Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE URZˇDZEŃ SYSTEMU ZABEZPIECZENIA PRZED KRADZIEŻˇ
ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. C. NORWIDA W ZIELONEJ GÓRZE
Zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń systemu zabezpieczenia przed kradzieżą zbiorów bibliotecznych.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Bramki kontrolne do zabezpieczenia zbiorów bibliotecznych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w rozdziale 4 SIWZ - 2 szt.
2) Paski magnetyczne do książek, samoprzylepne jednostronne i dwustronne zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w rozdziale 4 SIWZ - 10.000 szt.
3) Urządzenie do obsługi wypożyczeń i zwrotów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartego w rozdziale 4 SIWZ - 1 szt.

2. Termin realizacji zamówienia do dnia 19 grudnia 2005 r.

3. Oferta zawierać powinna:
- Kopia zgłoszenia działalności uprawniającego do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym zamówieniem oraz posiadane uprawnienia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
- Wypełniony i podpisany "Formularz Oferty" (Rozdział nr 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).
- Podpisane Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy -Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (druk załącznika nr 1 do Rozdziału nr 2 "Formularza Oferty").
- Podpisane Oświadczenie potwierdzające wiarygodność oferenta zgodnie z art.22 ust.1. ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (druk załącznika nr 2 do Rozdziału nr 2 "Formularza Oferty").
- Podpisane Oświadczenie o osobach biorących udział w postępowaniu po stronie oferenta (druk załącznika nr 3 do Rozdziału nr 2 "Formularza Oferty").
- Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres działalności firmy jest krótszy, to w tym czasie, dostaw o charakterze i wartości odpowiadającej przedmiotowi objętemu zamówieniem oraz załączenie dokumentów, potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie (druk załącznika nr 4 do Rozdziału nr 2 "Formularza Oferty")
- Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzających, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego.
- Wypełniony i podpisany "Formularz Cenowy" (Rozdział nr 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia").
- Opis techniczny, parametry, zdjęcia, katalogi oferowanego sprzętu oraz certyfikaty zgodności systemu z dyrektywami 89/336/EEC, 73/23/EEC. Dokumenty można złożyć w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta.
- Wypełniony i podpisany projekt umowy (Rozdział nr 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

4. Zaklejona koperta, oznaczona napisem "Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń systemu zabezpieczenia przed kradzieżą zbiorów bibliotecznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, w trybie przetargu nieograniczonego", powinna wpłynąć do Sekretariatu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, nie później niż do dnia 17 listopada 2005 r. do godz. 10.00.

5. Komisja dokona otwarcia i analizy ofert w dniu 17 listopada 2005 r. o godz. 10.15.

6. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się jedynie kryterium ceny (cena - 100 %).

7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

8. W zawiadomieniu wysłanym do Oferenta, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy (projekt umowy zawarty został w Rozdziale 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

9. Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest Bogusław Adamczewski - kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego tel. (0-68) 45-32-622 lub 0-607-113-683, fax (0-68) 45-32-603

10. Adres do korespondencji: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida 65-077 Zielona Góra, al. Wojska Polskiego 9. Korespondencja przyjmowana będzie w okresie do 6 dni przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

11. Dokumentację przetargową otrzymać można w Dziale Administracyjno - Gospodarczym II p. pokój 206 w godz. 8.00 - 14.00.
Koszt SIWZ wynosi 20 zł.

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą zostać zapisane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli nieduże pliki tekstowe, wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się na naszych witrynach, np. pokazując multimedia. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. Picasa lub YouTube. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.