Biuletyn Informacji Publicznej

PRZETARG NIEOGRANICZONY

NA ZAKUP NOWO¦CI WYDAWNICZYCH
DLA WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
IM. C. NORWIDA W ZIELONEJ GÓRZE

Zgodnie z ustawą - Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze, ogłasza przetarg nieograniczony na zakup nowości wydawniczych realizowany ze środków Ministerstwa Kultury.

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę książek- nowości i wznowień książkowych, z zakresu dziedzinowego: literatura piękna dla dorosłych, książki dla dzieci i młodzieży, literatura popularnonaukowa, literatura naukowa w tym wydawnictwa regionalne - druki zwarte, według wykazów tytułów i ilości egzemplarzy przygotowywanych sukcesywnie przez zamawiającego.

2. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi około 75.000 zł.

3. Termin realizacji zamówienia do dnia 18 listopada 2005 roku.

4. Oferta zawierać powinna:
- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - załącznik nr 1 do oferty.
- Wypełniony "Formularz cenowy - rabat" na druku stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ - załącznik nr 2 do oferty.
- Oświadczenie Oferenta, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1,2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, złożone na druku stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ - załącznik nr 3 do oferty.
- Wykaz dostaw wskazanych w Rozdziale V pkt. 1, złożony na druku stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ - załącznik nr 4 do oferty.
- Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w załączniku nr 4 do oferty, zostały wykonane należycie - załącznik nr 5 do oferty.
- Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzających, że Oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - załącznik nr 6 do oferty.
- Podpisany projekt umowy.

5. Zaklejona koperta, oznaczona napisem "Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę książek - nowości wydawniczych dla Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze w trybie przetargu nieograniczonego", powinna wpłynąć do Sekretariatu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, nie później niż do dnia 5 października 2005 r. do godz. 10.00.

6. Komisja dokona otwarcia i analizy ofert w dniu 5 października 2005 r. o godz. 10.15.

7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagami:
- wysokość rabatu od ceny hurtowej określonej przez wydawcę 80%
- liczba wydawców z którymi współpracuje Dostawca 20%

8. Komisja przetargowa oceni oferty sumując iloczyny uzyskane z poszczególnych kryteriów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Oferentowi, który uzyska najwyższą ilość punktów.

9. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

10. W zawiadomieniu wysłanym do Oferenta, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy (projekt umowy zawarty został w Części III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia).

11. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami są:
w sprawach procedury przetargowej - kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego - Bogusław Adamczewski tel. (0-68) 45-32-622 lub 0-607-113-683, fax (0-68) 45-32-603,
w sprawach merytorycznych dotyczących przedmiotu zamówienia - kierownik Działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów - mgr Zdzisława Stokłosa tel. (0- 68) 45-32-614.

12. Adres do korespondencji: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida 65-077 Zielona Góra, al. Wojska polskiego 9. Korespondencja przyjmowana będzie w okresie do 6 dni przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert.

13. Dokumentację przetargową otrzymać można w Dziale Administracyjno - Gospodarczym II p. pokój 206 w godz. 8.00 - 14.00.

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą zostać zapisane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli nieduże pliki tekstowe, wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się na naszych witrynach, np. pokazując multimedia. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. Picasa lub YouTube. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.