w mediatece „Góra Mediów";
- kontener – regał na zbiory multimedialne w Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży – Bibliotece Pana Kleksa;
- zakup krzeseł komputerowych do działów w budynku głównym;
- malowanie ścian oraz drzwi w pomieszczeniach na I piętrze;
- czyszczenie i umycie elementów zespołu wejściowego do budynku oraz wejścia do Oddziału dla Dzieci;
- uporządkowanie pomieszczeń technicznych na niskim parterze, przekazanie do utylizacji zbędnych mebli i sprzętów;
- przeniesienie regału bookcrossingowego z deptaka na teren przy schodach wejścia głównego Biblioteki;
- wymiana instalacji elektrycznej zasilania kamer obejmujących „Ławeczkę Norwida" i wejście główne w zewnętrznym systemie monitoringu Biblioteki.
11. Bieżące prace remontowo-modernizacyjne w lokalach filii miejskich w celu poprawy estetyki i podniesienia funkcjonalności pomieszczeń.
12. Ponadto prowadzono drobne naprawy i bieżącą konserwację urządzeń i sprzętu w celu zachowania ich właściwego stanu technicznego i prawidłowego funkcjonowania poszczególnych działów w budynku głównym i w filiach.
12/ Pozyskiwanie środków finansowych z programów Unii Europejskiej, fundacji, funduszy, programów operacyjnych itp.

Lp. Nazwa zadania Źródło finansowania Kwota dofinansowania w zł
1. Dyskusyjne Kluby Książki Instytut Książki 109 450,00
3. Remont i zakup wyposażenia do działu Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych Biblioteki Norwida w Zielonej Górze Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) 430 000,00
4. Digitalizacja Gazety Lubuskioej z lat 1991-2000 MKiDN 62 080,00
5. Mistrz Pięknego Czytania MKiDN 12 240,00
6. Kino znad granicy. Przeglad filmów niemieckich Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 18 000,00
7. Zimowa Czytelnia Norwida Miasto Zielona Góra 2 000,00
8. Letnia Czytelnia Norwida Miasto Zielona Góra 3 000,00
9. Zabawmy się czytaniem. Mistrz pięknego czytania – przegląd dla dzieci i młodziezy Miasto Zielona Góra  2 000,00
10. Z książką na leżaku ZOK 5 000,00
11.  Lubuskie Wawrzyny 2017  WiMBP im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.; Uniwersytet Zielonogórski; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.; Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp.; Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (w ramach którego działa Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach); Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 14 300,00
12. Dotacja na zakup nowości wydawniczych (F8) Zakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zastal"  2 000,00
13. Wieczór ukraiński Bank BGŻ
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct
 800,00
14.  Dzień niemiecki Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct   1 200,00
15.  Dzień amerykański Ambasada USA   1 800,00
16.  Dzień węgierski i łotewski  Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct  300,00
17. Dotacja na zakup nowości wydawniczych Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze" 1 000,00
18.  Pokazy filmu „Dzikie róże" Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct   1 000,00
19. Spotkanie z Michaelem Sholarsem Klub Wataha 500,00
20. Dotacja na zakup nowości wydawniczych; modernizację i doposażenie filii miejskich Radni Miasta Zielona Góra 28 000,00

We współpracy z Lubuskim Stowarzyszeniem Miłośników Działań Kulturalnych DEBIUT realizowano projekty z dofinansowaniem:
Urzędu Marszałkowskiego:
- Projekt: prawda Mariusza Szczygła podczas 8. Festiwalu Literackiego im. Anny Tokarskiej Proza Poetów – 3 000,00 zł
- Festiwal Filmu i Teatru Kozzi Holoubek Głowacki – 20 000,00 zł
Urzędu Miasta Zielona Góra:
- 20. Międzynarodowy Otwarty Konkurs na Rysunek Satyryczny – 20 000,00 zł
- Publikacja jubileuszowego katalogu z okazji 20. Międzynarodowego Otwartego Konkursu
na Rysunek Satyryczny – 9 540,00 zł
- Cykl filmów edukacyjnych o pisarzach lubuskich. AnnaT – 5 000,00 zł
- Zielonogórskie konotacje w ramach 4. Festiwalu Filmu i Teatru Kozzi Holoubek Głowacki – 13 000,00 zł
We współpracy z Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Zielonej Górze przygotowano projekt do Urzędu Miasta Zielona Góra:
- Konwersatoria Bibliotekoznawcze 2018 – 3 000,00 zł
W Antykwariacie stacjonarnym, internetowym, na trzech kiermaszach sprzedano łącznie 5 640 wol. dubletów książkowych, płyt gramofonowych, wydawnictw wycofanych ze zbiorów Biblioteki oraz pochodzących z darów, uzyskując z tego tytułu kwotę 24 605,50 zł.
13/ Realizacja pozostałych zadań:
Lp. Nazwa zadania Ilość 2018 rok
część wojewódzka filie miejskie razem
1. lekcje biblioteczne 58 162 220
2. konferencje, sesje naukowe 16 - 16
3. spotkania autorskie 29 21 50
4. pogadanki, odczyty 139 104 243
5. szkolenia 19 - 19
6 konkursy 7 2 9
7. wystawy 45 60 105
8. wycieczki 111 8 119
9. inne (m.in. warsztaty dla grup zorganizowanych) 220 123 343
Razem 644 480 1 124

Plan pracy
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze
w roku 2019


I. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA
1. Zbiory biblioteczne, bazy danych, digitalizacja
1) Gromadzenie zbiorów:

 • zakup nowości wydawniczych, w tym wydawnictw multimedialnych oraz druków XIX-XXI w. ze środków własnych instytucji, z dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środków pozyskanych od sponsorów; zakupy realizowane będą w hurtowniach książek, w wydawnictwach, a także w księgarniach, antykwariatach, na targach książki oraz od osób prywatnych (ok. 6 000 wol.),
 • gromadzenie zbiorów regionalnych, w tym książek i czasopism regionalnych poprzez egzemplarz obowiązkowy, zamówienia u wydawców, zakupy w antykwariatach i u osób prywatnych,
 • zakup zbiorów specjalnych: starodruków i zabytkowej kartografii regionalnej, rękopisów, dokumentów ikonograficznych,
 • prenumerata ogólnopolskich i regionalnych wydawnictw ciągłych – czasopism i wydawnictw zbiorowych – łącznie 172 tyt. (221 egz.),
 • przyjmowanie darów od wydawców i czytelników,
 • uzupełnianie zbiorów poprzez kompletowanie i uzupełnianie braków w seriach wydawniczych i wydawnictwach tomowych.

2) Opracowanie zbiorów w formacie Marc 21 oraz przysposobienie ich do udostępniania:

 • wprowadzanie nabytków do komputerowej bazy danych oraz jej uzupełnianie,
 • wprowadzenie opisów z wykorzystaniem deskryptorów BN – nowa jakość katalogów online bibliotek,
 • tworzenie opisów bibliograficznych i kontynuacja wprowadzania do bazy posiadanych zasobów,
 • ewidencja szczegółowa zakupionych zbiorów,
 • komputerowy wydruk inwentarzy,
 • selekcja i zainwentaryzowanie zbioru rysunków satyrycznych z XX i XXI edycji konkursu oraz przekazanych przez Muzeum Ziemi Lubuskiej zbiorów rysunku satyrycznego z wcześniejszych edycji konkursu.

3) Aktualizacja księgozbiorów:

 • selekcja książek w agendach udostępniania Biblioteki, przygotowanie zbiorów do skontrum,
 • kontrolne skontra w filiach nr 2 i 8, Oddziale dla Dzieci (Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży) i inne skontra wynikające z potrzeb Biblioteki,
 • systematyczne wycofywanie książek zniszczonych, zdezaktualizowanych i nieczytanych,
 • ubytkowanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4) Przyjmowanie do zbiorów zabezpieczonych książek wycofanych z filii miejskich i bibliotek terenowych:

 • przekazywanie odpłatnie – w wyjątkowych przypadkach nieodpłatnie – książek ze zbiorów zabezpieczonych innym bibliotekom i instytucjom,
 • oprawa introligatorska książek i bieżąca ich konserwacja.

5) Dalsza digitalizacja zbiorów specjalnych i regionalnych: archiwum prof. Kostrzewskiego, Grünberger Wochenblatt (roczniki małego formatu), wykonywanie zleceń czytelników w ramach usługi Digitalizacji na żądanie.
6) Kontynuacja digitalizacji zbiorów specjalnych (m.in. kolekcji „Pedagogium Sulechowskiego" z XVIII w., starodrucznych poloniców, XX-wiecznej przedwojennej kartografii), opracowywanie metadanych do cyfrowych wersji zbiorów specjalnych dla Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej.
7) Realizacja projektu digitalizacji starodruków, poloniców, silesiaców, regionaliów z Biblioteki Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu, m.in.: prace nad przygotowaniem materiału do digitalizacji, całego procesu digitalizacji, wprowadzanie opisów do Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej [praca uzależniona od pozyskania środków finansowych na realizację projektu].
8) Budowanie zasobu opisów dokumentów zdigitalizowanych i planowanych do publikacji w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej, umieszczanie w cyfrowych zasobach ZBC kolejnych dokumentów (m. in. publikacje regionalne oraz dokumenty życia społecznego, w tym plakaty, programy Lubuskiego Teatru).
9) Ewaluacja projektu digitalizacji „Gazety Zielonogórskiej/Lubuskiej" 1991-2000 – wymiana i korekta wadliwych plików źródłowych TIF zdigitalizowanej „Gazety Zielonogórskiej / Lubuskiej"; sprawdzanie zgodności wersji cyfrowej z wersją papierową (cały 2019 r.).
2. Udostępnianie zbiorów
1) Obsługa biblioteczna około 25.000 czytelników w agendach w gmachu głównym oraz w 12 filiach miejskich, wypożyczanie materiałów bibliotecznych na zewnątrz oraz udostępnianie czasopism i prasy codziennej w formie elektronicznej i papierowej na miejscu.
2) Prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, przyjmowanie i realizowanie zamówień z bibliotek oraz od czytelników indywidualnych.
3) Udostępnianie elektronicznych baz danych finansowanych przez MNiSW oferujących dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie koordynowanych przez Uniwersytet Warszawski oraz innych oferowanych w Wirtualnej Czytelni Norwida.
4) Realizacja projektu America @ your library: udostępnianie książek i innych materiałów w języku angielskim poświęconych USA, dostęp do internetowych baz danych E-library.
5) Realizacja e-usług WiMBP: udostępnianie elektronicznych baz danych poprzez System SUZI (prasa, czasopisma, książki, naukowe i popularno-naukowe bazy danych z różnych dziedzin wiedzy), digitalizacja na żądanie, videokonferencje, platforma artystów, e-recenzje.
6) Udział w projektach BN: Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona oraz multiwyszukiwarka Omnis.
7) Przygotowanie do wdrożenia wyszukiwarki INTEGRO
8) Wypożyczanie Czytaka Plus i dostępnych materiałów w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabo widzących – Edycja 2014".
9) Wypożyczanie książek w wersji elektronicznej poprzez dostęp do e-booków platformy „Legimi". Poszerzanie konsorcjum o kolejne biblioteki oraz wzrost oferty e-booków.
10) Wdrożenie nowej usługi „zakup książki elektronicznej na żądanie".
11) Nieodpłatne dostarczanie na telefon książek i multimediów do domu czytelnikom nie poruszającym się samodzielnie, chorym i starszym.
12) Dostarczanie książek do łóżek szpitalnych w Szpitalu Klinicznym. Filia nr 10.
3. Działalność informacyjno-bibliograficzna
1) Bibliografia Ziemi Lubuskiej:

 • bibliografowanie na bieżąco czasopism ogólnopolskich i regionalnych, wydawnictw zwartych oraz dokumentów elektronicznych i kartograficznych – wprowadzanie opisów do bazy elektronicznej,
 • uzupełnianie „Bibliografii Ziemi Lubuskiej" o opisy z „Przewodnika Bibliograficznego", bibliografii specjalnych oraz baz bibliograficznych dostępnych on-line,
 • wprowadzanie do bazy komputerowej opisów z kartoteki tradycyjnej (lata 1945-1985),
 • uzupełnienie Bibliografii Ziemi Lubuskiej o opisy znajdujące się w zbiorach WiMBP im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim oraz Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego,

2) Dokumentowanie dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego regionu, gromadzenie i opracowanie dokumentów życia społecznego.
3) Prowadzenie Czytelni Przepisów Prawnych w oparciu o księgozbiór prawniczy, bazy prawne Inforlex, Lex Polonica.
4) Współudział w opracowywaniu bazy „Prasa": bibliografowanie „Przeglądu" i zielonogórskiego wydania „Gazety Wyborczej", wprowadzanie sporządzonych opisów z zastosowaniem deskryptorów do bazy bibliograficznej Biblioteki Narodowej „Artykuły z gazet i tygodników polskich". Wprowadzanie od 2019 r. opisów w nowym systemie „Alma".
5) Pomoc w wyszukiwaniu i udostępnianie książek, materiałów i informacji w językach obcych.
6) Udostępnianie zdigitalizowanych zbiorów WiMBP w zasobach Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej. Utworzenie stanowiska bibliotekarza cyfrowego.
7) Udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych, faktograficznych, regionalnych,
o przepisach prawnych, biznesie i Unii Europejskiej. Udzielanie odpowiedzi na pytania czytelników e-mailem w ramach usługi Zapytaj bibliotekarza. Realizowanie kwerend na zamówienia osób prywatnych i instytucji.
8) Działalność edukacyjna i informacyjna, a w szczególności:
a) udostępnianie kodów do „Legimi" – bazy 22 tys. tytułów darmowych e-booków dostępnych w ramach projektu,
b) szkolenia, udzielanie informacji i pomoc czytelnikom w korzystaniu z elektronicznych katalogów bibliotek, elektronicznych baz danych, pomoc w korzystaniu z Internetu.
9) Oprowadzanie po Bibliotece wycieczek dzieci i młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych.
10) Kontynuacja akcji „Norwid poszukuje dawnych regionaliów – podziel się swoimi historycznymi zbiorami z innymi czytelnikami" poprzez udostępnienie do digitalizacji posiadanych wydawnictw regionalnych; zbiory po zdigitalizowaniu trafią do zasobów Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej.
11) Opracowanie materiałów o Halinie Lubicz (rękopisy i materiały do pracy nad książkami) przekazanych przez rodzinę aktorki i przez Mirosława Kulebę.
12) Opracowanie materiałów o Tomaszu Florkowskim przekazanych przez rodzinę.
13) Prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej o działalności Biblioteki i jej filii na osiedlach w celu pozyskania nowych czytelników.
14) Redagowanie i przesyłanie newslettera zawierającego informacje dotyczące bieżącej działalności bibliotek oraz aktualności z Polski i świata.
15) Zamieszczanie niezbędnych informacji i stała aktualizacja strony internetowej www.biblioteka.zgora.pl, profili na portalach społecznościowych oraz innych stron: http://www.dbaim.prv.pl, news365.pl, wawrzyny.norwid.net.pl, konferencja.norwid.net.pl, portalu www.bibliotekarzlubuski.pl, administrowanie elektroniczną platformą szkoleniową.
4. Działalność naukowa
1) Organizacja konferencji naukowej „Postać książki współczesnej" (listopad 2019).
2) Udział w konferencjach naukowych organizowanych przez biblioteki i uczelniane środowiska naukowe.
3) Organizacja spotkań naukowych w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych (styczeń-lipiec i listopad-grudzień 2019 r.).
4) Przygotowanie i organizacja spotkań naukowych Centrum Edukacyjnego IPN Przystanek Historia w Zielonej Górze oraz Akademii Niepodległości – współpraca: Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Poznaniu; (cały 2019 r.).
5) Udział w pracach Komisji Informacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk oddział w Poznaniu oraz Komisji Prasoznawczej PAN oddział w Krakowie.
6) Udział w Zespole roboczym Krajowej Rady Bibliotecznej.
7) Udział w Radzie Programowej Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP.
8) Przeprowadzanie dorocznego konkursu na najlepszą książkę naukową „Lubuski Wawrzyn Naukowy 2018" – współpraca: WiMBP w Gorzowie Wlkp., Uniwersytet Zielonogórski, Akademia Gorzowska im. Jakuba z Paradyża, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (styczeń-luty 2019).
9) Prowadzenie badań naukowych z zakresu historii regionalnej i prasoznawstwa oraz ich publikacja w różnorodnych wydawnictwach naukowych (cały 2019).
10) Powołanie Centrum Dokumentacji i Badań Mediów Lubuskich (współpraca Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida, Komisja Prasoznawcza Oddziału PAN w Krakowie, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie).
11) Prace nad projektem naukowym: Pierwsze lata książki polskiej w Lubuskiem w świetle życiorysów czytelniczych (1945-1955).
12) Monitorowanie działalności i jakości funkcjonowania bibliotek gminnych, publikowanie artykułów dotyczących lubuskiej sieci bibliotecznej w regionalnych i ogólnopolskich czasopismach branżowych.
13) Opracowanie analizy wskaźników funkcjonowania bibliotek lubuskich w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych.
14) Naukowa konferencja bibliotekoznawcza.
15) Opracowanie publikacji Miejsca spotkań. Lubuskie biblioteki publiczne jako "trzecie miejsce", zebranie danych, materiału ikonograficznego, opracowanie tekstu, współpraca z wydawnictwem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
16) Rozpoczęcie prac nad stworzeniem zielonogórskiej Arteteki [praca uzależniona od pozyskania przez WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze środków finansowych].
17) Badania w zakresie historii książki, prasy i bibliotek i publikacja ich wyników w wydawnictwach naukowych i branżowych.
18) Monitorowanie działalności i jakości funkcjonowania bibliotek gminnych, publikowanie artykułów dot. lubuskiej sieci bibliotecznej w regionalnych i ogólnopolskich czasopismach branżowych.
19) Uzupełnienie elektronicznej ankiety „Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych". Administrowanie serwisem Analiza Funkcjonowania Bibliotek, weryfikacja danych.
5. Informatyzacja biblioteki
W roku 2019 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida planuje się podjąć szereg działań, których celem będzie wdrożenie kolejnych etapów informatyzacji procesów bibliotecznych, kontynuacja udostępniania informacyjnych baz danych, zwiększenie zasięgu działania Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych, poprawa infrastruktury sieciowej WiMBP, uzupełnienie i wymiana sprzętu komputerowego, a także dostosowanie zasobów informatycznych do pełnej promocji WiMBP w Internecie.
W roku 2018 podjęte zostaną starania, których celem będzie uzyskanie rozbudowę i modernizację serwerowni, a także modernizację oprogramowania systemowego, bazodanowego oraz bibliotecznego. Niezwykle ważnym celem prac w roku 2019 będzie modernizacja i unowocześnienie głównego serwisu internetowego biblioteki, w tym także oprogramowania systemowego joomla. W roku 2019 będą również prowadzone prace nad korektą i uzupełnieniem wniosku o dofinansowania projektu „E-Biblioteka Norwida przyjazna osobom z niepełnosprawnością i wykluczonym cyfrowo".
Kolejnym zadaniem w roku 2019 będzie dalsze rozwijanie e-usług wdrożonych w ramach projektu „Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze" zrealizowanego w 2013 r. Rozwój tych usług będzie związany głównie z koordynacją wprowadzania treści w poszczególnych serwisach, a także nadzorem i rozwojem usług sieciowych związanych ze zrealizowanym przedsięwzięciem. Ważnym elementem będzie nadzór nad bezpieczeństwem usług oraz prace związane z podnoszeniem bezpieczeństwa dostępu do poszczególnych serwisów, a także do sieci bezprzewodowej w budynku głównym biblioteki.
Ważnym zadaniem realizowanym w 2019 r. będzie opracowanie merytorycznych podstaw realizacji trzech projektów pod roboczymi tytułami:

 • „Chmura obliczeniowa WiMBP dla środowiska naukowego i publicznego województwa lubuskiego",
 • „System zabezpieczenia zbiorów oraz automatyzacji dostępu do zasobów przy wykorzystaniu technologii RFID",
 • „Integracja elektronicznej karty czytelnika WiMBP z Zielonogórską Kartą Miejską".

W 2019 roku i kolejnych latach będzie również prowadzony merytoryczny i techniczny nadzór na wykonywaniem kopii bezpieczeństwa zdigitalizowanych zasobów „Gazety Lubuskiej", które są wykonywane na sprzęcie zlokalizowanym w serwerowni WiMBP.
W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida funkcjonuje, budowana przez lata, infrastruktura sprzętowa i programowa. Aktualnie w lokalnej sieci komputerowej biblioteki pracuje ponad 350 różnorodnych urządzeń sieciowych (aktywny sprzęt sieciowy, komputery PC, drukarki, printserwery itd.). Prawidłowe zarządzanie pracą tego sprzętu w sieci komputerowej, jego konfiguracja, zabezpieczenie, współdzielenie zasobów itd. będzie również jednym z głównych zadań do realizacji przez CPDB w roku 2019.
W 2019 r planowane jest również zakupienie sprzętu komputerowego oraz wykonanie wiążących się z tym prac instalacyjnych, wdrożeniowych (m.in. instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych oraz oprogramowania, a także konfiguracja sprzętu i oprogramowania do korzystania z zasobów sieciowych WiMBP). W ramach obowiązków CPDB będą również prowadzone prace przygotowawcze do realizacji wniosku „Podniesienie efektywności energetycznej budynku biblioteki poprzez montaż inteligentnego oświetlenia, a także realizację innowacyjnego węzła cieplno-chłodniczego wspieranego odnawialnymi źródłami energii" w zakresie integracji ogniw fotowoltaicznych z infrastrukturą energetyczną zasilającą serwerownie WiMBP oraz układu jej chłodzenia.
W roku 2019 będą również prowadzone prace nad korektą i uzupełnieniem wniosku o dofinansowanie projektu „E-Biblioteka Norwida przyjazna osobom z niepełnosprawnością i wykluczonym cyfrowo".
Planowane zakupy będą obejmowały m.in. komputery stacjonarne, drukarki, sprzęt wymienny oraz drobny sprzęt komputerowy, sprzęt komputerowy i oprogramowanie wyspecyfikowane w powyższych projektach.
W roku 2019 będzie kontynuowana rozbudowę własnych zasobów informacyjnych, m.in.. DziecioOPAK, a także baz danych bibliograficznych. W miarę potrzeb będą prowadzone prace związane z obsługą informatyczną zadań biblioteki np. przeprowadzanych w działach skontrów. Prace będą polegały na dostarczeniu i konfiguracji sprzętu i oprogramowania umożliwiającego sprawne i wygodne zinwentaryzowanie całych zasobów przez pracowników WiMBP. W 2019 roku będzie również prowadzony szereg prac związanych z konfiguracją i administracją usługami sieciowymi m.in. zarządzanie kontami pocztowymi użytkowników, pomoc przy tworzeniu i zabezpieczaniu kopii zapasowych z komputerów pracowników itp.
6. Sprawy organizacyjne, sprawozdawczość
1) Prace nad nowelizacją Regulaminu Organizacyjnego i innych regulaminów (m.in. ocena roczna pracowników WiMBP) obowiązujących w Bibliotece, w tym pod kątem zgodności z zapisami RODO.
2) Zebranie danych statystycznych z bibliotek terenowych oraz sprawozdań GUS Biblioteki Wojewódzkiej za 2018, sprawdzenie, uporządkowanie, sporządzenie zestawień zbiorczych i przeliczeń.
3) Przekazanie niezbędnych sprawozdań drogą elektroniczną do GUS oraz Biblioteki Narodowej.
4) Opracowanie Informatora Statystycznego za rok 2018 „Biblioteki Publiczne Województwa Lubuskiego" i udostępnienie w wersji elektronicznej na stronie DBAiM (do końca kwietnia 2019).
5) Opracowanie i przekazanie do Biblioteki Narodowej propozycji podziału pieniędzy z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości dla poszczególnych powiatów.
6) Przygotowanie informacji za rok 2018 o realizacji kierunków prorodzinnej polityki społecznej województwa lubuskiego w WiMBP oraz bibliotekach terenowych.
7) Opracowanie sprawozdań rocznych dla obu organizatorów WiMBP.
8) Przeprowadzenie oceny pracowników zgodnie z obowiązującymi w Bibliotece przepisami wewnętrznymi (I półrocze 2019).
9) Współdziałanie z Inspektorem Ochrony Danych Biblioteki w zakresie wdrażania i utrzymywania w Bibliotece właściwych standardów ochrony danych oraz reagowania w sytuacji zaistnienia incydentu naruszenia ochrony danych.
10) Realizacja właściwych czynności składających się na proces cyklicznego generowania, wysyłania, przechowywania i weryfikowania pisemnych wezwań do zwrotu materiałów bibliotecznych i uiszczenia opłat za ich przetrzymanie kierowanych do użytkowników Biblioteki.
11) Współpraca z obsługą prawną Biblioteki w zakresie przekazywania i prowadzenia na kolejnych etapach zewnętrznej windykacji spraw użytkowników Biblioteki, którzy nie rozliczyli się z zaległych należności wobec instytucji
7. Seminaria, konferencje, doskonalenie zawodowe
1) Seminarium dla kierowników i dyrektorów bibliotek (17.04.2019).
2) Seminaria powiatowe dla pracowników bibliotek i filii z czterech powiatów podległych WiMBP w Zielonej Górze, w których nie powołano biblioteki powiatowej; w miarę potrzeb uczestnictwo i wsparcie merytoryczne seminariów organizowanych przez placówki pełniące zadania biblioteki powiatowej (Krosno Odrzańskie, Nowa Sól, Żagań).
3) Warsztaty/szkolenia dla pracowników bibliotek południowej części województwa.
4) Comiesięczne szkolenia dla pracowników WiMBP m in.:

 • Praca z użytkownikiem trudnym (Agnieszka Sobiak),
 • Świat literatury współczesnej (dr hab. Jerzy Madejski/dr Anna Marchewka),
 • Gustaw Herling-Grudziński (dr Anita Kucharska-Dziedzic),
 • Prawo autorskie (szkolenie połączone z konwersatorium bibliotekoznawczym),
 • Biblioteki cyfrowe - nowe trendy i możliwości (Tomasz Kalota, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu),
 • Co jest czytane? Co warto polecać czytelnikom? – pracownicy Działu Udostępniania,
 • O poezji Urszuli Kozioł (prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak),
 • Czytanie książek jako piękna choroba – badanie czytelnictwa (dr Paweł Kuczyński),
 • Książkowe projekty. Jak inaczej zachęcać do czytania? (Zofia Karaszewska, Sylwia Stano "Książniczki"),
 • Czytanie non-fiction (dr Paulina Małochleb).

5) Organizowanie praktyk i staży dla studentów oraz nowo zatrudnionych pracowników WiMBP i bibliotek terenowych.
6) Udział w ogólnopolskich konferencjach, kursach i grupach roboczych.
7) Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną w Sopocie – wymiana pracowników na podstawie porozumienia.
8. Współpraca z bibliotekami terenowymi i ich organizatorami
1) Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez miejskie i gminne biblioteki publiczne zadań ustawowych poprzez wizytacje, przekazywanie informacji i ocen ich działalności organizatorom.
2) Podejmowanie starań o poprawę warunków funkcjonowania bibliotek terenowych; bezpośrednie interwencje oraz wystąpienia pisemne do wójtów i burmistrzów w sprawach finansowych, lokalowych i kadrowych.
3) Pomoc instrukcyjno-metodyczna bibliotekom terenowym, wyjazdy o charakterze interwencyjnym i instruktażowym, wynikające z zadań i bieżących potrzeb.
4) Udzielanie pomocy szkoleniowej bibliotekom terenowym w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów oraz innych aspektów działalności bibliotek publicznych, stosownie do zgłaszanego zapotrzebowania.
5) Udzielanie instruktażu bezpośredniego, telefonicznie oraz mailem dotyczącego gromadzenia, opracowania i ubytkowania zbiorów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na konieczność systematycznej selekcji księgozbioru.
6) Redagowanie i przesyłanie newslettera dotyczącego bieżącej działalności bibliotek i zawierającego aktualności kulturalne z Polski i świata; zamieszczanie niezbędnych informacji i stała aktualizacja strony internetowej www.dbaim.prv.pl
7) Udostępnianie bibliotekarzom z bibliotek terenowych księgozbioru z literaturą fachową oraz czasopism bibliotekarskich.
II. DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA I KULTURALNO-OŚWIATOWA
1. Działalność wystawiennicza
1) Ekspozycje stałe:

 • Muzeum Ilustracji Książkowej XVI-XX w.,
 • Galerie autorskie: Hilarego Gwizdały, Agaty Buchalik-Drzyzgi, Adama Bagińskiego.

2) Wystawy w holu o charakterze edukacyjnym, m. in.:

 • STYCZEŃ - 150. ROCZNICA URODZIN STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO – wystawa ze zbiorów Zbigniewa Załuskiego
 • LUTY - 25-LECIE CENTRUM USŁUG OPIEKUŃCZYCH W ZIELONEJ GÓRZE – wystawa dokumentująca działalność oraz prace pensjonariuszy
 • MARZEC - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TEATRU – WSPOMNIENIE O HALINIE LUBICZ w oparciu o materiały przekazane Bibliotece przez Henryka Ryszarda Żuchowskiego- Zarewicza, syna H. Lubicz
 • KWIECIEŃ - JUBILEUSZ KLUBU FOTOGRAFICZNEGO FOTOOKO ZUTW – wystawa fotograficzna członków Klubu. Kurator wystawy Ewa Kwaśniewicz
 • MAJ - EKSLIBRISY – wystawa prac Ewy Ziembickiej, studentki ASP we Wrocławiu
 • CZERWIEC - LUBUSKIE STOWARZYSZENIE FOTOGRAFII PORTRETOWYCH PORTRETOWNIA – wystawa fotograficzna. Wernisaż 20 czerwca
 • WRZESIEŃ - POKONKURSOWA WYSTAWA XXI OTWARTEGO MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU NA RYSUNEK SATYRYCZNY
 • PAŹDZIERNIK - CAPELLA VIRIDIMONTANA – 25 LAT – wystawa fotograficzna obrazująca występy zespołu wokalnego specjalizującego się w wykonawstwie muzyki renesansu i baroku, stworzonego przez Jerzego Markiewicza
 • LISTOPAD - MAREK HŁASKO W 50 ROCZNICĘ SMIERCI
 • GRUDZIEŃ - EUTANAZJE NAZISTOWSKIE NA ŚLĄSKU – wystawa objazdowa, przygotowana przez Fundację Saksońskich Miejsc Pamięci Pirna-Sonnenstein w oparciu o indywidualne losy osób, w formie dwujęzycznych roll'upów. (Biuro Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowkiego) – od 1 grudnia

3) Wystawy czasowe, artystyczne w salonie wystawowym, m. in.:

 • STYCZEŃ - ZANURZENIE NADNOTECKIE – malarstwo TADEUSZA JURGI, architekta, urbanisty, malarza z Poznania; 15 stycznia-15 lutego
 • LUTY - OSTATNIA WIECZERZA KRZYSZTOFA ROMANKIEWICZA I BOGUMIŁA HODERA Obraz "Ostatnia Wieczerza" jest wspólnym dziełem fundatora, pomysłodawcy Krzysztofa Romankiewicza oraz malarza Bogumiła Hodera. Ta ogromna praca o wymiarach 270 x 150 cm jest realistycznym odzwierciedleniem wizji Krzysztofa Romankiewicza, który zawsze interesował się historią Żydów oraz chrześcijaństwa. Opracowanie pomysłu opierało się głównie o ewangelie (to jedyne teksty źródłowe opisujące ucztę paschalną), atlasy biblijne, encyklopedie, nawet materiały z wykopalisk. Namalowanie tej wizji zostało zlecone wybitnemu malarzowi i fotografikowi Bogumiłowi Hoderowi 18 lutego-2 marca
 • MARZEC - NEGATYW W PORTRECIE CZYLI DRUGA STRONA POP–u–LARNOŚCI – wystawa prac KRZYSZTOFA GRZONDZIELA, karykaturzysty, rysownika, malarza i grafika. Zajmuje się rysunkiem satyrycznym, grafiką użytkową (plakat, ilustracja książkowa, opracowania katalogów, reklama), a także projektowaniem architektonicznym
 • KWIECIEŃ - DYPLOMY UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W ZIELONEJ GÓRZE – wernisaż 9.04., godz. 17.00
 • MAJ - KOROWÓD – wystawa ilustracji JOLANTY MARCOLLI, artystki, autorki prac z wykorzystaniem fotografii, filmu i video. Zajmuje się również typografią, grafiką książkową oraz ilustracją. Jako ilustratorka brała udział w licznych wystawach w kraju i za granicą
 • CZERWIEC - RZEŹBA – wystawa prac JÓZEFA CYGANKA, zielonogórskiego artysty rzeźbiarza
 • LIPIEC - KAROLINA ANTOSZ – MALARSTWO. (Studia w Instytucie Sztuk Pięknych w Zielonej Górze. Dyplom z malarstwa w pracowni prof. Andrzeja Klimczaka. Uprawia malarstwo olejne, kolaż, kaligrafię; mieszka i tworzy w Żarach)
 • WRZESIEŃ - MALARSTWO BARBARY DZIĘCIELEWSKIEJ
 • PAŹDZIERNIK - TADEUSZ RÓŻEWICZ W KARKONASZACH – wystawa ze zbiorów Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu – wystawa fotografii oraz spotkanie z dyrektorem Muzeum ZBIGNIEWEM KULIKIEM - wernisaż 3 lub 10 października
 • LISTOPAD - HENRYK KRAKOWIAK – 50 lecie pracy twórczej artysty
 • GRUDZIEŃ - MALARSTWO ŁUKASZA MACHOCKIEGO

4) Wystawy czasowe, artystyczne w łączniku Biblioteki, m. in.:

 • Maj - AMERICAN WEST / AMERYKAŃSKI ZACHÓD – 60. barwnych fotografii Wiesława Pikula, zamieszkałego w USA od lat 70-tych. Wystawa z Konsulatu USA w Krakowie
 • Czerwiec - CURIOSITY WINS – ZWYCIĘŻA CIEKAWOŚĆ – wystawa zdjęć NASA. Historia badań Marsa. Wystawa z Konsulatu USA w Krakowie
 • Wrzesień - EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA NARODOWEGO dostosowana tematycznie do hasła imprezy na 2019 r.

