Biuletyn Informacji Publicznej

Zielona Góra, 30 czerwca 2008 r.

WYNIKI PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty, o których mowa w art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm.

na „Sprzedaż i dostawę sprzętu komputerowego, serwerów, sprzętu sieciowego oraz urządzeń peryferyjnych dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

im. C. Norwida w Zielonej Górze”

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze informuje, iż w dniu 23.06.2008 r. dokonała oceny ofert na sprzedaż i dostawę sprzętu komputerowego, serwerów, sprzętu sieciowego oraz urządzeń peryferyjnych realizowaną w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 10.06.2008 r. pod numerem 124768-2008.

W przetargu wpłynęło 7 ofert . Poniżej zestawienie złożonych ofert zgodnie z przydzielonym numerem oferty:

  1. ATOM PC, Niedziela, Bośko S.J., ul. Piątkowska 70, 61-693 Poznań
  2. ALTER COM Sp. z o.o., ul. Halszki 37/28a, 30-611 Kraków
  3. SYSTEM DATA Sp. o.o., ul. Sienkiewicza 42, 39-300 Mielec
  4. IT SERWIS Sp. z o.o., ul. Zacisze 28, 65-775 Zielona Góra
  5. HARDSOFT – TELECOM, Jarosław Kaźmierczak, ul. Namysłowska 17/19, 60-166 Poznań
  1. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe INFOCOM, ul. Kokosowa 25/8, 65-780 Zielona Góra
  1. Ton Color, Marek Kołodziejski, ul. Stary Rynek 4, 65-067 Zielona Góra

W toku badania i oceny ofert komisja przetargowa stwierdziła, że oferta nr 1 złożona przez Firmę ATOM PC Niedziela, Bośko sp. z o.o., ul. Piątkowska 70, Poznań oraz oferta nr 5 złożona przez Firmę HARTSOFT - TELCOM, ul. Namysłowska 17/19, Poznań nie spełniają warunków określonych spisem wymaganych dokumentów w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W punkcie 6 Spisu wymaganych dokumentów Specyfikacji zapisano, że do oferty załączyć należy: „Wykaz minimum 3 zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 75% ceny ofertowej brutto, z podaniem wartości i terminów dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały zrealizowane należycie.” Oferta nr 1 zawierała wykaz tylko dwóch takich dostaw.
Oferta nr 5 nie zawierała natomiast Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego
W związku z powyższym działając w oparciu o art. 26 ust. 3 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych Biblioteka zwróciła się do oferentów o uzupełnienie, do dnia 30 czerwca 2008 r., ofert o brakujące dokumenty celem potwierdzenia spełniania warunku udziału w przetargu.
Obie Firmy uzupełniły oferty o wymagane dokumenty.
Komisja przetargowa uznała więc wszystkie oferty za ważne.
Zbiorcze zestawienie ofert wraz z ich oceną przedstawiają załączniki do niniejszego pisma.

Zamawiający dopuszczał składanie ofert częściowych. Jedynym kryterium oceny ofert była cena. W związku z powyższym komisja przetargowa, kierując się najniższą ceną w poszczególnych częściach zamówienia, postanowiła dokonać zakupu sprzętu zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. I część zamówienia (zestawy komputerowe i bezprzewodowe czytniki dokumentów elektronicznych na łączną wartość 60.388 zł brutto) w Przedsiębiorstwie Handlowo-Usługowym INFOCOM, ul. Kokosowa 25/8, 65-780 Zielona Góra
2. II część zamówienia (serwery i sprzęt sieciowy na łączną wartość 50.688,56 brutto) w firmie „TONCOLOR” Marek Kołodziejski, ul. Stary Rynek 4, 65-067 Zielona Góra
3. III część zamówienia (urządzenia peryferyjne – drukarki i skanery) na łączną wartość 12.764 zł brutto) w firmie SYSTEM DATA Sp. z o.o., ul. Sienkiewicz 42, 39-300 Mielec.

Szczegółowe wykazy z ilością i konfiguracją zamawianego sprzętu wraz z umową zostaną przekazane wybranym w przetargu firmom w dniu 11 czerwca 2008 r. 

ZP-12
oznaczenie sprawy L.dz.AD-226/6/2008 DRUK ZP-12

 

Numer postępowania (Biuletyn Zamówień Publicznych nr 124768-2008 z dn. 10.06.2008 r.)

