Biuletyn Informacji Publicznej

Przetargi

Dostawa oraz dostarczenie i montaż technicznie nowego dźwigu osobowego z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych wraz z demontażem istniejącego w budynku głównym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9

1. Treść ogłoszenia (PDF)

2. SIWZ (PDF)

3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty (DOCX)

4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy (PDF)

5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Karta istniejącego dźwigu (PDF)

6. Załącznik nr 2 do umowy - Opis przedmiotu zamówienia (PDF)

7. Załącznik nr 3 do umowy - Protokół odbioru końcowego (PDF)

8. Załącznik nr 4 do umowy - Karta gwarancyjna (PDF)

9. Załącznik nr 5 do umowy - Klauzula informacyjna RODO (PDF)

10. Informacja o złożonych ofertach (PDF)

11. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF)

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ

Zmiana w "Opisie przedmiotu zamówienia"

Zielona Góra: Usługa ochrony osób i mienia oraz świadczenie usług recepcyjnych i obsługi szatni w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze
Numer ogłoszenia: 53729 - 2011; data zamieszczenia: 15.02.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 7006 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJˇCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 068 4532600, 4532622, faks 068 4532603.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJˇCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ochrony osób i mienia oraz świadczenie usług recepcyjnych i obsługi szatni w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie ochrony fizycznej budynku i przyległego terenu wraz z monitorowaniem elektronicznego systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz świadczenie usług recepcyjnych i obsługi szatni w Wojewódzkiej i miejskiej Bibliotece Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze. Zbiory Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze tworzą narodowy zasób biblioteczny. W Bibliotece znajduje się również Muzeum Książki ¦rodkowego Nadodrza. W związku z powyższym Bibliotekę obowiązuje Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczególnej ochrony oraz Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 października 2003 r w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarami, kradzieżami i innymi niebezpieczeństwami grożącymi zniszczeniem lub utratą muzealiów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia. 2.Szczegółowy zakres rzeczowy usług będących przedmiotem zamówienia obejmuje: -2.1. Całodobową bezpośrednią ochronę fizyczną osób i mienia w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze przy al. Wojska Polskiego 9 (Obsada - jeden pracownik ochrony całodobowo we wszystkie dni w roku) zgodnie z art. 3 pkt 1 a) i b) oraz art. 3 pkt 2 a) Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 114 poz. 740 z 1999 r. ze zmianami) -2.2. ¦wiadczenie usług recepcyjnych i obsługi szatni w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze przy al. Wojska Polskiego 9(Obsada - jeden pracownik recepcji - szatni od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30 do 19.30 i w soboty w godzinach 9.00 do 16.00), -2.3. Monitorowanie sygnałów istniejącego elektronicznego Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu przez zewnętrzną stację monitorowania systemów alarmowych Wykonawcy. -2.4. Wsparcie ochrony przez grupę interwencyjną Wykonawcy. -2.5. Przeprowadzanie raz na kwartał przeglądu i konserwacji urządzeń instalacji elektronicznego systemu alarmowego - harmonogram przeglądów stanowił będzie załącznik do umowy. -2.6. Opracowanie i wdrożenie, po uzgodnieniu z Komendantem Miejskim Policji w Zielonej Górze, Planu Ochrony Biblioteki zgodnie z § 7 i § 9 Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 15 października 2003 r. - Dz. U. 193 poz. 1892 z dnia 18 listopada 2003 r. (w ciągu 60 dni od rozpoczęcia ochrony). -2.7. Przeprowadzenie, w ciągu 60 dni od rozpoczęcia ochrony, cyklu 4 godzinnych szkoleń z zakresu ochrony osób i mienia, bezpieczeństwa i zasad współpracy z etatową ochroną dla wszystkich pracowników Biblioteki (3 grupy szkoleniowe) - plan szkoleń stanowił będzie załącznik do umowy. ZAKRES OBOWIˇZKÓW WYKONAWCY Obowiązki pracownika ochrony Pracownicy ochrony pełnią dyżury 12-to godzinne w systemie czterozmianowym całodobowo przez wszystkie dni w roku: w dzień od 7.00 do 19.00 godz. i w nocy od 19.00 do 7.00 godz. dnia następnego. Pracownik ochrony jest zobowiązany: 1.prowadzić całodobowy dozór obiektu wraz z dziedzińcem, a w nocy przeprowadzić 2-3 obchody wewnątrz i zewnątrz budynku Biblioteki i odnotować każdorazowo obchód w Dzienniku zmiany, 2.kontrolować zamknięcia wszystkich drzwi zewnętrznych w budynku Biblioteki po godzinach pracy, 3.po godzinach pracy Biblioteki sprawdzać wyłączenia urządzeń elektrycznych, wody, zbędnego oświetlenia oraz włączać istniejące systemy sygnalizacji włamania i pożaru, a fakt ten odnotować w Dzienniku zmiany, 4.po godzinie 15.00 sprawdzić sprawność telefonu miejskiego (po przełączeniu przez centralę), 5.kontrolować cały budynek biblioteki pod względem bezpieczeństwa przeciwpożarowego, 6.przestrzegać spokoju i porządku publicznego oraz innych postanowienia regulaminów porządkowych (instrukcji, procedur) obowiązujących w obiekcie, 7.pracownicy lub upoważnione osoby, które będą przebywały poza godzinami służbowymi lub w dni wolne świąteczne na terenie Biblioteki muszą mieć zgodę Dyrektora lub bezpośredniego kierownika w przypadku braku takowej - klucza do pomieszczenia służbowego nie wolno wydawać, 8.bezwzględnie przestrzegać godzin wydania kluczy upoważnionym pracownikom lub osobom z innych instytucji korzystającym za zgodą dyrektora z sal na terenie Biblioteki, 9.Dbać o bezpieczeństwo pracowników i klientów w ochranianym rejonie, 10.stosownie do zaistniałej sytuacji przeciwdziałać usiłowaniu dokonania przestępstwa, a także podejmować zgodne z prawem czynne działania ochronne, 11.skutecznie zabezpieczać i aktywnie przeciwdziałać zaborowi i uszkodzeniom mienia, stwierdzone braki lub usterki w zabezpieczeniu mienia należy zgłosić kierownikowi działu Administracyjno-Gospodarczego, 12.podejmować czynności zmierzających do zapobieżenia powstaniu szkody, a w razie jej powstania ograniczeniu jej rozmiarów oraz natychmiastowego powiadomienia osób upoważnionych przez Zamawiającego jak również odpowiednich służb Straży Pożarnej, Pogotowia Wodociągowego itp., 13.w sprawności posiadany sprzęt i wyposażenie oraz właściwie obsługiwać urządzenia alarmowe wspomagające ochronę, 14.dbać o właściwą prezencję (wygląd zewnętrzny) czystość umundurowania oraz za wysoki profesjonalizm w realizacji zadań ochronnych, 15.prowadzić na bieżąco Dziennik zmiany w którym należy odnotowywać przebieg dyżuru oraz ważniejsze zdarzenia, awarie, 16.ściśle współdziałać z szatniarzem - recepcjonistą. Obowiązki szatniarza - recepcjonisty Szatniarz - recepcjonista pełni dyżury jednoosobowo w dzień, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30.00 do 19.30, a w soboty w godzinach od 9.00 do 16.00. 1.Z chwilą przystąpienia do pełnienia dyżuru szatniarz - recepcjonista ma obowiązek: a) zgłosić ten fakt pracownikowi ochrony, który ma obowiązek wpisać do Dziennika zmiany, b) zapoznać się szczegółowo z instrukcją obsługi systemu alarmowego, c) zapoznać się szczegółowo z instrukcją przeciwpożarową, d) zapoznać się z zarządzeniami wewnętrznymi dyrektora WiMBP dotyczącymi sposobu zabezpieczenia mienia, e) zapoznać się z istniejącymi wykazami imienno - adresowymi znajdującymi się na portierni do służbowego użytku, f) szczegółowo zapoznać się z wewnętrzną lokalizacja poszczególnych pomieszczeń oraz sposobem ich zabezpieczenia, 2.Z chwilą przystąpienia do pełnienia dyżuru należy: a) klucze użytku bieżącego wydawać tylko osobom do tego upoważnionym zgodnie z wykazem za pokwitowaniem w Książce wydawania kluczy, b) bezwzględnie przestrzegać godzin wydania kluczy upoważnionym pracownikom lub osobom z innych instytucji korzystającym za zgodą dyrektora z sal na terenie Biblioteki, c) odnotować fakt zdania kluczy (godzina ) przez pracownika lub osobę upoważnioną, d) pracownicy lub upoważnione osoby, które będą przebywały poza godzinami służbowymi lub w dni wolne świąteczne na terenie, Biblioteki muszą mieć zgodę dyrektora lub bezpośredniego kierownika, w przypadku braku takowej - klucza do pomieszczenia służbowego nie wolno wydawać, e) w czasie dyżuru - służby na szatniarzu ciąży obowiązek pobierania od czytelników odzieży i toreb celem przechowania w szatni (§ 1. pkt 6 regulaminu Biblioteki), f) za pobraną odzież i inne rzeczy pozostawione w szatni przez czytelników - szatniarz ponosi odpowiedzialność materialną, g) ściśle współdziałać z pracownikiem ochrony..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 79.71.10.00-1, 79.99.20.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.02.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • LEXPAS Sp. z o.o. ZPChr, ul. Minikowo 2A, 61-355 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 345438,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZˇ I NAJWYŻSZˇ CENˇ