5) Cykliczne wystawy w Galerii na Ptasiej i mediatekach Góra Mediów i Szklana Pułapka (Palmiarnia) promujące twórców i pasje mieszkańców Zielonej Góry.
6) Wystawy okolicznościowe związane z rocznicami literackimi, prezentacja nowości książkowych w filiach oraz Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży, wystawy fotograficzne w Galerii na Ptasiej, wystawy pokonkursowe prac plastycznych w filiach 7, 9, 11 i inne.
7) Wystawy cykliczne ph.: „Inspiracje literackie" – wystawy książek polecanych i recenzowanych przez dr Joannę Kapicę-Curzytek w Filii nr 4.
8) Raz w miesiącu wystawy plastyczne w ramach akcji „Poszukiwanie talentów – mediateka Szklana Pułapka.
9) Kampanie promujące usługi Biblioteki i / lub poszczególne wydarzenia, m..in. we współpracy z galeriami handlowymi: Focus i Auchan oraz Miejskim Zakładem Komunikacji.
2. Upowszechnianie czytelnictwa
1) Czwartki Lubuskie – spotkania autorskie i promocje książek lubuskich autorów m.in.:
promocja publikacji Zbigniew Herbert. Wybór poezji w opracowaniu prof. Małgorzaty Mikołajczak, kierownika Zakładu Teorii Literatury i Krytyki literackiej UZ. Wiersze i prozę poetycką Z. Herberta autorka zebrała i wydała w serii Biblioteki Narodowej Ossolineum. Wiersze czytać będzie Andrzej Nowak;
promocja thrillera medycznego Nie pozwól mi umrzeć Krzysztofa Koziołka. Prowadzenie: Alfred Siatecki;
promocja książki Zranione skrzydło Edwarda Jaworskiego, zielonogórzanina, byłego pilota i weterana II wojny światowej, który urodził się w 1920 roku w Małopolsce. W 1941 roku trafił do Wielkiej Brytanii. Tam walczył w dywizjonach Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie Dywizjonie RAF. Edward Jaworski zakończył służbę w Polskich Siłach Powietrznych w stopniu polskim kapitana i angielskim Flight Lieutenanta. Za zasługi wojenne został odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, trzykrotnie Krzyżem Walecznych oraz angielskim Distinguished Flying Cross. Na wojnie wykonał 300 lotów bojowych;
promocja tomiku poetyckiego Poruszona cisza Władysława Klępki. Prowadzenie: prof. Małgorzata Mikołajczak;
prezentacja albumu Ostatnia Wieczerza według Krzysztofa Romankiewicza. Prowadzenie: prof. Uniwersytetu Szczecińskiego ks. Andrzej Draguła;
benefis z okazji 50-lecia twórczości literackiej Alfreda Siateckiego, prozaika, publicysty.
2) Promocje książek oraz spotkania z krajowymi prozaikami, poetami, publicystami, dziennikarzami.
3) Promocje książek i innych publikacji wydawanych w Oficynie Pro Libris.
4) 9. Festiwal Literacki im. Anny Tokarskiej Proza Poetów ph. Lubuskie Zagłębie Kryminału – spotkania autorskie, promocje książek lubuskich autorów, spektakle poetyckie, czytania performatywne, koncerty, recitale, spektakle słowa i wystawy popularyzujące współczesną polską twórczość literacką, zarówno poetycką, jak i prozatorską. Gość specjalny Urszula Kozioł. Ponadto cykl: Lubuskie zagłębie kryminalne, benefis Alfreda Siateckiego (50 lat działalności publikacyjnej), Andrzej Franaszek o Czesławie Miłoszu.
5) Ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu na Debiut Poetycki Pro Libris 2019 – styczeń 2019.
6) Całoroczna akcja ph. Uwolnij książkę (filie miejskie) oraz bookcrossing i gamecrossing.
7) Warsztaty dla czytelników z zakresu Bibliografii Ziemi Lubuskiej i Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej pt. „Poznaj zbiory regionalne poprzez bazy internetowe Biblioteki".
8) Koordynacja działalności 96 Dyskusyjnych Klubów Książki w południowej części województwa lubuskiego: warsztaty, zakupy książek (ok. 1 000 egz.), organizacja 56 spotkań autorskich z polskimi i zagranicznymi pisarzami dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ludźmi mediów i innymi związanymi z kulturą; szkolenia dla moderatorów DKK.
9) Prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej o działalności Biblioteki i jej filii na osiedlach, w szkołach i w przedszkolach w celu pozyskania nowych czytelników.
10) Działania związane z Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego – konkurs recytatorski, wystawy – F.1.
11) O prawie przy kawie - cykliczne, otwarte spotkania prowadzone przez adwokata, mające na celu objaśnienie z jakimi zagadnieniami prawnymi konfrontujemy się na co dzień i jak sobie radzić z podstawowymi problemami prawnymi – F.7
12) Organizacja i realizacja piątej edycji Międzynarodowego Dnia Czytania Tolkiena w ramach akcji popularyzatorskiej dotyczącej samego autora oraz jego dzieł. To szansa na spotkanie z czytaniem performatywnym w wykonaniu profesjonalistów, muzyką na żywo oraz przedsięwzięciami towarzyszącymi temu wydarzeniu – mediateka Góra Mediów.
13) Wdrożenie i organizacja projektu „Jestem Czytelnikiem" mającego na celu wykonanie zdjęć chętnym czytelnikom, którzy reklamować będą modę na czytanie pokazując zarazem własne pasje, zawody lub zainteresowania. Projekt zakończy się utworzeniem przechodniej wystawy fotograficznej – mediateka Góra Mediów.
14) Organizacja kolejnych edycji akcji „Żywa Biblioteka", która ma na celu łamanie stereotypów dotyczących człowieka. Podczas przedsięwzięcia, każdy chętny może porozmawiać z interesującym go człowiekiem w ramach wypożyczenia „żywej książki" – mediateka Góra Mediów, Filia nr 4.
15) Studenckie wieczory – czyli studenci za katedrą. W ramach współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim, organizowane będą w Bibliotece wykłady i debaty w wykonaniu studentów i doktorantów UZ. Prelegenci będą mieli możliwość wyboru tematu i ćwiczenia naukowych, publicznych wystąpień – mediateka Góra Mediów.
16) Amerykański slam poetycki – prelekcja na temat literatury amerykańskiej oraz slam poetycki z nagrodami (konkurs na najlepszy wiersz poświęcony USA: amerykańskiej literaturze, kulturze, przyrodzie, historii, itp.). Współpraca ze Stowarzyszeniem Jeszcze Żywych Poetów – Biblioteka Obcojęzyczna.
17) Imprezy promujące kulturę poszczególnych krajów świata we współpracy z ambasadami i mniejszościami danych krajów działającymi w Zielonej Górze. Na rok 2019 planowane są m.in. wieczór ukraiński, hiszpański, amerykański i niemiecki – Biblioteka Obcojęzyczna.
3. Praca z czytelnikiem dziecięcym
Czytelnictwo jest jednym z najistotniejszych instrumentów kształtowania rozwoju intelektualno-emocjonalnego człowieka. Prawidłowy przebieg edukacji czytelniczej w dużej mierze warunkuje przejście przez jej wszystkie etapy, właściwe danej fazie dorastania, dlatego bardzo istotne jest wyrabianie nawyku sięgania po książki od najmłodszych lat życia. Realizując imprezy kulturalno-oświatowe, a tym samym zwiększając różnorodność i atrakcyjność oferty, biblioteka staje się miejscem przyjaznym oraz chętnie odwiedzanym przez młodych i najmłodszych. Poprzez swoje działania chcemy zainicjować u dzieci potrzebę kontaktu z książką i zachęcić do czytania. Pragniemy wytworzyć u odbiorcy samoistną potrzebę czytelniczą oraz przyzwyczajenia, które skłonią go do samodzielnego obcowania z literaturą. Imprezy i zajęcia czytelnicze realizowane będą przez biblioteki dziecięce i filie mieszane: Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży, filie nr 2, 5, 7, 8, 9, 11. Będą to m.in. konkursy wiedzy, turnieje czytelnicze, turnieje gier planszowych i konsolowych, zajęcia plastyczne, lekcje biblioteczne, spotkania literackie, muzyczne i teatralne; ponadto ferie zimowe, wakacje w bibliotece, czytanie bajek, gry i zabawy literackie, warsztaty plastyczne i inne zajęcia edukacyjne. W 2019 r. planuje się zorganizować wspólne przedsięwzięcia filii miejskich:
1) Ferie 2019 Zimowa Czytelnia Norwida – w Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży oraz filiach 5, 7, 9 i 11 – ze środków Urzędu Miasta.
2) XX Przegląd: Mistrz Pięknego Czytania ph. Czytają pokolenia – dla uczniów zielonogórskich szkół i ich najbliższych, stawiający sobie za cel doskonalenie i promowanie głośnego czytania, a także propagowanie czytelnictwa i wartościowej literatury wśród dzieci i rodzin – ze środków Urzędu Miasta. Realizacja: maj/czerwiec.
3) Tydzień Bibliotek – warsztaty plastyczno-literackie z dziećmi, gry i zabawy, kiermasze książek oraz inne zajęcia wypływające ze wspólnego projektu oraz indywidualnego planu placówki i hasła przewodniego Tygodnia Bibliotek (8-15 maja).
4) Wakacje 2019 Letnia Czytelnia Norwida – w Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży oraz filiach 5, 7, 9 i 11 – ze środków Urzędu Miasta.
5) Czytelnia bez granic – projekt realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Emerytowanych Nauczycieli przy SP nr 13 w Zielonej Górze. Spotkania dla dzieci z grup przedszkolnych z Przedszkola „Wesoła Żyrafa" na os. Pomorskim (raz w miesiącu).
6) „Z książką po Lubuskim" to Festiwal Książki Dziecięcej mający na celu popularyzację czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, przygotowanie ich do aktywnego uczestnictwa w kulturze, zachęcenie do korzystania z oferty edukacyjnej i kulturalnej przygotowanej przez biblioteki, aktywizację czytelniczą bibliotekarzy pracujących z dziećmi. Festiwal zainaugurowany zostanie 2 kwietnia w Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci bajkowym korowodem czytelników i pisarzy, kiermaszem książek oraz licznymi atrakcjami promującymi czytelnictwo na deptaku w Zielonej Górze. Ponadto na akcję składać się będzie 36 spotkań autorskich 6 znanymi autorami i ilustratorami książek dla dzieci i młodzieży w bibliotekach w płd. części województwa lubuskiego – w szczególności w małych placówkach (wiejskich) z utrudnionym dostępem do kultury. Dodatkowym przedsięwzięciem będzie 6 paneli z autorami goszczącymi na Festiwalu przeznaczonych dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi nt. pracy z literatura dziecięcą w bibliotekach. Projekt realizowany ze środków MKiDN.
Inne przedsięwzięcia promujące książkę i czytelnictwo wśród młodych czytelników:
1) Pierwszak w bibliotece i Przedszkolak w bibliotece – cykl spotkań dla przedszkolaków oraz uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej, mający na celu zapoznanie uczniów z biblioteką jako "trzecim miejscem", kształtowanie u dzieci nawyku czytania oraz korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Zajęcia będą przebiegały w trzech sferach: biblioteka jako miejsce wymiany myśli, poglądów, pozyskiwania informacji i wiedzy; biblioteka jako miejsce spotkań, np. poprzez uczestnictwo w DKK; trzecia sfera – stworzenie okazji do rozwijania pasji i talentów czytelników. Spotkania będą połączone z prezentacjami multimedialnymi oraz warsztatami (raz w miesiącu dla pięciu klas pierwszych szkoły podstawowej). Filia nr 2.
2) „Żywe Historie" – cykliczne, comiesięczne spotkania dorosłych czytelników o tematyce dotyczącej literatury, historii, podróży i regionalizmu. Prelegenci wywodzą się spośród czytelników biblioteki, słuchaczy ZUTW i wykładowców UZ. Filia nr 4.
3) Współpraca z Domem Matki i Dziecka w Krzywańcu- 3-4 spotkania w Zakładzie Karnym w Krzywańcu: zajęcia czytelnicze oraz warsztaty plastyczne dla osadzonych matek i ich dzieci pod hasłem: „Czytanki – w zależności od pory roku – w wiosenne, letnie, jesienne, zimowe poranki". Filia nr 5.
4) Jak samoocena wpływa na poziom motywacji?; PR osobisty – metody kreowania pozytywnego wizerunku" oraz „Plan B, czyli jak oswoić stres" – warsztaty dla uczniów szkół podstawowych (klasy 5-8) i ponadpodstawowych. Filia nr 5.
5) Mam pomysł – cykliczne kreatywne spotkania, prowadzone przez dzieci dla dzieci. Filia nr 7.
6) Podróże wszelkie za środki niewielkie – cykliczne spotkania, organizowane we współpracy z Lubuskim Stowarzyszeniem Przewodników Turystycznych. Filia nr 7.
7) Urodziny H.Ch. Andersena 2 kwietnia – uroczyste spotkania czytelnicze i warsztaty plastyczne dla przedszkolaków zapoznające z twórczością baśniopisarza. Filia nr 8.
8) Szachowe Wtorki – spotkania dla miłośników szachów. Filia nr 8.
9) Bajkowe Spotkania z Książką – spotkania dla dzieci do lat 5-ciu (wraz z opiekunami) – zajęcia czytelnicze, plastyczne, gry i zabawy integrujące. Filia nr 8.
10) Czwartkowe „brombowe" spotkania z książką, czyli popołudniowe zajęcia literackie dla dzieci. Filia nr 9.
11) Świętujemy.... – warsztaty literacko – rękodzielnicze związane z aktualnym świętem (Pluszowego Misia, Walentynki, Mikołaj, Dzień Książki....). Filia nr 11.
12) Imieninowe popołudnie z Piotrusiem – spotkanie dla dzieci i rodziców, nawiązujące do imienia patrona Biblioteki (Piotruś Pan) – 29 czerwca. Filia nr 11.
13) Druga edycja Głośnego Czytania Harrego Pottera. Wydarzenie dla najmłodszych przedstawiające twórczość J.K. Rowling oraz szereg atrakcji, które nawiązywać będą do przedsięwzięcia. Mediateka Góra Mediów.
14) Prowadzenie cotygodniowych warsztatów z programowania z wykorzystaniem robotów PHOTON oraz gier SCOTTIE GO. Zajęcia skierowane do dzieci, młodzieży oraz grup seniorów, o charakterze edukacyjnym, wprowadzające w podstawy informatyki, kodowania i programowania. Mediateka Góra Mediów.
15) Organizacja warsztatów ph. „Subkultury" – zajęcia mają na celu zapoznanie młodych ludzi z subkulturami młodzieżowymi – starymi i występującymi obecnie. Co miesiąc poruszany jest temat innej subkultury – jej historii, rozwoju, cechach charakterystycznych, a wszystko to oparte o muzykę, fragmenty filmów i literaturę charakterystyczną i ściśle powiązaną z daną grupą. Mediateka Góra Mediów.
16) Realizacja projektu ADVENTURE LEAGUE mającego na celu popularyzowanie gier planszowych w systemie RPG. To przedsięwzięcie, które ma za zadanie ustanowienie ligi w Zielonej Górze, działać będzie na podobnych zasadach jak ligi w Warszawie i Katowicach. Chętne osoby spotykać się będą raz w tygodniu i podczas sesji rozwijać będą swoją wyobraźnię i kreatywność podczas rozgrywek na planszy. Mediateka Góra Mediów.
17) „Czytanie na drugie śniadanie" – spotkania w każdą drugą sobotę miesiąca, popularyzujące czytelnictwo, połączone z zabawami i warsztatami plastycznymi. Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży.
18) Kleksowa Akademia Rodziny – popołudniowe spotkania dla rodziców i dzieci. Spotkania warsztatowe, które mają wspomóc rodziców w procesie edukacyjno-wychowawczym dzieci. Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży.
19) Dotyk Miłości – cykliczne spotkania literacko-relaksacyjne dla niemowląt od drugiego miesiąca życia do roku. Czytane przez dorosłą osobę wierszyki, zachęcają do zabaw kontaktowo-dotykowych, pobudzają rozwój melodii w życiu dziecka, stymulują rozwój mowy oraz pogłębiają więź mamy z dzieckiem, a także wyciszają uspakajają i bawią. Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży.
20) Kleksomania – jedenasta edycja cieszącego się dużą popularnością konkurs z wiedzy o przygodach Pana Kleksa w oparciu o książki Jana Brzechwy dla klas IV-V Szkoły Podstawowej. W konkursie biorą udział 3 trzyosobowe drużyny. Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży.
21) Literacki Turniej Żywego Chińczyka (9 edycja). Turniej przeznaczony dla klas piątych szkół podstawowych. Drużyny (pięcioosobowe) walczą o Puchar Biblioteki Pana Kleksa, a także o nagrody książkowe do swojej szkolnej biblioteki. Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży.
22) Konkurs na Recenzję Książki Amerykańskiej we współpracy z Ambasadą USA (recenzje w j. angielskim). Biblioteka Obcojęzyczna.
Lekcje biblioteczne i inne cykliczne spotkania
1) Kontynuacja akcji „Norwid poszukuje dawnych regionaliów" – podziel się swoimi historycznymi zbiorami z innymi czytelnikami" – digitalizacja materiałów lokalnych izb pamięci, historii, które trafią do Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej.
2) Warsztaty teatralne metodą dramy „Nieważne co umiesz, ile masz lat, jakiej jesteś płci, skąd pochodzisz..." – cykl pięciu spotkań, w trakcie których zgłębiany będzie zadany temat; warsztaty zakończy pokaz rezultatów uzyskanych w trakcie zajęć i dyskusja, podczas której uczestnicy oraz obserwatorzy podzielą się wrażeniami.
3) Lekcje biblioteczne i muzealne dla grup zorganizowanych; w ramach lekcji uczestnicy zwiedzą m. in. Lektorium Zbiorów Specjalnych, Muzeum Ilustracji Książkowej, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, a także wszystkie Działy Udostępniania; grupy będą uczestniczyć w warsztatach o różnorodnej tematyce, np. dotyczących dziejów książki, biblioteki i ilustracji, budowy książki, czasopism i ich budowy, obsługi katalogu elektronicznego, historii komiksu.
5) Dyskusyjne Kluby Książki m.in. w Wypożyczalni Głównej, Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży, Filii nr 1, Filii nr 5, Filii nr 7, Filii nr 9, Filii nr 8, Filii nr 11, Bibliotece Obcojęzycznej oraz w bibliotekach terenowych.
Wszystkie agendy udostępniania będą promować czytelnictwo poprzez działania poza placówkami, wychodząc z zajęciami opartymi na książce do żłobków, przedszkoli, szkół i ośrodków pomocy. W ciągu całego roku w Bibliotece odbywać się będą lekcje biblioteczne i muzealne dla grup zorganizowanych. W ramach lekcji uczestnicy zwiedzą m. in. Lektorium Zbiorów Specjalnych, Muzeum Ilustracji Książkowej, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, a także wszystkie Działy Udostępniania. Grupy będą uczestniczyć w warsztatach o różnorodnej tematyce, np. dotyczących dziejów książki, biblioteki i ilustracji, budowy książki, czasopism i ich budowy, obsługi katalogu elektronicznego, historii komiksu.
W ciągu całego roku czytelnicy będą uczestniczyć w spotkaniach Dyskusyjnych Klubów Książki działających m.in. w Wypożyczalni Głównej, Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży, Filii nr 1, Filii nr 2, Filii nr 5, Filii nr 7, Filii nr 9, Filii nr 8, Filii nr 11, Bibliotece Obcojęzycznej oraz w bibliotekach terenowych.
4. Inne cykliczne imprezy:

 • Spotkania konwersacyjne prowadzone w języku angielskim. Biblioteka Obcojęzyczna.
 • Pogotowie językowe w języku angielskim podczas ferii i wakacji. Biblioteka Obcojęzyczna.
 • Spotkania konwersacyjne prowadzone w języku niemieckim. Filia nr 4.
 • Zajęcia z czytelnikami na oddziale rehabilitacji Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze. Filia nr 10.
 • Wieczorne obserwacje nieba przed gmachem głównym WiMBP oraz przed Palmiarnią (Szklana Pułapka) z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Zielonej Górze.
 • Biblioteczny Klub Filmowy, który docelowo przekształci się w Dyskusyjny Klub Filmowy. Początkowo czerpać będziemy z zasobów i licencji Biblioteki Obcojęzycznej, która dzięki programowi „Ameryka w Twojej Bibliotece", posiada licencję na wiele popularnych – i mniej popularnych – amerykańskich filmów. Oferta ta jest o tyle atrakcyjna, że w jej skład wchodzą także nowości filmowe, których premiery miały miejsce co najmniej 6 miesięcy temu – projekt wspólny Góry Mediów, Filii nr 4, 5, 6, 7 i 12.

III. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Wydawnictwa ciągłe:
1)„Bibliotekarz Lubuski" nr 1(47)2019 i 2(48)2019,
2) „Pro Libris" nr 1-2(66-67) 2019 i nr 3-4(68-69)2019.
Wydanie książek:
1) Negatyw w portrecie czyli druga strona POP-u-larności - katalog wystawy
Krzysztofa Grzondziela
2) Andrzej Buck, Lubuski Teatr 1993-2007, Kroniki teatralne (Lubuski Teatr im. L. Kruczkowskiego)
3) Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze nr 10.
4) Księga poświęcona prof. dr. hab. Franciszkowi Pilarczykowi;
5) Katalog 5 Zielonogórskiego Festiwalu Filmu i Teatru 2019;
6) Katalog XXI Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny;
7) Album Historia Biblioteki Norwida ikonografią opisana;
8) Dawid Kotlarek, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w latach 1947-2016 (wznowienie rozszerzonej i poprawionej publikacji z 2017 roku);
9) Andrzej Buck, Czasopisma literackie młodych w Polsce (wydanie zmienione, poszerzone).

Wykaz wydawnictw do realizacji wydawniczej w zależności od rozstrzygnięć co do sposobu finansowania:
1) Halina Jerulank, tomik poetycki;
2) Władysław Łazuka, tomik Wiersze nowe;
3) Izabela Witucka-Sakowska, tomik wierszy;
4) Roman Garbowski, Gniazdo sikorek (powieść autobiograficzna);
5) Maciej Noskowicz, Żużel – Falubaz;
6) Helena Zadreyko Trzecia ojczyzna. (powieść autobiograficzna);
7) Andrzej Buck, Wiersze zebrane Anny Tokarskiej;
8) Czesław Sobkowiak, Proza poetycka;
9) Alfred Siatecki, Opowiadania zielonogórskie;
10) Andrzej Buck, Dawid Kotlarek, Monika Simonjetz, Miejsce spotkań. Biblioteki publiczne województwa lubuskiego jako trzecie miejsce.

IV. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE

 • Lubuskie Wawrzyny 2018: 25. Lubuski Wawrzyn Literacki, 14. Lubuski Wawrzyn Naukowy i 6. Lubuski Wawrzyn Dziennikarski. Gala wręczenia nagród – 28 lutego 2019 r.
 • Z książką po lubuskim – lubuskie spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami. Akcja z udziałem popularnych autorów książek dla dzieci. Przedsięwzięcie realizowane we współpracy z bibliotekami publicznymi południowej części województwa lubuskiego. Kwiecień 2019.
 • Noc Muzeów (maj 2019) – autorskie warsztaty z ilustratorką Magdaleną Kozieł-Nowak (uzależnione od pozytywnie rozpatrzonego projektu złożonego do MKiDN), zajęcia tematyczne, zwiedzanie Muzeum Ilustracji Książkowej, konkursy z nagrodami, warsztaty graficzne.
 • Noc Bibliotek – ogólnopolska akcja prowadzona w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020. Kulinarna Noc w „Norwidzie" – z udziałem Grzegorza Łapanowskiego, zielonogórzanina, kucharza prowadzącego program kulinarny "Top Chef", autora m.in. książki Wzór na smak oraz Zosi Zaborowskiej bądź Mateusza Truszkiewicza, uczestników programu kulinarnego MasterChef Junior. 5 października 2019.
 • Narodowe Czytanie – z inicjatywy Prezydenta RP 8. edycja akcji wspólnego głośnego czytania wybranej lektury z kanonu polskiej literatury – 7 września 2019.
 • Krakowski Salon Poezji w Zielonej Górze – cykl poetyckich spotkań, podczas których mistrzowie żywego słowa, popularni aktorzy, czytają polską lub zagraniczną poezję oraz fragmenty prozy – styczeń-grudzień 2019.
 • Urodziny Norwida (wrzesień).

V. POZYSKIWANIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW
Podejmowane będą starania o dofinansowanie wydawnictw, promocji książek, organizacji spotkań autorskich i konferencji, wystaw, cyklu imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci z budżetu Miasta Zielona Góra, Województwa Lubuskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Książki, fundacji i innych źródeł (Festiwal Czytanie najlepszą nauką, Tydzień Bibliotek, wakacje 2019, wydawnictwa regionalne, Proza Poetów, „Bibliotekarz Lubuski", wojewódzka konferencja bibliotekarzy, konferencja naukowa i inne).
Projekty planowane na rok 2019 :

 • wypoczynek dzieci i młodzieży – Zimowa i Letnia Czytelnia Norwida (Urząd Miasta Zielona Góra),
 • zakup nowości wydawniczych 2019 (Urząd Miasta Zielona Góra / Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego),
 • Kozzi Film Festiwal. 5. Zielonogórski Festiwal Filmu i Teatru Kozzi – Czyżewska – Fijewski, wśród gości m.in. Jan Frycz, Stanisława Celińska, Andrzej Barański, Aleksandra Konieczna, Magdalena Popławska (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, sponsorzy),
 • Konwersatoria bibliotekoznawcze 2019 (Urząd Miasta Zielona Góra / Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego),
 • druk publikacji regionalnych i innych (Urząd Miasta Zielona Góra / Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego),
 • konferencja naukowa (Urząd Miasta Zielona Góra / Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego),
 • druk Czasopisma Literacko-Kulturalnego Pro Libris,
 • cykl filmów niemieckich Niemiecka panorama w ramach Kozzi Film Festiwal. 5. Zielonogórskiego Festiwalu Filmu i Teatru (Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej).

Trwać nadal będzie współpraca w zakresie kreowania i realizacji wspólnych projektów ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Zielonej Górze i Zarząd Oddziału oraz Lubuskim Stowarzyszeniem Miłośników Działań Kulturalnych DEBIUT w Zielonej Górze.
Filie miejskie będą zabiegać o dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych oraz bieżącej działalności w spółdzielniach mieszkaniowych i u sponsorów o dotacje na zakup książki mówionej, filmów i innych zbiorów multimedialnych.
Kontynuowana będzie, prowadzona od wielu lat przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, w placówkach bibliotecznych na terenie całego miasta, zbiórka publiczna w formie sprzedaży cegiełek o nominałach 2, 5 i 10 zł. Zebrane w ten sposób środki, w całości zostaną przeznaczone na zakup nowości. Organizatorem akcji jest Zarząd Oddziału SBP.
Zorganizowane zostaną trzy kiermasze książek: w maju, wrześniu i grudniu 2019. Imprezy te zawsze cieszą się dużym powodzeniem wśród czytelników. W Bibliotece działa także antykwariat stacjonarny i internetowy. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone w całości na zakup nowości wydawniczych.
Budżet Biblioteki uzupełnią środki własne, m.in. z wynajmu pomieszczeń, realizacji kwerend, zleconych prac plastycznych oraz foliowania kart bibliotecznych.
VI. INWESTYCJE I REMONTY, SPRAWY LOKALOWE
1. Zakończenie realizacji I etapu projektu pn. Remont Działu Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych zlokalizowanego na IV piętrze, w budynku głównym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze przy al. Wojska Polskiego 9 obejmującego remont magazynów i montaż systemu regałów przesuwnych w przestrzeni IV piętra; przewiezienie kartonów z książkami z niskiego parteru, ułożenie księgozbioru na nowych regałach; montaż mebli biurowych oraz zaaranżowanie stanowisk pracy bibliotekarzy; przygotowanie niezbędnej dokumentacji i rozliczenie projektu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Kontynuacja projektu Modernizacji Działu Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych na IV i V piętrze budynku głównego WiMBP (etap II) w zakresie dostawy i montażu systemu regałów przesuwnych – uzupełnienie wyposażenia IV p. oraz regałów stacjonarnych na V p. oraz wykonania niezbędnych robót budowlanych (realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków finansowych z MKiDN).
3. Realizacja inwestycji dotyczącej likwidacji barier architektonicznych w budynku głównym Biblioteki w zakresie przystosowania obiektu dla osób z niepełnosprawnością – wymiana dźwigu osobowego i automatycznych drzwi w zespołach wejściowych, naprawa podjazdu dla wózków oraz ciągów komunikacyjnych i podestów przed wejściami głównymi do budynku (realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; wniosek o dofinansowanie projektu złożony został w listopadzie 2018 r.
4. Współpraca z Parkiem Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Elektrociepłownią „Zielona Góra S.A." przy opracowaniu dokumentacji Studium Wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. Podniesienie efektywności energetycznej budynku biblioteki poprzez montaż inteligentnego oświetlenia, a także realizację innowacyjnego węzła cieplno-chłodniczego wspieranego odnawialnymi źródłami energii. Współdziałanie z powyższymi podmiotami w realizacji projektu – w przypadku otrzymania dofinansowania z RPO Lubuskie 2020.
5. Modernizacja Filii nr 4, 9 przy ul Podgórnej i utworzenie w jej przestrzeni kolejnej w mieście biblioteki multimedialnej, nowoczesnej placówki – ośrodka kultury, wiedzy i edukacji promującego zarówno książkę i dobrą literaturę jak i multimedia oraz elektroniczny dostęp do informacji LITERATEKA. Zakres prac obejmował będzie wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych związanych z wymianą podłogi, malowaniem pomieszczeń, projekt aranżacji dla zmodernizowanej przestrzeni i wyposażenie pomieszczeń w nowe meble biblioteczne, zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz zbiorów elektronicznych.
6. Rozbudowa systemu monitoringu zewnętrznego budynku Biblioteki o dodatkowe strefy zabezpieczenia i ochrony wewnętrznej poszczególnych pomieszczeń oraz dodatkowe kamery na zewnątrz obiektu; podłączenie systemu z ochroną w szatni (realizacja uzależniona od pozyskania środków finansowych).
7. Przebudowa przestrzeni pomieszczeń na parterze budynku głównego zajmowanych obecnie przez Księgarnię VIRTUS. Przed przystąpieniem do robót budowlanych opracowana zostanie dokumentacja projektowa i przeprowadzona procedura zamówień publicznych w celu wyłonienia wykonawcy.
8. Umycie zewnętrznej, szklanej elewacji zewnętrznej części wysokiej budynku głównego Biblioteki oraz zewnętrznej części okien stałych na parterze.
9. Remont pomieszczeń biurowych: Działu Administracyjno-Gospodarczego, Księgowości, Kadr, Działu Badań, Analiz i Metodyki (II piętro) oraz pomieszczeń obecnego pokoju gościnnego (III piętro).
10. Realizacja ostatniego etapu inwestycji przystosowania budynku Biblioteki do obecnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w celu zapewnienia wymaganych długości dojść ewakuacyjnych w zakresie obejmującym obudowanie głównej klatki schodowej. (Przeprowadzenie procedury przetargowej, wykonanie prac objętych projektem). Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków finansowych.
11. Realizacja II etapu projektu Modernizacja i nowa aranżacja Sali Dębowej w budynku głównym WiMBP" w zakresie powiększenia Sali o przestrzeń sąsiadującej z nią Galerii zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową (przeprowadzenie prac remontowo-modernizacyjnych uzależnione od pozyskania środków finansowych na ten cel).
12. Kontynuacja II etapu modernizacji Oddziału dla Dzieci w ramach realizacji projektu pn. Budowa Nowoczesnego Centrum Bibliotecznego dla Dzieci i Młodzieży. Biblioteka Pana Kleksa w zakresie nowej aranżacji przestrzeni wyremontowanej w 2015 roku i częściowo wyposażonej w nowe meble i sprzęt w roku 2016. Uzupełnienie wyposażenia kolejnych stref pomieszczeń w nowe meble i multimedialny sprzęt komputerowy.
13. Remont toalet w budynku głównym: I etap – parter.
14. Kontynuacja zadań związanych z ochroną danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w budynku głównym WiMBP i filiach oraz funkcjonujących w Bibliotece systemów informatycznych:

 • uzupełnienie zabezpieczeń pomieszczeń, sprzętu oraz dokumentów zawierających dane osobowe,
 • zakup i montaż dodatkowych zamków w drzwiach i meblach poszczególnych działów i filii gromadzących i przetwarzających dane osobowe.

15. Sukcesywne uzupełnianie wyposażenia działów w budynku głównym Biblioteki i w filiach w nowe meble i sprzęt komputerowy – w miarę posiadania środków finansowych.

Plan pracy
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze
w roku 2018


I. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

 1. Zbiory biblioteczne, bazy danych, digitalizacja
  1. Gromadzenie zbiorów:
   • zakup nowości wydawniczych, w tym wydawnictw multimedialnych oraz druków XIX-XXI w. ze środków własnych instytucji, z dotacji celowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, środków pozyskanych ze sprzedaży cegiełek i od sponsorów; zakupy realizowane będą w hurtowniach książek, w wydawnictwach, a także w księgarniach, antykwariatach, na targach książki oraz od osób prywatnych (ok. 4 500 wol.),
   • gromadzenie zbiorów regionalnych, w tym książek i czasopism regionalnych poprzez egzemplarz obowiązkowy, zamówienia u wydawców, zakupy w antykwariatach i u osób prywatnych,
   • zakup zbiorów specjalnych: starodruków i zabytkowej kartografii regionalnej, rękopisów, dokumentów ikonograficznych,
   • prenumerata ogólnopolskich i regionalnych wydawnictw ciągłych – czasopism i wydawnictw zbiorowych – łącznie 176 tyt. (225 egz.),
   • przyjmowanie darów od wydawców i czytelników,
   • uzupełnianie zbiorów poprzez kompletowanie i uzupełnianie braków w seriach wydawniczych i wydawnictwach tomowych.
  2. Opracowanie zbiorów w formacie Marc 21 oraz przysposobienie ich do udostępniania:
   • wprowadzanie nabytków do komputerowej bazy danych oraz jej uzupełnianie,
   • wprowadzenie opisów z wykorzystaniem deskryptorów BN – nowa jakość katalogów online bibliotek,
   • tworzenie opisów bibliograficznych i kontynuacja wprowadzania do bazy posiadanych zasobów.
  3. Aktualizacja księgozbiorów:
   • selekcja książek w agendach udostępniania Biblioteki, przygotowanie zbiorów do skontrum,
   • kontrolne skontra w filiach nr 5, Bibliotece Obcojęzycznej, Wypożyczalni Głównej, Oddziale dla Dzieci (Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży) i inne skontra wynikające z potrzeb Biblioteki,
   • systematyczne wycofywanie książek zniszczonych, zdezaktualizowanych i nieczytanych.
  4. Przyjmowanie do zbiorów zabezpieczonych książek wycofanych z filii miejskich i bibliotek terenowych:
   • przekazywanie odpłatnie – w wyjątkowych przypadkach nieodpłatnie – książek ze zbiorów zabezpieczonych innym bibliotekom i instytucjom,
   • oprawa introligatorska książek i bieżąca ich konserwacja.
  5. Dalsza digitalizacja zbiorów specjalnych i regionalnych: archiwum prof. Kostrzewskiego, Grünberger Wochenblatt (roczniki średniego formatu), planowanych poloniców, wykonywanie zleceń czytelników w ramach usługi Digitalizacji na żądanie.
  6. Budowanie zasobu opisów dokumentów zdigitalizowanych i planowanych do publikacji w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej, umieszczanie w cyfrowych zasobach ZBC kolejnych dokumentów (m. in. publikacje regionalne oraz dokumenty życia społecznego).
  7. Ewaluacja projektu digitalizacji „Gazety Zielonogórskiej/Lubuskiej" 1950-1990 – wymiana i korekta wadliwych plików źródłowych TIF zdigitalizowanej „Gazety Zielonogórskiej/Lubuskiej"; sprawdzanie zgodności wersji cyfrowej z wersją papierową (cały 2018 r.).
  8. Realizacja projektu digitalizacji „Gazety Lubuskiej" z lat 1991-2000 między innymi: prace nad przygotowaniem materiału do digitalizacji, wprowadzanie opisów do Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej [praca uzależniona od pozyskania środków finansowych na realizację projektu].
  9. Kontynuacja realizacji projektu digitalizacji „Gazety Nowej" z lat 1990-1993, wprowadzanie opisów do Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej [praca uzależniona od pozyskania środków finansowych na realizację projektu].
  10. Digitalizacja dokumentów życia społecznego; plakaty, programy Lubuskiego Teatru.
 2. Udostępnianie zbiorów
  1. Obsługa biblioteczna około 25.000 czytelników w agendach w gmachu głównym oraz w 12 filiach miejskich, wypożyczanie materiałów bibliotecznych na zewnątrz oraz udostępnianie czasopism i prasy codziennej w formie elektronicznej i papierowej na miejscu.
  2. Prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, przyjmowanie i realizowanie zamówień z bibliotek oraz od czytelników indywidualnych.
  3. Udostępnianie elektronicznych baz danych finansowanych przez MNiSW oferujących dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie koordynowanych przez Uniwersytet Warszawski oraz zakupionych w ramach projektu „Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze" dofinansowanego z LRPO oraz innych oferowanych w Wirtualnej Czytelni Norwida.
  4. Realizacja projektu America @ your library: udostępnianie książek i innych materiałów w języku angielskim poświęconych USA, dostęp do internetowych baz danych E-library.
  5. Realizacja e-usług WiMBP: udostępnianie elektronicznych baz danych poprzez System SUZI (prasa, czasopisma, książki, naukowe i popularno-naukowe bazy danych z różnych dziedzin wiedzy), digitalizacja na żądanie, videokonferencje, platforma artystów, e-recenzje.
  6. Wypożyczanie Czytaka Plus i dostępnych materiałów w ramach projektu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabo widzących – Edycja 2014".
  7. Wypożyczanie książek w wersji cyfrowej poprzez dostęp do e-booków platformy „Legimi". Poszerzanie konsorcjum o kolejne biblioteki oraz wzrost oferty e-booków.
  8. Nieodpłatne dostarczanie na telefon książek i multimediów do domu czytelnikom nie poruszającym się samodzielnie, chorym i starszym.
 3. Działalność informacyjno-bibliograficzna
  1. Bibliografia Ziemi Lubuskiej:
   • bibliografowanie na bieżąco czasopism ogólnopolskich i regionalnych, wydawnictw zwartych oraz dokumentów elektronicznych i kartograficznych – wprowadzanie opisów do bazy elektronicznej,
   • uzupełnianie „Bibliografii Ziemi Lubuskiej" o opisy z „Przewodnika Bibliograficznego", bibliografii specjalnych oraz baz bibliograficznych dostępnych on-line,
   • wprowadzanie do bazy komputerowej opisów z kartoteki tradycyjnej (lata 1945-1985),
   • uzupełnienie Bibliografii Ziemi Lubuskiej o opisy znajdujące się w zbiorach WiMBP im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim oraz Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego,
   • wprowadzenie deskryptorów do „Bibliografii Ziemi Lubuskiej".
  2. Dokumentowanie dorobku kulturalnego, naukowego i gospodarczego regionu, gromadzenie i opracowanie dokumentów życia społecznego.
  3. Prowadzenie Czytelni Przepisów Prawnych w oparciu o księgozbiór prawniczy, bazy prawne Inforlex, Lex Polonica.
  4. Współudział w opracowywaniu bazy „Prasa": bibliografowanie „Przeglądu" i zielonogórskiego wydania „Gazety Wyborczej", wprowadzanie sporządzonych opisów z zastosowaniem deskryptorów do bazy bibliograficznej Biblioteki Narodowej „Artykuły z gazet i tygodników polskich
  5. Pomoc w wyszukiwaniu i udostępnianie książek, materiałów i informacji w językach obcych.
  6. Udostępnianie zdigitalizowanych zbiorów WiMBP w zasobach Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej. Utworzenie stanowiska bibliotekarza cyfrowego.
  7. Udzielanie informacji bibliograficznych, bibliotecznych, faktograficznych, regionalnych, o przepisach prawnych, biznesie i Unii Europejskiej. Udzielanie odpowiedzi na pytania czytelników e-mailem w ramach usługi Zapytaj bibliotekarza. Realizowanie kwerend na zamówienia osób prywatnych i instytucji.
  8. Działalność edukacyjna i informacyjna, a w szczególności:
   1. udostępnianie PIN-ów do bazy IBUK Libra i Gazety Wyborczej oraz instruktaż korzystania z tych baz,
   2. udostępnianie kodów do „Legimi" – bazy 20 tys. tytułów darmowych e-booków dostępnych w ramach projektu,
   3. udzielanie informacji i pomoc czytelnikom w korzystaniu z elektronicznych katalogów bibliotek, elektronicznych baz danych, pomoc w korzystaniu z Internetu.
  9. Gromadzenie i aktualizowanie informacji do portalu news.365.pl (system sieciowego udostępniania informacyjnych baz danych w WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze).
  10. Oprowadzanie po Bibliotece wycieczek dzieci i młodzieży szkół ponadpodstawowych oraz osób dorosłych.
  11. Kontynuacja akcji „Norwid poszukuje dawnych regionaliów – podziel się swoimi historycznymi zbiorami z innymi czytelnikami" poprzez udostępnienie do digitalizacji posiadanych wydawnictw regionalnych; zbiory po zdigitalizowaniu trafią do zasobów Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej.
  12. Prowadzenie akcji informacyjno-promocyjnej o działalności Biblioteki i jej filii na osiedlach w celu pozyskania nowych czytelników.
  13. Redagowanie i przesyłanie newslettera zawierającego informacje dotyczące bieżącej działalności bibliotek oraz aktualności z Polski i świata.
  14. Zamieszczanie niezbędnych informacji i stała aktualizacja strony internetowej www.biblioteka.zgora.pl, profili na portalach społecznościowych oraz innych stron: http://www.dbaim.prv.pl, news365.pl, wawrzyny.norwid.net.pl, portalu www.bibliotekarzlubuski.pl, administrowanie elektroniczną platformą szkoleniową.

