Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ I URUCHOMIENIE SERWERA Z DODATKOWYM SPRĘTEM KOMPUTEROWYM OKRE¦LONYM WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV GRUPˇ 302
Zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C Norwida
65-077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 9
NIP: 929-100-65-25, REGON: 000277204

ogłasza przetarg nieograniczony
o wartości poniżej 60.000 EURO na:

Dostawę i uruchomienie serwera z dodatkowym sprzętem komputerowym określonym wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV grupą 302


1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz uruchomienie serwera Sun Fire V440 oraz sprzętu dodatkowego zgodnie z zestawieniem poniżej. Uruchomienie obejmuje podłączenie dostarczonego sprzętu, zainstalowanie systemu operacyjnego oraz konfigurację wymaganych usług sieciowych oraz innych niezbędnych do pracy w infrastrukturze informatycznej WiMBP.

I. Serwer
- RoHS-5, Sun Fire V440 Server, 4 x 1.593GHz UltraSPARC IIIi processors with 1MB Cache each, 8GB Memory (16 x 512MB DIMMS), 4 x 73GB 10Krpm Ultra320 SCSI Disks, DVD-ROM, 2 Power supplies, Solaris 10 + Java Enterprise System Software pre-installed. RoHS Compliant. (Standard Configuration) EDU ONLY

II. Adapter SCSI
- Sun StorEdge PCI Dual Ultra320 SCSI Host Bus Adapter RoHS6 compliant
- Cable, SCSI, VHDCI/VHDCI, 68-pin, 2m; (RoHS-6)

III. Macierz dyskowa
- Sun StorEdge 3320 SCSI Array Rack Ready, 876GB (12 x 73GB 10Krpm SCSI drives) w/1 Ultra320 SCSI RAID controller, 512MB cache, and 2 AC power supplies

IV. Streamer
- RoHS-6 compliant Sun StorEdge LTO 2V tape drive in desktop enclosure-200GB capacity, 24MB/sec throughput. LVD SCSI

V. Elementy dodatkowe
- 10 Pack LTO Gen 2 media with 200 GB capacity.
- Package of 10 LTO cleaning cartridges for all LTO drive types; barcoded;
- Cable, SCSI, SCSI-3/VHDCI, 68-pin, 2m; (RoHS-6)
- Localized Power Cord Kit Continental Europe This Product is Hazard Class Y, RoHS compliant.

VI. Pakiet gwarancyjny
- SunFire V440 upgrade to 3 years of Silver support.
- Sun StorEdge 3320 JBOD/RAID Array Upgrade to 3 Years of Silver Support.
- Sun StorEdge LTO2V drives in Desktop & Rackmount Configuration Upgrade 3 years of Silver Support.

Dokonany wybór platformy sprzętowej i programowej oraz aktualny etap informatyzacji WiMBP, na którym wszelkie usługi w znacznym stopniu zintegrowano, praktycznie uniemożliwia zmianę dostawcy sprzętu i oprogramowania oraz powoduje, iż jedynym racjonalnym kierunkiem rozwoju są dalsze inwestycje w sprzęt i oprogramowanie firmy SUN Microsystems.

2. Dostawa wraz z uruchomieniem sprzętu powinna być zrealizowana w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 października 2006 r.

3. Oferta zawierać powinna:
- Kopię zgłoszenia działalności uprawniającego do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym zamówieniem oraz posiadane uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej).
- Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzających, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego.
- Wypełniony i podpisany "Formularz Oferty" (Rozdział nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
- Podpisane Oświadczenie Oferenta, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. (druk załącznika nr 1 do Rozdziału nr 2 "Formularza Oferty").
- Podpisane Oświadczenie o osobach biorących udział w postępowaniu po stronie oferenta (druk załącznika nr 2 do Rozdziału nr 2 "Formularza Oferty").
- Wykaz minimum 3 zamówień odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż 75 % ceny ofertowej (brutto), z podaniem wartości i terminów dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi, że dostawy te zostały zrealizowane należycie (druk załącznika nr 3 do Rozdziału nr 2 "Formularza Oferty").
- Wypełniony i podpisany "Formularz Cenowy" (Rozdział nr 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
- Wypełniony i podpisany projekt umowy (Rozdział nr 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

4. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne pozycje zamówienia określone w "Opisie Przedmiotów Zamówienia" (Rozdział nr 4 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

5. Zaklejona koperta, oznaczona napisem "Przetarg nieograniczony na dostawę serwera z dodatkowym sprzętem komputerowym" powinna wpłynąć do Sekretariatu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, nie później niż do dnia 08 września 2006 r. do godz. 10.00.

6. Komisja dokona otwarcia i analizy ofert w dniu 08 września 2006 r. o godz. 10.15.

7. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

8. Wadium: nie dotyczy postępowania.

9. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.

10. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

11. W zawiadomieniu wysłanym do Oferenta, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy (projekt umowy zawarty został w Rozdziale nr 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

12. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami są:
w sprawach procedury przetargowej - kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego - Bogusław Adamczewski tel. (068) 45 32 622 lub 0607 113 683, fax (068) 45 32 603,
w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia (konfiguracja sprzętu komputerowego) - administrator sieci komputerowej - Piotr Ziembicki tel. (068) 45 32 612 lub 0601 94 29 64.

Adres do korespondencji:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida 65-077 Zielona Góra al. Wojska polskiego 9.
Korespondencja przyjmowana będzie w okresie do 6 dni przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

13. Dokumentację przetargową otrzymać można w Dziale Administracyjno-Gospodarczym II p. pokój 206 w godz. 8.00 - 14.00.

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą zostać zapisane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli nieduże pliki tekstowe, wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się na naszych witrynach, np. pokazując multimedia. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. Picasa lub YouTube. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.