  • Cena wybranej oferty: 356631,12

  • Oferta z najniższą ceną: 356631,12 / Oferta z najwyższą ceną: 456084,00

  • Waluta: PLN.

Podkategorie

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

Zrozumiałem
Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mogą zostać zapisane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli nieduże pliki tekstowe, wysyłane przez nasz serwer albo serwisy, do których odwołujemy się na naszych witrynach, np. pokazując multimedia. Ciasteczka i podobne technologie używane są w witrynach internetowych przede wszystkim ze względu na wygodę użytkowników, m.in po to, by jak najlepiej dostosować treści i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwań, a także w celach statystycznych.Pliki ciasteczek wysyłamy wyjątkowo. Służą one tworzeniu statystyk, które pomagają dostosować zawartość stron do oczekiwań użytkowników, zapamiętaniu preferowanego wyglądu stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu głosowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez użytkownika kilkuetapowych czynności. Oprócz ciasteczek wysyłanych z naszego serwera za pośrednictwem naszych witryn, pliki cookies mogą być wysyłane także z serwerów stron, do których się odwołujemy, np. Picasa lub YouTube. Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysyłanych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w żaden sposób nie przetwarzamy. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania. Jeśli nie wyłączysz możliwości zapisywania ciasteczek pochodzących z naszych witryn, oznacza to Twoją zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze. Jeżeli zdecydujesz się na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie będzie możliwe korzystanie z niektórych treści treści i usług udostępnianych w naszych witrynach, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku możliwości przeglądania stron w naszych witrynach.

Jak wyłączyć ciasteczka?

Każdy użytkownik Internetu może dostosować poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym całkowicie zablokować możliwość pozostawiania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać niektóre funkcje, np. zalogowanie się do witryny.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przegladarkach dostępne są na poniższych stronach:

Jeśli korzystasz z urządzenia przenośnego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj się z opcjami dotyczącymi ochrony prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urządzenia.