4. Działalność naukowa

 1. Organizacja konferencji naukowej pt. „Biblioteki multimedialne i mediateki. Nowe technologie i nowe przestrzenie" (listopad 2018).
 2. Udział w konferencjach naukowych organizowanych przez biblioteki i uczelniane środowiska naukowe.
 3. Organizacja spotkań naukowych w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych (styczeń-lipiec i listopad-grudzień 2018 r.).
 4. Przygotowanie i organizacja spotkań naukowych Centrum Edukacyjnego IPN Przystanek Historia w Zielonej Górze oraz Akademii Niepodległości – współpraca: Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Poznaniu; (cały 2018 r.).
 5. Udział w pracach Komisji Informacji Naukowej Polskiej Akademii Nauk oddział w Poznaniu oraz Komisji Prasoznawczej PAN oddział w Krakowie.
 6. Przeprowadzanie dorocznego konkursu na najlepszą książkę naukową „Lubuski Wawrzyn Naukowy 2017" – współpraca: WiMBP w Gorzowie Wlkp., Uniwersytet Zielonogórski, Akademia Gorzowska im. Jakuba z Paradyża, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (styczeń-luty 2018).
 7. Prowadzenie badań naukowych z zakresu historii regionalnej i prasoznawstwa oraz ich publikacja w różnych wydawnictwach naukowych (cały 2018).
 8. Udział w pracach zespołu ds. obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości (czas trwania cały 2018 r.).
 9. Organizacja imprez związanych z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości (czas trwania cały 2018 r.).
 10. Opracowanie „Kroniki życia naukowego. Rok 2017. Biblioteki naukowe" do kolejnego zeszytu „Przeglądu Bibliotecznego" (styczeń – wrzesień 2018).
 11. Rozpoczęcie prac nad stworzeniem zielonogórskiej Arteteki [praca uzależniona od pozyskania przez WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze środków finansowych].
 12. Badania w zakresie historii książki, prasy i bibliotek i publikacja ich wyników w wydawnictwach naukowych i branżowych.
 13. Monitorowanie działalności i jakości funkcjonowania bibliotek gminnych, publikowanie artykułów dot. lubuskiej sieci bibliotecznej w regionalnych i ogólnopolskich czasopismach branżowych.
 14. Badanie satysfakcji użytkowników bibliotek publicznych w miastach powiatowych.
 15. Analiza funkcjonowania oddziałów dla dzieci w bibliotekach południowej części woj. lubuskiego.
 16. Uzupełnienie elektronicznej ankiety „Analiza Funkcjonowania Bibliotek Publicznych". Administrowanie serwisem Analiza Funkcjonowania Bibliotek, weryfikacja danych.

5. Informatyzacja biblioteki
W roku 2018 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida planuje się podjąć szereg działań, których celem będzie wdrożenie kolejnych etapów informatyzacji procesów bibliotecznych, kontynuacja udostępniania informacyjnych baz danych, zwiększenie zasięgu działania Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych, poprawa infrastruktury sieciowej WiMBP, uzupełnienie i wymiana sprzętu komputerowego, a także dostosowanie zasobów informatycznych do pełnej promocji WiMBP w Internecie.
W roku 2018 podjęte zostaną starania, których celem będzie uzyskanie dofinansowania projektu „E-Biblioteka Norwida przyjazna osobom z niepełnosprawnością i wykluczonym cyfrowo". Umożliwi on i ułatwi korzystanie z e-zasobów WiMBP (zarówno lokalnych jak i udostępnianych zdalnie) osobom z niepełnosprawnością poprzez przebudowę, aktualizację oraz dostosowanie do spełnienia standardu WCAG 2.0 wszystkich udostępnianych przez WiMBP serwisów internetowych, baz danych oraz nowoczesnych e-usług. Drugim celem projektu jest poszerzenie zakresu udostępnianych zasobów o treści dedykowane dla osób z niepełnosprawnością, w tym dostęp do nieodpłatnych zewnętrznych specjalistycznych baz danych z zakresu szeroko pojętych zagadnień niepełnosprawności, rynku pracy dla osób z tej grupy, dedykowanej oferty (np. turystycznej czy rehabilitacyjnej). W ramach projektu zostaną również przygotowane wirtualne spacery po wystawach stałych, ekspozycjach oraz wybranych działach WiMBP oraz filii miejskich. Kolejnym niezwykle ważnym celem projektu jest przygotowanie stanowisk komputerowych dodatkowo wyposażonych w specjalistyczne urządzenia i oprogramowanie dedykowane osobom niepełnosprawnością w budynku głównym oraz wszystkich filiach miejskich. Udostępnione stanowiska komputerowe będą przeznaczone do wykorzystania przez osoby pełnosprawne (należące do grup zagrożonych wykluczeniem cyfrowym), a także przez osoby z niepełnosprawnością wzroku (niewidome, ociemniałe, słabowidzące), osoby z niepełnosprawnością ruchu, a także osoby z niepełnosprawnością słuchu.
Kolejnym zadaniem w roku 2018 będzie dalsze rozwijanie e-usług wdrożonych w ramach projektu „Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze" zrealizowanego w 2013 r. Rozwój tych usług będzie związany głównie z koordynacją wprowadzania treści w poszczególnych serwisach, a także nadzorem i rozwojem usług sieciowych związanych ze zrealizowanym przedsięwzięciem. Ważnym elementem będzie nadzór nad bezpieczeństwem usług oraz prace związane z podnoszeniem bezpieczeństwa dostępu do poszczególnych serwisów, a także do sieci bezprzewodowej w budynku głównym biblioteki.
Ważnym zadaniem realizowanym w 2018 r. będzie opracowanie merytorycznych podstaw realizacji trzech projektów pod roboczymi tytułami:

 • „Chmura obliczeniowa WiMBP dla środowiska naukowego i publicznego województwa lubuskiego",
 • „System zabezpieczenia zbiorów oraz automatyzacji dostępu do zasobów przy wykorzystaniu technologii RFID",
 • „Integracja elektronicznej karty czytelnika WiMBP z Zielonogórską Kartą Miejską".

W 2018 roku i kolejnych latach będzie również prowadzony merytoryczny i techniczny nadzór na wykonywaniem kopii bezpieczeństwa zdigitalizowanych zasobów „Gazety Lubuskiej", które są wykonywane na sprzęcie zlokalizowanym w serwerowni WiMBP.
W Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida funkcjonuje, budowana przez lata, infrastruktura sprzętowa i programowa. Aktualnie w lokalnej sieci komputerowej biblioteki pracuje ponad 350 różnorodnych urządzeń sieciowych (aktywny sprzęt sieciowy, komputery PC, drukarki, printserwery itd.). Prawidłowe zarządzanie pracą tego sprzętu w sieci komputerowej, jego konfiguracja, zabezpieczenie, współdzielenie zasobów itd. będzie również jednym z głównych zadań do realizacji przez CPDB w roku 2018.
W 2018 r planowane jest również zakupienie sprzętu komputerowego oraz wykonanie wiążących się z tym prac instalacyjnych, wdrożeniowych (m.in. instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych oraz oprogramowania, a także konfiguracja sprzętu i oprogramowania do korzystania z zasobów sieciowych WiMBP). W ramach obowiązków CPDB będą również prowadzone prace przygotowawcze do realizacji wniosku „Podniesienie efektywności energetycznej budynku biblioteki poprzez montaż inteligentnego oświetlenia, a także realizację innowacyjnego węzła cieplno-chłodniczego wspieranego odnawialnymi źródłami energii" w zakresie integracji ogniw fotowoltaicznych z infrastrukturą energetyczną zasilającą serwerownie WiMBP oraz układu jej chłodzenia.
Planowane w 2018 roku zakupy będą obejmowały m.in. komputery stacjonarne, drukarki, sprzęt wymienny oraz drobny sprzęt komputerowy, sprzęt komputerowy i oprogramowanie wyspecyfikowane w powyższych projektach.
W roku 2018 będzie kontynuowana rozbudowę własnych zasobów informacyjnych, m.in.. DziecioOPAK, a także baz danych bibliograficznych. W miarę potrzeb będą prowadzone prace związane z obsługą informatyczną zadań biblioteki np. skontrów przeprowadzanych w działach. Prace będą polegały na dostarczeniu i konfiguracji sprzętu i oprogramowania umożliwiającego sprawne i wygodne zinwentaryzowanie całych zasobów przez pracowników WiMBP. W 2018 roku będzie również prowadzony szereg prac związanych z konfiguracją i administracją usługami sieciowymi m.in. zarządzanie kontami pocztowymi użytkowników, pomoc przy tworzeniu i zabezpieczaniu kopii zapasowych z komputerów pracowników itp. Zaplanowana została także reinstalacja systemu bibliotecznego dostosowująca go do najnowszej wersji tego oprogramowania (czerwiec 2018).
6. Sprawy organizacyjne, sprawozdawczość

 1. Prace nad nowelizacją Statutu Biblioteki i Regulaminu Organizacyjnego.
 2. Zebranie danych statystycznych z bibliotek terenowych oraz sprawozdań GUS Biblioteki Wojewódzkiej za 2017, sprawdzenie, uporządkowanie, sporządzenie zestawień zbiorczych i przeliczeń.
 3. Przekazanie niezbędnych sprawozdań drogą elektroniczną do GUS oraz Biblioteki Narodowej.
 4. Opracowanie Informatora Statystycznego za rok 2017 „Biblioteki Publiczne Województwa Lubuskiego" i udostępnienie w wersji elektronicznej na stronie DBAiM (do końca kwietnia 2018).
 5. Opracowanie i przekazanie do Biblioteki Narodowej propozycji podziału pieniędzy z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości dla poszczególnych powiatów.
 6. Przygotowanie informacji za rok 2017 o realizacji kierunków prorodzinnej polityki społecznej województwa lubuskiego w WiMBP oraz bibliotekach terenowych.
 7. Opracowanie sprawozdań rocznych dla obu organizatorów WiMBP.
 8. Przeprowadzenie oceny pracowników zgodnie z obowiązującymi w Bibliotece przepisami wewnętrznymi (I półrocze 2018).

7. Seminaria, konferencje, doskonalenie zawodowe

 1. Seminarium dla kierowników i dyrektorów bibliotek (kwiecień 2018).
 2. Seminarium dla pracowników bibliotek dziecięcych (kwiecień 2018).
 3. Seminaria powiatowe dla pracowników bibliotek i filii z czterech powiatów podległych WiMBP w Zielonej Górze, w których nie powołano biblioteki powiatowej; w miarę potrzeb uczestnictwo i wsparcie merytoryczne seminariów organizowanych przez placówki pełniące zadania biblioteki powiatowej (Krosno Odrzańskie, Nowa Sól, Żagań).
 4. Warsztaty dla pracowników bibliotek terenowych: prezentacja biblioteki cyfrowej Polona (luty), Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020" – zmiany w regulaminie, praktyczne uwagi dotyczące wypełniania wniosku – warsztaty z cyklu „Prawo w bibliotece".
 5. Comiesięczne szkolenia dla pracowników WiMBP.
 6. Organizowanie praktyk i staży dla studentów oraz nowo zatrudnionych pracowników WiMBP i bibliotek terenowych.
 7. Udział w ogólnopolskich konferencjach, kursach i grupach roboczych..

8. Współpraca z bibliotekami terenowymi i ich organizatorami

 1. Sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez miejskie i gminne biblioteki publiczne zadań ustawowych poprzez wizytacje, przekazywanie informacji i ocen ich działalności organizatorom.
 2. Podejmowanie starań o poprawę warunków funkcjonowania bibliotek terenowych; bezpośrednie interwencje oraz wystąpienia pisemne do wójtów i burmistrzów w sprawach finansowych, lokalowych i kadrowych.
 3. Pomoc instrukcyjno-metodyczna bibliotekom terenowym, wyjazdy o charakterze interwencyjnym i instruktażowym, wynikające z zadań i bieżących potrzeb.
 4. Udzielanie pomocy szkoleniowej bibliotekom terenowym w zakresie gromadzenia i opracowania zbiorów oraz innych aspektów działalności bibliotek publicznych, stosownie do zgłaszanego zapotrzebowania.
 5. Udzielanie instruktażu bezpośredniego, telefonicznie oraz mailem dotyczącego gromadzenia, opracowania i ubytkowania zbiorów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na konieczność systematycznej selekcji księgozbioru.
 6. Redagowanie i przesyłanie newslettera dotyczącego bieżącej działalności bibliotek i zawierającego aktualności kulturalne z Polski i świata; zamieszczanie niezbędnych informacji i stała aktualizacja strony internetowej www.dbaim.prv.pl
 7. Udostępnianie bibliotekarzom z bibliotek terenowych księgozbioru z literaturą fachową oraz czasopism bibliotekarskich.

II. DZIAŁALNOŚĆ POPULARYZATORSKA I KULTURALNO-OŚWIATOWA
1. Działalność wystawiennicza
1) Ekspozycje stałe:

 • Muzeum Ilustracji Książkowej XVI-XX w.,
 • Galerie autorskie: Hilarego Gwizdały, Agaty Buchalik-Drzyzgi, Adama Bagińskiego.

2) Wystawy w holu o charakterze edukacyjnym, m. in.:

LUTY Alaska: piękno dzikiej natury/Alaska the Beaty of the Wild – wystawa fotograficzna. Wystawę zorganizował „American Center" Ambasady USA w Warszawie
MARZEC Zabawa w chowanego – pokonkursowa wystawa Miejskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci. Główny organizator: ZOK. Wernisaż: 28 lutego
MAJ Do Hiszpanii zaprasza Jerzy Szewczyk – wystawa fotograficzna
CZERWIEC Lubuskie Stowarzyszenie Fotografii Portretowych PORTRETOWNIA
WRZESIEŃ Pokonkursowa Wystawa XX Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny

3) Wystawy czasowe, artystyczne w salonie wystawowym, m. in.:

STYCZEŃ Janusz Koniusz – twórca i działacz
LUTY Janusz Koniusz – twórca i działacz (do 15 lutego)
LUTY Tadeusz Bunsch, Jacek Bunsch – Portret Podwójny (22 lutego)
MARZEC Dialog o losie i duszy. Stanisław Vincenz (1888-1971)
KWIECIEŃ Dyplomy uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze
Wernisaż 10 kwietnia
MAJ Baletnica cz. II – fotogramy Pawła Janczaruka
CZERWIEC Karp faszerowany... – rysunki Stanisława Ożoga inspirowane prozą Brunona Schulza i Szalom Asza
SIERPIEŃ Malarstwo: Jan Żyrek – uczeń Stanisława Mazusia i Ernest Zawada – Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej (dr hab. sztuki ASP Warszawa)
WRZESIEŃ Malarstwo zielonogórskiej artystki Krystyny Prządki

4) Wystawy czasowe w łączniku

STYCZEŃ Janusz Koniusz – twórca i działacz
LUTY Janusz Koniusz – twórca i działacz
MARZEC Dialog o losie i duszy. Stanisław Vincenz (1888-1971)
MAJ Wystawa zakładek do książek z kolekcji Renaty Bieryszewskiej
CZERWIEC Prezydenci wypoczywają (Dzień Amerykański)
WRZESIEŃ Europejskie Dni Dziedzictwa Narodowego

5) Cykliczne wystawy w Galerii na Ptasiej i mediatekach Góra Mediów i Szklana Pułapka (Palmiarnia) promujące twórców i pasje mieszkańców Zielonej Góry.
6) Wystawy okolicznościowe związane z rocznicami literackimi, prezentacja nowości książkowych w filiach oraz Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży, wystawy fotograficzne w Galerii na Ptasiej, wystawy pokonkursowe prac plastycznych w filiach 7, 9, 11 i inne.
2. Upowszechnianie czytelnictwa

 1. Czwartki Lubuskie – spotkania autorskie i promocje książek lubuskich autorów.
 2. Promocja książek oraz spotkania z krajowymi prozaikami, poetami, publicystami, dziennikarzami.
 3. Promocje książek i innych publikacji wydawanych w Oficynie Pro Libris.
 4. Ogłoszenie kolejnej edycji Konkursu na Debiut Poetycki Pro Libris 2018 – styczeń 2018.
 5. Całoroczna akcja ph. Uwolnij książkę (filie miejskie) oraz bookcrossing i gamecrossing.
 6. Organizacja wieczornych obserwacji nieba przed gmachem głównym WiMBP z Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Zielonej Górze (maj 2018).
 7. Przeprowadzenie warsztatów dla czytelników z zakresu Bibliografii Ziemi Lubuskiej i Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej pt. „Poznaj zbiory regionalne poprzez bazy internetowe Biblioteki" (maj 2018).
 8. Koordynacja działalności 96 Dyskusyjnych Klubów Książki w południowej części województwa lubuskiego: ok. 40 spotkań autorskich z autorami polskimi i zagranicznymi, warsztaty, zakupy książek (ok. 1 000 egz.), organizacja 56 spotkań autorskich z polskimi i zagranicznymi pisarzami dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ludźmi mediów i innymi związanymi z kulturą; szkolenia dla moderatorów DKK.

3. Praca z czytelnikiem dziecięcym
Czytelnictwo jest jednym z najistotniejszych instrumentów kształtowania rozwoju intelektualno-emocjonalnego człowieka. Prawidłowy przebieg edukacji czytelniczej w dużej mierze warunkuje przejście przez jej wszystkie etapy, właściwe danej fazie dorastania, dlatego bardzo istotne jest wyrabianie nawyku sięgania po książki od najmłodszych lat życia. Realizując imprezy kulturalno-oświatowe, a tym samym zwiększając różnorodność i atrakcyjność oferty, biblioteka staje się miejscem przyjaznym oraz chętnie odwiedzanym przez młodych i najmłodszych.
Poprzez swoje działania chcemy zainicjować u dzieci potrzebę kontaktu z książką
i zachęcić do czytania. Pragniemy wytworzyć u odbiorcy samoistną potrzebę czytelniczą oraz przyzwyczajenia, które skłonią go do samodzielnego obcowania z literaturą.
Imprezy i zajęcia czytelnicze realizowane będą przez biblioteki dziecięce i filie mieszane: Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży, filie nr 2, 7, 9, 11 oraz w mniejszym zakresie filie nr 3, 5 i 8. Będą to m.in. konkursy wiedzy, turnieje czytelnicze, turnieje gier planszowych i konsolowych, zajęcia plastyczne, lekcje biblioteczne, spotkania literackie, muzyczne i teatralne; ponadto ferie zimowe, wakacje w bibliotece, czytanie bajek, gry i zabawy literackie, warsztaty plastyczne i inne zajęcia edukacyjne.
W 2018 r. planuje się zorganizować wspólne przedsięwzięcia filii miejskich:

 1. Ferie 2018 Zimowa Czytelnia Norwida – w Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży i filiach dla dzieci – ze środków Urzędu Miasta.
 2. XIX Przegląd: Mistrz Pięknego Czytania ph. „Baśniowo? Fantastycznie!" – dla uczniów zielonogórskich szkół, stawiający sobie za cel doskonalenie i promowanie głośnego czytania, a także propagowanie czytelnictwa i wartościowej literatury wśród dzieci i młodzieży – ze środków Urzędu Miasta. Realizacja: maj/czerwiec.
 3. Tydzień Bibliotek – warsztaty plastyczno-literackie z dziećmi, gry i zabawy, kiermasze książek oraz inne zajęcia wypływające ze wspólnego projektu oraz indywidualnego planu placówki i hasła przewodniego Tygodnia Bibliotek (8-15 maja).
 4. Wakacje 2018 Letnia Czytelnia Norwida – w Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży i filiach dla dzieci – ze środków Urzędu Miasta.
 5. Świat ilustracji – cykl spotkań / warsztatów promujących i uczących wykorzystania książki obrazkowej, kierowanych zarówno do dzieci, jaki i rodziców, zakończony konkursem plastycznym „Moja rodzina – książka obrazkowa". Projekt realizowany w Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży oraz w filiach miejskich ze środków Urzędu Miasta.

Inne przedsięwzięcia promujące książkę i czytelnictwo wśród młodych czytelników:

 1. Pierwszak w bibliotece i Przedszkolak w bibliotece – cykl spotkań dla przedszkolaków oraz uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej, mający na celu zapoznanie uczniów z biblioteką jako "trzecim miejscem", kształtowanie u dzieci nawyku czytania oraz korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Zajęcia będą przebiegały w trzech sferach: biblioteka jako miejsce wymiany myśli, poglądów, pozyskiwania informacji i wiedzy; biblioteka jako miejsce spotkań, np. poprzez uczestnictwo w DKK; trzecia sfera – stworzenie okazji do rozwijania pasji i talentów czytelników. Spotkania będą połączone z prezentacjami multimedialnymi oraz warsztatami (raz w miesiącu dla pięciu klas pierwszych szkoły podstawowej). Filia nr 2;
 2. „Żywa Biblioteka" – cykliczne, comiesięczne spotkania dorosłych czytelników traktujące o tematyce dotyczącej literatury, historii, podróży i regionalizmu. Prelegenci wywodzą się spośród czytelników biblioteki, słuchaczy ZUTW i wykładowców UZ. Filia nr 4;
 3. Detektywistyczne łamigłówki Lassego i Mai – popołudniowe spotkania z książkami Martina Widmarka. Filia nr 5;
 4. Mam pomysł – cykliczne kreatywne spotkania, prowadzone przez dzieci dla dzieci. Filia nr 7;
 5. Podróże wszelkie za środki niewielkie – cykliczne spotkania, organizowane we współpracy z Lubuskim Stowarzyszeniem Przewodników Turystycznych. Filia nr 7;
 6. Urodziny H.Ch. Andersena 3 kwietnia – uroczyste spotkania czytelnicze i warsztaty plastyczne dla przedszkolaków zapoznające z twórczością baśniopisarza. Filia nr 8;
 7. Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 2-10 czerwca 2018. Filia nr 8;
 8. Czwartkowe „brombowe" spotkania z książką, czyli popołudniowe zajęcia literackie dla dzieci. Filia nr 9;
 9. Czytelnia Pokoleń – spotkania cykliczne w których starsi i dużo młodsi czytelnicy poznają się nawzajem poprzez wspólne czytania i warsztaty. Filia nr 11;
 10. Imieninowe popołudnie z Piotrusiem – spotkanie dla dzieci i rodziców, nawiązujące do imienia patrona Biblioteki (Piotruś Pan) – 29 czerwca. Filia nr 11;
 11. Warsztaty literackie skierowane do młodzieży szkolnej, piszącej teksty do szuflady i zainteresowanej twórczością literacką, chcącej zgłębiać tajniki konstruowania fabuły i bohaterów. Cykliczne zajęcia będą opierać się na ćwiczeniach indywidualnych oraz w grupie. Góra Mediów;
 12. „Czytanie na drugie śniadanie" – spotkania w każdą drugą sobotę miesiąca, popularyzujące czytelnictwo, połączone z zabawami i warsztatami plastycznymi. Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży;
 13. Kleksowa Akademia Rodziny – popołudniowe spotkania dla rodziców i dzieci. Spotkania warsztatowe, które mają wspomóc rodziców w procesie edukacyjno-wychowawczym dzieci. Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży;
 14. Dzień Europejski – Węgry, Ukraina i Łotwa – prezentacje dla młodzieży przygotowane przez wolontariuszy Kościoła Baptystów z Węgier i Łotwy – maj 2018. Biblioteka Obcojęzyczna;
 15. Dzień Amerykański – dwa spotkania z prelegentem z Ambasady USA oraz pokaz filmów amerykańskich dla szkół z prezentacją książek ze zbiorów „Ameryka w twojej bibliotece" – czerwiec 2018. Biblioteka Obcojęzyczna;
 16. Konkurs na Recenzję Książki Amerykańskiej we współpracy z Ambasadą USA (recenzje w j. angielskim). Biblioteka Obcojęzyczna.

4. Lekcje biblioteczne i inne cykliczne spotkania
Wszystkie agendy udostępniania będą promować czytelnictwo poprzez działania poza placówkami. Wychodząc z zajęciami do żłobków, przedszkoli, szkół i ośrodków pomocy. W ciągu całego roku w Bibliotece odbywać się będą lekcje biblioteczne i muzealne dla grup zorganizowanych. W ramach lekcji uczestnicy zwiedzą m. in. Lektorium Zbiorów Specjalnych, Muzeum Ilustracji Książkowej, Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów, a także wszystkie Działy Udostępniania. Grupy będą uczestniczyć w warsztatach o różnorodnej tematyce, np. dotyczących dziejów książki, biblioteki i ilustracji, budowy książki, czasopism i ich budowy, obsługi katalogu elektronicznego, historii komiksu. W ciągu całego roku czytelnicy będą uczestniczyć w spotkaniach Dyskusyjnych Klubów Książki działających m.in. w Wypożyczalni Głównej, Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży, Filii nr 1, Filii nr 5, Filii nr 7, Filii nr 9, Filii nr 8, Filii nr 11, Bibliotece Obcojęzycznej oraz w bibliotekach terenowych.
Inne cykliczne imprezy:

 • spotkania konwersacyjne prowadzone w języku angielskim. Biblioteka Obcojęzyczna.
 • Pogotowie językowe w języku angielskim podczas ferii i wakacji. Biblioteka Obcojęzyczna;
 • spotkania konwersacyjne prowadzone w języku niemieckim. Mediateka Góra Mediów;
 • Comiesięczne turnieje szachowe i gier komputerowych. Mediateka Góra Mediów;
 • Organizowanie raz w miesiącu w Language Café wystaw plastycznych środowiska uczniów, studentów, oraz innych niezrzeszonych artystów. Mediateka Góra Mediów;
 • Impreza pod nazwą „Winylowe Brzmienia" – kontynuacja spotkań z wielbicielami muzyki winylowej. Prezentacje, dyskusje, wymiana doświadczeń. Mediateka Góra Mediów;
 • Organizowanie i prowadzenie na bieżąco warsztatów dla Czytelników słabiej radzących sobie z obsługą komputera. Mediateka Góra Mediów; Filia nr 4;
 • Zajęcia z czytelnikami na oddziale rehabilitacji Szpitala Klinicznego w Zielonej Górze. Filia nr 10.

III. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Wydawnictwa ciągłe:

 1. „Bibliotekarz Lubuski" nr 1(45)2018 i 2(46)2018;
 2. „Pro Libris" nr 1-2(62-63)2018 oraz nr 3-4(64-65)2018 .

Wydanie książek:

 1. Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze nr 9 – Księga poświęcona prof. dr. hab. Franciszkowi Pilarczykowi;
 2. Janusz Rećko, Włodzimierz Korsak. Szkice, wspomnienia, indeksy (nazwisk, geograficzny), komentarz;
 3. Katalog 4 Zielonogórskiego Festiwalu Filmu i Teatru 2018;
 4. Katalog XX Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny;
 5. Album Historia Biblioteki Norwida ikonografią opisana;
 6. Przeobrażenia lubuskich bibliotek. Nowe przestrzenie i technologie.

Wykaz wydawnictw, które do realizacji wydawniczej w zależności od rozstrzygnięć co do sposobu finansowania:

 1. Adam Bolesław Wierzbicki, tomik poetycki Ograć samego siebie;
 2. Grażyna Michalak-Bazylewicz, Ogrody, ogródki, kot i trochę poezji... (album 225 s.);
 3. Halina Jerulank, tomik poetycki;
 4. Władysław Łazuka, tomik Wiersze nowe;
 5. Izabela Sakowska, tomik wierszy;
 6. Kazimierz Ciepielewski, Błąd pierworodny (powieść);
 7. Dziedzictwo Ziemi Lubuskiej. Dzieje i Kultura, red. B. Burda, M. Szymczak (podręcznik do nauki historii regionalnej dla uczniów).
 8. Maciej Noskowicz, Żużel – Falubaz;
 9. Helena Zadreyko Druga ojczyzna. Rozwój;
 10. Lubuski Teatr 1993-2007, red. M. Masłowska.

IV. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA KULTURALNE

 • Otwarcie zmodernizowanej Sali Dębowej i nadanie jej imienia Janusza Koniusza – 1 lutego 2018.
 • Lubuskie Wawrzyny 2017.
  24. Lubuski Wawrzyn Literacki, 13. Lubuski Wawrzyn Naukowy i 5. Lubuski Wawrzyn Dziennikarski. Gala wręczenia nagród – 22 lutego 2018 r.
 • Michał Kaziów – premiera filmu dokumentalnego oraz spotkanie z Henrykiem Żuchowskim i przekazanie pamiątek Haliny Lubicz związanych z postacią M. Kaziowa – 15 marca 2018.
 • Z książką na walizkach – XII lubuskie spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami – projekt z udziałem popularnych autorów książek dla dzieci.
  Przedsięwzięcie realizowane wspólnie z łódzkim wydawnictwem Literatura, przy udziale bibliotek publicznych południowej części województwa – ostatni tydzień kwietnia 2018.
 • Tydzień Bibliotek ph. (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA 8-15 maja 2018
  W ramach ogólnopolskiej akcji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich cykl imprez popularyzujących książki, literaturę oraz biblioteki. Z Norwidem pod chmurką – parking za biblioteką. Do południa – warsztaty dla dzieci Kraina eksperymentów, skręcanie balonów, malowanie twarzy oraz spektakl teatralny dla dzieci – np. Teatr Idy Ochockiej. Wieczór – projekcja filmu dla dorosłych w porozumieniu z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct Zielona Góra (krzesła, leżaki). Ogłoszenie i przeprowadzenie na Facebooku na fanpagu Biblioteki quizów ze znajomości literatury i książek. Zamieszczanie codziennie o godz. 12.00 w ciągu Tygodnia Bibliotek. Nagrody – książki pozyskane od wydawnictw.
  Organizacja Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek w WiMBP im. Cypriana Norwida.
 • Kulinarna Noc w Norwidzie – IV Ogólnopolska Noc Bibliotek 2018 z udziałem Grzegorza Łapanowskiego – zielonogórzanina, kucharza prowadzącego program kulinarny "Top Chef", autora m.in. książki Wzór na smak oraz Zosi Zaborowskiej bądź Mateusza Truszkiewicza, uczestników programu kulinarnego MasterChef Junior;
  2 czerwca 2018.
 • Kozzi Film Festiwal. 4. Zielonogórski Festiwal Filmu i Teatru – 13-17 czerwca 2018.
 • Narodowe Czytanie – z inicjatywy Prezydenta RP 7. edycja akcji wspólnego głośnego czytania wybranej lektury z kanonu polskiej literatury. W 2018 roku literatura związana ze 100-leciem niepodległości Polski – 1 września 2018.
 • Zaczytani w Norwidzie – Gra rodzinna. Rozstrzygnięcie połączone np. z Krakowskim Salonem Poezji w Zielonej Górze z okazji 197. urodzin patrona Biblioteki – Cypriana Norwida – 22 i 23 września 2018.
 • XX Międzynarodowy Otwarty Konkursu na Rysunek Satyryczny – finał Konkursu 29 września 2018.
 • 8. Proza Poetów. Festiwal Literacki im. Anny Tokarskiej – listopad 2018.
 • Czwartki Lubuskie – spotkania autorskie z lubuskimi literatami oraz z ogólnopolskimi prozaikami, poetami, publicystami, dziennikarzami. Cykliczne spotkania (2 spotkania miesięcznie).
 • Krakowski Salon Poezji w Zielonej Górze – cykl poetyckich spotkań, podczas których mistrzowie żywego słowa, popularni aktorzy czytają polską lub zagraniczną poezję oraz fragmenty prozy – styczeń-grudzień 2018.

V. POZYSKIWANIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW
Podejmowane będą starania o dofinansowanie wydawnictw, promocji książek, organizacji spotkań autorskich i konferencji, wystaw, cyklu imprez kulturalno-oświatowych dla dzieci z budżetu Miasta Zielona Góra, Województwa Lubuskiego, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Instytutu Książki, fundacji i innych źródeł (Festiwal Czytanie najlepszą nauką, Tydzień Bibliotek, wakacje 2018, wydawnictwa regionalne, Proza Poetów, „Bibliotekarz Lubuski", wojewódzka konferencja bibliotekarzy, konferencja naukowa i inne).
Projekty planowane na rok 2018 :

 • wypoczynek dzieci i młodzieży – Letnia Czytelnia Norwida (Urząd Miasta Zielona Góra),
 • zakup nowości wydawniczych 2018 (Urząd Miasta Zielona Góra/Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego),
 • Kozzi Film Festiwal. 4. Zielonogórski Festiwal Filmu i Teatru (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego),
 • Konwersatoria bibliotekoznawcze 2018 (Urząd Miasta Zielona Góra / Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego),
 • druk publikacji regionalnych i innych (Urząd Miasta Zielona Góra/Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego),
 • konferencja naukowa (Urząd Miasta Zielona Góra / Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego),
 • druk Czasopisma Literacko-Kulturalnego Pro Libris,
 • organizacja cyklu filmów niemieckich Niemiecka panorama w ramach Kozzi Film Festiwal. 4. Zielonogórskiego Festiwalu Filmu i Teatru (Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej).

