Biuletyn Informacji Publicznej

Zielona Góra: Termomodernizacja gmachu głównego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze polegającej na wykonaniu robót budowlanych w zakresie wymiany elewacji i docieplenia stropodachów wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej.
Numer ogłoszenia: 58455 - 2009; data zamieszczenia: 03.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze , al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 4532600, 4532622, faks 068 4532603.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wimbp.zgora.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJˇCEGO: Inny: Instytucja Kulturalna Biblioteka Publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE¦LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja gmachu głównego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze polegającej na wykonaniu robót budowlanych w zakresie wymiany elewacji i docieplenia stropodachów wraz z wymianą instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac przewidzianych w niniejszym postępowaniu do wykonania obejmuje: 1. Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem o grubości 10cm 2. Ocieplenie stropodachu niskiego nad parterem styropianem o grubości 15 cm 3. Ocieplenie stropodachu wysokiego nad piątrym piętrem głównej bryły styropianem o grubości 14cm 4. Pokrycia stropodachu papą termozgrzewalną dwuwarstwowo 5. Wykonanie elewacji wentylowanej, panelowej z zewnętrzną warstwą szkła fasadowego 6. Wymianę starej stolarki okiennej i drzwiowej na ślusarkę aluminiową 7. Wymianę obróbek blacharskich 8. Wymiana elementów dekarskich i ślusarskich, 9. Wymianę wentylacji mechanicznej w budynku 10. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania , wymianę grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych 11. Wymianę instalacji ciepła technologicznego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.10.00.00-8, 45.26.21.20-8, 45.26.13.20-3, 45.32.00.00-6, 45.42.10.00-4, 45.42.11.00-5, 45.44.21.20-4, 45.31.00.00-3, 45.33.11.00-7, 45.33.12.10-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZˇCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 280 000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Na potwierdzenie tego warunku Wykonawcy zobowiązani są załączyć do ofert:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej , wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (uwaga: Wykonawca będący spółką jawną w celu potwierdzenia , iż nie zalega z uiszczaniem podatków winien przedstawić odpowiednie zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się do samej spółki jawnej, a nie jej wspólników.
2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) Wykonawca musi wykazać, iz w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania ,a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał porównywalne roboty budowlane obejmujące swoim zakresem przedmiot zamówienia tj.:wykonał trzy roboty polegające na wymianie/wykonaniu elewacji w technologii szklenia fasadowego w obiektach o kubaturze min. 25 000,00 m3 łącznie lub o powierzchni użytkowej min. 7 000,00 m2 łącznie, wykonał jedną robotę polegającą na wymianie/wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania lub wymianie/wykonaniu wentylacji mechanicznej w obiekcie o kubaturze min. 8 000,00 m3 lub o powierzchni użytkowej obiektu min. 2 500,00 m2. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się robotami zakończonymi przed dniem wszczęcia postępowania tj. dniem zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Z załączonych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia musi wynikać bezwzględnie: - nazwa Inwestora, - termin rozpoczęcia i zakończenia robót, - zakres robót, - miejsce wykonania zamówienia, - należyte wykonanie zamówienia. Po stronie Wykonawcy leży załączenie odpowiednich dokumentów, z których wynikać będzie kubatura lub powierzchnia użytkowa budynku, chyba że wynikać to będzie z załączonych dokumentów potwierdzających należyte wykonanie robót np. referencji, protokołów zdawczo-odbiorczych lub innych.