Pieczęć zamawiającego

Zbiorcze zestawienie ofert na sprzedaż i dostawę sprzętu komputerowego, serwerów, sprzętu sieciowego oraz urządzeń peryferyjnych dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze

Nr ofe-rty

Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz adres wykonawcy

I część zamówienia

II część zamówienia

III część zamówienia

Cena oferty*

Termin wyko-nania*

Okres gwarancji*

Cena oferty*

Termin wyko-nania*

Okres gwarancji*

Cena oferty*

Termin wyko-nania*

Okres gwarancji*

1
ATOM PC
Niedziela, Bośko S.J.
ul. Piątkowska 70
61-693 Poznań
66.089,84
29.07
24 m-ce
-
-
-
-
-
-
2
ALTER COM Sp. z o.o.
ul. Halszki 37/28a
30-611 Kraków
-
-
-
57.390,-
31 dni od złożenia zamów.
24 m-ce
-
-
-
3
SYSTEM DATA Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 42
39-300 Mielec
-
-
-
51.694,-
do 31.07.
24 m-ce
12.764,-
do 31.07.
24 m-ce
4
IT SERWIS Sp. z o.o.
ul. Zacisze 28
65-775 Zielona Góra
-
-
-
-
-
-
13.529,80
28 dni od złożenia zamów.
ABD 24 m-ce
C 12 m-cy
5
HARDSOFT – TELECOM
Jarosław Kaźmierczak
ul. Namysłowska 17/19
60-166 Poznań
68.978,-
21 dni od złożenia zamów.
24 m-ce
-
-
-
13.486,-
21 dni od złożenia zamów
24 m-ce

* - w złotych, brutto

.............................................
(podpis osoby sporządzającej protokół)

numer strony 1

.................................................................................................

(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Nr ofe-rty

Firma (nazwa)
lub nazwisko oraz adres wykonawcy

I część zamówienia

II część zamówienia

ZP-12

III część zamówienia

Cena oferty*

Termin wyko-nania*

Okres
gwarancji*
Cena oferty*

Termin wyko-nania*

Okres
gwarancji*
Cena oferty*

Termin wyko-nania*

Okres
gwarancji*
6

Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe INFOCOM

ul. Kokosowa 25/8

65-780 Zielona Góra

60.388,-
31.07.
24 m-ce
54.450,-
31.07.
24 m-ce
13.098,-
31.07.
24 m-ce
7
TONCOLOR

Marek Kołodziejski

Ul. Stary Rynek 4

65-067 Zielona Góra

65.023,56
21 dni od złożenia zamów.
24 m-ce
50.688,56
21 dni od złożenia zamów.
24 m-ce
13.513,94
21 dni od złożenia zamów.
24 m-ce

* - w złotych, brutto

.....................................................
(podpis osoby sporządzającej protokół)

numer strony 2

................................................................................................

(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej

  

 

oznaczenie sprawy oznaczenie sprawy oznaczenie sprawy L.dz.AD-226/6/2008

Numer postępowania (Biuletyn Zamówień Publicznych nr 124768-2008 z dn. 10.06.2008 r.) DRUK ZP-21

Pieczęć zamawiającego

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert dostawę sprzętu komputerowego, serwerów, sprzętu sieciowego oraz urządzeń peryferyjnych dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze

Nr ofe-rty

I część zamówienia

II część zamówienia

III część zamówienia

Cena oferty*

Liczba pkt w kryterium cena

Cena oferty*

Liczba pkt w kryterium cena

Cena oferty*

Liczba pkt w kryterium cena

1
66.089,84
91,37
-
-
-
-
2
-
-
57.390,00
88,32
-
-
3
-
-
51.694,00
98,06
12.764,00
100
4
-
-
-
-
13.529,80
94,34
5
68.978,00
87,55
-
-
13.486,00
94,65
.....................................................

(podpis osoby sporządzającej protokół)

.............................................................

(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

numer strony 1

oznaczenie sprawy oznaczenie sprawy oznaczenie sprawy L.dz.AD-226/6/2008

Numer postępowania (Biuletyn Zamówień Publicznych nr 124768-2008 z dn. 10.06.2008 r.) DRUK ZP-21

Pieczęć zamawiającego

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert dostawę sprzętu komputerowego, serwerów, sprzętu sieciowego oraz urządzeń peryferyjnych dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze

Nr ofe-rty

I część zamówienia

II część zamówienia

III część zamówienia

Cena oferty*

Liczba pkt w kryterium cena

Cena oferty*

Liczba pkt w kryterium cena

Cena oferty*

Liczba pkt w kryterium cena

6
60.388,00
100
54.450,00
93,09
13.098,00
97,44
7
65.023,56
92,87
50.688,56
100
13.513,94
94,45
.....................................................

(podpis osoby sporządzającej protokół)

.............................................................

(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

numer strony 2

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą zostać zapisane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli nieduże pliki tekstowe, wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się na naszych witrynach, np. pokazując multimedia. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. Picasa lub YouTube. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.