Trwać nadal będzie współpraca w zakresie kreowania i realizacji wspólnych projektów ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu w Zielonej Górze i Zarząd Oddziału oraz Lubuskim Stowarzyszeniem Miłośników Działań Kulturalnych DEBIUT w Zielonej Górze.
Filie miejskie będą zabiegać o dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych oraz bieżącej działalności w spółdzielniach mieszkaniowych i u sponsorów o dotacje na zakup książki mówionej, filmów i innych zbiorów multimedialnych.
Kontynuowana będzie, prowadzona od wielu lat, przez placówki biblioteczne na terenie całego miasta, zbiórka publiczna w formie sprzedaży cegiełek o wartości 2, 5 i 10 zł. Zebrane w ten sposób środki, w całości zostaną przeznaczone na zakup nowości. Organizatorem akcji jest Zarząd Oddziału SBP.
Zorganizowane zostaną trzy kiermasze książek: w maju, wrześniu i grudniu 2018. Imprezy te zawsze cieszą się dużym powodzeniem wśród czytelników. W Bibliotece działa także antykwariat stacjonarny i internetowy. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone w całości na zakup nowości wydawniczych.
Budżet Biblioteki uzupełnią środki własne, m.in. z wynajmu pomieszczeń, realizacji kwerend, zleconych prac plastycznych oraz foliowania kart bibliotecznych.
VI. INWESTYCJE I REMONTY, SPRAWY LOKALOWE

 1. Realizacja projektu „Dokończmy modernizację Norwida".
 2. Współpraca z Parkiem Naukowo Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Elektrociepłownią „Zielona Góra S.A." przy opracowaniu dokumentacji Studium Wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu pn. „Podniesienie efektywności energetycznej budynku biblioteki poprzez montaż inteligentnego oświetlenia, a także realizację innowacyjnego węzła cieplno-chłodniczego wspieranego odnawialnymi źródłami energii". Współdziałanie z powyższymi podmiotami w realizacji projektu – w przypadku otrzymania dofinansowania z RPO Lubuskie 2020.
 3. Kontynuacja II etapu modernizacji Oddziału dla Dzieci w ramach realizacji projektu pn. „Budowa Nowoczesnego Centrum Bibliotecznego dla Dzieci i Młodzieży. Biblioteka Pana Kleksa" w zakresie nowej aranżacji przestrzeni wyremontowanej w 2015 roku i częściowo wyposażonej w nowe meble i sprzęt w roku 2016. Uzupełnienie wyposażenia kolejnych stref pomieszczeń w nowe meble i multimedialny sprzęt komputerowy.
 4. „Modernizacja Działu Magazynów i Zbiorów zabezpieczonych w budynku głównym WiMBP" w zakresie dostawy i montażu systemu regałów przesuwnych, wymiany 7 dźwigów towarowych do transportu książek, zakupu mebli biurowych (szafy, stoły, krzesła, burka, fotele) i sprzętu komputerowego do realizacji zamówień czytelniczych oraz wykonania niezbędnych robót budowlanych związanych z przygotowaniem podłoża i położeniem wykładziny obiektowej pcv, wymianą drzwi, pomalowaniem ścian i sufitów (realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków finansowych z MKiDN).
 5. Rozbudowa systemu monitoringu zewnętrznego budynku Biblioteki o dodatkowe strefy zabezpieczenia i ochrony wewnętrznej poszczególnych pomieszczeń oraz dodatkowe kamery na zewnątrz obiektu; zamontowanie szlabanu zabezpieczającego wjazd na parking od ul. Świętojańskiej i podłączenie systemu z ochroną w szatni (realizacja uzależniona od pozyskania środków finansowych).
 6. Umycie zewnętrznej, szklanej elewacji zewnętrznej części wysokiej budynku głównego Biblioteki oraz zewnętrznej części okien stałych na parterze.
 7. Remont pomieszczeń biurowych: Działu Administracyjno-Gospodarczego, Księgowości, Kadr, Działu Badań, Analiz i Metodyki.
 8. Realizacja ostatniego etapu inwestycji przystosowania budynku Biblioteki do obecnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w celu zapewnienia wymaganych długości dojść ewakuacyjnych w zakresie obejmującym obudowanie głównej klatki schodowej. (Przeprowadzenie procedury przetargowej, wykonanie prac objętych projektem). Realizacja zadania uzależniona od pozyskania środków finansowych.
 9. Realizacja II etapu projektu „Modernizacja i nowa aranżacja Sali Dębowej w budynku głównym WiMBP" w zakresie powiększenia Sali o przestrzeń sąsiadującej z nią Galerii zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową (przeprowadzenie prac remontowo-modernizacyjnych uzależnione od pozyskania środków finansowych na ten cel).
 10. Remont toalet w budynku głównym. I etap – parter. II etap – pozostałe kondygnacje po uzyskaniu środków PFRON.
 11. Opracowanie dokumentacji projektów budowlanych dotyczących likwidacji barier w dostępie do Biblioteki poprzez remont toalet na I, II i III piętrze oraz wymianę dźwigu osobowego i automatycznych drzwi wejściowych. Dokumentacja posłuży do złożenia wniosku do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o pozyskanie dofinansowania projektu, realizacja przewidziana w roku 2019.
 12. Kontynuacja zadań związanych z ochroną danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w budynku głównym WiMBP i filiach oraz funkcjonujących w Bibliotece systemów informatycznych:
  • uzupełnienie zabezpieczeń pomieszczeń oraz dokumentów zawierających dane osobowe (m.in. zakup metalowych zamykanych szaf do przechowywania zobowiązań czytelników oraz zamykanych na zamek patentowy szaf biurowych do przechowywania akt i dokumentów),
  • zakup i montaż dodatkowych zamków w drzwiach i meblach poszczególnych działów i filii gromadzących i przetwarzających dane osobowe.
 13. Wymiana uszkodzonych klimatyzatorów sufitowych w Czytelni Ogólnej na I piętrze.
 14. Modernizacja Filii nr 4, 9 przy ul Podgórnej i utworzenie w jej przestrzeni kolejnej w mieście biblioteki multimedialnej, nowoczesnej placówki – ośrodka kultury, wiedzy i edukacji promującego zarówno książkę i dobrą literaturę jak i multimedia oraz elektroniczny dostęp do informacji LITERATEKA. Zakres prac obejmował będzie wykonanie robót budowlanych i wykończeniowych związanych z wymianą podłogi, malowaniem pomieszczeń oraz projekt aranżacji dla zmodernizowanej przestrzeni i wyposażenie pomieszczeń w nowe meble biblioteczne, zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz zbiorów elektronicznych.
 15. Opróżnienie pomieszczeń na niskim parterze i utworzenie w nich niezbędnych magazynów. Likwidacja tyrystorni.
 16. Naprawa rur wodociągowych na niskim parterze zasilających hydranty budynku głównego.
 17. Sukcesywne uzupełnianie wyposażenia działów w budynku głównym Biblioteki i w filiach w nowe meble i sprzęt komputerowy – w miarę posiadania środków finansowych.

Informacja z działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze za 2017 rok


1/ Gromadzenie i opracowanie zbiorów
Do zbiorów zakupiono:

 • książki: 4 566 wol. o wartości 131 879 zł,
 • zbiory specjalne: 101 jednostek inwentarzowych o wartości 4 312 zł,
 • zbiory multimedialne: 606 wol. o wartości 17 579 zł,
 • czasopisma i wydawnictwa zbiorowe: 256 egz. o wartości 37 146 zł,
 • baza Legimi: 22 tys. tytułów e-book'ów: 25 809 zł.

Ogółem na zakup materiałów bibliotecznych w 2017 roku wydatkowano 216 725 zł, na co składały się następujące kwoty:

 • 79 602 zł dotacja MKiDN,
 • 137 123 zł środki własne, w tym:
  8 625 zł radni Miasta Zielona Góra,
  5 000 zł sponsorzy (spółdzielnie mieszkaniowe).

Wskaźnik zakupu książek za 2017 rok wynosi 3,53; (2016 rok – 3,07 wol., 2015 – 2,43 wol., 2014 – 3,7 wol., 2013 – 3,4 wol., 2012 – 2,4 wol., 2011 – 2,6 wol., 2010 – 4,4 wol., 2009 – 7,0 wol., 2008 – 7,64 wol., 2007 – 8,65 wol.). Jego wysokość dalece odbiega od wcześniej ustalonej normy zakupu 18 wol./100 mieszk., jednakże bardzo pozytywnym sygnałem dotyczącym czytelnictwa jest nowy projekt pn. Legimi. Oferujemy tu dostęp do książek elektronicznych e-book, w ramach utworzonego konsorcjum 15 bibliotek południowej części województwa lubuskiego. W 2017 roku z bazy 22 tys. tytułów książek w ramach projektu Legimi bezpłatnie korzystało 450 użytkowników WiMBP, odbierając co miesiąc darmowe kody w mediatece Góra Mediów oraz większych filiach miejskich – łącznie wydano 2 250 kodów.
W drodze darów, egzemplarza obowiązkowego pozyskano:

 • książki 7 587 wol. o wartości 180 342 zł,
 • zbiory specjalne 1 199 j. inw. o wartości 11 150 zł,
 • wydawnictwa multimedialne 632 wol. o wartości 15 095 zł,
 • czasopisma i wydawnictwa zbiorowe 485 wol. o wartości 13 939 zł.

Stan baz katalogowych Biblioteki:

 • baza katalogowa książek 431 346 wol.,
 • baza katalogowa zbiorów specjalnych 20 108 jed. inw.,
 • baza katalogowa czasopism 61 835 poz. inw.,
 • stan bazy wydawnictw multimedialnych 23 308 jed. inw.,
 • dokumenty życia społecznego 32 690 jedn. inw.,
 • baza „Bibliografia Ziemi Lubuskiej" 136 442 opisy bibliograficzne.

Książki sklasyfikowano stosując dwa systemy: UKD i klasyfikację przedmiotową wg deskryptorów Biblioteki Narodowej (DBN). Uzupełniano komputerową bazę danych szczegółowym opisem wg nowych wytycznych.
Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa wzbogaciła się w 2017 roku o 3 059 publikacji z zasobów WiMBP: zbiory regionalne (wydawnictwa ciągłe). Obecnie w ZBC udostępnionych jest 18 350 dokumentów ze zbiorów Biblioteki, w 2017 zarejestrowano 105 733 wyświetleń tych publikacji. Od początku istnienia ZBC zarejestrowano łącznie 10 729 063 odwiedzin.
W 2017 roku przeprowadzono 8 skontrów zbiorów w filiach: nr 2, 3, 4 i 9, 7, 10 oraz w gmachu głównym: w Dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej i mediatece Góra Mediów. Na bieżąco aktualizowano zbiory poprzez selekcję książek nieczytanych i zniszczonych we wszystkich agendach udostępniania. Ubytkowano w księgach inwentarzowych 7 522 poz.
Ilość zbiorów pozyskanych w 2017 r.:

Zbiory Część wojewódzka Filie miejskie Razem
wol./jedn. inw. wartość w zł wol. wartość w zł wol./jedn. inw. wartość w zł
Książki 6 523 wol. 175 876,56 5 630 wol. 136 344,60 12 153 wol. 312 221,16
Zbiory multimedialne 833 wol. 22 062,94 405 wol. 10 611, 29 1 238 wol. 32 674,23
Zbiory specjalne 1 300 j. inw. 15 461,69 - - 1 300 j.inw. 15 461,69
Czasopisma i wydawnictwa zbiorowe 667 egz. 33 202,99 74 egz. 17 882,65 741 egz. 51 085,64
Razem: 10 483 wol. 246 604,18 6 109 wol. 164 838,54 15 432 wol. 411 442,72
Bazy e-book Legimi 22 000 tyt. 25 809 - - 22 000 25 809

2/ Udostępnianie zbiorów

W gmachu głównym ze zbiorów można skorzystać w Wypożyczalni Głównej, Dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej, Bibliotece Obcojęzycznej, Czytelni Ogólnej z Czytelnią Prasy, mediatece Góra Mediów, Multimedialnym Centrum dla Dzieci i Młodzieży, Dziale Zbiorów Specjalnych. Dostęp do bazy oferują także wszystkie filie miejskie.
W Bibliotece odnotowano 254 709 odwiedzin, co stanowi wzrost o ponad 36% w stosunku do 2016 (187 128).
W 2017 roku odnotowano wzrost liczby czytelników o 4,4%, w 2017 było to 25 405 wobec 24 332 w 2016.
Potwierdza to dopasowanie oferty naszej Biblioteki do potrzeb i oczekiwań użytkownika i dowodzi ważnej roli społecznej Biblioteki w mieście i regionie. Wzrost obu wskaźników jest spowodowany także poszerzeniem oferty Biblioteki, m. in. o usługę Legimi. W jej ramach oferujemy nowości wydawnicze i klasykę literatury polskiej i obcej. Są one dostępne zdalnie na urządzeniach mobilnych: czytnikach, smartfonach, tabletach i komputerach stacjonarnych. Według statystyk Legimi wypożyczono 9 821 książek.

  Część wojewódzka Filie miejskie Razem
Liczba czytelników ogółem 14 048 11 357 25 405
Liczba odwiedzin  135 947  118 762 254 709
Wypożyczenia na zewnątrz 173 357* 195 307 368 664
Wypożyczenia na miejscu 58 577 25 687 84 264
Ilość wypożyczeń czasopism na miejscu 23 557 15 644 39 201
Ilość udzielonych informacji 109 223 39 948 149 171
Ilość korzystających z czytelni internetowych 13 042 4 044 17 086

*w tym 9 821 książek w ramach usługi Legimi

Zarejestrowano wypożyczenia na zewnątrz 1 245 obiektów (4 wystawy – 148 obiektów; 14 kwerend – 1 097), głównie na wystawy stanowiące plon kolejnych edycji Międzynarodowego Otwartego Konkursu na Rysunek Satyryczny, m.in. w bibliotekach terenowych południowej części Lubuskiego i Gliwicach oraz na inne wystawy.
Strona www Biblioteki umożliwia zdalny dostęp do naukowych elektronicznych baz danych (Elsevier, Ebsco, Springer, Web of Knowledge, Web of Science, Nature, Science), polskich i zagranicznych bibliotek cyfrowych, darmowych e-book'ów, prasy i czasopism. Są to w większości źródła bezpłatne i dostępne nie tylko na miejscu, w bibliotece, ale także zdalnie. Korzystanie z nich nie wymaga rejestracji w Bibliotece.
Ważną rolę w utrzymaniu powszechnego i coraz łatwiejszego dostępu do książki odgrywa Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa. Obecnie w ZBC udostępnionych jest 18 350 dokumentów ze zbiorów WiMBP. W 2017 roku Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa wzbogaciła się o 3 059 kolejnych publikacji z zasobów WiMBP: zbiory regionalne (wydawnictwa ciągłe). Od początku istnienia ZBC zarejestrowano łącznie 10 729 063 odwiedzin i 613 681 wyświetleń naszych publikacji. W 2017 zarejestrowano 105 733 wyświetleń tych publikacji. W ramach e-usługi: digitalizacja na żądanie wykonano 62 048 skanów i zrealizowano 3 036 zamówień od czytelników Biblioteki.

3/ Opracowanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym

W Dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej realizowane są kwerendy i zestawienia bibliograficzne oraz formy informacji zbiorowej: wycieczki po Bibliotece i tematyczne wystawy książkowe. Tworzony jest warsztat informacyjny o regionie w postaci bazy „Bibliografia Ziemi Lubuskiej", powstającej w oparciu o księgozbiór regionalny, ok. 250 tytułów czasopism ogólnopolskich i lokalnych, a także lubuską kartografię i multimedia.
Do bazy „Bibliografia Ziemi Lubuskiej" obejmującej lata 1986-2017 (w wyborze także publikacje z l. 1945-1985) wprowadzono 3 641 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Baza jest dostępna online na stronie internetowej Biblioteki. Stan bazy na koniec 2017 r.: 136 442 rekordy (opisy bibliograficzne).
Biblioteka współpracuje z Biblioteką Narodową w zakresie tworzenia bazy bibliograficznej artykułów z dzienników i tygodników. Bibliografowany jest tygodnik „Przegląd" oraz wydania „Gazety Wyborczej" dodatek Gorzów Wlkp.-Zielona Góra. Baza dostępna jest na stronie internetowej Biblioteki Narodowej.

4/ Udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej

Działalność instrukcyjno-metodyczna:
Opracowano i przekazano do Biblioteki Narodowej propozycję podziału pieniędzy z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości dla 50 bibliotek na rok 2017. W ramach działalności instrukcyjno-metodycznej zorganizowano 63 wyjazdy do bibliotek terenowych: w tym wyjazdy instruktażowe, częściowo połączone z wizytacjami, 2 związane ze zmianą kadry zarządzającej, seminaria dla bibliotekarzy południowej części województwa lubuskiego, 12 – spotkania autorskie, w tym 7 w ramach projektu Tutlandia, 2 w ramach wizyty bibliotekarzy z Kraljeva (Żagań, Nowa Sól), zajęcia z osadzonymi w Krzywańcu matkami i ich dziećmi w ramach przygotowania do konferencji „Biblioterapia i bajkoterapia jako funkcja katarktyczna w procesie zmiany rozumienia świata zewnętrznego i siebie".
W ramach nadzoru merytorycznego wysłano 66 pism, w tym m.in.: opinię dotyczącą łączenia Biblioteki Publicznej w Babimoście z Ośrodkiem Kultury, listy gratulacyjne w związku z przejściem pracowników Bibliotek na emeryturę, pisma z podziękowaniami dla emerytowanych dyrektorów bibliotek oraz inne.
Zebrano z bibliotek terenowych tabelaryczne zestawienia z danymi liczbowymi, dotyczącymi działalności tych placówek Na ich podstawie dokonano przeliczeń i sporządzono zestawienia zbiorcze oraz opracowano tabele z podstawowymi danymi, dotyczącymi działalności bibliotek publicznych południowej części województwa lubuskiego w 2016 r. oraz szczegółową analizę dotyczącą sieci bibliotek publicznych województwa za 2016 r. według wytycznych MKiDN.
Redagowano stronę internetową www.dbaim.prv.pl (m.in. stworzenie wirtualnej przestrzeni z materiałami do pobrania dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi i młodzieżą).
Działalność szkoleniowa:

 1. Seminarium podsumowujące dla dyrektorów i kierowników bibliotek publicznych południowej części województwa lubuskiego (29.03.2017 r. w Zielonej Górze – uczestników 47). Omawiano następujące zagadnienia: Wizerunek pracownika, wizerunkiem instytucji. Dress Code w bibliotece; Hybrydowe działania bibliotek na przykładzie Biblioteki w Świebodzinie; Tablety w bibliotece. TurboKIDS – inspirujące zajęcia edukacyjne z zakresu robotyki, programowania, inżynierii mechanicznej i doświadczeń naukowych; Baza Legimi – ebooki dla czytelników, dostęp do ponad 18 000 tytułów na smartfonie lub tablecie. Oferta konsorcjum; Projekt „Tutlandia" – II edycja; Biblioteki publiczne w liczbach. Statystyczne podsumowanie roku 2016; Mediateka w Szczańcu – od projektu do efektu.
 2. Seminarium dla oddziałów dla dzieci i bibliotekarzy pracujących z dziećmi (27.04.2017 r. w Zielonej Górze – uczestników 30). Hasło seminarium to Temat zwierząt w literaturze dla dzieci i działaniach animacyjnych bibliotek. Seminarium miało charakter wykładowo-warsztatowy, do jego przygotowania i udziału zaproszono autorów dla dzieci i specjalistów w temacie. Część wykładowa to przegląd literatury pięknej polskiej i zagranicznej dotyczącej tematyki zwierząt oraz omówienie zagadnień związanych z wykorzystaniem literatury w pracy bibliotekarza dziecięcego. Warsztaty dla bibliotekarzy z udziałem dzieci (Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Szkoła Podstawowa nr 1 - 60 dzieci) poprowadzili autorzy książek dla dzieci, poruszający w swojej twórczości tematykę zwierząt: Joanna Krzyżanek, Agnieszka Tyszka, Joanna Tomaszewska i Wojciech Kołyszko.
 3. Seminaria powiatowe w Nowej Soli (26 września), Niegosławicach (6 października), Żarach (10 listopada), Krośnie Odrzańskim (17 listopada), Szczańcu (8 grudnia). Omówiono następujące tematy: Młodzież w bibliotece; Literatura dla młodzieży – co jest czytane, co warto polecać. Gośćmi seminarium w Żarach byli dr hab. Grzegorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) i prof. PhDr Jiri Travnicek (Akademia Nauk Republik Czeskiej).
 4. 7 spotkań szkoleniowych dla bibliotekarzy bibliotek terenowych działających w ramach Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych (Zielona Góra, Szczaniec, Zabór. Zbąszynek, Szlichtyngowa, Kożuchów, Szprotawa).
 5. 8 spotkań w ramach szkoleń pracowników WiMBP, podczas których omówiono następujące zagadnienia: Wizerunek pracownika wizerunkiem instytucji (Elżbieta Gonet), Platforma Legimi (Jakub Frołow), Czas równoważny – zasady i praktyka (Olga Pondel), Historia, która trwa (dr Dawid Kotlarek), Biblioteka społecznie akceptowana – badanie satysfakcji użytkowników WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze, Bibliografia Ziemi Lubuskiej – metodologia opracowania i wyszukiwania informacji lokalnych; Digitalizacja Gazety Lubuskiej, Kultura książki i czytelnictwo w Czechach – tradycja i współczesność, (prof. Ph Dr. Jiří Trávníček, dr hab. Grzegorz Nieć), Sopoteka – nowoczesność, która inspiruje (dyr. Roman Wojciechowski).
 6. Pomoc merytoryczna i techniczna w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez bibliotekarzy WiMBP i bibliotekarzy terenowych, związanych z bieżącą pracą systemu – porady telefoniczne, zgłaszanie uwag do Systemu Rejestracji i Kontroli Uwag zarządzanego przez firmę Sygnity Solution.

W marcu 2017 r. biblioteki publiczne południowej części województwa lubuskiego zostały zaproszone do udziału w przedsięwzięciu: "Tutlandia" - II edycja. Bibliotekarzom zaproponowano realizację spotkań dla dzieci z bohaterami książek Tutlandia oraz Tutlandia – Niespodzianki, autorstwa Agnieszki Ginko. W projekcie wzięło udział 14 lubuskich placówek: GBP w Brodach, GBP w Otyniu, GCK w Niegosławicach z/s w Gościeszowicach (Filia biblioteczna w Gościeszowicach), GBP w Siedlisku, GBP w Zaborze, BP w Sławie (Filia w Ciosańcu), GBP w Brzeźnicy (Filia w Chotkowie), MGBP w Czerwieńsku, BPMiG w Jasieniu, BPMiG we Wschowie, GOKiB w Wymiarkach, BP w Zielonej Górze, MBP w Żarach, MBP w Żaganiu. Bibliotekarze organizowali spotkania z dziećmi i przesyłali relacje zamieszczane na stronie www.bibliotekarzlubuski.pl. Pięć najciekawszych przedsięwzięć zostało nagrodzonych spotkaniami autorskimi z A. Ginko (Brody, Czerwieńsk, Ciosaniec, Żagań, Wschowa). Do dyrektorów wyróżnionych bibliotek przesłano pisma z podziękowaniem, z powiadomieniem lokalnych władz samorządowych.

5/ Działania zmierzające do informatyzacji bibliotek

W roku 2017 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida prowadzono szereg działań, których celem było wdrożenie kolejnych etapów informatyzacji procesów bibliotecznych, kontynuacja udostępniania informacyjnych baz danych, zwiększenie zasięgu działania Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych, poprawa infrastruktury sieciowej, uzupełnienie i wymiana sprzętu komputerowego, a także dostosowanie zasobów informatycznych do pełnej promocji WiMBP w Internecie.
W roku 2017 podjęto starania, których celem było uzyskanie dofinansowania projektu „E-Biblioteka Norwida przyjazna osobom z niepełnosprawnością i wykluczonym cyfrowo". Projekt miał na celu umożliwienie oraz ułatwienie korzystania z e-zasobów WiMBP (zarówno lokalnych jak i udostępnianych zdalnie) osobom z niepełnosprawnością poprzez przebudowę, aktualizację oraz dostosowanie do spełnienia standardu WCAG 2.0 na poziomie A i AA dostępności wszystkich udostępnianych przez WiMBP serwisów internetowych, baz danych oraz nowoczesnych e-usług. Ponadto zakładał przygotowanie infrastruktury pozwalającej na zdalny dostęp do specjalistycznego oprogramowania umożliwiającego korzystanie z zasobów informacyjnych, również innych niż należących do WiMBP, osobom z niepełnosprawnością, nieposiadającym dostosowanego sprzętu komputerowego i jednocześnie nie mogącym opuszczać miejsca zamieszkania. Założeniem projektu było również poszerzenie zakresu udostępnianych zasobów o treści dedykowane dla środowiska osób z niepełnosprawnością, w tym dostęp do nieodpłatnych, zewnętrznych, specjalistycznych baz danych z zakresu szeroko pojętych zagadnień niepełnosprawności, rynku pracy dla osób z tej grupy, dedykowanej oferty (np. turystycznej czy rehabilitacyjnej). W ramach projektu zaplanowano również przygotowane wirtualnych spacerów po wystawach stałych, ekspozycjach oraz wybranych działach WiMBP oraz filiach miejskich. Kolejnym niezwykle ważnym celem projektu było przygotowanie stanowisk komputerowych dodatkowo wyposażonych w specjalistyczne urządzenia i oprogramowanie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością, które miały być dostępne w Gmachu Głównym Biblioteki oraz wszystkich filiach miejskich na terenie miasta Zielona Góra. Środków dotychczas nie udało się pozyskać, podjęte będą dalsze starania.
Kolejnym zadaniem realizowanym w roku 2017 było dalsze rozwijanie e-usług wdrożonych w ramach projektu „Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze" zrealizowanego w 2013 r. Zadania związane z tym projektem obejmowały głównie koordynację wprowadzania treści w poszczególnych serwisach, a także nadzór i rozwój usług sieciowych związanych ze zrealizowanym przedsięwzięciem. Ważnym elementem jest nadzór nad bezpieczeństwem usług oraz poszczególnych serwisów, a także sieci bezprzewodowej w budynku głównym Biblioteki.
Ważnym zadaniem realizowanym w 2017 r. było opracowanie merytorycznych podstaw realizacji trzech projektów pod roboczymi tytułami:

 • „Chmura obliczeniowa WiMBP dla środowiska naukowego i publicznego województwa lubuskiego",
 • „System zabezpieczenia zbiorów oraz automatyzacji dostępu do zasobów przy wykorzystaniu technologii RFID",
 • „Integracja elektronicznej karty czytelnika WiMBP z Zielonogórską Kartą Miejską".

W 2017 roku prowadzono merytoryczny i techniczny nadzór nad wykonywaniem kopii bezpieczeństwa zdigitalizowanych w poprzednich latach zasobów „Gazety Lubuskiej".
W Bibliotece funkcjonuje, budowana przez lata, infrastruktura sprzętowa i programowa. Aktualnie w lokalnej sieci komputerowej biblioteki pracuje ponad 300 różnorodnych urządzeń sieciowych (aktywny sprzęt sieciowy, komputery PC, drukarki, printserwery itd.). Infrastruktura informatyczna jest typową strukturą heterogeniczną opartą na serwerach pracujących pod kontrolą systemów UNIX, Windows Serwer, natomiast komputery klasy PC oparte są wyłącznie o platformę systemową Windows. Prawidłowe zarządzanie pracą tego sprzętu w sieci komputerowej, jego konfiguracja, zabezpieczenie, współdzielenie zasobów itd. było jednym z podstawowych zadań realizowanych przez CPDB w roku 2017.
W 2017 r. zakupiono sprzęt komputerowy oraz wykonywano wiążące się z tym prace instalacyjne, wdrożeniowe (m.in. instalacja i konfiguracja systemów operacyjnych oraz oprogramowania, a także konfiguracja sprzętu i oprogramowania do korzystania z zasobów sieciowych WiMBP). W ramach CPDB prowadzono również prace przygotowawcze do realizacji wniosku „Podniesienie efektywności energetycznej budynku biblioteki poprzez montaż inteligentnego oświetlenia, a także realizację innowacyjnego węzła cieplno-chłodniczego wspieranego odnawialnymi źródłami energii" w zakresie integracji ogniw fotowoltaicznych z infrastrukturą energetyczną zasilającą serwerownie WiMBP oraz układu jej chłodzenia.
W roku 2017 wykonywano szereg prac związanych z bieżącym funkcjonowaniem zasobów informatycznych WiMBP. Prace te obejmowały m.in.:

 • nadzór nad prawidłowym działaniem serwerów i sieci WiMBP,
 • wykonywanie kopii zapasowych danych na serwerach,
 • obsługę stron www:
  • www.wimbp.zgora.pl,
  • OPAC WWW (libris.wimbp.zgora.pl),
  • antykwariat.wimbp.zgora.pl,
  • goramediow.pl,
  • news365.pl,
  • prolibris.net.pl,
  • bip.wimbp.zgora.pl,
  • bibliotekarzlubuski.pl,
  • dziecioopac.wimbp.zgora.pl,
  • szklanapulapka.zgora.pl,
 • przygotowanie dokumentacji i zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania,
 • bieżące naprawy sprzętu i reinstalacje oprogramowania,
 • transmisję imprez do Internetu – e-usługa Wideokonferencja,
 • instalację i konfigurację oprogramowania,
 • szkolenia dla bibliotekarzy,
 • wyjazdy do bibliotek terenowych w ramach CPDB,
 • obsługę zdalną bibliotek terenowych w ramach CPDB,
 • pomoc informatyczną dla czytelników (podłączenie do sieci WiMBP, obsługa programów),
 • zdalne zarządzanie urządzeniem do monitoringu (kopiowanie nagrań, przeglądanie zawartości, zmiana ustawień itp.),
 • koordynację działań i pośrednictwo w kontaktach z COMP S.A. w sprawie funkcjonowania bieżącego e-usług,
 • odbiór, konfigurację oraz wdrożenie sprzętu i oprogramowania w ramach realizowanych projektów.

W roku 2017 kontynuowano rozbudowę własnych zasobów informacyjnych, m.in.. DziecioOPAK, PROLIB, a także baz danych bibliograficznych. Prowadzono również szereg prac związanych z konfiguracją i administracją usługami sieciowymi m.in. zarządzanie kontami pocztowymi użytkowników, pomoc przy tworzeniu i zabezpieczaniu kopii zapasowych z komputerów pracowników itp.

6/ Działania zmierzające do wyrównywania szans w dostępie do dóbr kultury

Od wielu lat w Bibliotece realizowana jest usługa „Książka na telefon", w ramach której bibliotekarze lub wolontariusze nieodpłatnie dostarczają książki czytelnikom nieporuszającym się samodzielnie, chorym, starszym i samotnym. W 2017 r. zielonogórska Filia nr 4, nr 5 oraz mediateka Góra Mediów zrealizowały 54 wizyty domowe wypożyczając 437 wol.
Dodatkowo bibliotekarze dostarczali książki i czasopisma instytucjom współpracującym ze specjalnymi grupami użytkowników. Bibliotekarz Filii nr 10 usytuowanej na terenie Szpitala Uniwersyteckiego, w porozumieniu z psychologiem i logopedą Oddziału Neurologii i Rehabilitacji, brał udział w rewalidacji pacjentów w zakresie ćwiczeń mowy. Rozpoczęto również akcję „Książka do łóżka pacjenta", w ramach której bibliotekarz osobiście dostarcza chorym lekturę na podstawie zamówienia mailowego, telefonicznego lub zamówienia poprzez komputerowy system OPAC. Do korzystania z zasobów bibliotecznych zachęcają plakaty rozwieszone we wszystkich oddziałach. Usługę promuje również pracownik Filii osobiście odwiedzając obłożnie chorych.
Projekt „Nowoczesne e-usługi w WiMBP" uwzględnia w swoich założeniach potrzeby wszystkich czytelników, także niedowidzących i niewidomych (możliwość przełączenia się na tryb tekstowy o wysokim kontraście z opcją powiększania czcionki, zoptymalizowany także pod usługę iWebReader – pozwalającą odczytać treść strony internetowej przez syntezator mowy).
W kooperacji z nauczycielkami ze Szkoły Podstawowej nr 16 z Zespołu Szkół Specjalnych w Zielonej Górze oraz z Przedszkolem „Dalej Razem" prowadzone były warsztaty literacko-plastyczne dotyczące współpracy i pomagania innym, świąt oraz różnych wydarzeń w roku kalendarzowym. Spotkania miały na celu przybliżenie dzieciom literatury pięknej, poznanie biblioteki oraz umożliwienie regularnego dostępu do dóbr kultury. Dla wielu osób były to pierwsze w życiu wizyty w placówce – F. 11.
Seniorzy (ok. 6 osób tygodniowo) korzystali z bezpłatnych grupowych konwersacji w języku angielskim prowadzonych z wakacyjną przerwą przez cały rok 2017. Wielu seniorów wzięło udział w bezpłatnych indywidualnych konsultacjach i konwersacjach w języku angielskim prowadzonych przez cały lipiec i wrzesień 2017.
Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięli udział w Wieczorze hiszpańskim, Dniu amerykańskim, Wieczorze duńskim, Wieczorze niemieckim.
Biblioteka Obcojęzyczna dba również o potrzeby osób niepełnosprawnych, którym udzielamy nieformalnych konsultacji w zakresie nauki języków. Jesteśmy również otwarci na potrzeby cudzoziemców, zwłaszcza osób ze Wschodniej Europy, które zaczęły korzystać z zasobów Biblioteki – zakupione zostały kolejne książki do nauki j. polskiego jako obcego dla osób rosyjskojęzycznych, wzbogacamy także księgozbiór w języku rosyjskim i ukraińskim.
Zainteresowanym czytelnikom udostępniane są czytniki Czytak Plus będące w posiadaniu Biblioteki.
W 2017 podpisane zostało porozumienie o współpracy z Aresztem Śledczym w Zielonej Górze, w sprawie wyrównywania szans w dostępie do kultury. Udostępniamy materiały biblioteczne pomocne w resocjalizacji osadzonych i rozbudzające ich potrzeby kulturalne. W ramach 3. Zielonogórskiego Festiwalu Filmu i Teatru Kozzi Cybulski Wilhelmi zaprezentowany tam został film „Wiwisekcja" opowiadający o życiowych zakrętach aktora Lecha Dyblika oraz koncert w wykonaniu tego artysty. Osadzeni mieli możliwość osobistej rozmowy z aktorem, która przybrała formę przyjacielskiej pogawędki.

7/ Wypełnianie funkcji biblioteki jako ośrodka informacji

Funkcję ośrodka informacji realizuje głównie Dział Informacji Regionalnej i Bibliograficznej WiMBP, ale działalność informacyjną prowadzą też Czytelnia Ogólna oraz w mniejszym zakresie wszystkie agendy udostępniania zbiorów. Czytelnicy uzyskują w Bibliotece informacje biblioteczne oraz faktograficzne. Ponadto informujemy użytkowników o nowych usługach i funkcjonalnościach dostępnych w Bibliotece (digitalizacja na żądanie, wypożyczalnia międzybiblioteczna, kursy, szkolenia warsztaty, imprezy i wydarzenia kulturalne). Oferta Biblioteki w zakresie jej funkcji informacyjnej to także pomoc przy korzystaniu z katalogu bibliotecznego, udzielanie instrukcji w sposobach wyszukiwania informacji i posługiwania się dostępnymi bazami elektronicznymi i wyszukiwarkami, wyszukiwanie informacji faktograficznych.
W sumie w Bibliotece udzielono 149 171 informacji bibliotecznych, katalogowych, faktograficznych i bibliograficznych: w Dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej 1 021 informacji wymagających więcej poszukiwań; w Dziale Udostępniania: 143 685; w informacji katalogowej: 1 878 informacji katalogowych i 2 415 informacji bibliotecznych (razem: 4 293).; w Dziale Zbiorów Specjalnych 172. Przekazano także konieczną ilość wyjaśnień związanych z automatyczną rejestracją zbiorów i komputerowym wypożyczaniem książek.
Prowadzimy indywidualne poradnictwo i świadczymy pomoc czytelnikom przy wyborze interesującej ich literatury. Udzielamy pomocy czytelnikom indywidualnym w korzystaniu z elektronicznych baz danych, przede wszystkim z baz dostępnych w ramach Wirtualnej Czytelni Norwida.
W Bibliotece Obcojęzycznej prezentowane są bazy danych oraz materiały otrzymane w ramach projektu „Ameryka w twojej bibliotece" realizowanego we współpracy z Ambasadą USA w Warszawie. Jego odbiorcami są głównie uczniowie, pracownicy naukowi i studenci, którzy w zależności od zapotrzebowania uczestniczą w lekcjach bibliotecznych prowadzonych w języku angielskim. Prowadzimy tu też instruktaż czytelników w zakresie wyszukiwania informacji i materiałów do nauki języków obcych. Udostępniamy materiały informacyjne Ambasady Stanów Zjednoczonych (min. loteria wizowa, programy dla młodzieży) oraz materiały szkół językowych i Uniwersytetu Zielonogórskiego dotyczące nauki języków.
Na prośbę czytelników sporządzamy bibliografie z wybranej przez nich tematyki. Wydajemy użytkownikom kody dostępu do baz: IBUK i Legimi, w celu nieograniczonego, całodobowego, zdalnego dostępu do książek.
W Bibliotece realizowane są kwerendy i zestawienia bibliograficzne (w 2017 roku 26 kwerend
i zestawień bibliograficznych) oraz formy informacji zbiorowej: tematyczne wystawy książkowe i wycieczki po Bibliotece. W 2017 roku oprowadzono po Bibliotece 241 wycieczek, głównie dzieci i młodzież: 208 w gmachu głównym oraz 33 w filiach miejskich, głównie w mediatece Szklana Pułapka (F.7).
Realizowano wypożyczenia międzybiblioteczne: przyjęto 536 zamówień, w tym 212 od bibliotek i 324 od czytelników indywidualnych.. Realizacja zamówień objęła: 382 książki, 147 artykułów (skany i kserokopie), 4 dokumenty elektroniczne, 3 mikrofilmy.
Poprzez prowadzenie profili Facebook użytkownicy mają bieżący dostęp do informacji dotyczących okolicznościowych imprez, spotkań organizowanych nie tylko przez Bibliotekę, ale także inne instytucje kultury.

8/ Działalność wydawnicza

Nakładem wydawnictwa Pro Libris przygotowano merytorycznie i wydano drukiem następujące publikacje zwarte:

 1. Anna Blacha, Pośród codziennych zdarzeń, tomik poezji 58 s. [50 egz.; dodruk 40 egz.];
 2. Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze nr 8, Zielona Góra 2017, 320 s. [200 egz.];
 3. Katalog 3 Zielonogórskiego Festiwalu Filmu i Teatru KOZZI-CYBULSKI-WILHELMI , 86 s. [500 egz.];
 4. Katalog XIX Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny Pieniądze, Zielona Góra 2016, 86 s. [350 egz.];
 5. Władysław Klępka, Księżyc Miró, tomik poezji, 64 s. [250 egz.];
 6. Dawid Kotlarek, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w latach 1947-2016, monografia, 150 s. [500 egz.];
 7. Jacek Katos, Partes Corporis, Animae Fragmenta..., tomik poezji, 132 s. [300 egz.].

Ponadto opublikowano drukiem wydawnictwa ciągłe:

 1. „Pro Libris" nr 1-4(54-57)2016 [300 egz.];
 2. „Pro Libris" nr 1-4(58-61)2017 [250 egz.].
 3. „Bibliotekarz Lubuski" nr 42-43/2017 [200 egz.];
 4. „Bibliotekarz Lubuski" nr specjalny 2017 [300 egz.];

Wydawnictwa elektroniczne:

 1. „Bibliotekarz Lubuski" nr 1-2(42-43)2017;
 2. „Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze" nr 8, Zielona Góra 2017;
 3. „Pro Libris" nr 1-4(46-49)2016;
 4. „Pro Libris" nr 1-4(50-53)2017.