b) Wykonawca musi wykazać , iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonywania niniejszego zamówienia tj: 1. Kierownikiem Budowy- jedna osoba posiadająca następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: 1.1. Minimum 10-letnia praktyka zawodowa (liczona od daty uzyskania uprawnień budowlanych). 1.2. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. 1.3. Dwuletnia praktyka zawodowa na budowie przy zabytkach nieruchomych zgodnie z wymaganiami §8 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 09.06.2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. z 2004 r., Nr 150, poz. 1579). 2. Kierownikiem Robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - jedna osoba posiadająca następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: 2.1. Minimum 5 letnia praktyka zawodowa ( liczona od daty uzyskania uprawnień budowlanych) w danej specjalności. 2.2. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 3. Kierownikiem Robót w specjalności sieci i instalacji sanitarnych- jedna osoba posiadająca następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: 3.1. Minimum 5 letnia praktyka zawodowa (liczona od daty uzyskania uprawnień budowlanych) w danej specjalności. 3.2. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych. 4. Kierownikiem Robót w specjalności sieci i instalacji elektrycznych i energoelektrycznych- jedna osoba posiadająca następujące kwalifikacje zawodowe i doświadczenie: 4.1. Minimum 5 letnia praktyka zawodowa ( liczona od daty uzyskania uprawnień budowlanych) w danej specjalności. 4.2. Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Pod pojęciem praktyki zawodowej Zamawiający rozumie okres liczony od daty uzyskania uprawnień zawodowych do daty wszczęcia ( ogłoszenia) niniejszego postępowania. Pod pojęciem pełnienia funkcji Zamawiający rozumie wykonanie lub wykonywanie (obecnie) danej funkcji. Na potwierdzenie tego warunku Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty: 1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonywania zamówienia, jeżeli w wykazie , o którym mowa w pkt a) Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował -zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ (jeśli dotyczy). 4. Dokumenty stwierdzające ,że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj: - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. - zaświadczenie o kwalifikacjach zawodowych dla Kierownika Budowy wydane przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków zgodnie z wymaganiami paragrafu 13 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 09.06.2004r. (Dz.U. z 2004r. , Nr 150, poz. 1579). - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych , wentylacyjnych. - uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj:
a) Posiadają ubezpieczenie OC od odpowiedzialności cywilnej na minimalna sumę ubezpieczenia co najmniej 5 000 000,00zł
b) Posiadają środki lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 5 000 000,00zł. Na potwierdzenie tego warunku Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty: 1) Polisę ,a w przypadku jej braku inny dokument stwierdzający,że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności firmy Wykonawcy, na mi, sumę ubezpieczenia , o której mowa w pkt 3a. Jeżeli z ww. dokumentu nie wynika, że składka została opłacona, Wykonawca winien dołączyć potwierdzenie jej opłaty lub opłaty raty składki wymagalnej na dzień otwarcia ofert. Polisa winna być aktualna na dzień składania i otwarcia ofert. Wykonawca winien posiadać w/w ubezpieczenie przez cały okres wykonywania zamówienia. Ze względu na specyfikę zawierania umów ubezpieczeniowych, obejmujących okresy nie dłuższe niż jeden rok, dopuszczalne jest, po podpisaniu umowy, sukcesywne przedstawianie dowodów opłacenia polisy. W przypadku polisy opłaconej w USD lub w EURO wartość kwoty ubezpieczenia zostanie przeliczona wg średniego kursu NBP z dnia otwarcia ofert. 2) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na min. kwotę , o której mowa w pkt 3b, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na potwierdzenie tego warunku Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty: 1)Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert. 2) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie , określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert. 3) Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2b do SIWZ ( zał. nr b dotyczy wyłącznie podmiotów ubiegających się wspólnie o zamówienie).
5. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego. Na potwierdzenie tego warunku Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty: 1) W przypadku złożenia ofert równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) równoważnych, zawierających ich dane techniczne. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty przedmiotowych dokumentów tylko w przypadku, gdy Wykonawca zamierza użyć do realizacji niniejszego zamówienia zamienników (oferta równoważna).
6. Wnieść wadium przetargowe w wysokości 280 000,00zł. Ocena spełniania warunków będzie się obywać metodą spełnia - nie spełnia. Uwaga: Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej załączają ponadto umowę spółki.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1- 4 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1.1. wg załącznika nr 2 do SIWZ w przypadku Wykonawcy ubiegającego się samodzielnie o udzielenie zamówienia publicznego. 1.2. wg załącznika nr 2a do SIWZ w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonych działalności lub czynności, doświadczenia oraz potencjału ekonomicznego (art. 22 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy Pzp)- jeśli dotyczy 1.3. wg załącznika 2b do SIWZ w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (art. 22 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy)- jeśli dotyczy
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ( uwaga: wykonawca będący spółką jawną w celu potwierdzenia, iż nie zalega z uiszczaniem podatków winien przedstawić odpowiednie zaświadczenie wydane przez właściwego naczelnika urzędu skarbowego odnoszące się do samej spółki jawnej, a nie jej wspólników).
4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie, określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przez dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
7. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. W przypadku Kierownika budowy należy wykazać się dwuletnią praktyką zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych.
8. Dla osób wymienionych w załączniku nr 4 do siwz, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia kserokopie uprawnień oraz aktualnych zaświadczeń o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz zaświadczenie o kwalifikacjach zawodowych Kierownika Budowy wydane przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków z zgodnie z wymaganiami § 13 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 09.06.2004r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 150, poz. 1579).
9. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w ust 5, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował - zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ (jeśli dotyczy).
10. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 5 000 000,00zł.
11. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę, co najmniej 5 000 000,00zł, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
12. Foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiałów (i urządzeń) równoważnych, zawierających ich dane techniczne.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wimbp.zgora.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida ul. Wojska Polskiego 9 65-077 Zielona Góra.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2009 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida, 65-077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 9 (II piętro Sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

Przedmiot zamówienia współfinansowany w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - Priorytet III Ochrona i zarządzanie zasobami środowiska przyrodniczego - Działanie 3.2 - Poprawa jakości powietrza, efektywności energetycznej oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą zostać zapisane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli nieduże pliki tekstowe, wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się na naszych witrynach, np. pokazując multimedia. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. Picasa lub YouTube. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.