9/ Działalność promocyjna i oświatowo-edukacyjna (ważniejsze przedsięwzięcia)

Czwartki Lubuskie – 15 spotkań z popularnymi twórcami, publicystami,regionalnymi autorami i promocje książek:

- 12 stycznia Historia krajobrazu kulturowego Dolnych Łużyc i południowej części województwa lubuskiego pod redakcją Güntera Bayerla, Leszka C. Belzyta, Axela Zutza; T.3. Publikacja jest efektem projektu realizowanego przez Uniwersytet Zielonogórski i Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg, finansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013. Spotkanie z udziałem prof. dr hab. Leszka Belzyta z Zakładu Historii Społecznej, Gospodarczej i Wojskowości na Wydziale Ekonomii i Zarządzania UZ, historyka dr hab. Tomasza Nodzyńskiego, prof. UZ, dr Jolanty Skierskiej i dra. Macieja Mameta, członków zespołu realizującego w/w projekt, współautorów publikacji.
- 2 lutego Piosenka o rozpadzie Michała Banaszaka, laureata Konkursu Poetyckiego im. Anny Świrszczyńskiej – Książkowy Debiut Poetycki 2016. Prowadzenie: Mirosława Szott, doktorantka UZ.
- 9 lutego Skrzydła motyla Tomasza Jankowskiego, nowosolskiego fotografa, poety. Zbiór wierszy inspirowany gobelinami Klubu Tkaniny Artystycznej „Anna" przy Komendzie Policji Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Prowadzenie: Anna Brożek. Promocji towarzyszyła ekspozycja gobelinów.
- 3 marca wspomnienia z syberyjskiego zesłania Kromka Chleba Dagmary Dworak oraz projekcja filmu dokumentalnego o tym samym tytule z wyprawy na Syberię szlakiem dawnej zsyłki ojca autorki. Spotkanie z udziałem autorki oraz bohatera książki, syberyjskiego zesłańca – Bogusława Żukowskiego.
- 23 marca Od likierów do Luksusowej: historia i leksykon produktów Lubuskiej Wytwórni Wódek Gatunkowych w Zielonej Górze Przemysława Karwowskiego, zielonogórskiego propagatora tradycji winiarskich, prezesa Fundacji Gloria Monte Verde, wydawcy Winiarza Zielonogórskiego oraz laureata Srebrnego Pióra za najlepszą książkę popularnonaukową 23. edycji Lubuskiego Wawrzynu Naukowego 2016. Prowadzenie: red. Konrad Stanglewicz, dziennikarz Radia Zachód.
- 30 marca spotkanie autorskie z Olgą Tokarczuk, powieściopisarką i eseistką, jedną z najbardziej utytułowanych polskich autorek, dwukrotną laureatką Nagrody Literackiej „Nike", laureatką Nagrody Fundacji Kościelskich, Paszportu „Polityki" oraz międzynarodowej nagrody Vilenica. Spotkanie autorskie połączone z otwarciem wystawy Olga Tokarczuk na świecie – przekłady, odgłosy prasy, fotografie. Prowadzenie: prof. dr hab. Anna Szóstak, UZ.
- 6 kwietnia spotkanie z Agatą Sendecką, dziennikarką i prezenterką telewizyjną, laureatką Srebrnego Pióra 4. edycji Lubuskich Wawrzynów Dziennikarskich 2016. Agata Sendecka otrzymała Wawrzyn Dziennikarski za cykl audycji telewizyjnych „Rodzina na plus". Prowadzenie:
red. Janusz Życzkowski, dziennikarz Radia Zachód.
- 20 kwietnia wieczór literacki Powieści płaszcza i szpady – Aleksander Dumas współcześnie. O Aleksandrze Dumasa – francuskim dramaturgu, autorze m.in. Hrabiego Monte Christo, Trzech muszkieterów, jego życiu, czasach w których żył i tworzył, o powieściach oraz ich współczesnych ekranizacjach rozmawiali: prof. dr hab., UZ Wiesław Hładkiewicz i Anna Polus, zastępca dyrektora WiMBP.
- 27 kwietnia Encyklopedia dawnej broni i uzbrojenia ochronnego dra Włodzimierza Kwaśniewicza, znanego i cenionego historyka-bronioznawcy, muzealnika, wieloletniego dyrektora Lubuskiego Muzeum Wojskowego w Zielonej Górze z/s w Drzonowie, wykładowcy akademickiego, publicysty, pisarza, członka Związku Literatów Polskich. Prowadzenie: Elżbieta Maciejewska.
 - 2 czerwca spotkanie autorskie z Marcinem Kydryńskim, dziennikarzem, kompozytorem, fotografem, podróżnikiem, autorem książek m. in. Chwila przed zmierzchem, Lizbona. Muzyka moich uczuć, Biel. Notatki z Afryki. Prowadzenie: Grzegorz Bugaj, dziennikarz Radia Zachód.
- 21 września promocja zbiorku felietonów kulinarnych Andrzeja K. Waśkiewicza Jedzenie jest niezdrowe. Ale przyjemne... pod red. Eugeniusza Kurzawy. Po promocji odbył się pokaz kulinarny oraz degustacja. Wydarzenie zainaugurowało obchody 196. urodzin patrona Biblioteki – Cypriana Norwida.
- 12 października spotkanie autorskie z Wojciechem Jagielskim, reporterem, pisarzem, byłym korespondentem wojennym, specjalistą od spraw Afryki, Kaukazu i Azji Środkowej, nominowanym do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego i Nagrody NIKE. Prowadzenie: Karolina Kamińska, dziennikarka Radia Zachód.
- 9 października Rzeczy oczywiste Aleksandry Kurzawy, młodej debiutującej poetki. Prowadzenie: Anita Rucioch-Gołek, kierowniczka Biblioteki Publicznej w Zbąszyniu.
- 26 października Cierpkie grona Zofii Mąkosy, pisarki i publicystki urodzonej w Kargowej. Powieść z cyklu Wendyjska winnica. Prowadzenie: Eugeniusz Kurzawa.
- 15 listopada Kroniki księżnej Dino. Zapiski z Zatonia z lat 1840-1861 Jarosława Skorulskiego, historyka, autora książki Smocze łzy – legendy zielonogórskie, prezesa stowarzyszenia „Nasze Zatonie", naczelnika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra. Książka wydana w 200 rocznicę uzyskania przez Dorotę de Talleyrand-Pèrigord honorowego tytułu księżnej Dino. Prowadzenie: Dariusz Chajewski, dziennikarz Gazety Lubuskiej.

26 wystaw czasowych w holu, galerii i łączniku:
- styczeń Czukotka – wystawa fotografii Lilianny Bojkowskiej, słuchaczki Fotograficznej Fabrycznej, uczestniczki zimowej ekspedycji nad Cieśninę Beringa. Kurator wystawy: Marek Lalko. Otwarcie wystawy odbyło się 19 stycznia.
- luty Irysy w fotografii i hodowli Józefa Koncewicza – wystawa fotografii Józefa Koncewicza, słuchacza ZUTW, prezentująca bogactwo odmian wyhodowanych przez niego irysów
w tym certyfikowanych przez najstarszą, najbardziej znaczącą organizację wśród miłośników
i producentów irysów – American Iris Society. Otwarcie wystawy odbyło się 6 lutego.
- luty Fantas(y)tyczny las i jego mieszkańcy – pokonkursowa wystawa prac Miejskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci. Prace prezentowały dziecięce spojrzenie na las
w niecodzienny, magiczny i tajemniczy sposób. Główny organizator: Zielonogórski Ośrodek Kultury – wernisaż odbył się 21 lutego.
- marzec Olga Tokarczuk na świecie. Przekłady. Odgłosy prasy. Fotografie –ekspozycja materiałów z prywatnego archiwum pisarki – głównie książki, recenzje, fotografie. Na wystawie zaprezentowano wszystkie obcojęzyczne wydania książek autorki (ponad 100), w tym przełożone na język chiński, japoński i hindi, mało znane zdjęcia wykonane w różnych okolicznościach: podczas spotkań autorskich, targów książki i konferencji, a także w sytuacjach mniej oficjalnych. Wystawa w dwóch częściach: pierwsza – plenerowa zaprezentowana została na zielonogórskim Starym Rynku przy Ratuszu, przedstawiała na 20. planszach informacje o tłumaczeniach na poszczególne języki, fragmenty recenzji i wybrane zdjęcia. Natomiast druga część – w galerii Biblioteki Norwida to oryginały obcojęzycznych edycji utworów Olgi Tokarczuk i inne, związane z jej zagraniczną aktywnością druki. Ekspozycja zainicjowana przez Dolnośląską Bibliotekę Publiczną we Wrocławiu. Finisaż wystawy z udziałem Olgi Tokarczuk odbył się 30 marca.
- marzec Oświecenie 3D – wystawa inaugurująca IV Festiwal Kultury Buddyjskiej „Przestrzeń umysłu" w Zielonej Górze. Bogato ilustrowana prezentacja na temat symboliki i głębokiego znaczenia stupy, opisująca jej różnorodne formy oraz zawierająca wyjaśnienia dotyczące jej budowy. Organizatorzy: Fundacja Stupa House z siedzibą w Warszawie oraz Buddyjski Ośrodek Medytacyjny w Zielonej Górze. IV Festiwal Kultury Buddyjskiej „Przestrzeń umysłu" w Zielonej Górze został objęty honorowym patronatem Wiolety Haręźlak – Zastępcy Prezydenta Miasta Zielona Góra. Wystawa czynna: 27 marca do 9 kwietnia przed gmachem głównym Biblioteki.
- kwiecień Dyplomy 2017 – wystawa prac dyplomowych absolwentów Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze. W galerii Biblioteki zaprezentowane zostały m.in. fotografie, ceramika, obrazy, plakaty i grafiki. Wernisaż odbył się 4 kwietnia.
- kwiecień Tajemnice Chrystusa Pana – wystawa fotograficzna Reginy Chochy, członkini Klubu Fotooko Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz klubu Babie Lato przy Zielonogórskim Ośrodku Kultury, laureatki wielu nagród oraz wyróżnień. Wernisaż odbył się 5 kwietnia.
- kwiecień Ilustracje baśni hinduskich i węgierskich – wystawa prac Marianny Jagody-Mioduszewskiej, ilustratorki książek dla dzieci. Wernisaż odbył się 24 kwietnia.
- kwiecień Nasza piękna Ziemia – wystawa fotogramów przedstawiających nietypowe i zaskakujące ujęcia naszej planety. Wystawa z Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie
w ramach programu „Ameryka w twojej bibliotece". Wystawa czynna: 3 – 30 kwietnia.
- maj Henryk Sienkiewicz, nauczyciel historii – wystawa ilustracji i rysunków Wacława Piszczka CM, księdza, artysty z Krakowa. Ilustracje pochodzą z bibliofilskiej edycji dzieł Henryka Sienkiewicza, wydawanej przez Ogólnopolskie Towarzystwo im. Henryka Sienkiewicza
w wydawnictwie Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy w Krakowie. Pomysłodawcą edycji jest prof. zw. dr hab. Lech Ludorowski, prezes Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie. Wernisaż z udziałem ks. Wacława Piszczka odbył się 9 maja.
- maj 7. edycja Międzynarodowego Berlińskiego Konkursu na Rysunek Satyryczny / 7th International Cartoon Competition in Berlin 2016. Pokonkursowa wystawa rysunków satyrycznych. Temat przewodni: Śmieci. Wernisaż z udziałem Valeriu Kurtu, rysownika, który prowadzi KURTUKUNST Gallery w Berlinie oraz współpracującego z nim Paula Grossa. Wernisaż odbył się 11 maja.
- czerwiec Pejzaże i kwiaty – malarstwo Andrzeja Stefanowskiego. Ekspozycja prac zielonogórskiego artysty. Otwarciu wystawy towarzyszył koncert muzyki wokalnej „Amore, cantare, volare..." w wykonaniu dr hab. Jolanty Sipowicz, prof. UZ – sopran. Podczas wernisażu odbyło się losowanie prac artysty. Wernisaż odbył się 2 czerwca.
- czerwiec Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony. Raport z Auschwitz – wernisaż pokonkursowej międzynarodowej wystawy plakatów zorganizowanej przez Fundację Gdzie z Krakowa. Konkurs na plakat o nagrodę Ministra Obrony Narodowej i Fundacji PZU odbył się w ramach Projektu Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Fundację PZU i Fundację PKO BP. Konkurs przebiegał pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Wernisaż odbył się 6 czerwca.
- czerwiec Na Maltę zaprasza Jerzy Szewczyk – otwarcie wystawy fotograficznej w 80. rocznię urodzin Jerzego Szewczyka, członka Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów, podróżnika. Wernisaż połączony ze spotkaniem. Prowadzenie: Halina Bohuta-Stąpel. Wernisaż odbył się 8 czerwca.
- czerwiec 30 rocznica Zielonogórskiego Towarzystwa Śpiewaczego Cantores (1987-2017) – jubileuszowa wystawa plakatów, afiszy, fotografii i materiałów ze zbiorów WiMBP w Zielonej Górze, Zielonogórskiego Towarzystwa Śpiewaczego Cantores oraz Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Ekspozycja prezentowała dokonania w zakresie upowszechniania kultury i muzyki klasycznej. Otwarcie wystawy z udziałem prof. Jerzego Markiewicza, dyrygenta i kierownika artystycznego cenionego w Polsce Chóru Akademickiego Cantores. Otwarcie wystawy odbyło się 29 czerwca.
- lipiec Przez odmienność – wernisaż wystawy malarstwa plastyków z Lubskiego Stowarzyszenia Malarzy-Rzeźbiarzy-Fotografików "Marfo" działającego przy Lubskim Domu Kultury. Autorzy prac: Elżbieta Balicka, Elżbieta Mikoś, Krzysztof Kasowski i Janusz Orzepowski. Wernisaż: 4 lipca.
- sierpień Portret w plenerze – wystawa fotografii Lubuskiego Towarzystwa Fotograficznego w Zielonej Górze. Wystawa współfinansowana ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra. Wernisaż: 3 sierpnia.
- wrzesień Pokonkursowa wystawa XIX Międzynarodowego Otwartego Konkursu na Rysunek Satyryczny ph. Pieniądze. Wystawa prezentowała 110 najlepszych rysunków konkursowych wybranych spośród 769 prac, 243 autorów, nadesłanych na konkurs z 45 krajów. Finisaż wystawy z udziałem jurorów, laureatów konkursu oraz zaproszonych gości odbył się 30 września. Uroczystość wzbogacił koncert studentów jazzu UZ.
- wrzesień Krajobrazy dawnej Zielonej Góry – wystawa fotografii Leszka Pendasiuka ze Stowarzyszenia Pionierów Zielonej Góry w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2017, przebiegających ph. Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu. Wystawa czynna od 9-30 września.
- październik Work and Travel – Pracuj i podróżuj – wystawa fotogramów z Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie w ramach programu „Ameryka w twojej bibliotece". Wystawa czynna od 16-28 października.
- listopad Ogrody Leśmiana – wystawa grafik Stanisława Ożoga, artysty grafika, rysownika, ilustratora z Rzeszowa, autora ponad 70 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą.
Galeria Przechodnia
W 2017 roku uruchomiliśmy przed gmachem głównym Biblioteki Galerię Przechodnia. Powstała dzięki współpracy z warszawskim Stowarzyszeniem Most nad Pustynią, którego członkiem jest zielonogórzanin, artysta kabaretowy Jarosław Sobański. Stowarzyszenie „Most nad pustynią" to grupa artystów i animatorów kultury, działających na polu fotografii, teatru, kabaretu, filmu i muzyki.
Galeria Przechodnia to niekomercyjna galeria zewnętrzna, przestrzeń wystawiennicza otwarta dla projektów plastycznych, fotograficznych, poetyckich i wszelkich innych, pod warunkiem, że da się je zmieścić w ośmiu gablotach ekspozycyjnych. Celem Galerii jest stworzenie warunków: dla przechodniów – do kontaktu ze sztuką w zwykłej przestrzeni miejskiej, ale także dla artystów – do dotarcia do widzów innych niż w tradycyjnych galeriach. W wyniku współpracy prezentowano 4 wystawy:
- marzec Mono – wystawa fotogramów Aleksandra Dylikowskiego, fotografa, pasjonata, zajmującego się fotografią portretową i krajobrazową.
- maj Połączeni – co nas dzieli, co nas łączy – wystawa fotogramów Bożenny Leszczyńskiej, artystki, graficzki. Studia ukończyła na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, na wydziale Grafiki Żurnalowej, ze specjalizacją Grafika Artystyczna i Użytkowa, a także Projektowanie Biżuterii.
- czerwiec Sąsiedzi – wystawa fotogramów Michała Najberga, absolwenta Warszawskiej Szkoły Fotografii i Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, zajmującego się fotografią reporterską i portretową. Cykl przedstawia portrety mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej – jest efektem podjęcia próby nawiązania przyjacielskiego kontaktu z sąsiadami.
- lipiec Goście 3. Zielonogórskiego Festiwalu Filmu i Teatru w Zielonej Górze Kozzi Cybulski Wilhelmi – wystawa fotogramów.
Ważniejsze wydarzenia kulturalne
2. Zielonogórski Slam Poetycki Noworoczne wierszowanie, we współpracy z zielonogórskim oddziałem Związku Literatów Polskich. W rywalizacji konkursowej wzięło udział 12 poetów, przedstawicieli oddziału zielonogórskiego Związku Literatów Polskich, Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz twórców niezrzeszonych. Mistrzynią Slamu została Halinka Bohuta-Stąpel z Wilkanowa. Drugie miejsce i srebrny medal otrzymała Alicja Leśniewska ze Świebodzina, a trzecie Alina Kruk z Zielonej Góry. Slam prowadził dr Robert Rudiak. Zielonogórski Slam Poetycki odbył się 26 stycznia.
Lubuskie Wawrzyny 2016: Gala wręczenia Lubuskich Wawrzynów odbyła się 23 lutego w Centrum Nauki Keplera Planetarium Wenus. Rozstrzygnięto 23. edycję Lubuskiego Wawrzynu Literackiego, 12. edycję Lubuskiego Wawrzynu Naukowego oraz wręczono 4. Lubuski Wawrzyn Dziennikarski. Prowadzenie uroczystości: dziennikarze Karolina Kamińska i Paweł Ptaszyński.
Lubuski Wawrzyn Literacki – Paulina Korzeniewska za książkę Pogodna biel dobrego samopoczucia, wydawca: Dom Literatury w Łodzi, Łódź 2016.
Srebrne Sokole Pióro – Nagroda Rektora Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim za debiut literacki otrzymała Justyna Koronkiewicz za książkę Szamanka, wydawca: Grupa Literyczna Na Krechę; Fundacja Centrum Rozwoju Kultury i Edukacji, Poznań 2016.
Dyplom za najładniejszą edytorsko książkę wydaną w 2016 r. otrzymał wydawca Stowarzyszenie Forum Art za publikację Igora Myszkiewicza, Zielonogórskie podróże w czasie: paprochy historii, wydawca: Stowarzyszenie Forum Art., Zielona Góra 2016.
Lubuski Laur w kategorii sensacja przyznano Alfredowi Siateckiemu za książkę Porąbany, wydawca: "Oficynka", Gdańsk 2016.
Ponadto Dyrektor WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze Andrzej Buck oraz Dyrektor WiMBP im.
Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim Edward Jaworski, wyróżnili pośmiertnie dyplomami za całokształt twórczości Marka Grewlinga oraz Jana Janusza Werstlera.
Lubuski Wawrzyn Naukowy – Czesław Osękowski za książkę Połączenie miasta Zielona Góra z gminą Zielona Góra we wspólny samorząd terytorialny, wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016.
Nagrodę Rektora PWSZ w Sulechowie oraz dyplom za najlepszą książkę popularnonaukową otrzymał Przemysław Karwowski za książkę, Od likierów do Luksusowej. Historia i leksykon produktów Lubuskiej Wytwórni Wódek Gatunkowych w Zielonej Górze, wydawca: Fundacja na Rzecz Lubuskiego Dziedzictwa „Gloria Monte Verde", Zielona Góra 2016.
Dyplom za walory edytorskie przyznano Oficynie Wydawniczej Uniwersytetu Zielonogórskiego za książkę Radosława Domke Przemiany społeczne w Polsce w latach 70. XX wieku, wydawca: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2016.
Lubuski Wawrzyn Dziennikarski – Agata Sendecka (TVP3 Gorzów Wielkopolski) za cykl audycji telewizyjnych: „Rodzina na plus".
Dyplom dla wyróżniającego się młodego dziennikarza przyznano Szymonowi Płóciennikowi („Gazeta Wyborcza") za podejmowanie interesujących tematów związanych z historią i współczesnością Zielonej Góry. Dyplom za całokształt twórczości przyznano Elżbiecie Samsel-Czerniawskiej w związku z cyklem audycji wyemitowanych na antenie TV Świebodzin ESC Media. Dyplom za debiut przyznano Studentom z Dziennikarskiego Koła Naukowego „Faktor", opiekun: dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ.
Ważniejsze imprezy cykliczne
Tydzień Bibliotek 2017 – blok imprez promujących książki, literaturę i czytelnictwo w ramach ogólnopolskiej akcji, która przebiegała w dniach 8-15 maja ph. „Biblioteka. Oczywiście!".
Uroczyste obchody Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek odbyły się 8 maja w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. Na uroczystość przybyli pracownicy różnych sieci bibliotek
z całego województwa lubuskiego oraz przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządów lokalnych. Bibliotekarze uhonorowani zostali odznaczeniami państwowymi, resortowymi i stowarzyszeniowymi. Biblioteka PWSZ w Sulechowie przygotowała z tej okazji dwie wystawy fotograficzne – jedną poświęconą codziennej pracy bibliotekarzy w obiektywie słuchaczy ZUTW, drugą – prezentującą nagrodzone i wyróżnione ekslibrisy w konkursie organizowanym przez Bibliotekę PWSZ. Po uroczystościach przewidziano zwiedzanie Centrum Energetyki Odnawialnej PWSZ w Sulechowie.
W Tygodniu Bibliotek Biblioteka Norwida prezentowała się 12 maja w Galerii Focus Mall; zielonogórzanie uczestniczyli w spotkaniach z Agnieszką Ginko, autorką książek dla dzieci i publikacji edukacyjnych oraz z Marcinem Pałaszem, popularnym pisarzem dla dzieci i młodzieży, autorem słuchowisk, a także w warsztatach edukacyjnych dla gimnazjalistów prowadzonych przez Krainę Eksperymentów. Promowano także usługi Biblioteki, m.in. aplikację Legimi, Wirtualną Czytelnię Norwida oraz ofertę bibliotecznych wydarzeń. Stworzono możliwość bezpłatnego zapisu do Biblioteki Norwida, drukując na miejscu karty biblioteczne. Udzielano informacji biblioteczno-bibliograficznych, a zainteresowani mogli pograć na konsoli PS4 czy poddać się zabawie z malowaniem twarzy.
Ponadto z okazji Tygodnia Bibliotek 25 maja odbył się koncert chóru żeńskiego Polirytmia, który od 1986 roku działa w Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza" im. Janusza Korczaka w Zielonej Górze. Założycielem, wieloletnim dyrygentem i kierownikiem artystycznym chóru jest prof. Janina Nowak. Obecnie dyryguje także Nataliya Golub.
Narodowe Czytanie w Zielonej Górze
W ramach ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania 2 września br. po raz 6. zorganizowano otwarte głośne czytanie. Tym razem w namiocie przed gmachem głównym Biblioteki czytano Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Wzięły w nim udział osoby powszechnie znane, przedstawiciele mediów, świata kultury, polityki, bibliotekarze, słuchacze Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz zaprzyjaźnieni z Biblioteką czytelnicy. Namiot udekorowano przedmiotami kultury ludowej udostępnionymi przez Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze – Ochli oraz rekwizytami z Lubuskiego Teatru im. Leona Kruczkowskiego w Zielonej Górze. Ponadto w holu głównym Biblioteki prezentowano ludowe stroje wypożyczone z Muzeum Etnograficznego. W dniu wydarzenia uruchomiony został także regał bookcrossingowy z dziełami Wyspiańskiego. Egzemplarze Wesela przyniesione przez czytelników były stemplowane specjalną, okolicznościową pieczęcią, otrzymaną z Kancelarii Prezydenta RP. Wydarzenie zakończył pokaz filmu Wesele w reżyserii Andrzeja Wajdy w mediatece Góra Mediów.
7. Dzień Otwarty Biblioteki z okazji 196. urodzin Cypriana Norwida, patrona Biblioteki – 23 września
W ramach wydarzenia zorganizowano: zwiedzanie Muzeum Ilustracji Książkowej oraz prezentację najciekawszych dokumentów dawnych z bogatej kolekcji zbiorów specjalnych WiMBP, w tym oryginalnych rysunków Cypriana Kamila Norwida, patrona zielonogórskiej Biblioteki. Przeprowadzono również konkurs rodzinny ph. Zaczytani w Norwidzie dla wszystkich, którzy chcieli poszerzyć lub sprawdzić swoją wiedzę o życiu i twórczości Cypriana Norwida. Zwycięzca otrzymał czytnik e-booków z miesięcznym dostępem do bazy Legimi. Ponadto Instytut Książki ufundował laureatom koszulki z nadrukiem autoportretu Cypriana Norwida. Uczestnicy otrzymali także nagrody książkowe.
Festiwal Literacki im. Anny Tokarskiej 7. Proza Poetów (16-30 listopada)
W ramach Festiwalu odbyło się 8 spotkań autorskich, warsztaty dla młodzieży, wernisaż, spektakl
i recital:
16 listopada – spotkanie autorskie z Elisabeth Herrmann, niemiecką pisarką i dziennikarką, autorką thrillerów i kryminałów m.in. Wioska morderców, Śnieżny wędrowiec, Opiekunka do dzieci. Prowadzenie: Alfred Siatecki. Tłumaczenie: Barbara Krzeszewska-Zmyślony. Fragmenty czytał Andrzej Nowak. Następnego dnia 17 listopada autorka przeprowadziła warsztaty pisarskie dla licealistów.
17 listopada – spotkanie autorskie z Małgorzatą Czyńską, dziennikarką, historykiem sztuki, autorką m.in. Kobiety Witkacego. Metafizyczny harem. Rozmowę moderowała Mirosława Szott. Po spotkaniu odbył się spektakl pt. „Kocham cię strasznie, ale swoboda to wielka rzecz..." w wykonaniu Teatru Zza Boru w adaptacji i opiece artystycznej Jana Andrzeja Fręsia, w reżyserii Lucyny Korczowskiej i Dagmary Łanuchy. Scenariusz spektaklu oparty został na fragmentach listów i pamiętników kobiet związanych z Witkacym oraz na publikacjach prasowych.
19 listopada – recital "O!powieści o kobietach" w wykonaniu Grzegorza Tomczaka, poety, kompozytora, autora tekstów piosenek, artysty estradowego oraz Iwony Loranc, aktorki, pieśniarki, laureatki nagrody Grand Prix Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Artystom towarzyszyli: Dawid Troczewski – fortepian i Grzegorz Kopala – gitara oraz śpiew.
21 listopada– spotkanie autorskie z Justyną Sobolewską, krytyczką literacką, dziennikarką tygodnika „Polityka", kuratorką Festiwalu Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszynie, autorką m.in. Książki o czytaniu. Publikacja ta była motywem przewodnim rozmowy, którą prowadziła dr Joanna Kapica-Curzytek.
22 listopada – spotkanie autorskie z Anną Król, reżyserką spektakli teatralnych i projektów audiowizualnych, autorką scenariuszy, wydawcą, pomysłodawczynią i dyrektor Big Book Festival, największego międzynarodowego festiwalu literackiego w Warszawie, autorką książek o Jarosławie Iwaszkiewiczu: Spotkać Iwaszkiewicza. Nie-biografia, Rzeczy. Iwaszkiewicz intymnie oraz Wszystko jak chcesz. O miłości Jarosława Iwaszkiewicza i Jerzego Błeszyńskiego. Rozmowę moderowała dr Kaja Rostkowska-Biszczanik.
23 listopada – spotkanie autorskie z Agatą Tuszyńską, pisarką, poetką, reportażystką, autorką biografii m.in. Narzeczona Schulza. Moderator: dr Alina Polak-Woźniak.
28 listopada spotkanie autorskie z Magdaleną Grzebałkowską, pisarką i reporterką „Gazety Wyborczej", autorką książek m.in. Ksiądz Paradoks. Biografia Jana Twardowskiego, Beksińscy. Portret podwójny, 1945. Wojna i pokój. Prowadzenie: ks. prof. Andrzej Draguła.
29 listopada – spotkanie autorskie z Eweliną Pietrowiak, reżyserką teatralną i operową, scenografką oraz współautorką książek Zawsze nie ma nigdy. Jerzy Pilch w rozmowach z Eweliną Pietrowiak Cz. 1 oraz Inne ochoty. Jerzy Pilch w rozmowach z Eweliną Piotrowiak. Cz. 2. Moderator spotkania: dr Joanna Kapica-Curzytek.
30 listopada – spotkanie autorskie w ramach cyklu Festiwal Młodym z Andrzejem Ziemiańskim, cenionym i legendarnym autorem powieści fantasy, twórcą Achai, na której wychowały się współczesne generacje gatunku. Spotkanie poprowadził pisarz Dariusz Rekosz.
30 listopada – wernisaż wystawy Ogrody Leśmiana: wystawa grafik, akwareli Stanisława Ożoga, artysty grafika, rysownika, ilustratora z Rzeszowa – autora ponad 70 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą, inspirowana twórczością Bolesława Leśmiana w przypadającą w roku ubiegłym 140. rocznicę urodzin i 80. rocznicę śmierci poety.
Z książką na leżaku w ramach Lata Muz Wszelakich (lipiec-sierpień):
27 lipca – spotkanie autorskie z Tomaszem Jastrunem, poetą, prozaikiem, eseistą, felietonistą i krytykiem literackim, długoletnim współpracownikiem paryskiej Kultury. Spotkanie prowadziła Anna Dominiak, krytyczka literacka.
17 sierpnia – spotkanie z Jackiem Fedorowiczem, satyrykiem, aktorem, legendą polskiej telewizji, radia, kinematografii i kabaretu, gościem 3. Zielonogórskiego Festiwalu Filmu i Teatru Kozzi Cybulski Wilhelmi. Rozmowa m.in. o książce Będąc kolegą kierownikiem. Prowadzenie: dr Joanna Kapica-Curzytek.
31 sierpnia – spotkanie z Ewą Wiśniewską, cenioną aktorką, wybitną osobowością polskiej sceny, teatru, małego i dużego ekranu oraz z Łukaszem Maciejewskim, znanym krytykiem filmowym i teatralnym. Rozmowa wokół książki Aktorki. Portrety Łukasza Maciejewskiego.
Krakowski Salon Poezji w Zielonej Górze (styczeń-grudzień):
15 stycznia Monologi romantyczne: Wyzwolenie Stanisława Wyspiańskiego, Dziady Adama Mickiewicza, Pan Tadeusza A. Mickiewicza... Jerzy Trela, wybitny aktor Starego Teatru w Krakowie, współzałożyciel Teatru STU, wielokrotnie podziwiany w Teatrze Telewizji i wybitnych filmach. Ponadto rozmowa o książce Trela Beaty Guczalskiej.
12 lutego Wieczór w Teatrze Wielkim Stanisława Balińskiego oraz poezja kobieca...Anna Seniuk, wybitna aktorka teatralna, filmowa, profesor Akademii Teatralnej w Warszawie. Rozmowa o książce Nietypowa baba jestem. Anna Seniuk w rozmowie z córką Magdaleną Małecką-Wippich.
9 kwietnia Poezja Wisławy Szymborskiej...Danuta Stenka, wybitna aktorka filmowa, teatralna i radiowa. Rozmowa z gościem prowadzona przez Łukasza Maciejewskiego, krytyka filmowego, autora m.in. książek Aktorki. Spotkania, Aktorki. Portrety oraz napisanej wspólnie z Danutą Stenką Flirtując z życiem.
23 kwietnia Wiersze Tadeusza Różewicza...Zdzisław Wardejn, znany aktor filmowy i teatralny, także reżyser teatralny.
12 lipca Teksty Jeremiego Przybory...Teresa Lipowska, popularna aktorka filmowa, teatralna i telewizyjna, znana z takich produkcji jak „Rzeczpospolita babska", „Linia" czy „M jak Miłość". Wystąpiła także u boku Zbigniewa Cybulskiego w filmie „Sam pośród miasta".
1 października Poezja Anny Piwkowskiej oraz Wisławy Szymborskiej...Anna Radwan, aktorka filmowa i teatralna, związana ze Starym Teatrem w Krakowie. Ponadto projekcja filmu „Dama Kameliowa" w reż. Jerzego Antczaka z kreacją aktorską Anny Radwan. Projekcję poprzedziła prelekcja Łukasza Maciejewskiego i Anny Radwan.
12 listopada Kwiaty polskie Juliana Tuwima...Joanna Trzepiecińska, popularna aktorka filmowa i teatralna. Rozmowę z gościem prowadził znany krytyk filmowy i teatralny Łukasz Maciejewski, autor książek Aktorki. Spotkania, Aktorki. Portrety oraz Aktorki. Odkrycia.
26 listopada A kaz tyz ta Polska w oparciu o teksty Wyspiańskiego, Tuwima, Słonimskiego, Lechonia i Trzebińskiego. Edycja specjalna z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości Polski. W programie wystąpił Lech Dyblik, aktor teatralny, filmowy i telewizyjny, pieśniarz oraz Andrzej Nowak, zielonogórski aktor.
3. Zielonogórski Festiwal Filmu i Teatru Kozzi Cybulski Wilhelmi (12-16 lipca).
- 12 czerwca Recital Magdy Umer, jednej z najwybitniejszych przedstawicielek polskiej poezji śpiewanej, reżyserki, scenarzystki, autorki tekstów piosenek. Artystce towarzyszył pianista Wojciech Borkowski. Po recitalu odbyła się rozmowa o kultowej postaci kina i teatru – Andrzeju Nardellim, aktorze z którym artystka przyjaźniła się, a którego postać i dokonania aktorskie, prezentowane były w festiwalowym cyklu Retrospektywa. Recital odbył się w ramach forpoczty 3. ZFFiT.
- 12 lipca Miasteczko Festiwalowe w Galerii Focus Mall
W specjalnie zaaranżowanej przestrzeni Galerii Focus Mall powstało miejsce spotkań zielonogórzan
z gwiazdami filmu i teatru. W tym dniu w godz. 15.00-18.00 odwiedzający Galerię Focus Mall mieli niepowtarzalną okazję spotkać się ze znanymi aktorami filmowymi i teatralnymi. Teresa Lipowska, Ewa Błaszczyk, Piotr Machalica oraz Lech Dyblik – osobowości kina, teatru i tv, opowiadały o swoich realizacjach filmowych, serialowych i teatralnych. Po spotkaniach była możliwość zakupu książek oraz zdobycia autografów. W Miasteczku Festiwalowym przygotowano również wiele atrakcji dla najmłodszych. Od godz. 12-14 dzieci mogły uczestniczyć w animacjach teatralno-ruchowych prowadzonych przez zielonogórską aktorkę Idę Ochocką, w zajęciach plastycznych i malowaniu twarzy. Ponadto w zaaranżowanym małym studiu charakteryzacji mogły obserwować filmowe metamorfozy przygotowane przez Agnieszkę Der. Działaniom towarzyszył konkurs wiedzy o Festiwalu z nagrodami.
W ramach Festiwalu publiczność uczestniczyła w następujących wydarzeniach związanych z książką i literaturą:
spotkanie z aktorem... Teresa Lipowska w roli głównej – rozmowa o książce Nad rodzinnym albumem. Teresa Lipowska w rozmowach z Iloną Łepkowską;
spotkanie z aktorem... Ewa Błaszczyk w roli głównej – rozmowa o książce Lubię żyć;
spotkanie z... Marcin Rychcik w roli głównej, autor książki: Roman Wilhelmi. I tak będę wielki;
spotkanie z aktorem... Jacek Fedorowicz w roli głównej, rozmowa o książkach Będąc kolegą kierownikiem oraz Święte krowy na kółkach;
spotkanie z... Krzysztof Daukszewicz w roli głównej, rozmowa o książkach Prosto z ambony, Prawdziwki i zmyślaki.
Noc Muzeów 2017 (20 maja) pod hasłem Podróże – historyczne, fantastyczne, bliskie, dalekie, małe i duże – Muzeum Ilustracji Książkowej: warsztaty plastyczne dla rodziców i dzieci inspirowane baśniami hinduskimi ilustratorka Marianna Jagoda; podróże Srebrnego liska polarnego po ciepłych krajach – wyklejanki makaronowe na motywach książeczki Agnieszki Ginko, ilustrowanej przez Mariannę Jagodę; rebusy i zagadki do bardzo trudnych wyrazów uzupełniających rymowanki z autorskiej książki Marty Pokorskiej; warsztaty graficzne na zabytkowej prasie drukarskiej.
Pogotowie językowe – bezpłatne indywidualne konsultacje i konwersacje w j. angielskim w czasie ferii zimowych oraz wakacji letnich.
Wieczór hiszpański – 2.03.2017. W programie: pokaz tańca Paso Doble, pokaz tańca flamenco, spotkanie z Anną B. Kann, autorką powieści rozgrywających się w Barcelonie oraz poczęstunek hiszpański.
Współczesny Szekspir – 10.05.2017. Spotkanie dla młodzieży w Tygodniu Bibliotek. Prelekcja oraz pokaz filmu dla 70 uczniów gimnazjów i liceów.
III edycja ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek odbyła się w sobotę 3.06.2018 pod hasłem „Czytanie porusza". Podczas Nocy odbyła się Gala Mistrza Pięknego Czytania, spotkania autorskie z Anną Czerwieńską-Rydel i Łukaszem Wierzbickim.
Dzień amerykański – 8.06.2017, Sala Dębowa. Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Ambasadą USA w Warszawie. Gościem specjalnym był Stephen Dreikorn, Attache prasowy Ambasady USA. Jego ciekawe i żywe prelekcje na temat amerykańskiej edukacji oraz różnic kulturowych pomiędzy USA i Polską wzbudziły duże zainteresowanie młodzieży, która zadawała mnóstwo pytań. W imprezie wzięło udział ok.180 osób (grupy zmieniały się), w tym z najlepszych zielonogórskich szkół.
Europejskie Dni Dziedzictwa 2017 ph.: Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu – wystawa „Krajobrazy dawnej Zielonej Góry" ze zbiorów Leszka Pendasiuka – członka Zarządu Stowarzyszenia Pionierów Zielonej Góry, znawcy i miłośnika miasta (wrzesień 2017).
Dzień duński Hygge czyli klucz do szczęścia – 10.10.2017. Impreza zorganizowana we współpracy z Punktem Informacji Europejskiej „Europe Direct" oraz Stowarzyszeniem Jeszcze żywych Poetów. Rozmowa o „hyyge", duńskim pojęciu szczęścia oraz pokaz filmów z Duńskiego Instytutu Kultury.
Wieczór niemiecki 500 lat Reformacji – 7.12.2017. Rozmowa na temat wpływu Lutra na kulturę niemiecką z dr Justusem Werdinem z Berlina. Projekcja filmu fabularnego „Luter" we współpracy z Kościołem Ewangelicko-Augsburskim w Polsce. Poczęstunek przygotowany we współpracy z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Zielonej Górze.
Debata Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej – 15.05.2017, w której wzięło udział 44. uczestników. Impreza zorganizowana we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową ma charakter ogólnopolski. Do projektu zaproszeni zostali: młodzież, seniorzy, przedstawiciele stowarzyszeń i instytucji miejskich. Partnerem przedsięwzięcia została Biblioteka Publiczna z siedzibą w Zawadzie.
Przez cały rok 2017 (z wakacyjną przerwą) prowadzono cotygodniowe konwersacje w języku angielskim w mediatece Góra Mediów: grupa średnio zaawansowana i zaawansowana. Łącznie 64 spotkania.
Spotkania z pisarzami lubuskimi: Przemysławem Piotrowskim, Zofią Mąkosą, Teresą Gładysz. (F.1)
Galeria na Ptasiej – 10 wystaw, m.in.: prac E. Horodyskiej, Barbary Skiby, Włodzimierza Włodarczyka, Bogdana Springera.(F.1)
Większe imprezy dla dzieci:

 • „Bardzo głodna gąsienica" – warsztaty w języku angielskim dla najmłodszych.(F.2)
 • „Kartka dla Mamy" – warsztaty plastyczne metodą Iris – folding (F.2).
 • „Piątki z Elmerem" – spotkania dla wszystkich chętnych przedszkolaków połączone z czytaniem wybranej bajki, zabawami i zajęciami plastycznymi (F.2).
 • „Przedszkolak w bibliotece" – zajęcia dla grup przedszkolnych oswajające malucha z biblioteką i książką (F.2).
 • „Spotkania przy herbatce" – cykl spotkań dla czytelników, podczas których zaproszeni prelegenci dzielą się z słuchaczami swoimi pasjami, wspomnieniach, pomysłami (F.4).
 • „Pasje naszych czytelników" – cykl wystaw prezentujący ciekawe zbiory i hobby czytelników biblioteki (F.4).
 • „Czytanki na każdą porę roku" – cykl spotkań z literaturą dla dzieci młodszych podczas których dzieci uwrażliwiane są na otaczającą ich przyrodę (F.5).
 • Dzień Ziemi – zajęcia z prezentacją multimedialną kształtujące świadomość ekologiczną (F.5).
 • „Każde dziecko to potrafi" – cykl zajęć plastycznych dla dzieci, które kochają bawić się pędzlem i kredkami, zajęcia pobudzające do twórczego działania (F.5).
 • „Podróże wszelkie za środki niewielkie" – spotkania z podróżnikami organizowane przy współpracy z Lubuskim Stowarzyszeniem Przewodników Turystycznych (F.7).
 • „Biblioteka. Sztuka. Oczywiście!" – Wernisaż wystawy Agnieszki Jacyno „Słodko – gorzko" (F.7).
 • „Biblioteka. Literatura. Oczywiście!" – konkurs literacki dla młodzieży i dorosłych, przy współpracy z Radiem Zielona Góra (F.7).
 • „Owocowa zima" – cykliczne zajęcia plastyczne odbywające się podczas ferii zimowych.(F.7)
 • „Mam pomysł" – kreatywne, cykliczne spotkania dzieci z dziećmi (F.7).
 • 5. Urodziny mediateki Szklana Pułapka: przedstawienie dla dzieci „Kurnik kultury" (Anna Olechnowicz, Kamil Lachowski), warsztaty o lalkach, plener malarski z udziałem profesorów i studentów UZ, wielka Improwizacja – kabaret „Mimo to i goście", pokaz tańca z ogniami – Adrian Kaszuba (F.7).
 • „Subkultury młodzieżowe" – spotkania w ramach lekcji artystycznych dla starszych grup szkolnych (F.7).
 • „Pierwszak w bibliotece" – zajęcia warsztatowe przybliżające uczniom klas pierwszych bibliotekę (F.8 i F.12).
 • „Koty w literaturze" – zajęcia literacko-plastyczne dla najmłodszych (F.9).
 • Urodziny Kubusia Puchatka – warsztaty literackie dla przedszkoli (F.9)
 • „Skrzydlaci przyjaciele" – warsztaty z ornitologiem, panią Andżeliną Łopińską (F.9).
 • Udział w XV Ogólnopolskim Tygodniu Czytania „Cała Polska Czyta Dzieciom" (F.9).
 • Spotkanie relaksacyjne dla młodzieży i osób dorosłych ph. „Wizualizacje dla odprężenia ciała i umysłu" (F.1 i 11).
 • „Akademia zwierzaka dla szkolniaka" – cykl zajęć dla dzieci mający na celu uwrażliwienie na potrzeby zwierząt (F.11).
 • Grupa zabawowa „Balonik" – dla dzieci nie objętych opieką żłobkową ani przedszkolną oraz ich opiekunów. Celem grupy zabawowej było zadbanie o rozwój umiejętności społecznych oraz ciekawości poznawczej dzieci, a także podniesienie umiejętności wychowawczych rodziców (F.11).
 • Imieninowe spotkanie z Piotrusiem – zabawy promujące patrona Biblioteki - Piotrusia Pana (F.11).
 • Wielkanocne spotkanie z rękodziełem – tworzenie ozdób wielkanocnych i kartek świątecznych (F.11).
 • Galeria „Piotrusia Pana" – 12 wystaw grup plastycznych z zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli (F.11).
 • „Czytelnia Pokoleń" - to cykl spotkań, skierowany do dzieci, w trakcie których seniorzy prezentują dzieciom bajkowe opowieści. Cykl ten współorganizowany jest przez stowarzyszenie Powszechna Inicjatywa Obywatelska. Celem jest popularyzowanie literatury dla dzieci oraz budowanie międzypokoleniowej więzi, tolerancji i wzajemnego szacunku między dziećmi i osobami starszymi (F.11).
 • Turnieje Gier Komputerowych (GM).
 • „Language cafe" – konwersacje w języku niemieckim (GM).
 • Spotkania Stowarzyszenia TechKlub Zielona Góra. Sieć TechKlubów to inicjatywa programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności pt. „Nowe Technologie Lokalnie". Ich koordynatorem jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W 16 miastach w Polsce na początku każdego miesiąca odbywają się cykliczne spotkania, które poruszają kwestie wykorzystania nowych technologii w trzecim sektorze (GM).
 • Literacki Turniej Żywego Chińczyka – turniej oparty na grze planszowej „Chińczyk", połączony z pytaniami związanymi z szeroko pojętą literaturą i językiem polskim. Impreza na stałe wpisana w Ogólnopolski tydzień Bibliotek (Centrum Biblioteczne dla Dzieci i Młodzieży).
 • XVIII Przegląd Mistrz Pięknego Czytania ph. „A to ci historia!". W osiemnastej już edycji konkursu Mistrza Pięknego Czytania wzięło udział ponad 400 osób (CBdDiM).
 • „Kleksomania 2017" – dziewiąta edycja konkursu z wiedzy o przygodach Pana Kleksa, w oparciu o książki Jana Brzechwy. Konkurs przeznaczony jest dla klas IV-VI szkoły podstawowej (CBdDiM).
 • „Letnia Czytelnia Norwida" – przez cały okres wakacyjny we wtorki i czwartki o godzinie 11.00 na patio Biblioteki odbywały się zabawy, warsztaty i spotkania dla dzieci młodszych i ich rodziców (CBdDiM).
 • „Andersen Party" – impreza z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, promująca święto książki i czytelnictwo. W tym roku zaproszono do wspólnego świętowania Teatr Blum z Poznania ze spektaklem interaktywnym dla najmłodszych pt.: Książeczka-bajeczka (CBdDiM).
 • Udział w V Dniach Polsko-Niemieckich organizowanych przez Uniwersytet – warsztaty dla przedszkoli i szkół ph. „Poznaj swojego sąsiada" (CBdDiM).
 • „Czytanie na drugie śniadanie" – cykliczne, sobotnie spotkania z literaturą dla najmłodszych, połączone z zabawami i warsztatami plastycznymi (CBdDiM).
 • Kleksowa Akademia Rodziny – popołudniowe spotkania dla rodzin. Podczas spotkań rodzice mają szansę spotkać się bezpłatnie ze specjalistami (psychologami, logopedami, pedagogami, dietetykami, itp.), którzy mogą ich wspomóc w procesie edukacji i wychowania dziecka (CBdDiM).
 • Imieniny Pana Kleksa – dzień patrona Biblioteki. Koncert uczniów z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia, warsztaty plastyczne (CBdDiM).
 • Świat komiksu – warsztaty literacko-plastyczne dla klas V SP (CBdDiM).
 • Warsztaty okolicznościowe we współpracy z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim promujące tradycję i kulturę polską i europejską (F.7 i CBdDiM).
 • Spotkania autorskie: A. Ginko, R. Piątkowska, A. Tyszka, W. Kołyszko, J. Krzyżanek, W. Widłak, M. Pałasz, A. Onichimowska (filie i agendy w gmachu głównym).

Koordynowano działalność 96 Dyskusyjnych Klubów Książki w południowej części województwa lubuskiego, dla których zakupiono 1 329 vol. książek za kwotę 39 368,23 zł.
Kluby liczą 708 stałych członków, którzy uczestniczyli w 672 spotkaniach klubowych. Dla klubowiczów zorganizowano 82 spotkania autorskie i 5 spotkań i eventów kulturalnych.
Fantastyczny Dzień Wagarowicza z Dyskusyjnymi Klubami Książki, 21 marca 2017 – w Sali Dębowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida odbyła się 4.edycja wydarzenia upamiętniającego najbardziej znanego pisarza fantasy J.R.R. Tolkiena w rocznicę jego urodzin, czyli Międzynarodowy Dzień Czytania Tolkiena (Góra Mediów).
„Zarażamy do czytania" – akcja z okazji Międzynarodowego Dnia Książki Dziecięcej skierowana do dzieci uczęszczających do żłobków oraz grup przedszkolnych; w ciągu tygodnia poprzedzającego święto (27.03.-1.04.2017) moderatorzy i członkowie klubów DKK Zielona Góra – 4 Kluby, DKK Szprotawa, DKK Bieniów, Złotnik, Grabik, DKK Słone, DKK Wymiarki odwiedzili żłobki i przedszkola w okolicy, czytając dzieciom jeszcze nieczytającym samodzielnie i promując książkę jak formę dobrej zabawy oraz upowszechniając ideę głośnego czytania.
Trzydniowy Festiwal Literatury Dziecięcej „Zwierzoluby" dla dzieci w wieku szkolnym (kl.I-III) oraz bibliotekarzy – moderatorów Dyskusyjnych Klubów Książki.
Gamifikacja literatury na smartfonach jako sposób zaangażowania pokolenia Y i Z w czytanie książek. W imprezach udział wzięło ok. 2,5 tys. osób.
Wizyta delegacji z WIMBP w Kraljevie, mieście partnerskim Zielonej Góry, w ramach projektu SBP Oddział
w Zielonej Górze i Biblioteki im. Stefana Pierwszego Koronowanego w Kraljevie (Serbia). Cele: poznanie systemu bibliotecznego w Serbii, odwiedziny w bibliotekach regionu, udział w seminarium szkoleniowym dla bibliotekarzy regionalnych (referaty i prezentacje na tematy zawodowe), warsztaty dla dzieci w Kraljevie.
10/ Działalność naukowa Biblioteki
1. Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Czasopisma społeczne, kulturalne, artystyczne i literackie we współczesnej bibliotece". Współorganizatorzy: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze; Uniwersytet Wrocławski, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa; Komisja Prasoznawcza Polskiej Akademii Nauk w Krakowie; Uniwersytet Zielonogórski, Pracownia Dziennikarstwa Instytutu Filologii Polskiej; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim (8-9 listopada 2017 r.).
2. Konferencja naukowa pt. „Walka o Dom Katolicki w Zielonej Górze w kontekście społeczno-politycznym początku lat sześćdziesiątych XX wieku" związanej z rocznicą Wydarzeń Zielonogórskich 1960 roku. Organizatorzy: Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze (24 maja 2017 r.).
3. Konferencja naukowa pt. „Biblioterapia i bajkoterapia w resocjalizacji jako funkcja katarktyczna w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie". Organizatorzy: Pracownia Resocjalizacji i Pedagogiki Penitencjarnej Uniwersytetu Zielonogórskiego, Areszt Śledczy w Zielonej Górze, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, Zielonogórskie Koło Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego (16 maja 2017 r.).
4. Wykłady z udziałem autorów książek historycznych, pokazy tematycznych filmów dokumentalnych, dyskusje w utworzonym w 2015 roku Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia. W roku 2017 odbyły się 4 spotkania: 3 adresowane do dorosłych, 1 – do dzieci i młodzieży:

 • 25 stycznia 2017 r. dyskusja wokół książki Daniela Koteluka „Papierowa propaganda" w bibliotece w osadzie wiejskiej Czerwieńsk w powiecie zielonogórskim od 1949 do 1956 roku" z udziałem autora. Moderator: dr Rafał Reczek.
 • 10 marca 2017 r. współpraca przy organizacji spotkania pt. „Spotkanie z Rycerzami lasu". Działanie realizowane wspólnie z IPN Oddział w Poznaniu, Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży – Biblioteka Pana Kleksa oraz Filią nr 2 Biblioteka Słonia Elmera (os. Pomorskie 13).
 • 26 kwietnia 2017 r. pokazy filmów: „Katyń. Historia wciąż żywa" w reż. Macieja Barańskiego oraz „The Officer's Wife (Żona oficera)" w reż. Piotra Uzarowicza. Przed pierwszym filmem dr Przemysław Bartkowiak wygłosił krótki wykład dotyczący zbrodni katyńskiej. Pokaz filmów odbywały się w ramach 8. Przeglądu Filmowego Echa Katynia.
 • 18 października 2017 r. wykład „Antypolska operacja NKWD 1937-1939" przeprowadzony przez dr Dariusza Piotra Kucharskiego.

5. 7 spotkań w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych:

 • 18 stycznia 2017 r. dr Joanna Wawryk (Uniwersytet Zielonogórski), Baśń postmodernistyczna w literaturze i popkulturze - na przykładzie Czerwonego Kapturka;
 • 15 lutego 2017 r., prof. dr hab. Maryla Hopfinger-Amsterdamska (Polska Akademia Nauk), Słowo - obraz – audiowizualność;
 • 22 marca 2017 r. prof. zw. dr hab. Zdzisław Pietrzyk (Uniwersytet Jagielloński), Biblioteka Jagiellońska wczoraj, dziś i jutro;
 • 19 kwietnia 2017 r. dr hab. Tomasz Kruszewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Architektura polskich instytucji GLAM w XXI wieku;
 • 10 maja 2017 r. dr Elżbieta Lubczyńska-Jeziorna (Uniwersytet Wrocławski), Lektura „Szkiców węglem" Henryka Sienkiewicza w pryzmacie typologii form pisarskich pozytywizmu;
 • 15 listopada 2017 r. prof. zw. dr hab. Tomasz Mielczarek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), Tygodniki społeczno-polityczne Trzeciej i Czwartej Rzeczpospolitej;
 • 13 grudnia 2017 r. prof. zw. dr hab. Jacek Wojciechowski (Uniwersytet Jagielloński), Bibliotekarz: przesłanki zawodu.

6. Współorganizacja sympozjum naukowego poświęconego pamięci generała broni Józefa Dowbor – Muśnickiego z okazji 150. rocznicy urodzin i 80. rocznicy śmierci. Współorganizatorzy: Zarząd i Rada Młodzieżowa Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 w Zielonej Górze (25 października 2017 r.).
7. Wykład dotyczący „Zbrodni Katyńskiej" dla młodzieży ponadgimnazjalnej przed pokazem filmu „Katyń. Historia wciąż żywa..." w reż. Macieja Barańskiego. Pokaz filmu w ramach Centrum Edukacyjnego IPN Przystanek Historia w Zielonej Górze oraz 8. Przeglądu Filmowego Echa Katynia (termin: 26 kwietnia 2017).
8. Szukamy nowych obiektów astronomicznych – wieczorna obserwacja nieba – wraz z Zielonogórskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Zielonej Górze, Kołem Naukowym Studentów Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego). Działanie wspólne z mediateką Szklana Pułapka (8 i 16 maja 2017 r.).
9. Przedpremierowy pokaz filmu „Wydarzenia Zielonogórskie 1960. Bitwa o Dom Katolicki". Organizatorzy: Polska Press, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze (24 maja 2017).
10. Wykłady w ramach cyklu Akademia Niepodległości z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu pt. „Polski wiek XIX – wiek powstań" oraz „Józef Piłsudski – twórca Niepodległej" – prof. dr hab. Włodzimierz Suleja (14 grudnia 2017 r.).
11. Zwiedzanie biblioteki pt. „Szlakiem naukowych skarbów bibliotecznych i muzealnych" podczas II Weekendowego Szlaku Naukowego 20-22 października 2017 r. organizowanego przez Marszałka Województwa Lubuskiego (termin: 21 października 2017 r.). W ramach zwiedzania goście mogli zapoznać się z wystawą przygotowaną wspólnie z Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy – Zielonej Górze. Na wystawie pokazano między innymi skarby monet znalezione na terenie Sulechowa oraz książki regionalne ze zbiorów WiMBP w Zielonej Górze (21 października 2017).
12. Nadzór merytoryczny nad bibliografią publikacji Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz publikacji pracowników Biblioteki (cały 2017 r.).
11/ Zadania inwestycyjne i remonty
1. Współpraca z Parkiem Naukowo Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Elektrociepłownią „Zielona Góra S.A." w zakresie opracowania audytu energetycznego budynku i programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn. „Podniesienie efektywności energetycznej budynku biblioteki poprzez montaż inteligentnego oświetlenia, a także realizację innowacyjnego węzła cieplno-chłodniczego wspieranego odnawialnymi źródłami energii" w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
2. Montaż szlabanu zabezpieczającego wjazd na parking Biblioteki od ul. Świętojańskiej oraz kamery i domofonu połączonego z ochroną w szatni, w ramach rozbudowy, uruchomionego w roku 2013 systemu monitoringu zewnętrznego budynku, co wzmocniło warunki bezpieczeństwa i porządku publicznego obiektu.
3. Prace remontowo-naprawcze związane z wymianą płytek podłogowych na zewnątrz ciągu pieszego i schodów wejściowych od strony Centrum Bibliotecznego dla Dzieci i Młodzieży oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych, z zamontowaniem wzmocnionych poręczy.
4. Prace remontowe związane z modernizacją Sali Dębowej w budynku głównym Biblioteki – prace prowadziła zewnętrzna firma budowlana.
Zakres prac obejmował wyburzenie sceny i usytuowanie jej na wprost wejścia, skucie istniejących stopni podwyższenia, rzędów foteli do poziomu wyznaczonego przez wejście do sali, wykonanie wylewki betonowej i położenie nowej wykładziny dywanowej, pomalowanie ścian oraz konstrukcji i kasetonów sufitu podwieszanego, przeróbki w instalacji c.o. a także roboty związane z wykonaniem instalacji elektrycznej, głośnikowej i niezbędne przeróbki wentylacji sali.
5. Realizacja zaleceń Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej po kontroli w 2014 roku w zakresie poprawy bezpieczeństwa pożarowego w budynku głównym Biblioteki:
• zaktualizowano Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego budynku Biblioteki,
• przeprowadzono ćwiczenia ewakuacji ludzi z budynku Biblioteki na wypadek powstania pożaru,
• wymieniono na nowe uszkodzone oprawy oświetlenia ewakuacyjnego w korytarzach
i na klatkach schodowych, ponownie przeprowadzono przegląd techniczny i pomiary skuteczności oświetlenia awaryjnego,
• wpięto dodatkową czujkę do systemu przeciwpożarowego zainstalowanego w Bibliotece (pomieszczenie archiwum PBW),
• zakupiono i wyłożono wykładzinę trudno zapalną na korytarzu pomieszczeń na II piętrze stanowiących drogę ewakuacyjna z sali wykładowej.
6. Konsultowanie założeń do prac projektowych związanych z funkcjonalnością i aranżacją nowych pomieszczeń w Zespole Szkół Edukacyjnych na os. Pomorskim przeznaczonych dla Filii nr 2 WIMBP – przeniesienie zasobów Filii do nowych przestrzeni.
7. Prace remontowo-modernizacyjne w zakresie poprawy estetyki i funkcjonalności pomieszczeń i terenu wokół budynku.
8. Zakup namiotu do organizacji kiermaszy książek i imprez kulturalnych organizowanych na zewnątrz Biblioteki,
9. Prowadzenie prac remontowo-modernizacyjnych w lokalach filii miejskich, dzięki którym poprawiono estetykę i podniesiono funkcjonalność pomieszczeń:
• uzupełniający zakup regałów na książki do Filii nr 1 przy ul. Ptasiej, który zakończył wymianę regałów wysokich w tej Filii, zakupiono również 3 krzesła do lady obsługi czytelników; do Filii nr 11, zakupiono 2 biblioteczki na książki do strefy malucha oraz zestaw kolorowych poduszek (zakupy zrealizowano dzięki wsparciu finansowemu Biblioteki przez radnych Miasta Zielona Góra);
• zaciemniające rolety podgumowane w oknach od strony południowej w Filii nr 4, 9 przy ul. Podgórnej oraz komputer dla czytelników (zakupy zrealizowano również z budżetu radnych Miasta Zielona Góra);
• nowa lada do obsługi czytelników Filię nr 3 przy ul. Kokosowej;
• uzupełnienie wyposażenia Filii nr 7 mediateki Szklana Pułapka o konsolę gier PlayStation 4 (zakup ze środków budżetu radnych Miasta Zielona Góra).
10. Drobne naprawy i bieżąca konserwacja urządzeń i sprzętu w celu zachowania ich właściwego stanu technicznego i prawidłowego funkcjonowania poszczególnych działów w budynku głównym i w filiach.
12/ Pozyskiwanie środków finansowych z programów Unii Europejskiej, fundacji, funduszy, programów operacyjnych itp.
Lp. Nazwa zadania Źródło finansowania Kwota dofinansowania w zł
1. Zakup nowości wydawniczych Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 79 602,00
2. Dyskusyjne Kluby Książki Instytut Książki 114 620,00
3. A to ci historia! Mistrz Pięknego Czytania XVIII Przegląd Miasto Zielona Góra 2 000,00
4. Letnia Czytelnia Norwida Miasto Zielona Góra 3 000,00
5. Panorama niemiecka. Festiwal filmu niemieckiego Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 17 000,00
6. Z książką na leżaku ZOK 5 000,00
7. Lubuskie Wawrzyny WiMBP im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.; Uniwersytet Zielonogórski; Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wlkp.; Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej AWF w Gorzowie Wlkp.; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach); Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. 13 700,00
8. Filie miejskie: zakup książek, mebli i regałów, środki na działalność filii Środki od radnych Zielonej Góry 14 900,00
9. Zakup wydawnictw regionalnych Środki od radnych Zielonej Góry 5 000,00
10. Wieczór hiszpański Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim. 800,00

11. Dzień amerykański Ambasada USA 800,00
12. Wieczór duński Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim 700,00

13. Wieczór niemiecki Kościół Ewangelicki w Polsce oraz Parafia Ewangelicka w ZG 800,00

14. Zakup nowości dla Filii nr 3 „Zacisze" Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zacisze" 1000,00
15. Zakup nowości dla Filii nr 8 „Zastalowskie" Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zastalowskie" 4 000,00

We współpracy z Lubuskim Stowarzyszeniem Miłośników Działań Kulturalnych DEBIUT w Zielonej Górze przygotowano wnioski do:
1. Urzędu Marszałkowskiego:
- Czytanie performatywne podczas 7. Festiwalu Literackiego im. Anny Tokarskiej Proza Poetów 2 000,00 zł
- 3. Zielonogórski Festiwal Filmu i Teatru Kozzi Cybulski Wilhelmi 10 000,00 zł
2. Urzędu Miasta Zielona Góra:
- 19. Międzynarodowy Otwarty Konkurs na Rysunek Satyryczny 20 000,00 zł
- Cykl filmów edukacyjnych o pisarzach lubuskich 5 000,00 zł
- Lubuskie konotacje w ramach 3. Zielonogórskiego Festiwalu Filmu
i Teatru Kozzi Cybulski Wilhelmi 10 000,00 zł.
We współpracy z Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu przygotowano wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:
- Publikacja pisma branżowego „Bibliotekarz Lubuski 2 000,00 zł
We współpracy z Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Zielonej Górze przygotowano wnioski do Urzędu Miasta Zielona Góra:
- Wymiana kulturalna bibliotekarzy z Zielonej Góry i Kraljeva 13 280,00 zł
- Konwersatoria Bibliotekoznawcze 2017 3 000,00 zł
W Antykwariacie stacjonarnym, internetowym, na trzech kiermaszach sprzedano łącznie 4 541 wol. dubletów książkowych, płyt gramofonowych, wydawnictw wycofanych ze zbiorów Biblioteki oraz pochodzących z darów, uzyskując z tego tytułu kwotę 20 041,50 zł.
13/ Realizacja pozostałych zadań:
Lp. Nazwa zadania Ilość 2017 rok
część wojewódzka filie miejskie razem
1. lekcje biblioteczne 73 158 231
2. konferencje, sesje naukowe 19 - 19
3. spotkania autorskie 77 29 106
4. pogadanki, odczyty 82 107 189
5. szkolenia 188 - 188
6 konkursy 8 4 12
7. wystawy 51 55 106
8. wycieczki 208 33 241
9. inne (m.in. warsztaty dla grup zorganizowanych) 94 94 199

Informacja z działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. C. Norwida w Zielonej Górze za 2016 rok

1/ Gromadzenie i opracowanie zbiorów:

Do zbiorów zakupiono 4 721 wol. o wartości 169 411,61 zł: 4 006 wol. książek o wartości 117 131,75 zł; zbiory specjalne 1 wol. o wartości 50 zł; 441 wol. zbiorów multimedialnych o wartości 13 412,05 zł; 274 egz. czasopism i wydawnictw zbiorowych o wartości 38 867,81 zł.; 37 egz. notacji muzycznych wartości 1 382,48 zł.
W drodze darów, egzemplarza obowiązkowego i innych form nabycia pozyskano 8 975 wol. o wartości 209 395,03 zł, zbiory specjalne 413 j. inw. o wartości 4 525,00 zł, multimedia 790 wol. za 17 504,02 zł, czasopisma i wydawnictwa zbiorowe 773 wol. o wartości 18 208,80 zł:
w tym za „cegiełki: 713 wol. za kwotę 18 849,25 zł, ze środków Spółdzielni Mieszkaniowej (Filia 8) 109 wol. za 3 438,28 zł.
Wskaźnik zakupu książek za 2016 rok wynosi 3,76 wol. (2015 – 2,43 wol., 2014 – 3,7 wol., 2013 – 3,4 wol., 2012 – 2,4 wol., 2011 – 2,6 wol., 2010 – 4,4 wol., 2009 – 7,0 wol., 2008 – 7,64 wol., 2007 – 8,65 wol.). Jego wysokość, choć wzrosła, dalece odbiega od wcześniej ustalonej normy zakupu 18 wol./100 mieszk.
Stan baz katalogowych Biblioteki:

 • baza katalogowa książek – 593 722 wol.,
 • baza katalogowa zbiorów specjalnych – 42 239 rekordów,
 • baza katalogowa czasopism – 62 345 poz. inw.,
 • dokumenty życia społecznego – 32 690 jedn. inw.,
 • baza "Bibliografia Ziemi Lubuskiej" – 132 801 rekordów,
 • baza katalogowa zbiorów zabezpieczonych – 18 805 wol. (po selekcji, odsprzedaży, na makulaturę lub do przekazaniu innym agendom i jednostkom przekazano 12 089 wol.).

Informacje o zbiorach i miejscu ich udostępniania uzyskuje się przeszukując komputerową bazę danych WiMBP, pracującą w systemie PROLIB, w formacie Marc21 i zawierającą już blisko 698 306 opisów bibliograficznych.

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa wzbogaciła się w 2016 roku o 9 086 publikacji z zasobów WiMBP: zbiory regionalne (wydawnictwa zwarte i ciągłe), oraz XIX i XX w. zbiory magazynowe. Obecnie w ZBC udostępnionych jest 15 291 dokumentów ze zbiorów Biblioteki, w 2016 zarejestrowano 57 616 wyświetleń tych publikacji. Od początku istnienia ZBC zarejestrowano łącznie 9 921 991 odwiedzin.

W ramach projektu digitalizacji Gazety Zielonogórskiej i Gazety Lubuskiej, zdigitalizowano 41 roczników Gazety (lata 1950-1990). Pozwoliło to udostępnić czytelnikom Biblioteki 12 309 numerów gazety w wersji elektronicznej. Projekt sfinansowany został ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Lubuskiego. Partnerami projektu byli Polska Press i Archiwum Państwowe w Zielonej Górze.

W 2016 roku przeprowadzono 4 skontra zbiorów w filiach: nr 1, 6, 8, 11 oraz w gmachu głównym w: Czytelni Ogólnej, zbiory starodruków, fotografii, mikrofilmów, rękopisów, CD ROM-ów zbiorów zdigitalizowanych znajdujących się w Dziale Zbiorów Specjalnych (nierozliczone).

Na bieżąco aktualizowano zbiory poprzez selekcję książek nieczytanych i zniszczonych we wszystkich agendach udostępniania.

Ilość zbiorów pozyskanych w 2016 r.:

Zbiory Część wojewódzka Filie miejskie Razem
wol./jedn. inw. wartość w zł wol./jedn. inw. wartość w zł wol./jedn. inw. wartość w zł
Książki 6 991 wol. 183 498,79 5 990 wol. 143 027,99 12 981 wol. 326 526,78
Zbiory multimedialne 976 egz. 40 198,24 71 egz. 16 878,37 1 047 wol. 57 076,61
Zbiory specjalne 892 wol. 22 920,62 339 wol. 7 995,45 1 231 wol. 30 916,07
Czasopisma i wydawnictwa zbiorowe 414 wol. 4 575,00 - - 414 wol. 4 575,00
Razem: 9273 wol. 251 192,65 6 400 wol. 167 901,81 15 673 wol. 419 094,46

2/ Udostępnianie zbiorów:

W gmachu głównym ze zbiorów można skorzystać w Wypożyczalni Głównej, Dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej, Bibliotece Obcojęzycznej, Czytelni Ogólnej, Czytelni Prasy, mediatece Góra Mediów, Multimedialnym Centrum dla Dzieci i Młodzieży, Dziale Zbiorów Specjalnych. Dostęp do bazy oferują także wszystkie filie miejskie.
W Bibliotece odnotowano 187 128 odwiedzin. Dowodzi to ważnej roli społecznej Biblioteki oraz potwierdza dopasowanie oferty do oczekiwań użytkowników. Korzystanie z szeregu usług oraz wydarzeń i imprez nie wymaga bowiem formalnej rejestracji i zapisu do Biblioteki.

Mimo wahań statystyk na przestrzeni ostatnich lat, liczba użytkowników i zarejestrowanych czytelników, sytuuje się na podobnym poziomie co w ubiegłych latach, potwierdzając znaczenie roli biblioteki w życiu społeczności regionu i miasta. Wzrosła liczba wypożyczeń na zewnątrz i na miejscu oraz liczba udzielonych informacji.

Szybki rozwój nowych technologii, w tym e-usług oraz coraz łatwiejszy i powszechniejszy dostęp do elektronicznych publikacji i źródeł informacji umożliwiają dostęp do wiedzy online. Użytkownicy korzystają z zasobów Biblioteki oraz dostępnych tu źródeł informacji poprzez stronę WWW. Biblioteka stara się sprostać wymaganiom tych użytkowników oddając im do dyspozycji hasła dostępu do bazy IBUK Libry. Mogą więc zdalnie, bez odwiedzenia biblioteki, korzystać z publikacji naukowych, popularnonaukowych, beletrystyki oraz czasopism z różnych dziedzin wiedzy. Strona internetowa oferuje też dostęp do naukowych elektronicznych baz danych (Elsevier, Ebsco, Springer, Web of Knowledge, Web of Science, Nature, Science), polskich i zagranicznych bibliotek cyfrowych, darmowych e-book'ów, prasy i czasopism. Są to w większości źródła bezpłatne i dostępne nie tylko na miejscu, w bibliotece, ale także zdalnie. Korzystanie z nich nie wymaga rejestracji w bibliotece.

  Część wojewódzka Filie miejskie Razem
Liczba czytelników ogółem 12 280 12 052 24 332
Liczba odwiedzin 89 798 97 330 187 128
Wypożyczenia na zewnątrz 177 033 220 822 397 855
Wypożyczenia na miejscu 85 638 25 661 111 299
Ilość wypożyczeń czasopism na miejscu 37 444 19 345 56 789
Ilość udzielonych informacji 112 676 39 707 152 383
Ilość korzystających z czytelni internetowych 14 243 6 402 20 645

Dodatkowo zarejestrowano wypożyczenia na zewnątrz 232 obiekty, głównie na wystawy stanowiące plon kolejnych edycji Międzynarodowego Otwartego Konkursu na Rysunek Satyryczny, m.in. w bibliotekach wojewódzkich, bibliotekach terenowych południowej części Lubuskiego i inne wystawy.

3/ Opracowanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym:

Biblioteka tworzy warsztat informacyjny o regionie w postaci bazy „Bibliografia Ziemi Lubuskiej", która powstaje w oparciu o księgozbiór regionalny, ok. 250 tytułów czasopism ogólnopolskich i lokalnych, a także lubuską kartografię i multimedia. Do bazy „Bibliografia Ziemi Lubuskiej" obejmującej lata 1986-2016 (w wyborze także publikacje z l. 1945-1985) wprowadzono 4706 opisów bibliograficznych książek i artykułów z czasopism. Baza jest dostępna online na stronie internetowej Biblioteki. Stan bazy na koniec 2016 r.: 132 801 rekordów (opisów bibliograficznych).

4/ Udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej:

Działalność instrukcyjno-metodyczna:
Opracowano i przekazano do Biblioteki Narodowej propozycję podziału pieniędzy z dotacji celowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości dla 50 bibliotek na rok 2016. W ramach działalności instrukcyjno-metodycznej zorganizowano 66 wyjazdów: w tym 38 wyjazdów instruktażowych do bibliotek terenowych, z czego 20 w ramach wizyt w bibliotekach uczestniczących w projekcie O finansach...w bibliotece IV edycja, 10 połączonych z wizytacją 13 punktów bibliotecznych (zapoznanie z lokalizacją i zasadami funkcjonowania), 4 związane ze zmianą kadry zarządzającej (Babimost, Świebodzin), 3 w związku z powołaniem nowej biblioteki w Trzebielu oraz instruktażem ogólnym (Tuplice), 1 – instruktaż w zakresie wakacyjnych zajęć dla dzieci (Babimost), 3 - instruktaż w ramach organizacji projektu Święto cioci wg Elizy Piotrowskiej (Olbrachtów), instruktaż i pomoc w przygotowaniu konkursu wojewódzkiego Co lubią zwierzęta (domowe)? (Olbrachtów, Żary). Ponadto udział w seminariach dla bibliotekarzy powiatu nowosolskiego i żagańskiego, seminarium dla bibliotekarzy płn. części województwa lubuskiego (Gorzów Wlkp.), spotkania autorskie w ramach DKK, podsumowanie wojewódzkiego projektu Tutlandia. Bawimy się w bibliotece (Nietków), Wojewódzki Dzień Bibliotekarza (Gorzów), w ramach wizyty bibliotekarzy z Nitry (Wschowa, Nowa Sól), Finał Akcji Z książką na walizkach (Szprotawa), uroczystość związana z przejściem Dyrektora BPMiG w Szlichtyngowej na emeryturę, Jubileusz 70-lecia BPMiG we Wschowie, udział w posiedzeniu Kapituły Konkursu o stypendium im. Olgi Rok (Warszawa).
Przygotowano seminarium podsumowujące dla dyrektorów i kierowników bibliotek publicznych południowej części województwa lubuskiego (30.03.2016 r. w Zielonej Górze – uczestników 68).
Zorganizowano seminarium powiatowe w Zielonej Górze (6 września 2016 r.) dla bibliotekarzy z powiatów, w których nie ma placówki pełniącej zadania ponadlokalne (świebodziński, wschowski, żarski, zielonogórski) oraz dwa seminaria we współpracy z bibliotekami pełniącymi zadania powiatowe: w Nowej Soli (19 października), Żaganiu (9 grudnia).
14 i 15 czerwca oraz 25 i 26 czerwca 2016 r., w uzgodnieniu z Instytutem Książki, przygotowano warsztaty podstawowe i zaawansowane dotyczące obsługi systemu bibliotecznego MAK+ (53 uczestników).
20 września odbyło się seminarium dla oddziałów dla dzieci i bibliotekarzy pracujących z dziećmi. Omówiono następujące zagadnienia: Idea porozumienia bez przemocy Marshalla Rosenberga, O zabawie w bibliotece - warsztat przygotowany w nawiązaniu do projektu szkoleniowego Bawialnia dla Bibliotekarzy, Inspirujące książki w tworzeniu warsztatów dla dzieci (33 uczestników, w tym 4. pracowników Filii WiMBP).
Zebrano z bibliotek terenowych tabelaryczne zestawienia z danymi liczbowymi, dotyczącymi działalności tych placówek Na ich podstawie dokonano przeliczeń i sporządzono zestawienia zbiorcze oraz opracowano tabele z podstawowymi danymi, dotyczącymi działalności bibliotek publicznych południowej części województwa lubuskiego w 2015 r. oraz szczegółową analizę dotyczącą sieci bibliotek publicznych województwa za 2015 r. według wytycznych MKiDN.

Redagowano stronę internetową www.dbaim.prv.pl (m.in. stworzenie wirtualnej przestrzeni z materiałami do pobrania dla bibliotekarzy pracujących z dziećmi i młodzieżą).

Działalność szkoleniowa:
12 października 2016 r., wspólnie z grupą wydawniczą Helion i serwisem Lustro Biblioteki, przygotowano szkolenie NASBI/OSBI w sieci profesjonalnych e-booków - dla bibliotekarzy WiMBP i placówek gminnych. W spotkaniu uczestniczyło 31 osób, w tym 13. pracowników Norwida.
Odbyło się 9 spotkań w ramach szkoleń pracowników WiMBP, podczas których omówiono następujące zagadnienia: Biblioteki publiczne w liczbach. Statystyczne podsumowanie roku 2015; Ewolucja literatury popularnej. Zarys problemu; Biblioteka w Zielonej Górze była od zawsze - wędrówka śladami przeszłości; Język i tożsamość; Wokół życia i twórczości Andrzeja K. Waśkiewicza; Prezentacja biblioteki w Nitrze, w tym działań adresowanych do różnych grup odbiorców; Wewnętrzna polityka antymobbingowa WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji w stosunku pracy, Ochrona danych osobowych, Biblioteka - miejsce dla młodych ludzi. Prezentacja wyników badań.
W ramach programu Szkolenia dla bibliotekarzy 2016, przy współpracy ze specjalistą ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych, przygotowano projekt Biblioteka w środowisku. Obsługa specjalnych grup użytkowników. Projekt nie uzyskał dofinansowania. W listopadzie 2016 r. , w konsultacji z J. Hak, opracowano wniosek w ramach programu Partnerstwo dla książki 2017, nazwa zadania: Biblioteka w środowisku lokalnym. Aktywizacja - animacja - współpraca.

5/ Działania zmierzające do informatyzacji bibliotek:

W roku 2016 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida podjęto szereg działań, których celem było wdrożenie kolejnych etapów informatyzacji procesów bibliotecznych, kontynuacja udostępniania informacyjnych baz danych, zwiększenie zasięgu działania Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych, poprawa infrastruktury sieciowej WiMBP, uzupełnienie i wymiana sprzętu komputerowego,
a także dostosowanie zasobów informatycznych do pełnej promocji WiMBP w Internecie.
Ważnym zadaniem w roku 2016 było dalsze rozwijanie e-usług wdrożonych w ramach projektu „Nowoczesne e-usługi Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze" zrealizowanego w 2013 r. Rozwój tych usług był związany głównie z koordynacją wprowadzania treści w poszczególnych serwisach, a także nadzorem i rozwojem usług sieciowych związanych ze zrealizowanym przedsięwzięciem. Ważnym elementem był nadzór nad bezpieczeństwem usług i dostępu do poszczególnych serwisów, a także do sieci bezprzewodowej w budynku głównym biblioteki.
Opracowano merytoryczne podstawy realizacji projektu pod roboczym tytułem „Chmura obliczeniowa WiMBP dla środowiska naukowego i publicznego województwa lubuskiego", a także opracowano koncepcję możliwości realizacji projektu integrującego kartę biblioteczną z kartą miejską.
W Bibliotece funkcjonuje, budowana przez lata, infrastruktura sprzętowa i programowa. Aktualnie w lokalnej sieci komputerowej biblioteki pracuje prawie 300 różnorodnych urządzeń sieciowych (aktywny sprzęt sieciowy, komputery PC, drukarki, printserwery itd.). Prawidłowe zarządzanie pracą tego sprzętu w sieci komputerowej, jego konfiguracja, zabezpieczenie, współdzielenie zasobów itd. było również jednym z głównych zadań realizowanych przez CPDB.
W WiMBP zakupiono 5 zestawów komputerowych i 2 laptopy, 2 projektory, 3 czytniki, ekran projekcyjny i tablicę interaktywną, macierz oraz niszczarkę. Do tego części zamienne do komputerów, klawiatury, myszy i inne.
W roku 2016 wykonano szereg prac związanych z bieżącym funkcjonowaniem zasobów informatycznych WiMBP. Prace te objęły m.in.:

 • nadzór nad prawidłowym działaniem serwerów i sieci WiMBP,
 • obsługa stron www:
  • biblioteka.zgora.pl (www.wimbp.zgora.pl)
  • OPAC WWW (opac.wimbp.zgora.pl)
  • antykwariat.wimbp.zgora.pl
  • goramediow.pl
  • news365.pl
  • debiut.org.pl
  • prolibris.net.pl
  • bip.wimbp.zgora.pl
  • bibliotekarzlubuski.pl
  • dziecioopac.wimbp.zgora.pl
  • szklanapulapka.zgora.pl
  • zsb.norwid.net.pl
  • konferencja.norwid.net.pl
 • podłączenie do światłowodu filii nr: 3, 5, 8, 12 (Orange) oraz 4 i 9 (Zielman),
 • obsługa bibliotek terenowych w ramach CPDB (rozwiązywanie problemów z połączeniem i wydrukami, instalacja na nowych lub wyczyszczonych po awarii komputerach oprogramowania klienckiego Citrix) – wyjazdy oraz pomoc zdalna poprzez TeamViewer,
 • transmitowanie i nagrywanie szkoleń pracowniczych oraz konwersatoriów bibliotekoznawczych,
 • transmisja imprez do Internetu – e-Usługa Wideokonferencja.

W roku 2016 kontynuowano rozbudowę własnych zasobów informacyjnych, m.in. DziecioOPAK, a także baz danych bibliograficznych.

6/ Działania zmierzające do wyrównywania szans w dostępie do dóbr kultury:

Od wielu lat realizowana jest usługa „Książka na telefon", w ramach której czytelnikom nieporuszającym się samodzielnie, chorym, starszym i samotnym książki dostarczane są przez bibliotekarzy lub wolontariuszy nieodpłatnie do domu.
W 2016 r. zielonogórska Filia nr 4 oraz Mediateka „Góra Mediów" zrealizowały 31 wizyt domowych wypożyczając 330 wol. Dodatkowo bibliotekarze dostarczali książki i czasopisma instytucjom współpracującym ze specjalnymi grupami użytkowników. Filia nr 10 Biblioteki Wojewódzkiej, mająca swoją siedzibę na terenie Szpitala Wojewódzkiego, w porozumieniu z psychologiem i logopedą Oddziału Neurologii i Rehabilitacji brała udział w rewalidacji pacjentów w zakresie ćwiczeń mowy. Głośne czytanie odbywało się regularnie na szpitalnym Oddziale Dziecięcym. W roku 2016 w 92. spotkaniach wzięło udział 243. pacjentów. Cykliczne warsztaty z książką dla dzieci ze spectrum autyzmu realizowane były w Mediatece „Szklana Pułapka", w ramach współpracy ze stowarzyszeniem „Dalej Razem". Zielonogórska Filia miejska nr 11 w 2016 r. przygotowała projekt „Opowieści z mojej małej i wielkiej ojczyzny", skierowany do młodzieży gimnazjalnej z Zespołu Szkół Specjalnych w Zielonej Górze. Zainteresowanym czytelnikom udostępniano czytniki e-clicto e-booków oraz Czytak Plus będące w posiadaniu Biblioteki.
Projekt „Nowoczesne e-usługi w WiMBP" uwzględnia w swoich założeniach potrzeby wszystkich czytelników, także niedowidzących i niewidomych (możliwość przełączenia się na tryb tekstowy o wysokim kontraście z opcją powiększania czcionki, zoptymalizowany także pod usługę iWebReader – pozwalającą odczytać treść strony internetowej przez syntezator mowy).
W ramach projektu „Dalej razem" odbywały się cykliczne spotkania z dziećmi ze spektrum autyzmu (F7).
Projekt „Opowieści z mojej małej i wielkiej ojczyzny" w Filii nr 11 był skierowany do młodzieży gimnazjalnej z Zespołu Szkół Specjalnych w Zielonej Górze, z którą nawiązano udaną współpracę.

7/ Wypełnianie funkcji biblioteki jako ośrodka informacji:

Funkcję ośrodka informacji realizuje głównie Dział Informacji Regionalnej i Bibliograficznej WiMBP, ale działalność informacyjną prowadzą też Czytelnia Ogólna oraz w mniejszym zakresie wszystkie agendy udostępniania zbiorów. Czytelnicy uzyskują tam informacje biblioteczne oraz faktograficzne.
W Bibliotece realizowane są również kwerendy i zestawienia bibliograficzne oraz formy informacji zbiorowej: wycieczki po Bibliotece i tematyczne wystawy książkowe. Dział Informacji tworzy warsztat informacyjny o regionie w postaci bazy „Bibliografia Ziemi Lubuskiej", powstającej w oparciu o księgozbiór regionalny, ok. 250 tytułów czasopism ogólnopolskich i lokalnych, a także lubuską kartografię i multimedia.
W sumie w Bibliotece udzielono 152 383 informacji bibliotecznych, katalogowych, faktograficznych i bibliograficznych: w Dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej 974 informacji wymagających więcej poszukiwań; w Dziale Udostępniania: 146 224; w informacji katalogowej: 1 948 informacji katalogowych i 3 087 informacji bibliotecznych (razem: 5 035).; w Dziale Zbiorów Specjalnych 150. Przekazano także konieczną ilość wyjaśnień związanych z automatyczną rejestracją zbiorów i komputerowym wypożyczaniem książek.
W Bibliotece realizowane są kwerendy i zestawienia bibliograficzne (w 2016 roku 27 kwerend i zestawień bibliograficznych) oraz formy informacji zbiorowej: tematyczne wystawy książkowe i wycieczki po Bibliotece. Oprowadzono po Bibliotece 304 wycieczki, głównie dzieci i młodzież: 207 w gmachu głównym oraz 97 w filiach miejskich, głównie w mediatece Szklana Pułapka (F.7).
WiMBP współpracuje także z Biblioteką Narodową w zakresie tworzenia bazy bibliograficznej artykułów z dzienników i tygodników. Bibliografowany jest tygodnik „Przegląd" oraz wydania „Gazety Wyborczej" dodatek Gorzów Wlkp.-Zielona Góra. Baza dostępna jest na stronie internetowej Biblioteki Narodowej.
Realizowano wypożyczenia międzybiblioteczne: przyjęto 799 zamówień, w tym 252 od bibliotek i i 547 od czytelników indywidualnych. Zrealizowano 796 zamówień, w tym 252 dla bibliotek i 544 dla czytelników indywidualnych. Realizacja zamówień objęła: 625 książek, 163 artykułów (skany i kserokopie), 6 dokumentów elektronicznych.
E-usługa Digitalizacja na żądanie: łącznie wykonano 33 407 skanów i zrealizowano 1 911 zamówień czytelników.
W Bibliotece redagowany jest serwis informacyjny news365.pl. W 2016 roku zarejestrowano 53 763 odwiedzin w serwisie, zamieszczono łącznie 1 199 informacji.
Udostępniamy w Bibliotece Obcojęzycznej materiały od Ambasady Stanów Zjednoczonych (min. loteria wizowa, programy dla młodzieży). Rozsyłamy pocztą elektroniczną do wszystkich szkół w Zielonej Górze informacje o konkursach oraz programach nauki w USA dla młodzieży i studentów. Udostępniamy materiały szkół językowych oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego na temat nauki języków. Udostępniamy bezpłatne broszury dla nauczycieli (we współpracy z wydawnictwem Pearson oraz Goethe Institut.
Prowadzimy indywidualne poradnictwo i świadczymy pomoc czytelnikom przy wyborze interesującej ich literatury. Udzielamy pomocy czytelnikom indywidualnym w korzystaniu z elektronicznych baz danych, przede wszystkim z Wirtualnej Czytelni Norwida. Sporządzamy bibliografie na prośbę czytelników z wybranej przez nich tematyki. Wydajemy użytkownikom kody dostępu do bazy IBUK.

8/ Działalność wydawnicza:
Nakładem wydawnictw WiMBP Pro Libris ukazały się następujące publikacje:

 1. Wojciech Śmigielski, Śnieżnobiałe wiśnie, Zielona Góra 2016, 66 s.
 2. Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze nr 7, Zielona Góra 2015, 320 s.
 3. Helena Zadrejko, Uroki Kresów, Zielona Góra 2016, 232 s.
 4. Stowarzyszenie Pionierów Zielonej Góry – wspomnienia i dokumenty, Zielona Góra 2016, 300 s.
 5. II Zielonogórski Festiwal Filmu i Teatru Kozzi – Dymny – Himilsbach, Zielona Góra 2016, 90 s.
 6. Edward Mincer, Radiowe śpiewanki, Zielona Góra 2016, 52 s.
 7. Katalog XVIII Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny Sztuczna inteligencja, Zielona Góra 2016, 86 s.
 8. Daniel Koteluk, Papierowa propaganda w bibliotece w osadzie wiejskiej Czerwieńsk w powiat zielonogórski od 1949 do 1956 r., Zielona Góra 2016, 184 s.
 9. Informator Krakowskiego Salonu Poezji w Zielonej Górze, Zielona Góra 2016.

Wydawnictwa ciągłe:

 1. „Pro Libris" nr 1-4(46-49)2014;
 2. „Pro Libris" nr 1-4(50-53)2015;
 3. „Bibliotekarz Lubuski" nr 1-2(41-42), Zielona Góra 2016, 104 s.

Wydawnictwa elektroniczne:

 1. „Bibliotekarz Lubuski" nr 1-2(41-42)2016;
 2. „Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze" nr 7, Zielona Góra 2015;
 3. „Pro Libris" nr 1-4(46-49)2014;
 4. „Pro Libris" nr 1-4(50-53)2015.

9/ Działalność promocyjna i oświatowo-edukacyjna (ważniejsze przedsięwzięcia):

Czwartki Lubuskie – 12 spotkań z popularnymi twórcami, publicystami oraz regionalnymi literatami:

 • 21 stycznia z Edytą Jungowską, aktorką teatralną, filmową i telewizyjną, producentką audiobooków dla dzieci z najlepszymi książkami Astrid Lindgren, właścicielką wydawnictwa Jung-off-ska,
 • 29 stycznia z Jakubem Sajkowskim – poznańskim poetą, tłumaczem, recenzentem, laureatem Stypendium Artystycznego Miasta Poznania w dziedzinie literatury w 2014.
 • 24 lutego z prof. dr hab. Ingą Iwasiów, pisarką, krytyczka literacką, profesor literaturoznawstwa, w latach 1999-2012 redaktorką naczelną dwumiesięcznika „Pogranicza", organizatorką życia kulturalnego i intelektualnego w rodzinnym Szczecinie.
 • 17 marca z Sylwią Chutnik, pisarką, trzykrotnie nominowaną do Nagrody Literackiej Nike, laureatką Paszportu „Polityki" w kategorii Literatura za rok 2008. Absolwentką Gender Studies na UW, doktorantką Instytutu Kultury Polskiej. Kieruje Fundacją MaMa zajmującą się prawami matek, należy do Porozumienia Kobiet 8 Marca, jako przewodniczka miejska po Warszawie oprowadza po autorskich trasach śladami wybitnych kobiet. Podczas spotkania promowano najnowszą powieść autorki Jolanta.
 • 2 kwietnia z Arturem Barcisiem, aktorem filmowym, teatralnym i dubbingowym, reżyserem, a także współautorem zbioru opowiadań terapeutycznych dla dzieci Bajkoterapia, czyli dla małych i dużych o tym, jak bajki mogą pomagać oraz Rozmów bez retuszu.
 • 28 kwietnia z Anną Dziewit-Meller, pisarką, dziennikarką, prowadzi autorski kanał internetowy o książkach we Book. Podczas spotkania autorka prezentowała najnowszą powieści Góra Tajget.
 • 5 maja Czwartek Lubuski z Beatą Patrycją Klary – poetką, felietonistką, recenzentką literacką, animatorką kultury, dwukrotną laureatką Lubuskiego Wawrzynu Literackiego. Za tom Obiekty totemiczne otrzymała Lubuski Wawrzyn Literacki za rok 2015.
 • 19 maja - wieczór wspomnień o Umberto Eco – wybitnym włoskim pisarzu, filozofie, językoznawcy, lingwiście, bibliofilu i aktywnym uczestnik życia społecznego we Włoszech, który zmarł 19 lutego 2016 roku.
 • 2 czerwca z Michałem Witkowskim – pisarzem i dziennikarzem, felietonistą, autorem książek m.in.: Lubiewo, Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej, Fynf und cfancyś.
 • 16 czerwca z Moniką Wąs, autorką biografii Dymny. Życie z diabłami i aniołami. Spotkanie w ramach forpoczty 2. Zielonogórskiego Festiwalu Filmu i Teatru Kozzi-Dymny-Himilsbach, 6-10 lipca 2016 r. Po spotkaniu odbyła się projekcja filmu "Chudy i inni" na podstawie scenariusza napisanego przez Wiesława Dymnego, w reż. Henryka Kluby.
 • 20 października - wieczór wspomnień o Zbigniewie Rajche, wieloletnim członku Lubuskiego Towarzystwa Fotograficznego, założycielu Klubu Fotograficznego „Fotooko" ZUTW, członku Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów. Wydał dwa tomiki wierszy oraz trzy książki prozą: Czerwona sukienka, Opowieści z innego świata oraz Moja Canossa. Zmarł w czerwcu 2016 roku w wieku 87 lat. Wieczór zatytułowany „Szuflady" z udziałem rodziny i przyjaciół Zbigniewa Rajche.
 • 30 listopada z Marcinem Mellerem, dziennikarzem, felietonistą, autorem Gaumardżos! Opowieści z Gruzji i Między wariatami. Opowieści terenowoprzygodowe. Spotkanie połączone z promocją najnowszej książki Sprzedawca arbuzów.

Promocje książek – 17 spotkań promocyjnych:

 • 14 stycznia: Zawodowiec Andrzeja Bobera, dziennikarza, publicysty, prowadzącego program w TVP "Listy o gospodarce".
 • 19 stycznia: Z tęsknoty za Nieświeżem Teresy Gładysz, słuchaczki Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, która pisaniem zajęła się, gdy skończyła 81. rok życia. Urywki jej wspomnień z Kresów drukowane były w Gazecie Lubuskiej. Publikuje w „Inspiracjach" – literackim piśmie ZUTW. Jest laureatką III nagrody w Lubuskim Konkursie Literackim im. Joanny Szczepaniak w dziedzinie prozy.
 • 28 stycznia: tomik poezji Lewa strona bytu Konrada Krakowiaka, poety, filozofa, dziennikarza i prezentera Telewizji Polskiej. Lewa strona bytu jest drugim tomikiem poety wydanym nakładem wydawnictwa Pro Libris.
 • 4 lutego: Grzesznicy się nie rumienią Moniki Suder, blogerki i debiutującej pisarki.
 • 11 lutego: Agnieszka Wisła i działalność Polek w Ameryce na rzecz ochotników i weteranów Błękitnej Armii dr Anitty Maksymowicz, kustosza dyplomowanego w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, absolwentki Akademii Muzycznej w Poznaniu i Kolegium Języka Francuskiego na Uniwersytecie Szczecińskim. W kręgu zainteresowań badawczych dr Anitty Maksymowicz znajduje się problematyka XIX- i XX-wiecznej polskiej i niemieckiej emigracji zamorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Australii i USA, ponadto działalność organizacji pomocowych dla Polski w Stanach Zjednoczonych w czasie I i II wojny światowej oraz polityka emigracyjna II RP.
 • 18 lutego; pośmiertny tomik wierszy Nic ponad Mieczysława J. Warszawskiego, poety, prozaika, zmarłego w 2015 roku. Tomik opracował i wstępem opatrzył Czesław Sobkowiak. Rozmowę o poecie i jego twórczości moderowali Paulina Korzeniewska-Nowakowska i Czesław Sobkowiak. Spotkanie odbyło się z udziałem rodziny i najbliższych przyjaciół zmarłego poety.
 • 10 marca: Życie literackie na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-2000 dra Roberta Rudiaka, poety, prozaika, publicysty, krytyka literatury, regionalisty. Promocji towarzyszyła prezentacja kolejnego numeru Lubuskiego Pisma Literacko-Kulturalnego Pro Libris Nr 1-4 (46-49).
 • 7 kwietnia: Kobieta z męskim sercem. Historia prawdziwa Adriany Szklarz, pomysłodawczyni i organizatorki ogólnopolskiego Marszu Nordic Walking im. prof. Zbigniewa Religi – Popieram transplantację! oraz akcji Transplant OK! Nordic Walking on Bornholm 2015. Jedna z dwóch – pierwszych w historii – przeszczepionych Polek, która obeszła bałtycką wyspę Bornholm maszerując z kijami Nordic Walking..
 • 14 kwietnia: Pamiętnik Łukasza Piotra Kotwickiego, prozaika.
 • 31 maja: Niesyta czasu oraz Czy życie musi boleć? Barbary Konarskiej, poetki, prozaiczki, prowadzi klub literacki Oksymoron Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz redaguje „Inspiracje" – pismo ZUTW. Jest członkiem Związku Literatów Polskich i należy do Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów. Wiersze poetki zaśpiewał Bogdan Jan Springer.
 • 2 czerwca: Śnieżnobiałe wiśnie Wojciecha Śmigielskiego – poety, krytyka literackiego, historyka literatury, tłumacza. Promocja odbyła się w ramach Nocy Bibliotek 2016.
 • 26 sierpnia: Droga z przekonania Małgorzaty Hellmann. Książka – biografia Rolanda Hellmanna, fotografa i autora książek, organizatora pierwszych transportów pomocy do polski w czasie Stanu Wojennego oraz inicjatora współpracy między miastami Verden w Niemczech i Zieloną Górą w Polsce.
 • 8 września: Przemiany społeczne w Polsce w latach 70. XX wieku dra Radosława Domke, autora 110 publikacji naukowych z zakresu historii najnowszej oraz geopolityki. Sekretarz redakcji „Studiów Zachodnich" oraz członek zarządu zielonogórskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.
 • 27 października: Porąbany oraz wznowienie pierwszej części serii o dziennikarzu śledczym Danielu Jungu (Satecku) Postrzelony (2. wyd.) Alfreda Siateckiego, pisarza, dziennikarza, krytyka literackiego.
 • 17 listopada: Pogodna biel dobrego samopoczucia Pauliny Korzeniewskiej, poetki, tłumaczki, filologa angielskiego, doktorantki w Instytucie Neofilologii UZ. Wieczór połączony z promocją wydania Lubuskiego Pisma Literacko-Kulturalnego Pro Libris nr 50-54.
 • 23 listopada: Droga do piekła Przemysława Piotrowskiego, prozaika.
 • 1 grudnia: Sens Europy Adama Ruszczyńskiego, historyka, publicysty, specjalizującego się w badaniu dziejów Europy.

20 wystaw czasowych w holu, galerii i łączniku:

 • luty: Zatrzymać piękno – wystawa gobelinów okazji 30. lat Klubu Tkaniny Artystycznej ANNA przy Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze. W programie występ wokalisty Doriana Zarzyckiego. Wernisaż odbył się 4 lutego.
 • luty: Królowa Polski o wielu obliczach – ekspozycja 47 wizerunków Matki Bożej, które koronował Prymas Tysiąclecia Stefan Kardynał Wyszyński. Seria malarska w wykonaniu artystki Bożeny Janiny Aleksy. Główny organizator: Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana. Otwarcie wystawy odbyło się 8 lutego.
 • luty: Lubuskie Wawrzyny 2015 – wystawa książek i publikacji autorów nominowanych oraz laureatów 22. Lubuskiego Wawrzynu Literackiego, 11. Wawrzynu Naukowego i 3. Wawrzynu Dziennikarskiego. Wystawa dostępna od 25 lutego. Wystawa przygotowana przez Dział Informacji Naukowej i Regionalnej WiMBP.
 • marzec: W magicznym zakątku – poplenerowa wystawa fotograficzna pleneru członków Zielonogórskie Towarzystwa Fotograficznego. Plener odbył się w Michałowicach k. Szklarskiej Poręby. Wernisaż 11 marca.
 • marzec: Czas wolności i honoru – wystawa historyczna poświęcona generałowi Stefanowi Roweckiemu GROTOWI. Ekspozycja złożona z kilkunastu plansz przedstawiających historię życia i działalność wojskowo-polityczną Stefana Grota Roweckiego, generała dywizji wojska polskiego, a także komendanta głównego Armii Krajowej. Wystawa została przygotowana przez Główną Bibliotekę Lekarską im. Stanisława Konopki i Archiwum Akt Nowych w Warszawie. Koncepcja i opracowanie wystawy: Mariusz Olczak, opracowanie graficzne: Bartosz Jaksender, skany: Waldemar Zmysłowski, IPN. Organizatorem wystawy było Liceum Ogólnokształcące w Czerwieńsku. Otwarcie wystawy odbyło się 16 marca.
 • marzec : Benefis Bogusława Świtały – wystawa dorobku fotograficznego z okazji 60. urodzin lubuskiego fotografika Bogusława Świtały. Ekspozycja prezentowała fotografie ukazujące Zieloną Górę w różnych porach roku oraz zdjęcia poświęcone bł. Karolinie Kózkównie, patronce Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Główny organizator: Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Otwarcie wystawy 31 marca.
 • kwiecień: Dyplomy 2016 uczniów Zespołu Szkół Plastycznych w Zielonej Górze – ekspozycja prac dyplomowych uczniów zielonogórskiego „Plastyka". Na wystawie prezentowano: malarstwo, rysunek, fotografie, rzeźby, a także projekty graficzne maturzystów 2016. Kurator wystawy: Dorota Komar-Zmyślony. Wernisaż odbył się 12 kwietnia.
 • maj: Twórczość Andrzeja Stefanowskiego – malarstwo i grafiki zielonogórskiego artysty. W programie wernisażu: Pieśni i romanse rosyjskie – koncert w wykonaniu sopranistki Jolanty Sipowicz, przy kompaniamencie Nataszy Smirnowej – fortepian oraz losowanie prac artysty. Wernisaż odbył się 12 maja.
 • maj: 30 maja 1960 w Zielonej Górze. W obronie Domu Katolickiego – wystawa w 56. rocznicę Wydarzeń Zielonogórskich – 30 maja 1960 roku. Wystawa z Archiwum Państwowego w Zielonej Górze. Otwarcie wystawy w ramach uroczystych obchodów organizowanych przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana" Oddział w Zielonej Górze, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu oraz Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, odbyło się 30 maja.
 • czerwiec: Michał Hrisulidis. Scenografia i rysunki – wernisaż prac artysty pochodzenia greckiego z Wrocławia. Artysta zajmuje się scenografią filmową i teatralną, malarstwem, rysunkiem, autor grafik w tomiku Śnieżnobiałe wiśnie Wojciecha Śmigielskiego. Wernisaż odbył się 2 czerwca w ramach Nocy Bibliotek 2016.
 • czerwiec: Czarujący Lublin i Roztoczańskie pola – poplenerowa wystawa członków Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego. Plener odbył się na Lubelszczyźnie w ostatnim tygodniu kwietnia 2016 r. W kadrach zostały pokazane urokliwe i historyczne lubelskie kamienice i zaułki. Na wystawie również królestwo Roztocza, jedynego w swoim rodzaju i specyfice. W Polsce tylko na lubelskim Roztoczu można zobaczyć krajobrazy radem z Toskanii. Otwarcie wystawy 6 czerwca. Wernisaż został wzbogacony pokazem zdjęć z muzyką.
 • czerwiec: Tylko Fotografia – wystawa prac dyplomowych uczniów Szkoły Fotografii w Zielonej Górze. Kuratorzy: Paweł Janczaruk, Marek Lalko. Otwarcie wystawy odbyło się 30 czerwca.
 • czerwiec: Chicago – wystawa fotogramów z Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie w ramach programu "Ameryka w twojej bibliotece". Wystawa prezentowała architekturę oraz obyczaje mieszkańców Chicago. Wystawa dostępna 10-30 czerwca.
 • lipiec: Im Land der Migranten – Nowa Amerika – w krainie migrantów – wystawa interaktywna na temat migrantów pogranicza polsko-niemieckiego. Wynik dziesięciu warsztatów z młodzieżą różnych szkół z pogranicza polsko-niemieckiego. Pomysłodawca i kurator wystawy: Michael Kurzwelly, niemiecki artysta i performer. Wernisaż odbył się 12 lipca.
 • lipiec-sierpień: Lato w Ameryce – wystawa fotogramów z Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie w ramach programu "Ameryka w twojej bibliotece". Wystawa prezentowała USA widziane oczami turystów – niezwykłe miejsca w różnych stanach – Kalifornia, Alaska, Hawaje. Na wystawie znalazły się także foldery informujące o amerykańskim programie wymiany dla polskich studentów Work and Travel – Zarabiaj i Podróżuj.
 • wrzesień: Pokonkursowa wystawa XVIII Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny ph. Sztuczna inteligencja. Wystawa prezentowała 100 rysunków. Wśród nich nagrodzone prace (3 nagrody główne i 6 nagród specjalnych). Finisaż wystawy z udziałem jurorów, laureatów konkursu oraz zaproszonych gości odbył się 24 września. Galę konkursu wzbogacił występ Andrieja Kotina z recitalem piosenki autorskiej z najnowszego albumu wokalisty "Plan ewakuacji". Wystawa czynna 5-30 września.
 • wrzesień: Twarze Zielonej Góry – wystawa fotograficzna prezentująca twarze osób ważnych i znaczących dla miasta, w znaczeniu kulturalnym, artystycznym, społecznym, sportowym, wskazanych przez mieszkańców Zielonej Góry. Fotografie wykonane przez członków Zielonogórskiego Towarzystwa Fotograficznego. Wernisaż odbył się 2 września.
 • wrzesień: Gdzie duch spotyka się z przestrzenią – świątynie, arcydzieła, pomniki – wystawa w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Narodowego 2016. Wystawa książek i druków ze zbiorów WiMBP prezentująca obiekty kultu, świątynie, elementy architektoniczne, obiekty życia codziennego, zabudowania, przedmioty z wykopalisk archeologicznych z terenu Ziemi Lubuskiej. Wystawa dostępna 1- 30 września.
 • listopad: Stygmaty błękitu – wystawa (instalacja, malarstwo, poezja) Małgorzaty Gołębiewicz, artystki z Mirostowic Dolnych. Dyplom w pracowni rysunku prof. Jana Berdyszaka w 1996 roku. Wernisaż odbył się 15 listopada w ramach inauguracji Festiwalu Literackiego im. Anny Tokarskiej 6. Proza Poetów.
 • listopad-grudzień: Gorzów w oczach zielonogórzan – poplenerowa wystawa Lubuskiego Towarzystwa Fotograficznego. Wystawa prezentowała ważniejsze obiekty Gorzowa Wielkopolskiego. Wernisaż odbył się 7 listopada.

29 stycznia zorganizowano pierwszą edycję Zielonogórskiego Slamu Poetyckiego Noworoczne wierszowanie, we współpracy z zielonogórskim oddziałem Związku Literatów Polskich. W spotkania środowisk literackich i przyjaciół Biblioteki Norwida, wzięło udział 20 autorów z województwa lubuskiego i dolnośląskiego, poeci zrzeszeni w oddziale zielonogórskiego Związku Literatów Polskich, Stowarzyszeniu Jeszcze Żywych Poetów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz twórcy niezrzeszeni. Mistrzem Slamu została Maria Orlicka. Drugie miejsce i srebrny medal otrzymała Barbara Bartusz, a trzecie Witold Stankiewicz.
Lubuskie Wawrzyny 2015 – gala wręczenia odbyła się 25 lutego w Centrum Nauki Keplera Planetarium Wenus. Rozstrzygnięto 22. edycję Lubuskiego Wawrzynu Literackiego, 11. edycję Lubuskiego Wawrzynu Naukowego oraz wręczono 3. Lubuski Wawrzyn Dziennikarski. Galę poprzedziło nadanie Klubowi Pro Libris imienia Andrzeja K. Waśkiewicza – uznanego krytyka literackiego, poety, edytora, wieloletniego przewodniczącego Kapituły Lubuskich Wawrzynów Literackich. Galę uświetnił koncert
w wykonaniu Lubuskiego Kwartetu Filharmonii Zielonogórskiej. Prowadzenie uroczystości: dziennikarze Janusz Życzkowski i Natalia Michalina Krysik
Lubuski Wawrzyn Literacki – Beata Patrycja Klary, Obiekty totemiczne [poezje], wydawca: Zaułek Wydawniczy „Pomyłka", Szczecin 2015. Dyplom za debiut literacki: Dana Newelska, Paracynamon [powieść], wydawca: Manufaktura Tekstów, Nowa Sól 2015. Dyplom za całokształt twórczości: Ireneusz Krzysztof Szmidt, Mieczysław J. Warszawski (1950-2015), pośmiertnie. Dyplom za walory edytorskie: Zygmunt Marek Piechocki za walory edytorskie książki Ad libitum Zygmunta Marka Piechockiego, Gorzów Wlkp. 2015
Lubuski Wawrzyn Naukowy – Edward Rymar, Historia polityczna i społeczna Nowej Marchii
w średniowieczu (do roku 1535), wydawca: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2015. Dyplom za najlepszą książkę popularnonaukową: ks. Dariusza Gronowskiego, Bp Wilhelm Pluta. Biografia, wydawca: Instytut Biskupa Wilhelma Pluty w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp., Zielona Góra 2015. Dyplom za walory edytorskie: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego za książkę Marcelego Tureczka, Campanae, quae in confinio sonant. Studium z dziejów ludwisarstwa na pograniczu śląsko-brandenbursko-pomorskim w XIII-XVIII wieku, Zielona Góra 2015.
Lubuski Wawrzyn Dziennikarski – Michał Szczęch za artykuły prasowe: „Blood and Honour (Mury Polskie)", „Ćwierć miliona ruskich", „Niemiecki las żywi nas. Grzyb to pieniądz", „Wszyscy jesteśmy winni".
Dyplom za całokształt twórczości: Dariusz Chajewski. Dyplom dla wyróżniającego się młodego dziennikarza: Karolina Kamińska.
Ważniejsze imprezy cykliczne
Tydzień Bibliotek: blok imprez promujących książki, literaturę i czytelnictwo w ramach ogólnopolskiej akcji, która przebiegała w dniach 8-15 maja ph. Biblioteka inspiruje. Wojewódzki Dzień Bibliotekarza
i Bibliotek odbył się 6 maja w WiMBP im. Z. Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. Ponadto zorganizowano 14 maja koncert chóru żeńskiego Polirytmia, działającego w Młodzieżowym Centrum Kultury i Edukacji „Dom Harcerza" im. Janusza Korczaka w Zielonej Górze. Chór obchodził w kwietniu 2016 r. swój jubileusz 30-lecia pracy artystycznej.
Noc Bibliotek 2016 – inicjator akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej przy finansowym wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Hasło 2. edycji akcji – Wolno czytać! Poza atrakcjami dla najmłodszych w Centrum Bibliotecznym dla Dzieci i Młodzieży przygotowano dla dorosłych 4 czerwca literacką noc:
promocja tomiku poetyckiego Śnieżnobiałe wiśnie Wojciecha Śmigielskiego – poety, krytyka literackiego, historyka literatury, tłumacza;
spotkanie autorskie z Michałem Witkowskim – pisarzem i dziennikarzem, felietonistą, autorem książek m.in.: Lubiewo, Barbara Radziwiłłówna z Jaworzna-Szczakowej, Fynf und cfancyś;
wernisaż wystawy Michał Hrisulidis. Scenografia i rysunki (Michał Hrisulidis – grecki artysta
z Wrocławia. Zajmuje się scenografią filmową i teatralną, malarstwem, rysunkiem. Autor rysunków
w tomiku Śnieżnobiałe wiśnie Wojciecha Śmigielskiego);
nocna projekcja filmu 33 minuty w Zielonej Górze czyli w połowie drogi. Scenariusz Halina Bohuta-Stapel, reżyseria Tomasz Łupak. Projekcja odbyła się z udziałem scenarzystki filmu.
Po raz 5. 3 września zorganizowano w ramach ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania otwarte głośne czytanie powieści Quo vadis Henryka Sienkiewicza. Dzięki Honorowemu Patronatowi Marszałek Elżbiety Anny Polak akcję zrealizowano we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego. Adaptację „Quo vadis" w opracowaniu Iwony Kusiak – dyrektor Gabinetu Biura Zarządu Województwa Lubuskiego, czytały osoby powszechnie znane w regionie, przedstawiciele świata kultury, sztuki, polityki i biznesu. Fragmenty „Quo vadis" czytali m.in.: Robert Paluch – wicewojewoda Lubuski, Stanisław Tomczyszyn – wicemarszałek, Katarzyna Osos – poseł na Sejm RP, Artur Zasada – poseł na Sejm RP, Paweł Pudłowski – poseł na Sejm RP, Czesław Fiedorowicz - przewodniczący Sejmiku Województwa Lubuskiego, Krzysztof Machalica - radny Miasta ZG, Agata Miedzińska - dyrektor ZOK, Tomasz Siemiński - dyrektor RCAK oraz Monika Lobodasova – dyrektor Książnicy im. Krajská knižnica Karola Kmeťka v Nitre, Andrzej Buck – dyrektor biblioteki. W holu głównym Biblioteki Norwida uruchomiony został także w dniu wydarzenia, regał bookcrossingowy z dziełami Henryka Sienkiewicza. Wydarzenie zakończył w mediatece Góra Mediów pokaz filmu "Quo vadis" w reżyserii Jerzego Kawalerowicza. Egzemplarze Quo vadis, przyniesione na wydarzenie przez publiczność były stemplowane specjalną, okolicznościową pieczęcią, otrzymaną z Kancelarii Prezydenta RP.
Festiwal Literacki im. Anny Tokarskiej 6. Proza Poetów (listopad-grudzień). W ramach Festiwalu odbyło się 9 spotkań i 1 wernisaż::
15 listopada: Inauguracja Festiwalu – Anna Tokarska... wiersze poetki, patronki Festiwalu
w interpretacji Barbary Konarskiej, Danuty Kuleszyńskiej, Bożeny Rudkiewicz, Danuty Wesołowskiej – słuchaczek Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ponadto odbył się wernisaż Stygmaty błękitu (instalacje, malarstwo, poezja) Małgorzaty Gołębiewicz, artystki z Mirostowic Dolnych.
16 listopada: Festiwal dzieciom – Zaczarowany świat Joanny Papuzińskiej – spotkanie autorskie z Joanną Papuzińską, poetką, autorką bajek i wierszy dla dzieci, profesor nauk humanistycznych.
17 listopada: Pogodna biel dobrego samopoczucia – promocja tomiku wierszy Pauliny Korzeniewskiej, poetki, tłumaczki, filologa angielskiego, doktorantki w Instytucie Neofilologii UZ.
Wieczór połączony z promocją wydania Lubuskiego Pisma Literacko-Kulturalnego Pro Libris nr 50-54.
22 listopada: warsztaty pisarskie dla licealistów – LO nr 5 Zielona Góra z udziałem Katarzyny Bondy, najpopularniejszej autorki powieści kryminalnych w Polsce.
Lubuskie śledztwo kryminalne – panel dyskusyjny z udziałem lubuskich prozaików: Krzysztofa Koziołka, Łukasza Kotwickiego, Przemysława Piotrowskiego oraz gościa specjalnego Katarzyny Bondy.
Spotkanie autorskie z Katarzyną Bondą – najpopularniejszą autorką powieści kryminalnych w Polsce, dokumentalistką, dziennikarką oraz scenarzystką. Prowadzenie: dr Wolfgang Brylla.
23 listopada: Droga do piekła – promocja książki Przemysława Piotrowskiego, prozaika, autora powieści Kod Himmlera.
24 listopada: Świat sonetem scalony – spotkanie z Krystyną Konecką, sonecistką, poetką
z Białegostoku, dziennikarką, reporterką. Moderator: Eugeniusz Kurzawa. Spotkanie w ramach jubileuszu 55-lecia zielonogórskiego oddziału Związku Literatów Polskich.
30 listopada: Sprzedawca arbuzów – promocja zbioru felietonów Marcina Mellera, dziennikarza, felietonisty.
Wakacyjny cykl Z książką na leżaku w ramach Lata Muz Wszelakich (lipiec-sierpień):
7 lipca: spotkanie z Krystyną Sienkiewicz – legendą polskiego filmu i kabaretu, utalentowaną plastycznie i literacko aktorką oraz Grzegorzem Ćwiertniewiczem, autorem biografii aktorki pt. Krystyna Sienkiewicz. Różowe zjawisko;
21 lipca: spotkanie ze Zbigniewem Buczkowskim, polskim aktorem filmowym i estradowym, autorem autobiograficznej opowieści Pisz pan książkę. Prowadzanie: Anna Polus, zastępca dyrektora WiMBP;
18 sierpnia: spotkanie z Joannę Żółkowską – znakomitą aktorką teatralną, telewizyjną i filmową.
25 sierpnia: spotkanie z Jolantą Fraszyńską – znakomitą aktorką teatralną, filmową i telewizyjną. Rozmowę prowadził Łukasz Maciejewski – filmoznawca, krytyk filmowy i teatralny.
Krakowski Salon Poezji w Zielonej Górze (lipiec-grudzień)
10 lipca: Poezja ks. Jana Twardowskiego...Anna Dymna i Krzysztof Orzechowski, wybitna aktorka teatralna i filmowa, działaczka społeczna, założycielka i prezes Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko" oraz polski aktor i reżyser teatralny, dyrektor Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, profesor sztuk teatralnych.
6 listopada: Miłosz, Herbert, Szymborska... Maja Komorowska, wybitna aktorka teatralna, filmowa, telewizyjna, pedagog i profesor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza
w Warszawie. Rozmowa o książce Mai Komorowskiej i Tadeusza Sobolewskiego "Pytania, które się nie kończą".
27 listopada: Literaturę na głos Mickiewicza, Słowackiego, Gombrowicza, Eliota, Gałczyńskiego... Mariusz Bonaszewski, aktor filmowy, teatralny, dubbingowy i radiowy.
11 grudnia: Poezja Marii Jasnorzewskiej-Pawlikowskiej... Magdalena Zawadzka, wybitna aktorka teatralna i filmowa. Rozmowa o książce Taka jestem i już! M. Zawadzkiej.

Większe imprezy dla dzieci:

 • Z książką na walizkach. XI Lubuskie spotkania pisarzy z młodymi czytelnikami „"Z książką na walizkach". 11. edycja akcji przebiegła pod hasłem Odkrywcy. Cel akcji – promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie nawyku systematycznego sięgania po książki i rozwijanie zainteresowań literackich, aktywizacja działalności bibliotek w zakresie animacji czytelniczej, integracja społeczności lokalnej. W dniach 21-22 września odbyło się 20 spotkań autorskich dla dzieci i młodzieży: w filiach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze (6 spotkań) oraz w bibliotekach publicznych południowej części województwa lubuskiego (14 spotkań, m.in. w Ciosańcu, Gubinie, Kargowej, Kożuchowie, Lubsku, Maszewie-Rybakach, Nowej Soli, Sulechowie, Szprotawie, Szlichtyngowej, Świebodzinie, Wschowie, Żaganiu, Żarach. Nasz region odwiedzili popularni autorzy książek dla dzieci i młodzieży: Renata Piątkowska, Katarzyna Wasilkowska, Marcin Brykczyński, Andrzej Grabowski i Tomasz Trojanowski oraz przedstawiciele łódzkiego wydawnictwa Literatura. Plenerowa impreza podsumowująca akcję odbyła się 23 września br. w Szprotawie. Organizatorem finału była Miejska Biblioteka Publiczna w Szprotawie. Dla uczestników przygotowano liczne atrakcje m.in. występy artystyczne dzieci ze szprotawskich i szkół, zabawy, konkursy oraz kiermasz książek łódzkiego wydawnictwa Literatura. W ramach akcji zorganizowano konkurs plastyczny ph. Odkrywcy. Nagrody główne – tablety, ufundowane przez wydawnictwo Literatura oraz Lubuskie Stowarzyszenie Miłośników Działań Kulturalnych Debiut wręczone zostały laureatom podczas finału akcji.
 • Czytam sobie w bibliotece - cykl spotkań z literaturą dla dzieci (F5).
 • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – cykl lekcji bibliotecznych dzieci (F5).
 • Ołówek opowiada – cykll zajęć plastycznych dla dzieci (F5).
 • Znani zielonogórzanie – śladami historii – wykład z prezentacją multimedialną dr. Dawida Kotlarka (F5).
 • Konkurs plastyczny nawiązujący do twórczości Renaty Piątkowskiej (F5).
 • Dzień Ziemi - warsztaty plastyczne (F5).
 • Malowane kolędy i pastorałki - zajęcia plastyczne dla dzieci i rodziców (F5).
 • Spotkanie z autorami książek dla dzieci: Agnieszką Ginko, Renatą Piątkowską, Tomaszem Trojanowskim i Dariuszem Rekoszem (filie).
 • Igłą malowane – wystawa obrazów haftowanych krzyżykiem Katarzyny Gartel (F5).
 • Indywidualna praca z czytelnikiem po udarach lub wypadkach, uczącym się mówić i czytać (F10).
 • Herbatka przy samowarze – cykl ośmiu spotkań (F4).
 • Spotkania autorskie z pisarzami i prelekcje: Łukaszem Kotwickim, dr Włodzimierzem Kwaśniewiczem, Ewą Chruściel, dr Martą Wiatrzyk-Iwaniec (UZ), z Piotrem Szczepankowskim (potomkiem J. Chełmońskiego), z Marią Siatecką z klubu „Kryształ" przy ZUTW (filie).
 • Pasje naszych czytelników – cykl sześciu wystaw (F4).
 • Spieszmy się kochać ludzi – wieczór z poezją Jana Twardowskiego w 10. rocznicę śmierci księdza-poety (F1).
 • Panel dyskusyjny o filozofii ks. Józefa Tischnera z okazji 85. rocznicy urodzin księdza-filozofa, prowadzony przez dr Agnieszkę Szczap (F1).
 • Warsztaty dziewiarskie dla początkujących prowadzone przez Katarzynę Grabias-Banaszewską (F1).
 • Happening „Rozbiegani! Rozczytani!", w ramach którego odbył się I Bieg z Książką (F1).
 • Warsztaty ,,Język wrażliwy, czyli jak mówić, by nie dyskryminować" prowadzone przez dr hab. Magdalenę Steciąg prof. UZ (F1).
 • Warsztaty emisji i estetyki głosu ,,Poznaj swój głos" prowadzone przez dr hab. Jolantę Sipowicz prof. UZ (F1).
 • Wykład i dyskusja o świadomych wyborach życiowych ph. „Zabawa w życie po swojemu", prowadzenie: coach rozwoju osobistego Dorota Leligdowicz (F1).
 • Spotkania relaksacyjne dla odprężenia ciała i umysłu dla młodzieży i osób dorosłych ,,Wizualizacje dla ciała i umysłu" prowadzone przez Małgorzatę Szczepaniak (F1, F11, F2).
 • Galeria na Ptasiej – 7 wernisaży i 2 finisaże wystaw (F1).
 • Walentynkowy Konkurs Czytelniczy (razem z Zespołem Edukacyjnym nr 3) (F2).
 • Konkurs fotograficzny ph. „Kot w roli głównej" (F2).
 • Piątki z Elmerem – cykl dziesięciu spotkań dla przedszkolaków (F2).
 • Bajki Pomagajki – cykl spotkań z bajką terapeutyczną (F 2).
 • Pierwszak w bibliotece – spotkanie dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej (F2).
 • Slajdowisko – spotkania z podróżnikami (F7).
 • Jestem Europejczykiem – Pojedynek na słowa – warsztaty przygotowujące do debaty oksfordzkiej dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej (przy współpracy Punktu Informacji Europejskiej) (F7).
 • Biblioteka inspiruje do... zabawy i czytania – czytanie i zabawy w plenerze dla dzieci wczesnoszkolnych i przedszkolnych (F7).
 • Książka na dzień dobry – cykliczne spotkania promujące czytelnictwo wśród najmłodszych (F7).
 • Drzewo wyobraźni – cykliczne zajęcia muzyczno-plastyczne dla dzieci (F7).
 • Warsztaty plastyczne z muzyką – cykliczne spotkania z dziećmi (F7).
 • Randka w ciemno – książkowe walentynki (F7).
 • Kreatywne warsztaty wielkanocne dla dorosłych i dzieci przy współpracy z Punktem Informacji Europejskiej (F7).
 • Subkultury młodzieżowe – cykliczne spotkania w ramach lekcji artystycznych (F7).
 • Biblioteka inspiruje do... rozwijania pasji – spotkanie z Katarzyną Jankowską, dziennikarką muzyczną Radia Zachód (F7).
 • Świadomy przedszkolak – warsztaty o prawach dziecka przy współpracy z ZTE Civilitas w i studentów Wydziału Prawa UZ (F7).
 • Objazdowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS przy współpracy z ZTE Civilitas (F7).
 • Warsztaty plastyczne w ramach Międzynarodowego Festiwalu Folkloru przy współpracy z Regionalnym Centrum Animacji Kultury (F7).
 • Porysowane – kreatywne warsztaty z ilustracji dla dzieci (F7).
 • Mikołajkowe warsztaty plastyczne przy współpracy z Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct w Zielonej Górze (F7).
 • Warsztaty DJ-skie (F7).
 • Zimowe bajki – cykliczne zajęcia dla dzieci (F7).
 • Światowy Dzień Kota – zajęcia literackie dla przedszkoli (F9).
 • Międzynarodowy Dzień Książki Dziecięcej – uczniowie V LO czytali dzieciom (F9).
 • Święto Patrona Biblioteki Bromby i Przyjaciół – zajęcia literacko-plastyczne popularyzujące patrona biblioteki (F9).
 • Zagraj z nami! Testowanie gier o tematyce ekologicznej – spotkania dla młodzieży gimnazjalnej (F11).
 • Imieninowe spotkanie z Piotrusiem – zajęcia literacko-plastyczne popularyzujące patrona biblioteki (F11).
 • Wielkanocne spotkanie z rękodziełem – tworzenie ozdób wielkanocnych i kartek świątecznych (F11).
 • Kocie inspiracje w bibliotece – warsztaty plastyczne dla dzieci i dorosłych (F11).
 • Piątek z przytulanką – miniwarsztaty krawieckie dla dzieci i dorosłych (F11).
 • Bożonarodzeniowe ozdoby – warsztaty plastyczne dla dzieci (F11).
 • XII Wiosenny Konkurs Ortograficzny dla Gimnazjalistów (Centrum Biblioteczne Dla Dzieci i Młodzieży).
 • XVII Przegląd „Mistrz Pięknego Czytania" ph. „Bombowa literatura – lektura" (CBdDiM).
 • Kleksomania 2016 – ósma edycja konkursu (CBdDiM).
 • Literacki Turniej Żywego Chińczyka – turniej oparty na grze planszowej (CBdDiM).
 • Letnia Czytelnia Norwida –zabawy, warsztaty i spotkania dla dzieci młodszych i ich rodziców w okresie wakacyjnym (CBdDiM).
 • Pogotowia językowe w j. angielskim i j. niemieckim dla młodzieży z gimnazjum i liceum oraz seniorów (Biblioteka Obcojęz., Mediateka).
 • Dzień Szekspirowski – obchody 400-setnej rocznicy śmierci Szekspira (B, Obcojęz.).
 • Dzień Amerykański – we współpracy z Ambasadą USA w Warszawie (B. Obcojęz.).
 • Europejskie Święto Języków – prelekcja podróżnika Włodzimierza Kołodziejskiego (B. Obcojęz.).
 • Wojewódzki Konkurs na Recenzję Książki Obcojęzycznej (Biblioteka Obcojęz.).
 • Wieczór literatury rosyjskiej – recytacja wierszy poetów rosyjskich oraz recital Andrieja Kotina w języku rosyjskim (B. Obcojęz.).

Koordynowano działalność 96 Dyskusyjnych Klubów Książki w południowej części województwa lubuskiego, dla których zakupiono 1 345 vol. książek za kwotę 39 237,65 zł.
Kluby liczą 664 stałych członków, którzy uczestniczyli w 672 spotkaniach klubowych.
Dla klubowiczów zorganizowano 56 spotkania autorskie i 9 spotkań i eventach kulturalnych, w tym: np. przedsięwzięcia animacyjne, edukacyjne i kulturalne: Święto cioci według Elizy Piotrowskiej, Mistrz Pięknego Czytania, - Festiwal Literatury Dziecięcej, Konkurs fotograficzny WYKADROWANI, Dyskusyjne Kluby Książki na krakowskich salonach, szkolenie dla moderatorów „W poszukiwaniu lektury idealnej"; zrealizowano także film promujący DKK kluby w płd. części województwa lubuskiego. W imprezach udział wzięło ok. 2,5 tys. osób.

Wizyta delegacji z Biblioteki w Nitrze, mieście partnerskim Zielonej Góry, w ramach projektu SBP Oddział w Zielonej Górze i Biblioteki Regionalnej w Nitrze (Krajska Knžnica Karola Kmeťka) poznanie systemu bibliotecznego na Słowacji. Odwiedziny w Bibliotece Uniwersyteckiej w Bratysławie, Bibliotece Uniwersytetu i Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze, udział w seminarium szkoleniowym dla bibliotekarzy regionalnych Regionu Nitrzańskiego (referaty i prezentacje na tematy zawodowe); warsztaty dla dzieci w Nitrze z połączeniem online z Biblioteką w Zielonej Górze.

10) Działalność naukowa Biblioteki

 1.  Organizacja międzynarodowej konferencji naukowej pt. Osoby z niepełnosprawnością w bibliotece – Inkluzja w świecie informacji i kultury – Teoria i praktyka (termin: 8-9 listopada 2016 r.). Współorganizatorzy: Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Zarząd Główny; Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Katedra Pedagogiki Specjalnej i Zakład Profilaktyki Społecznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Tematyka konferencji: Osoby z niepełnosprawnością, osoby w niekorzystnej sytuacji, osoby niesprawne czytelniczo, osoby z trudnościami w odczytywaniu druku – jako użytkownicy systemu biblioteczno-informacyjnego. Materiały biblioteczne (forma i treść) i technologie wspomagające a dostęp do informacji. Oferta usług i praca z użytkownikiem z niepełnosprawnością – od obsługi bibliotecznej osób z niepełnosprawnością, animacji kulturalnej – do biblioterapii. Biblioteczne przestrzenie realne i wirtualne – lokal i jego otoczenie, strony internetowe biblioteki a niepełnosprawność użytkownika.
 2. 7 spotkań w ramach konwersatoriów bibliotekoznawczych:
  • 20 stycznia 2016 r. dr hab. Aneta Firlej-Buzon (Uniwersytet Wrocławski), Działalność prof. Antoniego Knota w zakresie organizacji bibliotekarstwa naukowego na Dolnym Śląsku w latach 1945-1956;
  • 17 lutego 2016 r. dr hab. Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Media i usługi biblioteczne dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • 16 marca 2016 r. dr hab. Franciszek Pilarczyk (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim), Pan Tadeusz ilustrowany;
  • 20 kwietnia 2016 r. dr hab. Bernadetta Darska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Kultura w sieci, czyli dlaczego papierowe czasopisma kulturalne znikają i nie odradzają się w Internecie;
  • 18 maja 2016 r. dr hab. Bogumiła Staniów, prof. UWr. (Uniwersytet Wrocławski), Książka popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży w PRL-u (z warsztatu badacza);
  • 16 listopada 2016 r. prof. dr hab. Joanna Papuzińska, Współczesna poezja dla dzieci;
  • 14 grudnia 2016 r. dr hab. Grzegorz Nieć (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), Drugie życie książki w teorii i praktyce (współczesny handel książką używaną i zabytkową).
 3. 9 spotkań (działanie wspólne z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu) w ramach Centrum Edukacyjnego IPN Przystanek Historia w Zielonej Górze:
  • 20 stycznia 2016 r. pokaz oraz dyskusja nad filmem dokumentalnym Arkadiusza Gołębiewskiego Dzieci Kwatery „Ł" (2014) oraz prezentacja książki Karoliny Wichowskiej Łączka. Poszukiwania i identyfikacja ofiar terroru komunistycznego na warszawskich Powązkach (2015) z udziałem autorów oraz bohaterów filmu: Anny Tasiemskiej, wnuczki Władysława Borowca „Żbika", i Krzysztofa Olechnowicza, syna płk. Antoniego Olechnowicza. Moderator: dr Agnieszka Łuczak.
  • 19 lutego 2016 r. pokaz oraz dyskusja nad filmem Jana Ledóchowskiego Wujowie i inni z udziałem reżysera filmu Jana Ledóchowskiego, dr. hab. Roberta Skobelskiego, prof. UZ i dr. Radosława Domkego. Moderator: dr Przemysław Bartkowiak.
  • 9 marca 2016 r. spotkanie dyskusyjne wokół książki Piotra Semki My, reakcja. Historia emocji antykomunistów 1944-1956 z udziałem autora. Moderator: dr Agnieszka Łuczak.
  • 21 kwietnia 2016 r. dyskusję panelową Obchody milenijne na Środkowym Nadodrzu w 1050. rocznicę Chrztu Polski z udziałem: dr hab. Elżbiety Wojcieszyk, bp. dr. Pawła Sochy, prof. dr. hab. Czesława Osękowskiego, ks. dr. hab. Dariusza Śmierzchalskiego-Wachocza, mec. Waleriana Piotrowskiego i dr. Marcelego Tureczka. Moderator dr hab. Konrad Białecki.
  • 30 maja 2016 r. projekcja filmu Rafała Kotomskiego pt. Trzydziestego maja, sześćdziesiątego roku. Dyskusja panelowa z udziałem reżysera Rafała Kotomskiego oraz historyków ks. prof. dr. hab. Dariusza Śmierzchalskiego-Wachocza i dr. Tadeusza Dzwonkowskiego pt. Rola Wydarzeń Zielonogórskich w walce o suwerenność Polaków. Moderator: Marek Budniak. Działanie wspólne z Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana", Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu oraz Archiwum Państwowym w Zielonej Górze
  • 15 czerwca 2016 r. pokaz filmu Paradoks o konduktorz" w reż. Michała Dudziewicza, poprzedzony wykładem dr hab. Elżbiety Wojcieszyk (IPN Poznań) Poznański Czerwiec 1956 w 60. rocznicę wydarzeń.
  • 28 września 2016 r. spotkanie dyskusyjne wokół książki dr. Rafała Reczka pt. Pielgrzymowanie w PRL na przykładzie pieszych pielgrzymek Duszpasterstwa Rolników Diecezji Gorzowskiej z Klenicy do Częstochowy w latach 1984-1989 z udziałem autora oraz bp. dr. Pawła Sochy, ks. prałata Eugeniusza Jankiewicza, ks. dr. hab. Dariusza Śmierzchalskiego-Wachocza i Edwarda Lipca. Moderator: dr hab. Konrad Białecki.
  • 26 października 2016 r. spotkanie dyskusyjne wokół książki pt. Władze wobec Kościołów i związków wyznaniowych na Środkowym Nadodrzu w latach 1980-1989 z udziałem: bp. dr. Pawła Sochy, ks. dr. hab. Dariusza Śmierzchalskiego-Wachocza, dr. hab. Daniela Koteluka, oraz dr. Przemysława Zwiernika. Moderatorzy: dr hab. Konrad Białecki i dr hab. Elżbieta Wojcieszyk.
  • 23 listopada 2016 r. spotkanie dyskusyjne wokół książki Grzegorza Barczykowskiego i Łukasza Przybyłki pt. Więźniowie Wronek w okresie stalinowskim. Część I. Lata 1945-1948 z udziałem autorów. Moderator: Rafał Kościański.
 4. Organizacja nocnej obserwacji nieba Szukamy nowych obiektów astronomicznych (z Zielonogórskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Polskim Towarzystwem Miłośników Astronomii Oddział w Zielonej Górze, Kołem Naukowym Studentów Astronomii Uniwersytetu Zielonogórskiego).
 5. Zeszyt 7 „Zielonogórskich Studiów Bibliotekoznawczych" (ZSB). Jest to czasopismo naukowe (ISSN 2299-3363) poświęcone zagadnieniom szeroko pojętego bibliotekoznawstwa i jego nauk szczegółowych, wydawany w cyklu rocznym przez zielonogórską Bibliotekę.
 6. Udział pracowników WiMBP w konferencjach naukowych organizowanych przez inne jednostki naukowe w kraju (sesje, konferencje naukowe).
 7. Prowadzenie badań naukowych z zakresu historii i kultury regionu oraz historii prasy, książki i czytelnictwa: w celu upowszechniania dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz jego ochrony.
 8. Kwerenda archiwalna prowadzona w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze, Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, Izbie Muzealnej Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, Izbie Muzealnej Stowarzyszenia Pionierów Zielonej Góry – dotycząca podręcznika Dziedzictwo Ziemi Lubuskiej. Dzieje i kultura, red. B. Burda, M. Szymczak).
 9. 31 artykułów naukowych i popularno-naukowych – publikacje pracowników WiMBP w 2016 roku, między innymi w następujących czasopismach: „Zielonogórskie Studia Bibliotekoznawcze„ „Bibliotekarz Lubuski", „Bibliotekarz", „Poradnik Bibliotekarza", „Filologia Polska", Piśmie „Pro Libris", „Studia Zielonogórskie", w czasopismach i materiałach konferencyjnych, zbiorowych publikacjach naukowych oraz pismach elektronicznych. Dotyczyły one zagadnień bibliotekarskich oraz historii i kultury regionu.
 10. Akcja Norwid poszukuje dawnych regionaliów – podziel się swoimi historycznymi zbiorami z innymi czytelnikami. Pozyskano do zbiorów Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej publikacje z następujących instytucji: Izby Muzealnej Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej, Izby Pamiątek Regionalnych w Babimoście, Izby Tradycji przy Szkole Podstawowej w Nowym Kramsku, Izby Pamięci przy Szkole Podstawowej w Podmoklach Małych.
 11. Przeprowadzenie projektu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura Cyfrowa" dotyczącego digitalizacji „Gazety Zielonogórskiej" i „Gazety Lubuskiej" z lat 1950-1990.
 12. Ankieta Badanie satysfakcji użytkowników biblioteki w ramach ogólnopolskiego projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek. Dodatkowo przygotowano wersję elektroniczną kwestionariusza do zamieszczenia na stronach internetowych i FB. Wyniki opracowane zostaną w maju 2017 r.
 13. Badanie Młodzież w bibliotece. Przygotowano ankietę i przekazano do szkół. Opracowano dane oraz wstępne wnioski.
 14. 14 i 15 czerwca oraz 25 i 26 czerwca 2016 r., w uzgodnieniu z Instytutem Książki, przygotowano warsztaty podstawowe i zaawansowane dotyczące obsługi systemu bibliotecznego MAK+.
 15. 12 października 2016 r., wspólnie z grupą wydawniczą Helion i serwisem Lustro Biblioteki, przygotowano szkolenie NASBI/OSBI w sieci profesjonalnych e-booków - dla bibliotekarzy WiMBP i placówek gminnych.
 16. Szkolenia dla kadry merytorycznej WiMBP: Ewolucja literatury popularnej. Zarys problemu (dr hab. prof. UZ Bogdan Trocha); Język i tożsamość (dr hab. prof UZ Magdalena Hawrysz).

11/ Zadania inwestycyjne i remonty

 1. Przeprowadzono II etap modernizacji Oddziału dla Dzieci w ramach realizacji projektu pn. „Budowa Nowoczesnego Centrum Bibliotecznego dla Dzieci i Młodzieży" w zakresie nowej aranżacji przestrzeni wyremontowanej w 2015 roku. Dzięki wsparciu finansowemu radnych Miasta Zielona Góra zamontowano rolety i zasłony panelowe w oknach, zakupiono kompletne wyposażenie do sali animacyjnej (krzesełka i stoliki dla dzieci, poduszki okrągłe ze stojakiem dla maluchów, stoliki świetlicowe i krzesła dla młodzieży, krzesła składane ze stojakami do przechowywania oraz regalik i szafki niskie na sprzęt) oraz sali konferencyjnej na antresoli (stół konferencyjny z krzesłami zestaw biurek komputerowych oraz szafy biurowe i regały). Obie sale wyposażono w sprzęt audiowizualny. W sali animacyjnej zamontowano wideoprojektor z ekranem elektrycznym, w sali konferencyjnej zainstalowano tablicę interaktywną z wideoprojektorem. Zakupiono i zamontowano elementy systemu podwieszania obrazów.
 2. Wyremontowano klub Pro Libris na antresoli Biblioteki i nadano mu imię Andrzeja Waśkiewicza – literata, krytyka literackiego, eseisty.
 3. Podpisano porozumienie z Parkiem Naukowo-Technologicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Elektrociepłownią „Zielona Góra S.A." o współpracy w zakresie opracowania dokumentacji audytu energetycznego i programu funkcjonalno-użytkowego dla projektu pn. „Podniesienie efektywności energetycznej budynku biblioteki poprzez montaż inteligentnego oświetlenia, a także realizację innowacyjnego węzła cieplno-chłodniczego wspieranego odnawialnymi źródłami energii". Zakres planowanej inwestycji obejmował będzie wymianę istniejącego oświetlenia w budynku, na oświetlenie oparte na niskoenergetycznych technologiach LED, a także budowę instalacji ogniw fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną ze źródeł odnawialnych na potrzeby wybudowanej instalacji oświetleniowej; budowę innowacyjnego, adsorpcyjnego układu technologicznego produkcji chłodu, na potrzeby klimatyzacji budynku biblioteki, zasilanego ciepłem sieciowym dostarczanym z miejskiej sieci ciepłowniczej; modernizację systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej; zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie systemu monitoringu i zarządzania energią oraz pozostałymi mediami w budynku WiMBP integrującego i optymalizującego całość gospodarki energetycznej w obiekcie. Umożliwi to Bibliotece złożenie wniosku aplikacyjnego o pozyskanie środków na realizacje inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.
 4. Przeprowadzono rozeznanie rynku i podpisano umowę leasingową na zakup nowego samochodu transportowo-osobowego marki PEUGEOT Partner, który zapewnił bezpieczną obsługę transportową i właściwą realizację zadań statutowych Biblioteki.
 5. W ramach projektu „Digitalizacja Gazety Zielonogórskiej i Gazety Lubuskiej" realizowanego, w ramach Programu KULTURA CYFROWA ze środków MKiDN zakupiono 3 zestawy komputerowe oraz macierz dyskową do przechowywania i udostępniania zdigitalizowanych materiałów czytelnikom.
 6. Dokonano wymiany akumulatorów zasilania klap dymowych i baterii w sygnalizatorach przeciwpożarowego systemu alarmowego zainstalowanego w budynku głównym Biblioteki.
 7. Przeprowadzono konserwację głównego wyłącznika prądu oraz pomiary elektryczne instalacji odgromowej a także pomiary elektryczne skuteczności zerowania i rezystancji izolacji instalacji elektrycznej w budynku głównym. Przeprowadzono również próbę szczelności instalacji gazowej w budynku.
 8. Prowadzono przeglądy i badania okresowe dźwigów osobowych eksploatowanych w budynku głównym WiMBP.
 9. Wymieniono uszkodzoną kamerę zewnętrznego monitoringu wizyjnego przy wejściu głównym do budynku WiMBP oraz szyfrator przeciwwłamaniowego systemu alarmowego w Portierni.
 10. Kontynuowano prace remontowo-modernizacyjne w zakresie poprawy estetyki i funkcjonalności pomieszczeń i terenu wokół budynku m.in.:
  • zamontowano podgumowane rolety zaciemniające w oknach Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów i Księgowości,
  • zakupiono dodatkowe krzesła do Sali Dębowej, zmontowano łącznikami dwa rzędy krzeseł, zlikwidowano dotychczasowe drewniane ławy,
  • przeprowadzono gwarancyjną naprawę ciągów pieszych przy wejściu głównym do budynku w zakresie przyklejenia ruchomych płytek, wymiany płytek uszkodzonych i uzupełnienia spoin.
 11. Wykonano także szereg prac remontowo-modernizacyjnych w lokalach filii miejskich, dzięki którym poprawiono estetykę i podniesiono funkcjonalność pomieszczeń m.in.:
  • przeprowadzono konserwację i naprawę gazowego kotła instalacji centralnego ogrzewania (wymiana pompy, zaworu bezpieczeństwa, wentylatora i naczynia wzbiorczego przeponowego) Filii nr 4,9 przy ul. Podgórnej, naprawiono mechanizmy zamykania 4 okien, zamontowano zewnętrzny reflektor ledowy z czujnikiem ruchu nad drzwiami wejściowymi,
  • wyposażono Filię nr 1 przy ul. Ptasiej w laptop, wideoprojektor i ekran (sprzęt multimedialny zakupiono dzięki finansowemu wsparciu radnych Miasta Zielona Góra), zamontowano również na kolejnej ścianie dodatkową listwę systemu do podwieszania obrazów.
 12. Ponadto prowadzono drobne naprawy i bieżącą konserwację urządzeń i sprzętu w celu zachowania ich właściwego stanu technicznego i umożliwienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych działów w budynku głównym i w filiach.

12/ Pozyskiwanie środków finansowych z programów Unii Europejskiej, fundacji, funduszy, programów operacyjnych itp.:

Lp.  Nazwa zadania źródło finansowania Kwota dofinansowania w zł
1. Dyskusyjne Kluby Książki Instytut Książki 115 200,00
2. Digitalizacja Gazety Zielonogórskiej i Gazety Lubuskiej Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 113 000,00
3. Bombowa literatura- lektura! Miasto Zielona Góra 3 000,00
4. Letnia Czytelnia Norwida Miasto Zielona Góra 3 000,00
5. Panorama niemiecka. Festiwal filmu niemieckiego Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej 16 700,00
6.  Z książką na leżaku ZOK 9 000,00
7. Nagroda rzeczowa dla laureata 2. Zielonogórskiego Festiwalu Filmu i Teatru Kozzi Dymny Himilsbach ZAiKS 2 000,00
8. Europejskie Święto Języków Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim 800,00
9. Wojewódzki Konkurs na Recenzję Książki Obcojęzycznej Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim oraz Ambasady USA w Warszawie 1405,00
10. Zakup czytnika kodów Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie 370,00
11. Dzień Szekspirowski Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct przy Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim 430,00
12. "O finansach w bibliotece... w bibliotece - IV edycja" Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 4 050,00

We współpracy z Lubskim Stowarzyszeniem Miłośników Działań Kulturalnych DEBIUT przygotowano wnioski do Urzędu Marszałkowskiego:

 • „Z książką na walizkach" Lubuskie Spotkania Pisarzy z młodymi czytelnikami – 4 000,00 zł,
 • 2. Zielonogórski Festiwal Filmu i Teatru Kozzi Dymny Himilsbach – 10 000,00 zł.

We współpracy z Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu przygotowano wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego:

 • Publikacja pisma branżowego „Bibliotekarz Lubuski – 2 000,00 zł.

We współpracy z Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Zielonej Górze przygotowano wnioski do Urzędu Miasta Zielona Góra:

 • Wymiana kulturalna bibliotekarzy z Zielonej Góry i Nitry – 10 000,00 zł,
 • Wydanie tomiku poetyckiego Wojciecha Śmigielskiego Śnieżnobiałe wiśnie – 3 000,00 zł,
 • Konwersatoria Bibliotekoznawcze 2016 - 3 000,00 zł.

Ze sprzedaży w Antykwariacie stacjonarnym, internetowym, na kiermaszach 4 131 wol.. dubletów książkowych, płyt gramofonowych, wydawnictw wycofanych ze zbiorów Biblioteki oraz pochodzących z darów uzyskano kwotę 19 246 zł.

13/ Realizacja pozostałych zadań:

Lp. Nazwa zadania Ilość 2016 rok
część wojewódzka filie miejskie razem
1. lekcje biblioteczne 68 189 257
2. konferencje, sesje naukowe 8 - 8
3. spotkania autorskie 89 88 177
4. pogadanki, odczyty 25 147 172
5. szkolenia 71 12   83
6. konkursy 32 23 55
7. wystawy 49 53 102
8. wycieczki 207 97 304
9. inne 155 71 226

 

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą zostać zapisane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli nieduże pliki tekstowe, wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się na naszych witrynach, np. pokazując multimedia. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. Picasa lub YouTube. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.